Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Η ΔΟΛΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Ο αρχηγός της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού Βαρθολομαίος εξέδωσε, εγκύκλιο για την Αγία ημέρα της Κυριακής της Ορθοδοξίας…

Γράφει δολίως, ο «Παναγιώτατος»:
«τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὡς ἡ πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῆς Ὀρθοδοξίας, μεριμνᾷ διὰ τὴν διαφύλαξιν καὶ ἑδραίωσιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε μὲ ἕνα στόμα καὶ μίαν καρδίαν νὰ ὁμολογῆται ἡ Ὀρθόδοξος πίστις τῶν πατέρων μας εἰς κάθε ἐποχὴν καὶ εἰς τὰς ἡμέρας μας».

Μάλιστα! Μεριμνά λέει…για την διαφύλαξιν και εδραίωσιν της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας! Μα, τα πιστεύει αυτά που γράφει; Διερωτώμαι. Διότι πασιφανώς, κάνει το αντίθετο: Σκανδαλίζει, διαχωρίζει και διασπά τους πιστούς με τις οικουμενιστικές του πράξεις.

Γράφει υποκριτικά:
«ὥστε μὲ ἕνα στόμα καὶ μίαν καρδίαν νὰ ὁμολογῆται ἡ Ὀρθόδοξος πίστις τῶν πατέρων μας»

Τώρα θυμήθηκε την πίστιν των Πατέρων μας! Θα εννοεί μάλλον του Βησσαρίωνα, Βαρλάαμ και Ακινδύνου και των λοιπών αιρετικών, δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτών τα πιστεύω διακηρύττει έργω και λόγω και όχι των Αγίων Πατέρων Μάρκου του Ευγενικού, Φωτίου ,Γρηγορίου Παλαμά και λοιπών, που λένε: Φεύγετε τούς Παπικούς ως φεύγει τις από όφεως και από προσώπου πυρός.

Γράφει επίσης στην Εγκύκλιο του (δι΄αυτού ο δόλιος όφις):
«Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νὰ εὑρίσκεται εἰς διαρκῆ διάλογον μὲ τὸν κόσμον. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν φοβεῖται τὸν διάλογον, διότι καὶ ἡ ἀλήθεια δὲν τὸν φοβεῖται».

Διαρκή διάλογο θέλει. Σε εξακολουθητικό χρόνο αλλά δεν μας λέει τι σόϊ διάλογος πρέπει να είναι αυτός. Είναι άραγε όπως θα τον ήθελαν οι Άγιοι Πατέρες; Όχι. Οι διάλογοι αυτοί είναι η προδοσία της Ορθοδόξου πίστεως προσωποποιημένη, με συμπροσευχές με τους αιρετικούς, λειτουργικούς ασπασμούς σε αιρετικούς ναούς και Παγανιστές σε κρουαζιερόπλοια, μπροστά σε γυάλινες σφαίρες κλπ. κλπ. ων ουκ έστιν αριθμός. Τα έχουμε δει όλα(;)

Επίσης ο δολιώτατος λέει:
«Ἀντιθέτως, ἐὰν ἡ Ὀρθοδοξία κλεισθῇ εἰς τὸν ἑαυτόν της καὶ δὲν διαλέγεται μὲ τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς, ὄχι μόνον θὰ ἀποτύχῃ εἰς τὴν ἀποστολήν της, ἀλλὰ καὶ θὰ μετατραπῇ ἀπό «καθολική» καί «κατὰ τὴν οἰκουμένην» Ἐκκλησία ποὺ εἶναι, εἰς μίαν ἐσωστρεφῆ καὶ αὐτάρεσκον ὁμάδα, εἰς ἕνα «γκέττο» εἰς τὸ περιθώριον τῆς ἱστορίας».

Δεν ήξεραν όλοι οι "αυτάρεσκοι" Άγιοι Πατριάρχες,  που πέρασαν από το θρόνο σου κυρ Βαρθολομαίε, και οι οποίοι δεν είχαν τις δικές σου πρακτικές, ότι η Ορθοδοξία ήταν… γκέτο και εσωστρεφής αυτάρεσκη ομάδα… Μέχρι που ήρθε ο Μεταξάκης και ο Αθηναγόρας οι προκάτοχοι σου, και συ, ω ευφυέστατε…

Η συνέχεια της Εγκυκλίου πιο αποκαλυπτική:
«Ὀφείλομεν πρῶτον νὰ συνομιλήσωμεν οἱ χριστιανοὶ μεταξὺ μας καὶ νὰ λύσωμεν τὰς διαφοράς μας»

Νὰ λύσουμε τις διαφορές μας…τα φιλαράκια… Διαφορές θα εννοεί τις αιρέσεις και βλασφημίες που έχουν οι αιρετικοί της Δύσης!

Αποκαλύπτει τώρα, ο Οικουμενιστικός,προσοχή!
«τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην καὶ συμμετοχὴν ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διεξάγει ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν πανορθοδόξους ἐπισήμους θεολογικοὺς διαλόγους μετὰ τῶν μεγαλυτέρων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν»…και παρακάτω, «οἱ θεολογικοὶ διάλογοι διεξάγονται μὲ ὁμόφωνον ἀπόφασιν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καὶ ἐπιτίθενται μόνον κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Ακούτε αγαπητοί αγωνιστές Αντιοικουμενιστές του Νέου ημερολογίου;;;
«μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην καὶ συμμετοχὴν ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν και την ὁμόφωνον ἀπόφασιν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Τέλος θολώνει τα νερά λέγοντας:
«Διαδίδουν ψευδῶς ὅτι ἐπίκειται ἡ ἕνωσις μεταξὺ Ρωμαιοκαθολικῶν καί Ὀρθοδόξων, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι αἱ διαφοραὶ ποὺ συζητοῦνται εἰς τὸν θεολογικὸν διάλογον μεταξὺ αὐτῶν, εἶναι ἀκόμη πολλαί, καὶ θὰ ἀπαιτήσῃ μακρὸν χρόνον ἡ συζήτησίς των»

Άκου τι λέει: «αἱ διαφοραὶ ποὺ συζητοῦνται …εἶναι ἀκόμη πολλαί»Γιατί; Μήπως λύθηκαν ..κάποιες διαφορές και μένουν …οι πολλές; Ψεύδεστε ασυστόλως «Παναγιώτατε». Και κάτι άλλο. Δεν έγινε η ένωση «Παναγιώτατε»;;;

Τέλος η μεγάλη κορύφωση του παραλογισμού:
«Ὁμιλοῦν ἀπαξιωτικὰ διὰ κάθε προσπάθειαν συνδιαλλαγῆς μεταξὺ τῶν διῃρημένων χριστιανῶν καὶ ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητός των ὡς δῆθεν «παναίρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ» χωρὶς νὰ παρέχουν καμμίαν ἀπόδειξιν ὅτι κατὰ τὰς ἐπαφάς της μὲ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐγκατέλειψε ἢ ἀρνήθηκε τὰ δόγματα τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας».
Το ότι έχει ποδοπατήσει όλους τους ιερούς κανόνες, το Ιερό Πηδάλιο, τους Αγίους Πατέρες, και την Παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα! Και ναι κύριε Βαρθολομαίε, «κατὰ τὰς ἐπαφάς της μὲ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους ἡ «Ὀρθόδοξος» Ἐκκλησία σας ἐγκατέλειψε και ἀρνήθηκε τὰ δόγματα τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας».

2 σχόλια:

  1. "Οι πατέρες ημών επλανήθησαν υπό του αρχεκάκου".

    Οι πατέρες υμών (οι δικοί του, νεοορθόδοξοι, ουνίτες κλπ) Βαρλαάμ, Ακίνδυνος και ο λοιπός παπικός και προτεσταντικός εσμός) δεν επλανήθησαν.

    Αυτή πρέπει να μείνει στην Ιστορία σαν η "Εγκύκλιος της Διπλωματίας". Είναι πολιτικού περιεχομένου και όχι θρησκευτικού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πολιτική ασφαλώς εξασκεί ο άνθρωπος! Ζήλεψε την πολιτική του Πάπα - Βατικανού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω