Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤEΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤEΣ


 
 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝ ΚΑΙ ΦΕΡΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΩ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΒΛΑΣΦΗΜΩΣ ΤΗΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ....
  ‘Αγαπητοί, μᾶς ἐπιρρίψατε τήν κατηγορίαν τοῦ «ἡμερολάτρου», ὅπερ ταυτόν μέ τήν τοῦ «εἰδωλολάτρου», διά τόν λόγον ὅτι δέν συμβιβασθήκαμε μέ τήν «διόρθωσιν» (ὅπως τήν θεωρῆτε ἐσεῖς), τοῦ «ἐσφαλμένου» (πάλιν καθ’ ὑμᾶς) Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου. Μέ τό δικό σας σκεπτικόν ὅμως ἡμεῖς θά ἔπρεπε, ὄχι μίαν, ἀλλά πολλάς καί βαρείας κατηγορίας, νά εἴχομεν ἐπιρρίψει εἰς υμας, οι οποιοι ακολουθείτε τήν καινοτομίαν τού νέου Ἡμερολογίου, καί ὄχι μόνον τήν «κατηγορίαν» τοῦ «ἡμερολάτρου» «εἰδωλολάτρου»), ἀλλά καί τοῦ «φράγκου» (αφοῦ κατ’ οὐσίαν τό ἔργον τοῦ παπισμοῦ διακονειτε διά τού νεοημερολογιτισμού) καί τοῦ «μασώνου» (ἀφοῦ εἰς ὅλας τάς φάσεις της καινοτομίας καί των νεωτερισμών μασῶνοι κληρικοί ἐπρωτοστάτησαν) καί τοῦ «σιωνιστοῦ» (ἀφοῦ διαχρονικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν Ἑβραίων Σιωνιστῶν εἰς τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἡμερολογίου).
Πώς, ὅμως, παραβλέπετε τό γεγονός, ὅτι τήν εἰσαγωγήν τοῦ νέου Ἡμερολογίου ἀπεφάσισεν ἕνας Μασῶνος Πατριάρχης, ὁ Μελέτιος Μεταξάκης καί τήν προώθησαν διά τοῦ ψευδοπανορθόδου Συνεδρίου τῆς Κωνλεως (1923) οἱ Σύνεδροί του Μασῶνοι Κληρικοί, ἐνῶ τήν ὑλοποίησεν μέ τά ὅπλα τῆς Δικατατορίας ὁ ἀναρριχηθείς τότε δυνάμει «ἀριστίνδην Συνόδου» Χρυσόστομος Παπαδόπουλος; Καί πῶς νά τά παραβλέψωμεν ολα αυτά καί πώς νά μήν ἐπιμείνωμεν εἰς αυτά (ἐστω καί ἄν μᾶς ἀπευθύνουν ὕβρεις ὅπως «ντροπή σου» «παρεμβαίνεις σάν πάπας» «εἶσαι ἀναιδής», «δέν ἔχετε σταλιά ἀξιοπρέπεια»), ὅταν ξεχνάτε τόσο εὔκολα ὅτι ἡ καινοτομία εἰσήχθη αὐθαίρετα, πραξικοπηματικά, ἀλλά καί χωρίς νά ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ 13 αὐτές ἡμέρες, τίς ὁποῖες ἐπρόσθεσαν διά τήν «διόρθωσιν», ἦσαν τά «ἐνέχυρα» τῆς προδοσίας, τά ὁποῖα τούς ἔδωσαν οἱ Παπισταί, οἱ Μασῶνοι καί οἱ Σιωνισταί καί ὅλοι οἱ αἱρετικοί, διά νά τά ἐπιστρέψουν «σύν τόκω», ἤτοι παραδίδοντες εἰς τάς χεῖρας τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ τόν «νέον Ἰσραήλ», ἀφοῦ προηγουμένως ἐφρόντισαν «πρός διευκόλυνσιν» οἱ Οἰκουμενισταί τοῦ Φαναρίου νά χαρακτηρίσουν ὅλας τάς απανταχου αἱρέσεις ως «Ἐκκλησίας Χριστοῦ». (Εγκύκλιος Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 1920 Πρός τάς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας), ἄνευ τῶν ὁποίων ἦτο ἀδύνατον νά «ἀπολαμβάναμε» σήμερα τάς «συναδελφικάς» ἐπισκέψεις τοῦ Βαρθολομαίου καί τά «λογύδρια» του εἰς τάς Συναγωγάς τῶν Ἐβραίων.
Ἀγαπητοί ειναι πολύ ἐπιπόλαιον καί ἀνεύθυνον τό λεγόμενον ὅτι «οἱ παλαιοημερολογιτες ἐμμένοντες εἰς τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον ἀποβαίνουν ἡμερολάτραι καί εἰδωλολάτραι». Δέν θέλομεν νά σᾶς ἐπιστρέψωμεν τήν κατηγορίαν, ὅπερ θά ἔδει, διότι ειναι τόση μεγάλη ἡ «πρεμοῦρα» σας νά ἀκολουθήσωμεν οἱ πάντες εἰς τό «διορθωμένον ἡμερολόγιον», ὥστε μᾶλλον ἐσεῖς ἔχετε γίνει Ἡμερολάτρες καί εἰδωλολάτρες», ἀφοῦ ἡ διόρθωσις γίνεται αὐτοσκοπός καί ταυτίζεται μέ τήν Ἐκκλησίαν σας, ἡ ὁποία ἐν τέλει κατήντησεν ὑποχειρία τῶν σκοτεινῶν Σιωνιστικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα ἐπείγονται ἀπό τότε «ἀλλοιῶσαι χρόνους καί καιρούς», διά νά δεχθοῦν τόν «ἐρχόμενον» ἀντίχριστον, ο ὁποῖος «θά καθίση ἐν τόπω ἁγίω»,. Ειναι τολμηρά οντως αὐτά πού γράφω, ἀλλά δέν δύναμαι νά παραβλέψω, ὅτι τό νέον ἡμερολόγιον, εἴτε παπικόν τό ονομάσετε ειτε διορθωμένον Ἰουλιανόν, γίνεται δυστυχῶς τό ὄργανον τοῦ ἐγκλήματος, ἤτοι ἡ μάχαιρα τήν ὁποίαν ἐχρησιμοποίησαν τά αντίχριστα σιωνιστικά κέντρα καί κατέσφαξαν τούς Ὀρθοδόξους λαούς, καί τούς ἀπέσπασαν ἀπό τήν ἀγκάλην τῆς Ὀρθοδοξίας καί τούς ὡδήγησαν εἰς τόν ἀντίχριστον Πάπα.

Ναί, ἀγαπητοί, ἡ " μάχαιρα"  αὐτή καθ’ ἑαυτή δέν ειναι κακή, ἀλλά ὁ σφαγέας καί ὁ εγκληματίας ειναι κακός, αφού τήν ἐχρησιμοποίησε οχι καί ὡς φονικόν ὅργανον. Καί τό ἡμερολόγιον δέν ειναι αὐτό καθ’ ἑαυτόν καλόν ἤ κακόν, οἱ Εβραῖοι ὅμως εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (325), οἱ παπικοί εἰς τήν Δύσιν (τόν ΙΣΤ αἰῶνα) καί οἱ Οἰκουμενισταί τοῦ 1924, τό ἀθῶον αὐτό καθ’ ἑαυτό ἡμερολόγιον, τό μετέτρεψαν εἰς μάχαιραν καί «ἔθυσαν καί ἀπώλεσαν» ψυχάς " "υπέρ ων Χριστός απέθανε.
Καί τέλος πάντων διατί προσπαθείτε, αγαπητοί, παντί τρόπω νά περάσετε τό μήνυμα ὅτι δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν τό ἡμερολόγιον μέ τόν Οἰκουμενισμόν, καί θέλετε νά τα διαχωρίσετε;  Ετσι σάς εξυπηρετεί;  Δέν καταλαβαίνετε ομως ὅτι δυνάμει τοῦ Πασχαλίου Κανόνος, ὅπως τόν συνεκρότησαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Α΄ Οίκουμενικῆς Συνόδου, δυνάμει τῶν Ἀποφάσεων τῆς Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ αιῶνος, καί ἐν συνεχεία δυνάμει τῆς οἰκουμενιστικῆς σκοπιμότητος διά τήν ὁποίαν ἐπεβλήθη ἡ Καινοτομία τό 1920 – 1924 (Βλέπ. ‘Εγκύκλιον Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πρός τάς ἁπανταχοῦ "'Εκκλησίας" εκδοθεισαν εν ετει 1920) αὐτά τά δύο μεγέθη δέν μποροῦν νά ξεχωρίσουν. Ειναι ἀλληλένδετα. Ματαίως κοπιάζετε νά τά ξεχωρίσετε. Διότι ὅπως ἀποδεικνύει καί εἰς τό σύγγραμμά του: «ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ» ὁ μακαριστός μοναχός π. Παῦλος ὁ Κύπριος, ἄλλαξαν τό ἡμερολόγιο, δι’ οἰκουμενιστικούς καί μόνον λόγους καί σκοπιμότητας, καί τάς αἱρέσεις τάς μετωνόμασαν βλασφήμως εἰς «ἐκκλησίας Χριστοῦ» διά νά πλησιάσουν τήν αἱρεσιοβριθῆ Δύσιν, ειναι δυνατόν τώρα νά ἐπανακάμψουν; Μόνον ἄν εἴπουν «ἀναστάς πορεύσωμαι πρός τόν Πατέρα μου».
............................

Από Ορθόδοξη φιλική εταιρία

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ;


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

 Αν αυτό το ερώτημα το έκανε κάποιος πριν από τρεις περίπου δεκαετίες, θα τον κοιτούσαν παράξενα μη αντιλαμβανόμενοι τι εννοεί και κάποιοι ίσως να τον θεωρούσαν και… φρενοβλαβή. Από τότε φαίνεται πως πέρασαν πολλοί «αιώνες». Από τότε που εκείνος ο περίφημος τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο πολύς Χένρι, (που φαίνεται πως… ξέχασε να αποδημήσει εις Κύριον όπου θέλει δεν θέλει κάποτε θα δώσει απολογισμό των έργων του), είχε δηλώσει πως θα πρέπει να εξαφανίσουμε τις ελληνικές πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες, άρχισε να εφαρμόζεται ένα μεγάλο σχέδιο αποτάυτισης μας που την αποκορύφωση του την βλέπουμε σήμερα.
Το σχέδιο αυτό κλήθηκαν να το υλοποιήσουν μιας σειρά απο πολιτικούς προδότες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βρει σαν πολύτιμο στήριγμα και σύμμαχο στις προδοτικές τους επιλογές και την επίσημη εκκλησιαστική ιεραρχία, (βλέπε πρόσφατη δήλωση του υπουργού Παιδείας κ Λομβέρδου και νομικού υποστηριχτή της διαβολικής και παράνομης σε πολλές χώρες αίρεσης των Scientology, ότι η πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία βασίζουν μαζί σε πλήρη σύμπνοια στην …ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας).
Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται με δειλά βήματα ακόμα απο την δεκαετία του εβδομήντα. Ο τότε και επίσημα αρχιμασόνος πρωθυπουργός, έκανε τις ολέθριες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία που άρχισε να παίρνει τον μεγάλο της κατήφορο. Κατάργησε τα αρχαία ελληνικά και το πολυτονικό και η ελληνική ταυτότητα έχανε ένα μεγάλο και βασικό συστατικό της χάριν της «προόδου» και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της. Στη συνέχεια όταν εισήρθαμε πανηγυρικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια, της οποίας το έμβλημα με τα δώδεκα αστέρια μας θυμίζει αυθόρμητα την πόρνη της Αποκάλυψης, το σχέδιο άρχισε να προχωρεί με αργούς στην αρχή ρυθμούς και με μεγάλη επιτάχυνση στη συνέχεια. Από την δεκαετία του ογδόντα μια πολιτική σοσιαλιστική παράταξη που επαγγέλονταν την ανάστατη της χώρας, εδραίωσε ένα σύστημα που υπήρχε και πριν αλλά τώρα αυτό γίνονταν η επίσημη λεηλασία του κρατικού κορβανά και το δημόσιο εδραιώθηκε όσο ποτέ πριν σαν ένα κομματικό υποχείριο των εκάστοτε κυβερνητικών αρχών. Παράλληλα ένας αλλοπρόσαλλος αρχιεπίσκοπος, που από την μια είχε το προτέρημα να ξεσηκώνει τον κόσμο ενάντια σε νεοταξικά νομοσχέδια, όπως αυτό της απάλειψης του θρησκεύματος, στη συνέχεια όμως τον εγκατέλειπε στην τύχη του, (ενώ έκανε και το φοβερό και ασυγχώρητο λάθος να επιτρέψει στον παγκόσμιο αρχιαιρεσιάρχη και από τους ηγέτες της Νέας Τάξης, τον πάπα της Ρώμης, να έρθει και να μολύνει με την παρουσία του τα χώματα της ορθόδοξης Ελλάδας), ακύρωσε με την όλη στάση του ένα σοβαρό ανάχωμα αντίστασης.
Από εκεί και πέρα τελέστηκε η μεγάλη σύζευξη σε μια αρμονική προδοσία της πολιτικής και εκκλησιαστής ηγεσίας για την καταστροφή της ελληνορθόδοξης ταυτότητας του ελληνικού λαού. Ο σημερινός πολιτικός ηγέτης της χώρας, είναι αυτός που άνοιξε από τις αρχές του 1990 τα σύνορα και άρχισε η μεγάλη εισβολή των ξένων, κυρίως μουσουλμανικών στοιχείων, που την δεκαετία του 2000 και πιο πολύ την τρέχουσα δεκαετία έχει λάβει την μορφή ασύλληπτης χιονοστιβάδας που απειλεί πλέον να αλλοιώσει οριστικά και επιθανάτια την πληθυσμιακή δομή της πατρίδας μας χωρίς καμία αντίδραση. Μια σειρά αντιχριστιανικών και αντεθνικών νομοσχεδίων επιβλήθηκαν από την πολιτική κλίκα και επικροτηθήκαν από την εκκλησιαστική ιεραρχία που έχει συνταχτεί απόλυτα με τους πρωτεργάτες της εξόντωσης της ταυτότητας μας. Προώθηση της φυσικής ανωμαλίας με νόμο, κατάργηση της ελληνορθόδοξης αποκλειστικότητας μας κατοχυρωμένη και συνταγματικά, προώθηση με διάφορους νόμους ενός Ισλάμ σαν τον καλύτερο τρόπο της νόθευσης κάθε εθνικοθρησκευτικής ακεραιότητας μας και συνάμα με όλα αυτά διάλυση του κοινωνικού ιστού, αποχαύνωση του λαού με τον καθημερινό βομβαρδισμό κατευθυνόμενων προδοτικών ΜΜΕ.
Σήμερα φτάσαμε στο σημείο αποκορύφωμα όπου όποιος δηλώνει πως εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα και Ορθόδοξο να χαρακτηρίζεται ρατσιστής, φασίστας και …χρυσαυγίτης, (από μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Μέγα στις 22 Οκτωβρίου). Όποιος αντιτίθεται στην εισαγωγή του Ισλάμ στην Ανωτάτη Θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης πάλι να θεωρείται φασίστας, ρατσιστής και εχθρός της «προόδου» της χώρας μας. Όποιος δεν πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύγχρονο χάλι και κατάντημα της και στις μέχρι σήμερα στρατηγικές συμμαχίες μας που μας ξεπούλησαν σε κάθε εθνική κρίση, θωρείται επικίνδυνος και θα πρέπει να εξοβελίζεται στο περιθώριο και να καταδικάζεται στην αφάνεια και το χειρότερο στην οικονομική καταστροφή του. Παράλληλα η προετοιμασία για την τελική επίλυση, βλέπε ξεπούλημα όλων των εθνικών θεμάτων, έχει ήδη γίνει και τώρα δεν απομένει παρά το τελευταίο βήμα, Αλήθεια ποια σοβαρή χώρα που σέβεται την ύπαρξη της, θα στέκεται «στήλη άλατος» όταν βλέπει να παραβιάζονται σχεδόν καθημερινά τα σύνορα της, είτε θαλάσσια, είτε αέρος, και να ασχολείται με το… «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» ; Προσέξτε λοιπόν μην τυχόν και δηλώσετε σε δημόσιο χώρο πως εξακολουθείτε να θεωρείται τον εαυτό σας σαν Έλληνα και ακόμα περισσότερο σαν πιστό Ορθόδοξο!
Αλήθεια φτάσαμε μέχρι εδώ ; Ως πότε θα ανεχόμαστε την αυτοκαταστροφή μας από μια ομάδα μειοδοτών και από μια ιεραρχία αποστατών ποιμένων που εναγκαλίζεται με όλη αυτή την μειοδοσία ; Ως εδώ και μη παρέκει! Καιρός να συμμαζευόμαστε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να ξεσηκώσουμε καινούργιους Καποδιστρίες. Δόξα τον Παντοδύναμο υπάρχουν και σήμερα πολλοί. Το δικαίωμα να είμαστε και να δηλώνουμε δημόσια Έλληνες Ορθόδοξοι, μας το έχουν πλήξει, μας το έχουν τραυματίσει, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει, όσο υπάρχουμε, να μας το εξαφανίσει ολοκληρωτικά.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ἡ Κωνσταντινούπολη ἀλώθηκε ἐπειδὴ ἔγινε τὸ αἱρετικὸ συλλείτουργο μὲ τοὺς παπικούς!

 
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ [ν.ημ.] ΠΟΥ Ο ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΟ !!!
ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ <<ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ>> -ΕΛΛΑΔΟΣ :::
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ <<ΕΠΕΣΕ>> ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΜΗΝΕΣ Η ΠΟΛΗ !!!
Ὅμως, στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452, μόλις πέντε μῆνες πρὶν τὴν αλωση καὶ δεκατρία ἔτη μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ προδοτικοῦ ἑνωτικοῦ ὄρου τῆς Συνόδου τς Φερράρας-Φλωρεντίας, στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔγινε συλλείτουργο Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν στὸ ὁποῖο μνημονεύτηκε ὁ Πάπας καὶ ὁ λατινόφρονας Πατριάρχης Γρηγόριος! 


 
 

ΣΚΕΦΤΗΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ !!!
Τὰ πνευματικὰ αἴτια τῆς πτώσης τῆς Πόλης
Ἡ πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 29η Μαΐου τοῦ 1453 ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς φθίνουσας δόξας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τοῦ λεγομένου Βυζαντίου. Γύρω ἀπὸ τὰ αἴτια τῆς πτώσης αὐτῆς ἐγράφησαν πολλά, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν τότε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία-Βυζάντιο, ἀφοῦ εἶχε χαθῆ ὅλη ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη καὶ εἶχε μείνει μόνον ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ περίχωρά της. Οἱ κατὰ καιροὺς ἐχθροὶ εἶχαν προξενήσει μεγάλη ζημία, μὲ ἀποκορύφωμα καὶ τελειωτικὸ κτύπημα τὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φράγκους, κατὰ τὴν Δ΄ Σταυροφορία τὴν 13η Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1204. Ἡ μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια (1261) ἀνακατάληψή της καὶ ἐλευθέρωσή της δὲν προσέφερε οὐσιαστικὰ πράγματα, διότι ἤδη ἡ Πόλη εἶχε καταστραφῆ καὶ λεηλατηθῆ ὁλοσχερῶς. 
Πέρα ἀπὸ τὰ πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ αἴτια ποὺ συνετέλεσαν στὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρέπει νὰ σημειωθοῦν ἰδιαιτέρως τὰ πνευματικὰ αἴτια στὰ ὁποῖα συνήθως δὲν δίνουμε μεγάλη σημασία. 
Ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος, Ὅπως λέγει σὲ ἄλλα κείμενά του, στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ζοῦσαν περίπου 70.000 κάτοικοι καὶ μάλιστα ὁ ἴδιος ἔκανε ἔκκληση στοὺς Κωνσταντινουπολίτας, χωρὶς νὰ ὑπάρχη ἀνταπόκριση, νὰ συντελέσουν στὴν ἀνοικοδόμηση τῶν τειχῶν της, ἐν ὄψει τοῦ μεγάλου κινδύνου. Ὅμως οἱ κάτοικοι,...
ἰδιαιτέρως οἱ πλούσιοι, ἀσχολούμενοι μὲ τὴν αὔξηση τῶν ἀτομικῶν τους ἐσόδων, ἀδιαφοροῦσαν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ πόλη νὰ ὁμοιάζη, ὅπως λέγει, μὲ «σεσαθρωμένον» πλοῖον ποὺ ἦταν ἕτοιμο νὰ βυθισθῆ. 
Στὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου του ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος ἐκφράζει τὴν ὀδύνη του, ἀφοῦ τὸ γένος περιστοιχίζεται ἀπὸ δεινά, τὰ ὁποῖα, ὅπως λέγει, «δάκνει μου τὴν καρδίαν, συγχεῖ τὸν νοῦν καὶ ὀδυνὰ τὴν ψυχήν». Κάνει λόγο γιὰ τὴν «ὁλόσωμον πληγὴν» καὶ τὴν «νόσον καθολικήν». Τὸ γένος ἔχει περιπέσει σὲ ποικίλα πάθη καὶ ἁμαρτίες. Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἔγιναν «ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι, ἀχάριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμετανόητοι, ἀδιάλλακτοι». Ἔγιναν οἱ ἄρχοντες κοινωνοὶ ἀνόμων, οἱ ὑπεύθυνοι ἅρπαγες, οἱ κριτὲς δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες ψευδεῖς, οἱ νεώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ γηράσαντες μεθυσμένοι, οἱ ἀστοὶ ἐμπαῖκτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι, «καὶ οἱ πάντες ἀχρεῖοι». Συγχρόνως μὲ τὴν γενικὴ κατάπτωση τῶν ἀνθρώπων χάθηκε «εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γς, ἐξέλιπε στοχαστής, οὒχ εὔρηται φρόνιμος». Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν καὶ ἐξ ἀνατολῶν διάφοροι ἐχθροὶ καὶ λυμαίνονται τὴν αὐτοκρατορία. 
Πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ἡ βασιλεύουσα πολιορκήθηκε ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ καὶ μάλιστα ὑπὸ δυσμενέστερες συνθῆκες, ἀλλὰ πάντοτε ἡ Παναγία τὴν σκέπαζε καὶ τὴν βοηθούσεγιατι ὁ λαός, παρὰ τὴν ἁμαρτωλότητά του, δὲν διαπραγματευόταν τὴν Πίστη του. 
Ἔλεγε τὴ γνωστὴ ρήση: «καλύτερα τούρκικο φέσι παρὰ φράγκικη τιάρα»! 
Ὅμως, στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452, μόλις πέντε μῆνες πρὶν τὴν αλωση καὶ δεκατρία ἔτη μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ προδοτικοῦ ἑνωτικοῦ ὄρου τῆς Συνόδου τς Φερράρας-Φλωρεντίας, στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔγινε συλλείτουργο Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν στὸ ὁποῖο μνημονεύτηκε ὁ Πάπας καὶ ὁ λατινόφρονας Πατριάρχης Γρηγόριος! 
Τὸ ἀνίερο αὐτὸ συλλείτουργο ἔγινε γιὰ νὰ ἐπικυρώσει, οὐσιαστικά, τὴν «Ἕνωση». Προτίμησαν οἱ πρόγονοί μας τὴ συμμαχία τοῦ παναιρετικοῦ παπισμοῦ ἀπὸ τὴ συμμαχία τοῦ Θεοῦ, γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ «Πόλις ἑάλω». Ὁ γνωστὸς «Θρῆνος τῆς Πόλης» λέει: «Πάψετε τὸ Χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ΄ἅγια, γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ  Πόλη νὰ τουρκέψει.» 
«Τριακόσιους χρόνους μετὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ μας ἔστειλεν ὁ Θεὸς τὸν ἅγιον Κωνσταντῖνον καὶ ἐστερέωσε βασίλειον χριστιανικὸν καὶ τὸ εἶχαν χριστιανοὶ τὸ βασίλειον 1150 χρόνους. Ὕστερα τὸ ἐσήκωσεν ὁ Θεὸς τὸ βασίλειον ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἤφερε τὸν Τοῦρκο μέσα ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴν καὶ τοῦ τὸ ἔδωκε διὰ ἐδικόν μας καλόν... Καὶ τί; Ἄξιος ἦτον ὁ Τοῦρκος νὰ ἔχη βασίλειον; Ἀλλὰ  Θεὸς τοῦ τὸ ἔδωκε διὰ τὸ καλόν μας. Καὶ διατὶ δὲν ἤφερεν ὁ Θεὸς ἄλλον βασιλέα, ὁπού ἦτον τόσα ρηγάτα ἐδῶ κοντὰ νὰ τοὺς τὸ δώση, μόνον ἤφερε τόν Τοῦρκον μέσαθε ἀπὸ τὴν Κόκκινην Μηλιὰ καὶ τοῦ τὸ ἐχάρισε; Διατὶ ἤξευρεν ὁ Θεός πώς τὰ ἄλλα ρηγάτα μᾶς βλάπτουν εἰς τὴν Πίστιν, καὶ ὁ Τοῦρκος δὲν μᾶς βλάπτει, ἄσπρα δώσ' τον καὶ καβαλλίκευσε τον ἀπὸ τὸ κεφάλι. Καὶ διὰ νὰ μὴν κολασθοῦμεν τὸ ἔδωκε τοῦ Τούρκου καὶ τὸν ἔχει ὁ Θεὸς τὸν Τοῦρκον ὡσὰν σκύλλον νὰ μᾶς φυλάη». 
(Ἰωάννου Μενούνου, Κοσμᾶ Αἰτωλοὺ Διδαχές, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 1999, Διδαχὴ ΕΑ, σελ. 269-270). 
Αὐτὸς ὁ λόγος θὰ πρέπει νὰ μᾶς συγκλονίσει καὶ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει: Ὁ Θεὸς προτίμησε νὰ πέσει ὁ ἑλληνισμὸς στὰ χέρια ἑνὸς τυραννικοῦ δυνάστη πού σκότωνε, βίαζε, ἔκλεβε, βασάνιζε καὶ ἀτίμαζε τοὺς χριστιανούς, γιατί εἴδεμε τὴν παντογνωσία του ὅτι ἂν ἔμενε ἐλεύθερος θὰ πάθαινε κάτι ἀπείρως χειρότερο: Θὰ ἔχανε τὴν ὀρθὴ Πίστη του καὶ θὰ ἐκλατινιζόταν! Προτίμησε ὁ Θεὸς ἡ βαριὰ σκλαβιὰ τῶν τεσσάρων αἰώνων ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ «ἐλευθερία» πού θὰ ἦταν, ὅμως, πνευματικὴ δουλεία! (τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήση, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ, ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ματθ. 16:26) Ὡς ἐκ τούτου, κατὰ τὸν Ἅγιο, ἡ Τουρκικὴ σκλαβιὰ 
ἦταν εὐλογία Θεοῦ καὶ ὁ Τοῦρκος ἕνα «τσο-μπανόσκυλο» ποὺ μᾶς φύλαξε ἀπὸ τὸν Πάπα!
ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

«Έκανα έως 62.000 εκτρώσεις»! Η εξομολόγηση ενός γυναικολόγου

    

Ο ιατρός Στόϊαν Αδάσεβιτς είναι μοναδικός γυναικολόγος στην Σερβία, ο οποίος δημοσίως ωμολόγησε ότι η έκτρωση είναι φόνος, διά τον οποίον ευθύνονται τόσον ο ιατρός, όσον και η μητέρα. Εκυκλοφόρησε δε και βιβλίο με τίτλο «Η αγιότης της ζωής», με συλλογή των άρθρων του περί της ενδομητρίου παιδοκτονίας.
Η συνέντευξη του δημοσιευθείσα εις την «Ορθοδοξίαν» (περιοδικόν της Σερβικής Εκκλησίας), συγκλονίζει τόσο με την ειλικρίνεια της, όσο και με το περιεχόμενο της. Το πλέον αρμόζον όνομα αυτής της συνεντεύξεως θα ήτο – μία δημοσία εξομολόγησις και η μετάνοια! Παραθέτομε ένα μέρος αυτής της πολυτίμου μαρτυρίας:
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ποια ήταν η στιγμή, που καταλάβατε ότι εκτελών την έκτρωση, φονεύετε το ανθρώπινον ον;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Είμαι ιατρός, γνωρίζω τις πράξεις μου, είμαι ένοχος δι’ όλες τις φρικαλεότητες που έκανα εργαζόμενος ως γυναικολόγος και είμαι υποχρεωμένος να μαρτυρήσω, να αφυπνίσω, να προειδοποιήσω ότι η διακοπή της εγκυμοσύνης ουσιαστικώς είναι φόνος του αγεννήτου ανυπεράσπιστου παιδιού. Εις τις οριζόμενες υποχρεώσεις της εργασίας μου ήσαν και οι νόμιμες αμβλώσεις. Τότε δεν εγνώριζα ότι πράττω φόνο, τώρα, όμως, υποστηρίζω και γνωρίζω ότι η αμαρτία μου ενώπιον του Θεού είναι μεγάλη. Εις το Πανεπιστήμιον εδιδάχθηκα ότι το παιδί είναι ζωντανόν, μόλις γεννηθή με το πρώτον του κλάμα. Προ του κλάματος υπάρχει μόνον ως ένα των οργάνων της μητέρας του: ως ένα δόντι, ως ένα νεφρό, ως η σκωληκοειδής απόφυσις.
Έκανα από 48.000 έως 62.000 εκτρώσεις! Αυτό είναι ως να έχω εξαφανίσει μία ολόκληρη πόλη. Το Βελιγράδι έχει τόσα νοσοκομεία και αρκετές ιδιωτικές κλινικές, ένθα γίνονται οι εκτρώσεις! Εις τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ενεφανίσθη το υπερηχογράφημα με την διαγνωστική του δυνατότητα και μου έφερε πολλές εκπλήξεις. Είδα το έμβρυο, τους κτύπους της καρδιάς του, τις κινήσεις, το άνοιγμα του στόματος του˙ εις τα μεγαλύτερα έμβρυα παρετήρησα το «πιπίλισμα» του αντίχειρος˙ το έμβρυο εσκέπτετο και ησθάνετο, διότι αντέδρα στους βαθείς διαπεραστικούς ήχους επιταχύνων τις κινήσεις του. Και ύστερα από 4-5 λεπτά, όσον διαρκεί η άμβλωση, το έμβρυο αυτό, αυτό το ίδιο, ανθρώπινο ον, κείται τεμαχισμένο μεταξύ των εργαλείων στο τραπέζι.
 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πότε επαύσατε να κάνετε εκτρώσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα, είναι οχληρό και πάρα πολύ επίπονο, αλλά δεν είναι δυνατό να ωραιοποιούμε κάτι, το οποίον αφ’ εαυτού είναι φρικτόν. Προς θλίψη και δυστυχία μου το 1988 έκανα την άβλωση εις μία προχωρημένη εγκυμοσύνη των 4,5 μηνών. Κατά την διάρκεια αυτής της εγχειρήσεως, της οποίας τις λεπτομέρειες δεν ημπορώ να περιγράψω άνευ ταραχής, φρικιών ανεκάλυψα τον φονέα εντός μου. Μία εγχείρηση, η οποία έπρεπε να είναι μία πράξη ρουτίνας, μετετράπη εις ένα πραγματικό εφιάλτη. Με την πρώτη κίνηση του θλάστου έβγαλα το χεράκι και το έρριξα επάνω στο τραπέζι των εργαλείων. Ιδού – το νεύρον του χεριου έπεσεν στην άκρη της κομπρέσσας βρεγμένης με το ιώδιο. Το ιώδιο ερέθισε το νεύρο και το μικρούλικο χεράκι άρχισε να συσπάται. Με την επόμενη κίνηση έβγαλα το πόδι. Και συνέβη το ίδιο – τώρα έτρεμε και εσυσπάτο το πόδι. Κάτι όμοιον δεν μου είχε συμβή ποτέ πριν˙ ύστερα προσεπάθησα με τον θλάστη να συλλάβω και την καρδιά, η οποία ακόμη εκτύπα και υπό τον θλάστη έκανε σπασμούς ολοέν και αργότερον… και αργότερον και επί τέλους έπαυσε.
Τότε εσυνειδητοποίησα ότι έπραξα φόνο, ότι εθανάτωσα τον άνθρωπο. Η γυναίκα αιμορραγεί πολύ, η ζωή της εκινδύνευε. Προσηυχήθηκα: «Κύριε, βοήθησε με να σώσω αυτήν την γυναίκα και τιμώρησε εμένα!». Έκτοτε ποτέ μου δεν επανέλαβα όμοια πράξη. Έτυχε η νέα μου γνώση να συμπίπτη με την άποψη της Εκκλησίας – ότι το έμβρυο είναι ζωντανόν ήδη από την σύλληψη του, δηλαδή από την στιγμή της γονιμοποιήσεως του ωαρίου.
Η ενδομήτρια παιδοκτονία είναι πολύ μεγαλύτερη και βαρύτερη αμαρτία από τον απλούν φόνον, επειδή το έμβρυο εντός της μήτρας είναι αδύναμο να αμυνθή, ενώ δεν πταίει για τίποτε˙ μόνον εκείνο είναι άνευ του προσωπικού πταίσματος εις όλον το ανθρώπινο γένος, διότι δεν εγεννήθη καν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Διά το πως θα χρησιμοποιηθούν τα έμβρυα, τα εκτρωθέντα κατά την διακοπή της εγκυμοσύνης —τόσο την φυσική όσον και την τεχνητώς προκαλούμενη— δεν χρειάζεται η άδεια της μητέρας του εμβρύου; Ποια είναι η τύχη αυτών των τεμαχισμένων μικροσκοπικών σωμάτων;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:Σπανίως διερωτάται κανείς, τι συμβαίνει με αυτά τα έμβρυα εις τα νοσοκομεία μας. Εις την χώρα μας κανείς δεν ανακοινώνει και δεν δημοσιεύει πληροφορίες αυτού του είδους. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες βάσεις για την επιστημονικο-ερευνητική εργασία και για την χρήση αυτών των εμβρύων στην φαρμακευτική βιομηχανία, διότι αυτό είναι εξαιρετικώς δαπανηρό. Και προς το παρόν, όσον γνωρίζω, δεν υπάρχουν καν οι συνθήκες για την εμπορευματοποίηση. Εις ημάς αυτά τα έμβρυα αντιμετωπίζονται ως ιατρικό απόβλητο. Εναποτίθενται εις τους μαύρους σάκκους, μαζί με τα λοιπά όργανα τα απομείναντα από διαφόρους εγχειρήσεις στους ενήλικες ασθενείς και καίγονται όλα ως απόβλητα.
Ως κοινωνία είμεθα υποχρεωμένοι να προστατεύουμε το παιδί ιατρικώς, ηθικώς, δικαστικώς και νομικώς, διότι πρέπει να έχη όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει ένας ενήλικας. Αυτό είναι το καθήκον μας προς όλα τα μέλη της κοινωνίας μας.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ:Υπάρχει η ακριβής στατιστική πληροφορία περί του αριθμού των διαπραττομένων εκτρώσεων εις την Σερβία;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Είναι αδύνατον να υπάρχη ένα τέτοιο είδος της στατιστικής και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι ψευδείς. Η μία στατιστική μας ενημερώνει ότι έχομε 120.000 αμβλώσεις τον χρόνο, η άλλη στατιστική μας ενημερώνει ότι αυτός ο αριθμός είναι πολλαπλάσιος – 420.000 αμβλώσεις τον χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι εις ένα γεννημένο παιδί αντιστοιχούν 25 αμβλώσεις.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τι άποψη έχετε για το ζήτημα της αντισυλλήψεως;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Η αντισύλληψη σημαίνει το πράττειν εναντίον της συλλήψεως. Την ταξινομώ σε τρία είδη: Το πρώτο είδος είναι η εγκράτεια και είναι επιτετραμμένο˙ το δεύτερο είδος είναι η ικανοποίηση της ορμής άνευ εκσπερματώσεως και δεν είναι επιτετραμμένο˙ το τρίτον είδος είναι σατανικό και δίδει την δυνατότητα της εφαρμογής μιας ολοκλήρου σειράς στην ουσία αμβλωτικών μέσων….
Υπάρχουν πολλές απληροφόρητες γυναίκες, οι οποίες αφελώς υιοθετούν την κοινή ανεύθυνη στάση απέναντι στο ζήτημα αυτό. Είδατε τα μέσα ενημερώσεως, τα γυναικεία περιοδικά, τις εκπομπές – και ακούσατε κάπου η ποτέ κανένα λόγο εναντίον των εκτρώσεων, των αντισυλληπτικών μέσων και της εξωσωματικής γονιμοποιήσεως;
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Το έχω κάνει και αυτό. Υποστηρίζω ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι κακό. Γονιμοποιούνται περισσότερα ωάρια, ενίοτε 10, 20 και παραπάνω, γίνεται διαφοροποίηση και θανατώνεται πάν περισσευούμενο έμβρυο, για να διευκολυνθή η επιβίωση το πολύ τριών εμβρύων. Εάν ληφθούν περισσότερα από τα τρία, τότε είναι ανάγκη να μειώσουμε τον αριθμό των, διότι η μήτρα δεν θα αντείχε την κυοφορία.
 
Από Πενταπόσταγμα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΟ 1967!


 
ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ (ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 1967! ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΛΙΓΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ:
 
"ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΘΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ".
 
"ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ; ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΡΥΔΙ, ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΟ ΚΑΡΥΔΙ ΑΥΤΟ!"

"ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΟ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ!"
                                                                                   
                                                                         
Οἱ ἐπιμέρους ἐκκλησιολογικές διαφορές, ἐνστάσεις καί ἐπιφυλάξεις μας (πρός τόν ὁμιλητή καί τούς διοργανωτάς ἐκείνης τῆς ἐκδηλώσεως) δέν μειώνουν τήν ἀξία τέτοιων ντοκουμέντων. Πρός τοῦτο, πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν ὅτι: Τόν καιρό ἐκεῖνο δρᾶ ὁ διαβόητος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καί Ἀρχιεπισκοπεύει στήν ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὁ Χρυσόστομος Χατζησταύρου, ὁ ὁποῖος φέρεται εἰπών " Χρυσόστομος ἄλλαξε τό παλαιό ἡμερολόγιο (ἐννοώντας τόν συνώνυμό του Χρ. Παπαδόπουλο), Χρυσόστομος (ἐννοώντας τόν ἑαυτόν του) θά τό ἐπαναφέρει!". Τί ἀκολούθησε; Ὁ τότε ἀνεξέλεγκτος τολμηρός καί θαρραλέος Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀπροσδοκήτως "ἐπισκοποποιήθηκε" (γιά νά "μαζευτεῖ" λιγάκι), ὁ δέ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος "βιαίως" ἀντικαταστάθηκε (ὑπό τῶν πραξικοπηματιῶν τοῦ 1967) ἀπό τόν γνωστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο Κοτσώνη πού κάποτε κυκλοφόρησε μέ ἀμφίεση παπικοῦ "κληρικοῦ" ἐν μέσαις Ἀθήναις!

 (περί τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ τοῦ ντοκουμέντου ἐνημερωθήκαμε ἀπό σχετική ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ")

 

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Οικουμενι(στι)κή προσευχή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι προβλέπει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα στην Τουρκία
Οικουμενική προσευχή στο Φανάρι
Στην Τουρκία ο Πάπας το Νοέμβριο, συναντά Ερντογάν και Βαρθολομαίο
 
Πόλη του Βατικανού, Βατικανό
Επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία πρόκειται να πραγματοποιήσει από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μεταβαίνοντας διαδοχικά στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη για σειρά συναντήσεων με την τουρκική πολιτική ηγεσία και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Ο Πάπας Φραγκίσκος θα επισκεφθεί την Αγία Σοφία και το Μπλε τζαμί, ενώ θα μετάσχει σε οικουμενική προσευχή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι συνυπογράφοντας επίσης κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τον οποίο συνδέεται με στενή φιλία.
Ο ποντίφικας προσκλήθηκε στην Τουρκία από τον Ταγίπ Ερντογάν, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον πρόεδρο της επισκοπικής Συνόδου. Η επίσκεψή του έρχεται οκτώ χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Βενέδικτου ΙΣτ'.

Βάσει το προγράμματος της επίσκεψης που ανακοίνωσε την Τρίτη το Βατικανό, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ο Πάπας θα βρίσκεται στην Άγκυρα όπου θα επισκεφθεί αρχικά το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ και εν συνεχεία θα έχει συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου.
Το Σάββατο ο ποντίφικας θα επισκεφθεί την Αγία Σοφία και το Μπλε Τζαμί, το οποίο είχε επισκεφθεί το Νοέμβριο του 2006 και ο Πάπας Βενέδικτος.
Εν συνεχεία ο Πάπας θα χοροστατήσει σε λειτουργία στον καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος και θα παραστεί σε οικουμενική προσευχή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος είχε προσκληθεί τον Ιούνιο στο Βατικανό για την οικουμενική προσευχή υπέρ της ειρήνης στους Αγίους Τόπους παρουσία των Μαχμούντ Αμπάς και Σιμόν Πέρες.
Την Κυριακή ο Πάπας θα εορτάσει την εορτή του Αγίου Ανδρέα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα προχωρήσουν στην υπογραφή κοινής Διακήρυξης.
Τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία θα είναι δρακόντεια εν μέσω της έντασης που έχει πυροδοτήσει στη χώρα η δράση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (IS) στο Ιράκ και τη Συρία.
Ε.Μ.
news.in.gr,21/10/2014
Από Ακτίνες

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ΣΑΜΨΩΝ! Ακράδαντα στοιχεία…ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ! Το σώμα μένει ανέπαφο και μετά από λίγη ώρα καταστρέφονται το ΗΠΑΡ, τα ΟΣΤΑ, πήζει το ΑΙΜΑ και επέρχεται ΘΑΝΑΤΟΣ!!!
Το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ…
κατηγορεί με θράσος τους άλλους, αλλά κάνει το ίδιο τα ΠΟΛΥ χειρότερα!

Κατηγορεί την Συρία του Άσαντ για «χημικά όπλα», κατηγορεί το ισλαμικό Ιράν για «πυρηνικά όπλα», αλλά το μεγαλύτερο πυρηνικό και χημικό οπλοστάσιο, καθώς και εργοστάσια-εργαστήρια κατασκευής τέτοιων παρασκευασμάτων, εδρεύει (πού αλλού;)… στο Ισραήλ!!! «Πιο σιωνιστής γεννιέσαι»…

Ας δούμε λοιπόν. Επί πολλά-πολλά χρόνια η Συρία και η Αίγυπτος αρνούνται να εγκαταλείψουν το χημικό οπλοστάσιό τους. Πολλές πιέσεις δέχονται από το γειτονικό κράτος του Ισραήλ, διότι οι σιωνιστές το θεωρούσαν απειλή για το κράτος του Ισραήλ, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο… Έτσι υπήρχαν και υπάρχουν πολλές κυρώσεις σε αυτές τις χώρες.

Οι μυστικές υπηρεσίες απ’ όλο τον κόσμο είχαν δημιουργήσει πολλές μυστικές «σέκτες» σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε θρησκευτικό, για να εισβάλουν στα κράτη, να τα λεηλατήσουν και να τα κυβερνήσουν. Έτσι δημιούργησαν την αστάθεια που υπάρχει μέχρι και σήμερα στην Μέση Ανατολή…

Το Ισραήλ υπό την προστασία του ΟΗΕ και των ΗΠΑ έχει εισβάλει και έχει καταλάβει εδάφη στις γύρω περιοχές, για την επέκταση του κράτους και των επιχειρήσεων των παγκοσμίων δυνάμεων από την παγκόσμια ελίτ… Μην ξεχνάμε πως το κράτος του Ισραήλ δημιουργήθηκε από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την βοήθεια των δήθεν εχθρών τους…

Το Ισραήλ, πέραν αυτών, έχει και «ειδικό» πρόγραμμα: Σχέδιο Σαμψών! Που ο Σαμψών ξέρουμε πολύ καλά πως ήταν ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης και «αγαπημένος ήρωας» των Εβραίων, ο οποίος μην μπορώντας να νικήσει αλλιώς τους αντιπάλους του, τους… σκότωσε (αυτοκτονώντας!) γκρεμίζοντας τις κολώνες του ναού όπου τον είχαν δέσει και τον χλεύαζαν οι Ελληνογενείς Φιλισταίοι! Αυτό φυσικά το έκαναν, γιατί ο Σαμψών τους είχε κάνει πολύ κακό…

Το κράτος του Ισραήλ λοιπόν, για τον λόγο ότι ξέρει πως είναι θνησιγενές, αναπτύσσει πολύ εξελιγμένα όπλα σε πυρηνικό, βιολογικό και χημικό επίπεδο! Και γιατί το λέει Σχέδιο Σαμψών; Μα… για να κάνει ό,τι είχε κάνει και ο Σαμψών στην αρχαιότητα κατά των εχθρών του!!! Να… γίνει κράτος-καμικάζι και να ανατινάξει με πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα ΟΛΗ την περιοχή της Μέσης Ανατολής!… «Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων», όπως είπε και ο Σαμψών…

Η Συρία όμως… εντάχθηκε στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων!!! Και το Ισραήλ, που την κατηγορεί για «χημικά», σιωπά…. Οι επιθεωρητές του ΟΗΕ θα έχουν περισσότερη δουλειά αν αποσταλθούν στο πυρηνικό, βιολογικό και χημικό οπλοστάσιο του Ισραήλ. Όχι σ’ αυτό της Συρίας ή του Ιράν! Σύμφωνα όμως με τους κανόνες του «διεθνούς δικαίου» δεν μπορούν να το πράξουν αυτό, διότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει την συνθήκη για την μη διάδοση πυρηνικών, την σύμβαση απαγόρευσης βιολογικών όπλων και δεν έχει επικυρώσει και την σύμβαση για την απαγόρευση χημικών όπλων!!!

Σύμφωνα με το Defence & Security Intelligence & Analysis, η μόνη πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, έχει 100 έως 300 πυρηνικές κεφαλές (βαλλιστικών πυραύλων κρουζ κ.α.). Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το SIPRI το Ισραήλ έχει δημιουργήσει 690-950 κιλά πλουτωνίου και συνεχίζει να παράγει όσο χρειάζεται για να κάνει 10 με 15 βόμβες τύπου Ναγκασάκι κάθε χρόνο. Παράγει επίσης τρίτιο, ένα ραδιενεργό αέριο με το οποίο γίνονται οι κεφαλές νετρονίων που προκαλούν μικρές ραδιενεργές μολύνσεις αλλά με μεγαλύτερη θνησιμότητα. Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις από τον τύπο και την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz , αναπτύχτηκαν βιολογικά όπλα στο ΙνστιτούτοΒιολογικών Ερευνών στην Ness-Ziona κοντά στο Τελ Αβίβ…

Επισήμως γράφεται στα διεθνή ΜΜΕ (όχι σε όλα) πως 160 επιστήμονες και 170 τεχνικοί που είναι μέρος του προσωπικού εδώ και πέντε δεκαετίες έχουν πραγματοποιήσει έρευνες στον τομέα της βιολογίας, της χημείας, της βιοχημείας, της βιοτεχνολογίας, της φαρμακολογίας, της φυσικής και άλλων επιστημονικών κλάδων. Το Ινστιτούτο μαζί με το πυρηνικό κέντρο Dimona είναι πολλά από τα μυστικά σιωνιστικά ιδρύματα του Ισραήλ και υπό την άμεση δικαιοδοσία του πρωθυπουργού.

Τα μεγάλα αυτά σιωνιστικά μυστικά κέντρα δημιουργούν βιολογικά όπλα, βακτήρια και ιούς που θα εξολόθρευαν τον εχθρό, αλλά και που μπορούν να προκαλέσουν επιδημίες σε όλον τον πλανήτη. Ανάμεσά τους, τα βακτήρια της βουβωνικής πανώλης (ο «Μαύρος Θάνατος» του Μεσαίωνα!) ο ιός Έμπολα, και άλλες μεταδοτικές και θανατηφόρες νόσοι. Πρόσφατα κάποιοι επιστήμονες ανακοίνωσαν μυστικά πως δημιούργησαν το AIDS και κάποια καρκινογόνα βακτήρια που βγήκαν μέσα από αυτά τα εργαστήρια! Ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη θεραπεία μέχρι στιγμής για τον απλό άνθρωπο…

Με τη βιοτεχνολογία, μπορεί κανείς να παράγει νέους τύπους παθογόνων παραγόντων που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν θα μπορεί να τον εξουδετερώσει και δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί εμβόλιο… Υπάρχουν επίσης ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων που μπορούν να καταστρέψουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Επισήμως το ισραηλινό Ινστιτούτο διεξάγει έρευνες σχετικά με τα εμβόλια κατά των βακτηρίων και των ιών, όπως ο άνθρακας που χρηματοδοτείται από το Πεντάγωνο, αλλά είναι προφανές ότι μπορούν να αναπτύξουν νέα παθογόνα βακτήρια για χρήση πολέμου.

Το ίδιο τέχνασμα χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες για να αποφεύγουν τις συμβάσεις που απαγορεύουν βιολογικά και χημικά όπλα.

Στο Ισραήλ το μυστικό πρόγραμμα φανερώθηκε με την βοήθεια επιστημόνων και από την έρευνα της δημοσιογράφου ολλανδικής καταγωγής Karel Knip. Δημοσιεύθηκε μάλιστα πως τοξικές ουσίες που είχαν αναπτυχθεί στο ινστιτούτο έχουν χρησιμοποιηθεί από την Μοσάντ για να δολοφονήσει εχθρούς της, όπως Παλαιστινίους και αντιϊσραηλινούς ηγέτες! Ιατρικά στοιχειά δείχνουν ότι στην Γάζα και τον Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα νέας τεχνολογίας και σχεδιασμού… Πυροβολούσαν και άφηναν ανέπαφο το σώμα από έξω, αλλά κατά την διάρκεια των επομένων ωρών καταστρέφονταν οι ιστοί στο σώμα, ανθρακοποιούταν το ήπαρ και τα οστά και έπηζε το αίμα… Αυτά τα στοιχεία είναι ακράδαντα, καθώς αναφέρθηκαν από ιατρικούς συλλόγους που είχαν σπεύσει στην περιοχή για να βοηθήσουν τα θύματα.

Τέτοιου είδους όπλα είναι εφικτά μόνο με την νανοτεχνολογία, από την επιστήμη που μπορεί να δημιουργήσει μικροσκοπικές δομές. Η Ιταλία συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη αυτών των όπλων που συνδέεται με το Ισραήλ με μια στρατιωτική συμφωνία συνεργασίας και είναι ο υπ’ αριθμόν ένα ευρωπαϊκός εταίρος στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Η Ιταλία έχει υποβάλει αίτηση για κατανομή 3.000.000 ευρώ για κοινή χρήση και έρευνα με το Ισραήλ… Αυτό το βλέπουμε και από την τελευταία ανακοίνωση της Farnesina (ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών) όπου αναφέρει «νέες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση των παθογόνων ιών και βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στη θεραπεία».

Αυτός είναι ένας από τους τρόπους που περνά το Ισραήλ απαρατήρητο και χωρίς κυρώσεις, αν και όποτε το Ισραήλ πήγε να κατηγορηθεί αμέσως αναφέρεται το «ολοκαύτωμα» που πέρασε, όπως και πολλοί άλλοι, μαζί με εβραίους και τον αντισημιτισμό που έχουν σκαρφιστεί!… Έτσι βρίσκουν πάτημα συνήθως οι εβραιοσιωνιστές για να γλιτώσουν από τις κυρώσεις του διεθνούς νομικού πλαισίου παγκοσμίως…

Έτσι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει η κοινή γνώμη παγκοσμίως πως πρόκειται για ένα εβραιοσιωνιστικό κράτος συνδεόμενο με την παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια ελίτ που καταδυναστεύει τις ανθρώπινες ψυχές!

Πηγή: http://www.zoomblog.org/2014/10/blog-post_894.html#ixzz3G7eKNW1M
http://antigrefeas.blogspot.gr/2014/10/blog-post.html
Shlomo Sand: «Θα ήθελα να σταματήσω να θεωρώ τον εαυτό μου Εβραίο. Το Ισραήλ είναι το πιο ρατσιστικό κράτος και οι Εβραίοι της διασποράς θέλουν να ελέγχουν τα κράτη στα οποία κατοικούν»


Ο πασίγνωστος Εβραίος αντιφρονών καθηγητής Shlomo Sand παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ είναι το «πιο ρατσιστικό κράτος στον κόσμο» - και ότι οι Εβραίοι στο υπόλοιπο κόσμο εργάζονται όλοι για να "κυριαρχήσουν" και να "ελέγξουν" τις πολιτικές στα έθνη που μένουν για να υποστηριχθεί το ρατσιστικό σιωνιστικό κράτος.
Ο Shlomo Sand, Ισραηλινός ιστορικός και καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, είναι μια εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα με πολλούς όμως επικριτές εντός του Ισραήλ που τον κατηγορούν για την αντισιωνιστική του δράση. Το βιβλίο του «Πως επινοήθηκαν οι Εβραίοι» κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Pandora Books.
Το εκπληκτικό ξέσπασμα από τον καθηγητή Sand-ο οποίος κέρδισε την πρώτη φήμη για τη διάδοση της τώρα – αναξιόπιστης "Χαζάρικης" θεωρίας προέλευσης των Ασκενάζι Εβραίων - («Πώς επινοήθηκαν οι Εβραίοι») – περιέχεται στο νέο βιβλίο του «Πώς σταμάτησα να είμαι Εβραίος» ("How I Stopped Being a Jew").
Στο νέο του βιβλίο, ο Sand, ο οποίος μεγάλωσε στο Ισραήλ, συζητά αυτό που αποκαλεί «αρνητικές συνέπειες της ισραηλινής αξιοποίησης του μύθου του εκλεκτού λαού» και ό, τι ο ίδιος αποκαλεί "βιομηχανία ολοκαυτώματος". (Υπάρχει και βιβλίο με τον τίτλο «Η βιομηχανία του Ολοκαυτώματος» -  Σκέψεις σχετικά με την εκμετάλλευση της εβραϊκής οδύνης. Του Norman G. Finkelstein - Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2001).
Ο ίδιος απορρίπτει επίσης την εβραϊκή θρησκεία εξαιτίας της «γενοκτονικής Γιαχβεστικής παράδοσης» - μια αναφορά σε εκείνα τα «ιερά βιβλία» της θρησκείας, που περιέχουν άμεσες οδηγίες προς τους Εβραίους από το Θεό που δικαιολογούν, κυριολεκτικά, τη δολοφονία και την εκδίωξη των εθνικών.
 
Σε ένα άρθρο της βρετανικής εφημερίδας Guardian που ασχολείται με το νέο του βιβλίο, ο Sand λέει :
«Γνωρίζω ότι ζω σε μία από τις πιο ρατσιστικές κοινωνίες στον δυτικό κόσμο. Ο ρατσισμός είναι παρών σε κάποιο βαθμό παντού, αλλά στο Ισραήλ υπάρχει βαθιά μέσα στο πνεύμα των νόμων. Διδάσκεται στα σχολεία και τα κολέγια, εξαπλώθηκε στα μέσα ενημέρωσης, και πάνω απ’ όλα και το πιο φοβερό, στο Ισραήλ, οι ρατσιστές δεν ξέρουν τι κάνουν και, εξαιτίας αυτού, δεν αισθάνονται σε καμία περίπτωση ότι υποχρεούνται να ζητήσουν συγγνώμη.
Συχνά ακόμη και ντρέπομαι για το Ισραήλ, ιδιαίτερα όταν είμαι μάρτυρας του σκληρού στρατιωτικού αποικισμού του, με τα αδύναμα και ανυπεράσπιστα θύματά του, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του «εκλεκτού λαού».
 
Βαθύτερα μέσα στο ίδιο βιβλίο του, ο Sand κάνει την εξής παρατήρηση σχετικά με το πώς οι Εβραίοι της Διασποράς χρησιμοποιούν τώρα τη θέση τους για να "κυριαρχήσουν" και να "ελέγξουν" τα έθνη που τους φιλοξενούν:
«Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν υπάρχει πλέον χώρα στον κόσμο όπου οι απόγονοι του εκλεκτού λαού να εμποδίζονται να μεταναστεύσουν στο κράτος των Εβραίων. Ο Σιωνισμός έχει μετατοπίσει το στόχο του που αποτελούσε αρχικά τον λόγο ύπαρξής του και απέκτησε μια δεύτερη νιότη μέσω μιας αναζωογονημένης πρωτοβουλίας.
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, όσοι φιλοδοξούν να ταυτιστούν με το σπέρμα του Αβραάμ καλούνται να συγκεντρώσουν κεφάλαια για τη στήριξη της γης των Εβραίων, που είναι σε πλήρη εδαφική επέκταση και, πάνω απ’ όλα, να ενεργοποιήσουν όλα τα δίκτυα επιρροής πάνω στην εξωτερική πολιτική και την κοινή γνώμη της χώρας τους.
Τα αποτελέσματα του τελευταίου στόχου ήταν αξιοσημείωτα.
Σε μια εποχή που ο κοινοτισμός απολαμβάνει αυξανόμενη νομιμοποίηση - ιδιαίτερα σε μια εποχή ευλάβειας για τον «ιουδαιο-χριστιανικό» πολιτισμό, στον οποίο στηρίζεται η «σύγκρουση των πολιτισμών» - είναι πιο δυνατό από ποτέ να αναπτύσσει υπερηφάνεια ένας επειδή είναι Εβραίος και να βρίσκει τον εαυτό του να είναι με την πλευρά της των ισχυρών που κυριαρχούν την ιστορία».
 
Ενώ ο Sand προσεγγίζει το όλο το θέμα από μια θέση που παραδοσιακά θεωρείται «πολύ αριστερή» - και έχει την αποδεδειγμένα εσφαλμένη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καμία γενετική βάση του Ιουδαϊσμού - οι παρατηρήσεις του σχετικά με την πραγματική φύση του εβραϊκού ρατσιστικού φυλετισμού είναι ακριβείς.
Εκεί που ο Sand κάνει το ουσιαστικό λάθος του είναι η κατανόηση ότι όλη η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει στην πραγματικότητα μια βιολογική προέλευση. Όλοι μας-ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης-είμαστε απλώς προϊόντα των προγόνων μας. Οι ικανότητές μας, οι περιορισμοί μας, και οι έμφυτοι χαρακτήρες μας, όλα έχουν κληρονομηθεί από εκείνους που έχουν έρθει πριν από εμάς.
Η συνειδητοποίηση του Sand ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών του Εβραίων είναι υπερ-ρατσιστές και υποκριτές, πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο για αυτόν να γίνει κατανοητή. Θα ήταν πάρα πολύ προχωρημένο να περιμένω από αυτόν να ομολογήσει ότι υπάρχει μια κληρονομική πτυχή στην εβραϊκή συμπεριφορά που διαιωνίζει αυτόν τον ανοικτό ρατσισμό και το μίσος απέναντι στους εθνικούς από γενιά σε γενιά.
Το νέο βιβλίο του Sand έχει ήδη προσελκύσει την οργή κάποιων από τους πρώην συμπατριώτες του Εβραίους.
 
Ο εβραίος δημοσιογράφος Gordon Haber, σε ένα άρθρο στην εφημερίδα ‘The Jewish Daily Forward, για παράδειγμα, απορρίπτει τον Sands ως "εκκεντρικό" -πλην αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι ο Sand είχε αναγνωρίσει σωστά μία πτυχή της εβραϊκής συμπεριφοράς που ακόμη και ο Haber βρίσκει αινιγματική: δηλαδή την παραπαίουσα υποκρισία των Εβραίων στην Αμερική που υποστηρίζουν τον ρατσισμό του Ισραήλ, ενώ προωθούν την ακριβώς το αντίθετη πολιτική στις ΗΠΑ.
Ο Haber έγραψε:
«Και όμως, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, ο Sand εγείρει ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Για τον Sand, υπάρχει μια «στενή σχέση» μεταξύ μιας ουσιοκρατικής εβραϊκής ταυτότητας και πώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει τους μη-Εβραίους της. Πολλοί, βέβαια, θα υποστηρίξουν ότι το Ισραήλ είναι ένας παράδεισος για τους μουσουλμάνους και όλα είναι εξαίρετα, στη Γάζα.
Αλλά εκείνοι από εμάς που αγωνίζονται για την πνευματική εντιμότητα, αναγνωρίζουμε την αντίφαση μεταξύ των Δυτικών ιδανικών και μιας εθνο-θρησκευτικής κυβέρνησης που εξευτελίζει και συμπεριφέρεται σκληρά σε άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Οι Αμερικανο-Εβραίοι, ιδίως, πρέπει να αναρωτηθούν γιατί υποστηρίζουν μια κατάσταση στο Ισραήλ που δεν θα ανέχονταν ποτέ στη δική τους χώρα».
Φυσικά, ούτε ο Sand, ούτε ο Haber θα τολμούσαν να αγγίξουν τον πραγματικό λόγο για την προφανή υποκρισία - η οποία είναι ότι ο εβραϊκός ρατσιστικός φυλετισμός εμπλέκεται σε μια στρατηγική του διαίρει και βασίλευε για να εξασφαλίσει ότι οι μη-Εβραίοι παραμένουν διαιρεμένοι και πολύ μακριά από την πραγματική πηγή της δύναμης στις ΗΠΑ και αλλού, που είναι το εβραϊκό λόμπι.
 Από ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Του David Duke πηγή

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Γιατί "Γνήσιοι"; Το "Ορθόδοξοι Χριστιανοί" δεν αρκεί;


Στο ερώτημα αυτό απαντούμε ρωτώντας: Γιατί "Ορθόδοξοι"; Το "Χριστιανοί" απλά δεν αρκεί;
Για την απάντηση των ερωτημάτων αυτών απαιτείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετική με το ζήτημα της ονομασίας των πιστών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Οι οπαδοί της μόνης αληθινής θρησκείας προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά στην Αντιόχεια τον Α' αιώνα με το όνομα "Χριστιανοί" [1].
Με το πέρασμα των χρόνων εμφανίστηκαν πολλές ομάδες αιρετικών, οι οποίοι φυσικά χρησιμοποιούσαν το ίδιο όνομα. Έτσι σταδιακά άρχισε να γίνεται χρήση των προσδιορισμών "Ορθόδοξοι" και "Καθολικοί" - οι οποίοι ήταν ταυτόσημοι όροι - για να δηλωθεί η διαφοροποίηση από τους αιρετικούς, των οποίων η δόξα (πίστη) ούτε ορθή ήταν, ούτε καθολική [2].
Μετά την απόσχιση της Τοπικής Εκκλησίας της Ρώμης από την Καθολική Εκκλησία και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι παπικοί σφετερίστηκαν τον όρο "Καθολικοί", για να μην υπάρχει σύγχυση, οι αληθινοί Χριστιανοί πλέον χρησιμοποίησαν περισσότερο τον όρο "Ορθόδοξοι" (σε αντίθεση με τους "κατο-λύκους", όπως ονόμασαν τους παπικούς) και ο οποίος τελικά επικράτησε αφού ήδη δεν αρκούσε πλέον απλά ο όρος "Χριστιανός", έστω και αν στην πραγματικά οι Ορθόδοξοι είναι ο πραγματικοί Χριστιανοί.
Μετά την εμφάνιση του Οικουμενισμού στον χώρο της Ορθοδοξίας στις αρχές του Κ΄ αιώνος και την νεωτεριστική δράση οικουμενιστών υψηλόβαθμων κληρικών, όπως ο Μελέτιος Μεταξάκης, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Βασίλειος Γεωργιάδης, Αθηναγόρας Σπύρου και άλλων, και κυρίως με αφορμή την, οικουμενιστικής σκοπιμότητας, αλλαγή του ημερολογίου (1924), οι πρώτοι αγωνιστές της εποχής εκείνης και υπερασπιστές των Πατρίων, χρησιμοποίησαν επιπροσθέτως τον όρο "Γνήσιοι", για τον οποίο δήλωσαν ξεκάθαρα, σε μια δήλωση που δεν επιδέχεται παρερμηνειών (οι οποίες  αποτέλεσαν και αποτελούν αιτία κατηγοριών) ότι "ο όρος Γνήσιος συμπίπτει προς την έννοιαν του ακραιφνούς, του μη ανεχομένου τουτέστιν νοθείαν, ή παραποίησιν των παραδεδομένων, ουχί δε προς την του Γνησίου λαμβανομένου προς διάκρισίν του μη Γνησίου, οπότε ο μη Γνήσιος ήθελε συνταυθισθή επί του προκειμένου προς αυτήν την έννοια του αλλοδόξου και αιρετικού" [3]. Και αυτό αναφορικώς με το ημερολογιακό ζήτημα.
Σήμερα βεβαίως, 90 χρόνια μετά, που η ύπουλη αίρεση του Οικουμενισμού έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλες τις λεγόμενες επίσημες Εκκλησίες, οι μη ανεχόμενοι νοθεία ή παραποίηση των παραδεδομένων Ορθόδοξοι Χριστιανοί,  πρέπει να αποκαλούμαστε Γνήσιοι [4], για να δηλωθεί η διαφοροποίησή μας από τους φερομένους ως "ορθοδόξους", αλλά κατ' ουσίαν αιρετικούς, οικουμενιστές.
Οι δε ανά τον κόσμο (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρος κλπ.) Εκκλησίες μας πρέπει να ονομάζονται γνήσιες αφού κρατούν με ζήλο την Παραδοθείσα Πίστη, ήτοι τα Δόγματα και τις Παραδόσεις της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
Τέλος, και η Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος που επιδιώκουμε, πρέπει να είναι γνησία και αληθινή Σύνοδος (δηλαδή να συμφωνεί με τις προγενέστερες Ορθόδοξες), σε αντίθεση με την ετοιμαζόμενη υπό των Οικουμενιστών "Πανορθόδοξη Σύνοδο", η οποία έχει σκοπό να καταργήσει την Ορθοδοξία, κατά την προφητική ρήση του οσιακής μνήμης μάρτυρα της Ορθοδόξου Πίστεως Κοσμά Φλαμιάτου.  

[1] Γράφει ο Απόστολος Λουκάς: "χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς", δηλαδή "Εκεί δε εις την Αντιόχειαν, δια πρώτη φοράν, ωνομάσθησαν οι μαθηταί του Χριστού, Χριστιανοί" (Πράξ. ια΄, 26).
[2] Κατά τον Άγιο Βικέντιο τον εκ Λειρίνου: "Catholicum est,  quod semper, quod ubique et quod ab omnibus creditum est", δηλαδή: «Όντως καθολικόν είναι ό,τι πάντοτε, παντού και υπό πάντων επιστεύθη» (Commonitorium, κεφ. 2). Ο δε Μέγας Θεοδόσιος το 380 εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο όσοι αποδέχονται την πίστη της Νικαίας (Α' Οικουμενικής Συνόδου) "και μόνον ούτοι να ονομάζωνται καθολικοί χριστιανοί" (Εκκλησιαστική Ιστορία, Φιλαρέτου Βαφείδου, τ. Α', Κων/πολη 1884, σελ. 219).
[3] Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ 20-12-1928.
[4] Ο όρος «γνήσιος» είναι όρος που αφορά την πίστη και όχι το πρόσωπο, και ως τέτοιος πρέπει να εκλαμβάνεται για να μην υποκρύπτει υπερηφάνεια όπως κατηγορήθηκε. Έτσι ο απόστολος  Παύλος  γράφει:  «Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει»  (Τιμ. α΄, 2)  και  ο ιερός Χρυσόστομος  ερμηνεύει:  «Εἰπών γὰρ τέκνον διὰ τοῦτο προσέθηκε  ἐν  πίστει  ὥστε δηλῶσαι  ὅτι γνήσιος ἧν καὶ ἐξ αὐτοῦ ἧν· οὐδὲν ἐνἠλακτο, κατὰ τῆν πίστην τὸ ἐμφερὲς εἶχε» (P. G. 62, 505). Και στα Πρακτικά της Ζ΄ Οικουμενικής  Συνόδου  διαβάζουμε:  «Καὶ  ὅστις  ταύτης  τῆς ὁμολογήσεως ἔχεται τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐστὶ γνήσιος υἱὸς τε καὶ μέτοχος».
 

3 σχόλια:

  1. Πολύ σωστά! Ἐπίτρεψέ μου, δάσκαλε, νά παραθέσω αὐτούσιο τό ὄντως προφητικό κείμενο τοῦ ἀγωνιστοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου (Ἀπομνημονεύματα, 1840, σελ. 9-100):

    "Τούτου τοῦ νεωστί δι' ἐνεργείας τῆς ἐπιβουλῆς [σ.σ. ἐννοεῖ τήν ἐξ Ἀγγλίας Μασσωνίαν], καθιδρυθέντος Σεμιναρίου, εἰς τήν Χάλκην τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σκοπός πρός τοῖς ἄλλοις πολλοῖς, ὑπάρχει, ἵνα νοθεύσῃ κατά τό πνεῦμα τῆς διαφθορᾶς καί τῆς πλάνης, καί κατά τόν προσηλυτισμόν τῆς Ἀγγλίας, ὅλους τούς ἐσομένους Πατριάρχας, καί ὅλην ἐν γένει τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως μίαν ἡμέραν νομοθετηθῇ [διά] Οἰκουμενικῆς συνόδου ἡ κατάργησις τῆς ὀρθοδοξίας, καί ἡ ἀντεισαγωγή τῆς Λουθηρο-Καλβινικῆς αἱρέσεως."

    Ὑπενθυμίζω ὅτι ἔντονο ἐνδιαφέρον ν’ ἀνοίξῃ ἡ Σχολή τῆς Χάλκης ἔχουν δείξει ἐπίλεκτα ὄργανα τοῦ Σιωνισμοῦ, ὅπως τό ζεῦγος Κλίντον, ἡ Κοντολίζα Ράϊς, ὁ Ὀμπάμα κ.ἄ. Λέτε οἱ Σιωνισταί νά ἐνδιαφέρωνται γιά τό καλό τῆς Ὀρθοδοξίας; Μᾶλλον γιά τήν κατάργησίν της ἐνδιαφέρονται!!!
Επιπλέον λόγος είναι, και ότι οι Οικουμενισταί υπέγραψαν συμφωνίες με τους αιρετικούς μονοφυσίτες, κατόπιν πιέσεων αυτών, έτσι ώστε να ονομάζονται κοινή αποδοχή από όλους, Ορθόδοξοι κόπτες.

Σιγά σιγά θα εξαλείψουν και το κόπτες.

  1. Πολύ σωστή παρατήρηση αγαπητέ μου αδελφέ. Να συμπληρώσω επίσης ότι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σύμφωνα με την μαρτυρία του π. Θεοδώρου Ζήση, οι ορθόδοξοι μαζί με τους προχαλκηδόνιους αποτελούν ενιαία ομάδα με τον τίτλο "Ανατολικοί Ορθόδοξοι"!

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ …ΠΟΝΤΙΚΙΩΝΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Πριν από χρόνια ένα καλοκαίρι όταν ήμουν στο Παρίσι αποφάσισα μαζί με ένα συμμαθητή μου που είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη για να κάνει το μεταπτυχιακό του σε γαλλικό πανεπιστήμιο, τον Γιώργο, να πάμε στην Χάγη της Ολλανδίας για να επισκεφτούμε την Ελένη που είχε πρόσφατα τότε παντρευτεί έναν Ολλανδό. Αφού φτάσαμε αργά το βράδυ, κοιμηθήκαμε κουρασμένοι και την επόμενη μέρα αρχίσαμε την ξενάγηση στην Χάγη, μια πραγματικά πανέμορφη πόλη. Η Ελένη μας πήγε και σε ένα ναό προτεσταντικό, που όπως μας είχε προετοιμάσει θα εντυπωσιαστούμε από το εσωτερικό του. Αυτό το εσωτερικό ήταν ένας όχι πολύ μεγάλος χώρος με ξύλινους πάγκους που κοίταζαν προς το υποτιθέμενο ιερό του ναού. Εκεί δοκιμάσαμε πράγματι μια μεγάλη έκπληξη. Το υποτιθέμενο ιερό δεν ήταν άλλο από ένας μεγάλος γκρίζος βράχος που ξεχώριζε για την ανώμαλη επιφάνεια του σε πολλές μεριές, με ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό καρφωμένο κάπου στην μέση. Όταν πλησίασα με απορία ενώ οι άλλοι συζητούσαν γι’ αυτό το πρωτότυπο ιερό, μου έκανε εντύπωση μια ανεπαίσθητη δυσωδία και κάτι που διέκρινα στο πάτωμα σε μια άκρη του βράχου. Κάτι μαύρα σημάδια που κινούνταν πολύ γρήγορα.  Πλησίασα και άλλο για να δω τις συμβαίνει και τότε δοκίμασα καινούργια έκπληξη. Εκεί στην άκρη του βράχου βρίσκονταν μια φωλιά από… μικρούς ποντικούς που κυκλοφορούσαν αμέριμνοι, σίγουρα καλοταϊσμένοι. Γύρισα πίσω λίγο σοκαρισμένος και ρώτησα την Ελένη τι είναι αυτό. Εκείνη προς νέα μου έκπληξη δεν φάνηκε παραξενεμένη και υποστήριξε πως αυτό δείχνει την… ιερότητα του «ιερού» βράχου, αφού οι ποντικοί κυκλοφορούν χωρίς κανένα φόβο. Άλλωστε σύμφωνα με τις πεποιθήσεις της Ελένης, πρώιμης Ολλανδέζας, σε λίγα χρόνια όλε οι θρησκείες θα συγχωνευτούν σε μια ομολογία και όλοι οι ναοί θα είναι τόποι λατρείας για όλους, σύμφωνα με την νέα πανθρησκεία που θα «ενώσει» όλο τον κόσμο κάτω από την αγάπη του «Ένα», του μοναδικού «θεού». Αισθάνθηκα περίεργα και θυμήθηκα ένα ντοκιμαντέρ που είχε δει πριν από λίγο κάρο στην γαλλική τηλεόραση που έδειχνε ένα μεγάλο ναό των Ινδουιστών που ήταν αφιερωμένος στους… ποντικούς. Οι ακαθαρσίες ήταν εκεί το ιερό στίγμα του προσκύνηματικού ναού, όπου χιλιάδες Ινδουιστές πήγαιναν κάθε χρόνο για να προσκυνήσου τα …ποντίκια.


Αργότερα μετά από χρόνια έχοντας στην θύμηση μου αυτό το περιστατικό έψαξα για τον ναό αυτό και βρήκα πως ο ναός αυτός είναι ο περίφημος και μεγαλοπρεπής ναός, Karni Mata Templ, που βρίσκεται στο μεγάλο ινδικό κρατίδιο του Ρατζαστάν, στην βορειοδυτική Ινδία. Στον ναό αυτό βρίσκονται και ζουν περί τα… 20.000 ποντίκια που ονομάζονται Kabbas. Τα ποντίκια αυτά θεωρούνται ιερά και κυκλοφορούν ανενόχλητα ενώ χιλιάδες προσκυνητές έρχονται και από μάκρυνες αποστάσεις για να τα προσκυνήσουν καθώς και πολλοί «ινδόπληκτοι» τουρίστες από την Δύση. Ο μύθος λέει πως τα ποντίκια αυτά ήταν στρατιώτες από κάποια μάχη και για να σωθούν γιατί τους είχαν περικυκλώσει οι εχθροί, η θεά Karni Mata τους έκανε ποντίκια. Ο ναός τελείωσε στις αρχές του εικοστού αιώνα από τον Μαχαραγιά Ganga Singh του Bikaner. Είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστικές οι σκηνές από τους πιστούς που με μεγάλη ευλάβεια προσκυνούν και τρέφουν τα ποντίκια μέσα στον ναό καθώς το θρησκευτικό στοιχείο κυριαρχεί στις κινήσεις τους. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι ξένοι τουρίστες, κυρίως Ευρωπαίοι αλλά και Αμερικανοί, που έρχονται και αυτοί να θαυμάσουν και να… προσκυνήσουν τον ναό των ποντικιών.


Βασική αρχή του Οικουμενισμού είναι πως όλες οι θρησκείες, όλες οι λατρείες εκφράζουν την «αλήθεια» σε διαφορική μορφή. Άραγε ποια είναι αυτή η «αλήθεια» στον ναό των ποντικιών, που είναι αντικείμενο λατρείας και προσκύνημα δεκάδων χιλιάδων πιστών, ακόμα και πολλών Ευρωπαίων ;; Και καλά όλοι αυτοί! Αν είναι δυνατόν όμως εμείς, εμείς που γεννηθήκαμε και ζούμε σε μια Ορθόδοξη χώρα να αποδεχτούμε πως η μόνη αλήθεια μοιράζεται με τέτοιες λατρείες.  

Ω μη γένοιτο!


 ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ


Νικολάου Μάννη, εκπαιδευτικού
 
Η νόσος του Οικουμενισμού προσέβαλε την Ορθοδοξία εξαιτίας της αδιαφορίας των πιστών.
Αν ο Οικουμενισμός στον προτεσταντικό κόσμο εμφανίστηκε ως αναβίωση των ιδεών του Απελλή [1], ενώ στον παπικό ως ένα ακόμη πολυεργαλείο που θα εξυπηρετούσε τις βλέψεις του παπισμού για κοσμική εξουσία, στην Ορθόδοξη Ανατολή απετέλεσε και αποτελεί μια πνευματική ασθένεια, μια γάγγραινα, αποτέλεσμα της αποστασίας και της ψυχρότητας του λαού, για τα θέματα της Πίστεως, ο οποίος άλλοτε υπήρξε φύλακας και φρουρός αυτής. 
Εξαιτίας της αποστασίας αυτής οι πιστοί  κατέστησαν σαν εκείνους τους στρατιώτες οι οποίοι στην σκοπιά αντί να αγρυπνούν, μισοκοιμούνται με βεβαρημένους, από το κρασί της αδιαφορίας, τους οφθαλμούς των και έτσι δεν αντελήφθησαν τους εχθρούς που βρέθηκαν μέσα στο στρατόπεδο.
Το φοβερό όμως είναι το γεγονός ότι οι εχθροί δεν εισέβαλαν έξωθεν, αλλά υπήρχαν εντός και μάλιστα κατέχοντες καίριες θέσεις.
Κορυφαίοι των προδοτών αυτών της πίστεως, οι οποίοι πρωτάνοιξαν διάπλατα την Κερκόπορτα της Ορθοδοξίας στους ασεβείς νεωτερισμούς, υπήρξαν δυστυχώς και Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, όπως ο Μελέτιος Μεταξάκης και ο Βασίλειος Γεωργιάδης. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, που κάποιος επίσκοπος, ακόμη και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε αιρετικός. Η εκκλησιαστική ιστορία διασώζει πολλά ονόματα: Νεστόριος, Μακεδόνιος, Σέργιος, Βέκκος...  
 
Για τον Μελέτιο Μεταξάκη έχουν γραφτεί πολλά, τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους. Αποδεδειγμένα μασώνος, όργανο ξένων και ελληνικών πολιτικών δυνάμεων, δημιουργός σχισμάτων, ταραχών και σκανδάλων, εξουσιομανής (διετέλεσε  Μητροπολίτης Κιτίου (Κύπρου), Μητροπολίτης Αθηνών, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Πατριάρχης Αλεξανδρείας και παρολίγον Πατριάρχης Ιεροσολύμων αν δεν τον έβρισκε ο θάνατος), πρωτεργάτης της ημερολογιακής καινοτομίας, υπέρμαχος της ενώσεως με τους Αγγλικανούς, των οποίων ανεγνώρισε και τις "χειροτονίες", νεωτεριστής εισηγητής καινοτομιών (συντόμευση ακολουθιών, κατάργηση ράσου και νηστείας, δευτερογαμία ιερέων και γάμος επισκόπων...), καταφρονητής Ιερών Κανόνων, άφησε κακό όνομα και έμεινε στη συνείδηση του Πληρώματος της Εκκλησίας ως ένας μεγάλος αιρετικός. Δεν είναι τυχαίο πως ο δηλωμένος αυτός οικουμενιστής πορθητής λίγο πριν αναχωρήσει για να καταλάβει αντικανονικώς τον πατριαρχικό θρόνο της Πόλεως παρέστη σε οικουμενιστική λειτουργία που έγινε προς τιμήν του στον προτεσταντικό ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή Επισκοπιανών, Ρώσων, Αρμένιων, Σύρων και Ελλήνων (βλέπε NEW YORK TIMES 19-12-1921). 

 
Ο Βασίλειος Γεωργιάδης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1925-1929), επίσης σκοτεινή φυσιογνωμία, αποδεδειγμένα μασώνος, παπόφιλος, ωριγενιστής, πολέμιος του μοναχισμού, υπέρμαχος του γάμου των επισκόπων και συνεχιστής της ημερολογιακής καινοτομίας ως προς το Πασχάλιο (προσπάθεια που απέτυχε αφού αντέδρασαν οι Επίσκοποι της Ελλάδος, διά τον φόβο επανάληψεως των ημερολογιακών σκηνών).

 
Οι Αγιορείτες Πατέρες διέκοψαν το μνημόσυνό του, όχι μόνο για την ημερολογιακή καινοτομία, αλλά και για τις αιρετικές δηλώσεις του στον Τύπο της εποχής, όπως υπέρ της ενώσεως με τον Πάπα, αλλά  και την διακήρυξη καταδικασμένων ωριγενιστικών ιδεών.
 
 
Οι δύο αυτοί αιρετικοί που ανήλθαν, εξαιτίας της αποστασίας του λαού, στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, ήταν οι πρώτοι, αλλά όχι οι μόνοι μεγάλοι προδότες της Ορθοδόξου Πίστεως.
Ακολούθησαν εξίσου μεγάλοι αιρετικοί, φανεροί οικουμενιστές, όπως ο Αθηναγόρας Σπύρου (διάκος του Μεταξάκη στη Μητρόπολη Αθηνών), ο Δημήτριος Παπαδόπουλος και ο νυν Βαρθολομαίος Αρχοντώνης.
Ο τελευταίος όμως, επειδή βρίσκεται ακόμη εν ζωή, έχει μια μεγάλη ευκαιρία· να αποκηρύξει την αίρεση του Οικουμενισμού, να καταδικάσει τις καινοτομίες, να επιστρέψει στην Ορθοδοξία, από την  οποία εξέκλιναν οι προκάτοχοί του.
Αν το πράξει, θα είναι, σε ολόκληρη την εκκλησιαστική ιστορία, η μοναδική περίπτωση αιρεσιάρχου, ο οποίος όχι απλά θα έχει μετανοήσει, αλλά θα έχει αναδειχτεί και υπέρμαχος της Ορθοδοξίας… Το οποίο και ευχόμαστε.