Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ

Η ΥΠΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ
ΨΕΥΔΟΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Σεβαστοί Πατέρες,


Ἀπεφάσισα νά σᾶς ἐνοχλήσω ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ἔπεσε στήν ἀντίληψί μου ἕνα βιβλίο τοῦ Μιχάλη Φυσεντζίδη, προσφάτως ἐκδοθέν ἀπό τίς ἐκδόσεις Βογιατζῆ (Ἀθήνα 2008), μέ τίτλο «Ἐπιφανεῖς καί διάσημοι Ἕλληνες Ἐλευθεροτέκτονες 1800-1970».
Σ’ αὐτό μεταξύ τῶν ἄλλων εἰκονίζεται στό ἐξώφυλλο καί σέ εἰδικό κεφάλαιο ἀναφέρεται καί ἐκθειάζεται ὡς μασόνος καί ὁ προσφάτως ὑφ’ ὑμῶν ἁγιοποιηθείς Ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος Καλαφάτης, Μητροπολίτης Σμύρνης.
Αἰσθανόμενος λοιπόν τήν εὐθύνη ὅλων μας καί εἰδικά τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1992, ἡ ὁποία τόν ἁγιοποίησε καί ὑμῶν πού ὡς συνεχιστές αὐτῶν διατηρεῖτε καί προωθεῖτε τήν τεχνητή αὐτή ἁγιοποίησι, σᾶς γνωστοποιῶ αὐτό τό γεγονός καταθέτοντας συγχρόνως καί κάποιες σκέψεις, οἱ ὁποῖες δυνατόν νά σᾶς κινήσουν στήν ἀναψηλάφησι τοῦ ὄζοντος αὐτοῦ θέματος.

Ἤδη, ὅπως γνωρίζετε, ἔχει ἐκδοθῆ ἕνα βιβλίο τό ὁποῖο μέ πάμπολλα ἐπιχειρήματα ἀναιρεῖ τήν παράνομο αὐτή ἁγιοποίησι, ἀναιρεῖ τά πρόχειρα ἐπιχειρήματα τά ὁποῖα ὁ προαπελθών Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐφεῦρε καί οἱ ὑπόλοιποι κληρικοί, συνεργάτες του καί μή, ἀναμασοῦν κατά καιρούς, φέρνει στό φῶς πολλά ἄγνωστα στούς πολλούς στοιχεῖα περί τῆς προσωπικότητος καί κυρίως τῆς πίστεως τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης καί γενικῶς ἀποδεικνύει τήν σκευωρία ἡ ὁποία ὑπῆρξε στήν ἐν λόγῳ ἁγιοποίησι.

Θά ἔπρεπε, Πατέρες, ἐφ’ ὅσον τό βιβλίο αὐτό ἀπεστάλη στή Σύνοδο, μέσῳ τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἡ ἁρμοδία διά τά θέματα αὐτά Συνοδική Ἐπιτροπή νά ἀσχοληθῆ καί, ἤ διεξοδικῶς νά ἀναιρέση τά ἐπιχειρήματα τά ὁποῖα ἀναπτύσσονται σ’ αὐτό, οὕτως ὥστε νά καταδείξη καθαρό τόν «ἅγιο», ἤ νά τόν ἐκβάλη ἀπό τό ἁγιολόγιο διά νά μήν σκανδαλίζεται ὁ λαός καί ἀποδεικνύεται διά τῶν ἔργων ὅτι ἀλλάξατε καί ἀλλοιώσατε τήν ὀρθόδοξο Παράδοσι σέ ἕνα τόσο λεπτό καί οὐσιαστικό σημεῖο.


Δυστυχῶς μέ τό θέμα αὐτό ὄχι μόνο δέν ἀσχοληθήκατε, ὄχι μόνο δέν μᾶς ἀπαντήσατε ἔστω καί τυπικά, ὄχι μόνο δέν προβληματιστήκατε διά τό ποῦ ὁδηγεῖτε τήν «Ἐκκλησία» σας, ἀλλά ἀπεναντίας συνεχίζετε κανονικά τίς ἑορταστικές φιέστες, σχετικά μέ τόν Χρυσόστομο Σμύρνης καί τήν, θά λέγαμε χιτλερική καί σταλινική ἐπιβολή του ὡς ἁγίου. Ἔτσι λοιπόν ἐπαληθεύετε διά τῶν ἔργων τήν λαϊκή παροιμία «στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα».
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι μέ αὐτά τά ὁποῖα διακηρύσσετε διά τόν Χρυσόστομο Σμύρνης, ὅτι δηλαδή ἐμαρτύρησε ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, ἀναιρεῖτε, χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι εἶναι ἅγιος καί ἀποδεικνύετε ὅτι δέν εἶναι Ἱερομάρτυς ἀλλά Ἐθνομάρτυς.
Διότι τρεῖς περιπτώσεις ὑπάρχουν διά τό μαρτύριο κάποιου.

1.Τό μαρτύριο ὑπέρ τῆς πατρίδος ὁπότε ὁ μαρτυρήσας εἶναι Ἐθνομάρτυς.

2.Τό μαρτύριο ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, ὁπότε πάλι ὁ μαρτυρήσας εἶναι Ἐθνομάρτυς, ὅπως ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Παπαφλέσσας, ὁ Ἠσαΐας Σαλώνων, ὁ Σαμουήλ κ.ἄ.

3.Τό μαρτύριο ὑπέρ πίστεως, ὁπότε ὁ μαρτυρήσας εἶναι ἅγιος, ὑπό τήν αὐστηρά ὅμως προϋπόθεσι ἡ πίστις του νά εἶναι ὀρθόδοξος, (διότι ὑπάρχουν καί «ἅγιοι» τῶν αἱρετικῶν), πρᾶγμα τό ὁποῖο βεβαίως καί αὐτό τό ἐστερεῖτο ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης, διότι εἶχε πάμπολλα αἱρετικά φρονήματα, εἰδωλολατρικές ἀντιλήψεις, μασονική ἰδιότητα, λατρεία στήν πατρίδα σέ βαθμό παραλογισμοῦ, πλήρη καί ἰσοπεδωτική ὑποταγή στό πνεῦμα τῆς Δύσεως, στήν θεωρία τῶν κλάδων κλπ.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, Πατέρες, πῶς δέν αἰσθάνεσθε τό μέγεθος τῆς διγλωσσίας καί ἀντιφατικότητος τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖτε διά τόν Χρυσόστομο Σμύρνης, ἀφ’ ἑνός μέν νά τόν ἀνακηρύσσετε ἅγιο, νά τόν ἐγκωμιάζετε ὡς ἅγιο, νά κτίζετε ἐπ’ ὀνόματί του ναούς, νά τόν κοσμῆτε μέ τό φωτοστέφανο, νά τοῦ γράφετε ἀκολουθίες καί παρακλητικούς κανόνες κλπ. καί ἀφ’ ἑτέρου νά διακηρύσσετε στεντορείως ὅτι ἐμαρτύρησε ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος (πρᾶγμα τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀπό μόνο του ἀναιρετικό τῆς ἁγιότητος, διότι οὐδείς ἅγιος ὑπάρχει στήν Ὀρθοδοξία ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος), νά τόν ἀναγνωρίζετε ὡς ἅγιο μετά παρέλευσι ἑβδομήντα ἐτῶν, (οἱ μάρτυρες στήν Ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζονται εὐθύς ἀμέσως μετά τό μαρτύριό των), γεγονός τό ὁποῖο ἀποδεικνύει σκοτεινά παρασκήνια καί μασονικές παρεμβάσεις, νά τόν ἀφήνετε ἀπροστάτευτο στόν καταιγισμό τῶν κατηγοριῶν (διά τίς ὁποῖες εἴστε ὑπεύθυνοι διότι ἐξ αἰτίας τῆς ἁγιοποιήσεως ἦλθαν στήν ἐπιφάνεια), τό ὁποῖο ἀποδεικνύει ὄχι μόνο ἀδυναμία, ἀλλά καί διά τῶν ἔργων ἀναίρεσι τῶν ὅσων διά τῶν λόγων διακηρύσσετε καί κυρίως νά ἀφήνετε τούς μασόνους νά τόν θεωροῦν γνήσιο τέκνο των, (αὐτοί διακηρύσσουν ὅτι ἄν ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης δέν ἦτο Τέκτων δέν θά ἠδύνατο νά φθάση στό ὕψος τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ἁγιότητος), νά τόν προβάλλουν εὐκαίρως ἀκαίρως καί μάλιστα νά τοποθετοῦν τήν φωτογραφία του στά ἐξώφυλλα τῶν βιβλίων των, προκειμένου νά παρουσιάσουν τήν μασονία ὡς ἀθώα περιστερά καί ὅτι οἱ μασόνοι δέν ἀποτελοῦν μόνο τήν ἀφρόκρεμα τῆς κοινωνίας, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα τοῦ καθαρότερου μέρους της, δηλαδή τῶν ἁγίων, καί γενικῶς νά εἶναι κατά τό δή λεγόμενο «μέσ’ τήν τρελή χαρά» διά τήν ἀνέλπιστη συμπόρευσι, στό θέμα τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, τῶν δύο θρησκειῶν, τῆς μασονίας δηλαδή καί τῆς «Ἐκκλησίας» σας.

Ἐπειδή, Πατέρες, ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἰδιοκτησία οὐδενός, οὔτε πολύ περισσότερο ἔχουν δικαίωμα κάποιοι νά τήν ὁδηγοῦν αὐθαιρέτως καί κατά τό ἴδιον θέλημα ἤ τά θελήματα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καί προκειμένου νά προστατευθοῦν οἱ ἁπλοί καί ἀθῶοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ὅπου ἰδοῦν στήν Ἐκκλησία εἰκόνα καί φωτοστέφανο βάζουν ἀνεξέταστα μετάνοια καί ἀποδίδουν τιμή στόν Χριστό διά μέσου τῶν ἁγίων, σᾶς ἀποστέλλω τήν παρούσα ἐπιστολή μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά κατανοήσετε τό τραγικό ἀδιέξοδο στό ὁποῖο, διά τῆς ἁγιοποιήσεως τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὁδηγηθήκατε καί ὡς ἐκ τούτου θά θελήσετε νά τοποθετήσετε τά πράγματα στήν κανονική τους θέσι.
Τούς ἁγίους δηλαδή μέ τούς ἁγίους, τούς μασόνους μέ τούς μασόνους, τούς αἱρετικούς μέ τούς αἱρετικούς, τούς ἐθνομάρτυρες μέ τούς ἐθνομάρτυρες κλπ.
Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θά συνειδητοποιήση πολύ καθαρώτερα ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ ἀγῶνας τῶν Ὀρθοδόξων θά ἑστιάζεται στό ἑξῆς ὄχι ἐναντίον τῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐναντίον τῶν ἐσωτερικῶν, δηλαδή ἐναντίον σας, διότι διά τῶν ἔργων σας ἀπεδείξατε καί ἀποδεικνύετε καθημερινῶς ὅτι ἡ μόνη σας σχέσι μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἐξωτερική σας ἐμφάνισι.
Εἶναι πρωτάκουστο καί πρωτοφανές νά ὑπάρχη μεταξύ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς μασονίας, δηλαδή μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ διαβόλου, τοῦ σκότους καί τοῦ φωτός, ἕνας κοινός κρίκος καί σύνδεσμος καί μία συμπόρευσι, εἰρήνη καί ἀλληλοπεριχώρησι σέ βαθμό πού νά μήν συγκινῆσθε οὔτε ἀπό τήν προβολή τοῦ ἁγίου σας στά ἐξώφυλλα τῶν βιβλίων τῶν μασόνων, δηλαδή σέ βαθμό ἀφασίας.

Εἶναι σά να διεκδικοῦμε συγχρόνως ἐμεῖς καί οἱ Παπικοί σάν γνήσιο τέκνο μας καί ἐκφραστή τῆς Παραδόσεώς μας τόν ἅγ. Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, τόν ἅγ. Μᾶρκο τόν Εὐγενικό, τόν Θωμᾶ τόν Ἀκινάτη, τήν Τερέζα καί τόν Στέπινατς.
Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι στήν Ὀρθοδοξία καί δή στό ἁγιολόγιο δέν ὑπάρχουν ἱπποκένταυροι καί γοργόνες, οὔτε κἄν ὀνομάζονται Ὀρθόδοξοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἐπρόδωσαν τήν πίστι καί μετεπήδησαν, ἔστω καί κρυφά, σέ ἄλλη θρησκεία.
Γιά οἱαδήποτε διευκρίνησι ἤ συζήτησι εἶμαι πάντοτε στή διάθεσί σας.
Σᾶς ἀποστέλλω σέ φωτοτυπία τό ἐξώφυλλο τοῦ προαναφερομένου νέου βιβλίου τῶν μασόνων μαζί μέ τό κεφάλαιο τό ὁποῖο ἀναφέρεται στόν Χρυσόστομο Σμύρνης.
Αὐτά καθώς καί τήν παρούσα ἐπιστολή θά τά κοινοποιήσω πρός πᾶσα κατεύθυνσι διά τήν ἐνημέρωσι καί ἀφύπνισι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Εὔχομαι ἐπί τῷ νέῳ ἔτει κάθε πνευματική εὐφορία καί ἀφύπνισι.

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

Κοινοποιεῖται:
1. Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος τύπος» καί διάφορα ἐκκλησιαστικά ἔντυπα.
2. Θρησκευτικές ἰστοσελίδες στό διαδίκτυο.
3. Ἱ. Μονές Ἁγ. Ὄρους, Μετεώρων κλπ.
4. Ἱ. Μητροπόλεις Δημητριάδος, Λαρίσης, Πειραιῶς, Αἰτωλοακαρνανίας, Δρυϊνουπόλεως, Φλωρίνης, Ναυπάκτου, Μεσογαίας, Γλυφάδος, Ν. Ἰωνίας, Καισαριανῆς, Δράμας, Φιλίππων, Κυθήρων.
5. Καθηγητές Πανεπιστημίου, π. Θεόδ. Ζήση, π. Γ. Μεταλληνό, κ. Ἰωάννη Κορναράκη, κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, κ. Μιχαήλ Τρίτο κλπ.
6. Θεολόγους καί κληρικούς κατ’ ἐπιλογή.
7. Κληρικούς καί ἔντυπα τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου.
8. Ὁπουδήποτε κρίνεται ἀναγκαῖο πρός ἐνημέρωσι.

(Από ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ)

1 σχόλιο:

  1. Δεν μπορώ να καταλάβω το μίσος ορισμένων ανθρώπων για τον Ιερομάρτυρα ή ακόμα και Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο. Ο άνθρωπος αυτός αν και μπορούσε να είχε φύγει, αν και μπορούσε να καταφύγει σε κάποια από τις Πρεσβείες που τον παρακαλούσαν να πάει, αυτός έμεινε εκεί για να σφαγιασθεί από τον όχλο με τις διαταγές του Νουρεντίν Πασά. Έμεινε εκεί, για να σώσει το ποίμνιό του από την καταστροφή, την στιγμή που το επίσημο Ελλαδικό Κράτος δεν υπήρχε, καθότι και ο Ύπατος Αρμοστής Αρχιμασώναρος Στεργιάδης είχε φύγει. Εάν ο Μητροπολίτης Σμύρνης ήταν Μασώνος, γιατί δεν τον έσωσε η Μασωνία; Ο Μητροπολιτής Σμύρνης, έμεινε και θυσιάστηκε εκεί, γιατί έτσι αρμόζει σε κάθε κληρικό. Να αγωνίζεται για το ποίμνιό του, για την πίστη του και για το Γένος. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Ας είναι αιωνία του η μνήμη και ο Αρχηγός της Ζωής και του θανάτου Κύριος Ιησούς Χριστός, ας αναπαύει την μακαρία του ψυχή εν χώρα ζώντων, μαζί με τους άλλους Αρχιερείς τον Ζήλων Ευθύμιο και τον Κυδωνιών Γρηγόριο, τους κληρικούς και όλους τους λαϊκούς που άφησαν την τελευταία τους πνοή, στα αγιασμένα χώματα της Ελληνικής και ευλογημένης γής της Μικράς Ασίας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω