Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΔΙ' ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΑΠΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΗ

Ή Όρθόδοξος Εκκλησία ίδουσα Γην καινοτομίαν τοΰ Νέου Ημερολογίου και κατανοήσασα προ πολλού τον εκ της Δύσεως μέγαν κίνδυνον ένήργησεν κεραυνοβόλως δια να αποκρουση την καινοτομίαν, την οποίαν παντί τρόπω έπεχείρει, νά εισαγάγη εις την Όρθόδοξον Έκκλησίαν ή αίρεσιοβριθής Δύσις.
Έχομένη στερρώς των Ιερών παραδόσεων και των  Γερών κανόνων, και
έδραζομένη έπί των πηγών της ορθοδόξου πίστεως, ή Ανατολική του Χριστου
Εκκλησία, κατέκρινεν και κατεδίκασεν εν Πανορθοδόξω Συνόδω την εν λόγω
καινοτομίαν διότι δι' αύτης επεχειρείτο:
1. Καταπάτησις και άθέτησις Εκκλησιαστικής Έορτολογικής παραδόσεως 1.500 ετών.
2. Καταπάτησις τών περί της Αγίας Εορτής του Πάσχα διατάξεων της Α'
Οικουμενικής Συνόδου.
3. Καταπάτησις του 7ου Αποστολικού Κανόνος και του Ιου της εν Άντιοχεία Συνόδου ώς και τών σχετικών προς τους ανωτέρω περί του μη συνεορτάζειν
μετά αιρετικών.
4. Διατάραξις του εορτολογίου και της λατρευτικής τάξεως καθόσον ή καινοτομία ώρμάτο ουχί εξ εκκλησιαστικών λόγων, και ουδεμίαν λατρευτικήν ή αλλην τινά ανάγκην έθεράπευεν εν τη Εκκλησία.
5. Άπετέλει, ή καινοτομία καθαράν ένασχόλησιν περί την άκρίβειαν του χρόνου, ην ουκ είδεν ή Εκκλησία:
Προς τούτοις διαπιστώσασα ή Όρθόδοξος Εκκλησία:
1. Τήν έμμονήν της Παπικής Εκκλησίας, όπως παντί τρόπω εισαγάγη την
ήμερολογιακήν καινοτομίαν εις τήν Όρθόδοξον Άνατολικήν Έκκλησίαν.
2. Το γεγονός ότι εξ αιτίας τής Παπικής Καινοτομίας επέρχεται αισθητή
και εξωτερική διαφοροποίησις μεταξύ τής Παπικής και Όρθοδόξου Εκκλησίας,
όσον άφορα τήν λατρευτικήν τάξιν και ζωήν, διότι άπεμακρύνθη δια του νέου ημερολογίου ο Παπισμός και δεν συνεορτάζει μετά τής Όρθοδόζου Εκκλησίας.
3. Πλήττεται δια του ανωτέρω· ή προσηλυτιστική δράσις της αδίστακτου Ούνίας ή οποία έμάστιζε κυριολεκτικώς την Όρθοδοξίαν.

4. Καθίστανται εμφανέστεροι αί κακοδοξίαι της Δύσεως και συνειδητοποιούνται υπό του Ορθοδόξου πληρώματος, του σχίσματος οΰτω, πλέον αίσθητου γενομένου.
5. Δι' όλων τών ανωτέρω ενισχύεται και διαφυλάσσεται ή ορθόδοξος συνείδησις του πληρώματος της Εκκλησίας τοΰ Χρίστου.
Δια ταυτα πάντα και ίνα άνακόψη δια παντός την ορμήν της Δύσεως και
προφύλαξη την άκαινοτόμητον πίστιν τών Αγίων Αποστόλων και Αγίων Πατέρων τών Οικουμενικών Συνόδων, εκ τών μιασμάτων της Παπικής Εκκλησίας,
ένήργησεν αποφασιστικώς και άπέκρουσεν τήν ορμήν της Δύσεως δια πράξεων
IIανορθόδοξων Συνόδων.

ΑΙ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΕΙ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΙ
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙ ΤΟΤ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1583, 1587 ΚΑΙ 1593

Είσαγαγών τήν καινοτομίαν εις τήν Δύσιν ό Πάπας Γρηγόριος έφρόντισεν
όπως εισαγάγη τήν καινοτομίαν ταύτην, ή οποία ώς αίρεσις χαρακτηρίζεται υπό του κλεινού Δασιθέου(*), και εις τήν Όρθόδοξον Άνατολικήν Έκκλησίαν.
Το έτος 1583 απεστάλη προς τον τότε Πατριάρχην Κων)λεως Ίερεμίαν τον Β' επιτροπή αποτελούμενη έκ τών: Μιχαήλ έπαρχου Κερκυραίου και Ιωάννου Βοναφέως Ζακυνθίου, με πλούσια μάλιστα δώρα, προκειμένου να πείσουν τον
Πατριάρχην ίνα άποδεχθή τήν καινοτομίαν, άλλα ουδέν έπέτυχον. Μετά τους πρέσβεις τούτους απεστάλη προς τον Πατριάρχην υπό του Πρίγκηπος της Ένετίας
Νικολάου Δαπόντες ο επιφανής Μουρεζίνης, δια τον αυτόν σκοπόν, άλλα και ούτος ουδέν έπέτυχεν μάλλον δε ώδήγησεν τον Πατριάρχην Ίερεμίαν εις το να συγκάλεση τήν Πανορθόδοξον Σύνοδον τοϋ έτους 1583, εις ην ελαβον μέρος και οί Πατριάρχαι Αλεξανδρείας Σίλβ&στρος και Ιεροσολύμων Σωφοόνιος ως και ίκανός αριθμός Αρχιερέων. Ή Σύνοδος αύτη επελήφθη τού κινδύνου, όστις προήρχετο εκ της παπικής εν γένει προπαγάνδας και τών κακοδοξιών της, κυρίως
όμως προέβη εις τήν καταδίκην της Γρηγοριανής Καινοτομίας του Νέου Ημερολογίου, θέσασα φραγμόν εις τήν άκατάσχετον ορμήν της Δύσεως, όπως εισαγάγη τούτο και εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν.

Τήν Σύνοδον ταύτην του 1583 μαρτυρεί εις τον 3ον τόμον της Εκκλησιαστικής του Ιστορίας ο Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος (1703—1714) λέγων: «Πατριαρχεύοντος τούτου τοΰ Ιερεμίου Σύνοδος Μητροπολιτών συνήχθη εν Κωνσταντινουπόλει τω αφπγ' (1583) έπιδημεύσαντος και Σιλβέστρου του Αλεξανδρείας, ή τ ι ς κ α τ α κ ρ ί ν α σ α τό κ α ι ν ο τ ο μ η θ έ ν υ π ό Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Ρ ώ μ η ς Κ α λ ε ν δ ά ρ ι ο ν , δεν τό εδέχθη, κατά την αίτησιν των
Λατίνων (Έκκλ. Ιστορία Μελετίου τόμος 3ος σελίς 402 § 9) Και εν τη Εκκλησιαστική Ιστορία τοϋ Φιλάρετου Βαβείδου, Μητροπολίτου Διδυμοτείχου εν τόμω 3ω και εν σελίδι 124—125 άναγινώσκομεν: «.... Ό Ιερεμίας εχων υπ' όψει
τάς δυσκολίας της εφαρμογής απορρίπτει τήν πρότασιν του Πάπα, κοινώς δε μετά του Αλεξανδρείας Σιλβέστρου έκδίδωσι το 1583 έπιστολήν, εν ή καθορίζων τάς
τεσσάρας διατάξεις της έν Νικαία Συνόδου περί της εορτής τοϋ Πάσχα, καταδεικνύει και τάς ελλείψεις του Γρηγοριανοΰ Ημερολογίου. Ή ε π ι σ τ ο λ ή
α ύ τ η έ γ ρ ά φ η σ υ ν ε π ε ί α τ η ς κ α τ ά το έτος ε κ ε ί ν ο
σ υ γ κ ρ ο τ η θ ε ί σ η ς Συνόδου, ήτις κυρίως ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον». (ιδέ και Δοσιθέου τόμος Αγάπης σελις 538).
Παραθέτομεν κατωτέρω το υπό της Συνόδου του 1583 έκδοθέν Σιγγίλιον, το
όποιον και απεστάλη υπό του Πατριάρχου Ιερεμίου του Β' εις άπάσας τάς Ορθοδόξους Εκκλησίας:

«Σιγγίλιο Πατριαρχικής διατυπώσεως Εγκυκλίου τοις απανταχού Όρθοδόξοις Χριστιανοίς είς τό μή παραδέχεσθαι τό νεώτερον Πασχάλιον ή Καλενδάριον του καινοτομηθέντος μηνολογίου, άλλ' έμμένειν τοις άπαξ και καλώς διατυπωθείσι παρά τοις 'Αγίοις 318 (τριακοσίοις δέκα οκτώ) Θεοφόροις Πατράσι της Αγίας Οικουμενικής Πρώτης Συνόδου μετ' έπιτιμίου και αναθέματος.

Πάσι τοις έν Τριγοβυστίω και άπανταχού Χριστιανοίς γνησίοις τέκνοις
της Αγίας του Χριστου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας τής Ανατολής, Χάρις ειη και ειρήνη και ελεος παρά Θεου Παντοκράτορος.
Ού μικρά τε ζάλη την πάλαιαν κιβωτόν κατέλαβεν, ότε σφοδρώς κλυδωνιζομένη έφέρετο επί των υδάτων και εί μή Κύριος ό Θεός μνησθείς του Νώε ευδόκησε κοπάσαι τό ύδωρ ουδεμία έλπίς σωτηρίας αύτη ην. Ούτω και τήν Νέαν Κιβωτόν τής καθ' ήμάς Εκκλησίας έπεί άσπονδον πόλεμον οί κακόδοξοι ήγειραν καθ' ήμών κατά τούτων και ημείς τόν παρόντα τόμον έγκαταλιπείν εγνωμεν, όπως τοις τούτω γεγραμμένοις έχετε κατά των τοιούτων άσφαλεστέρως τήν ύμετέραν Όρθοδοξίαν συνηγορείν. Άλλ' ίνα μή τοις απλούστεροις φορτικόν είη τό Σύγγραμμα άπλη διαλέκτω πασαν ύμίνν τήν ύπόθεσιν καταρτίσαι εγνωμεν, ήτις έχει ούτωσί:


ΕΙΣ ΑΠΛΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ
'Από τήν πάλαιαν Ρώμην ήλθασι τινές, όπου εμαθον εκεί νά λατινοφρονούσι, και τό κακόν είναι πώς άπό Ρωμαίοι τής Ρούμελης γεννήματα και θρέμματα όντες, όχι μόνον ήλλαξαν τήν πίστιν των, αλλά και πολεμούσι τά ορθόδοξα δόγματα και αληθινά τής Ανατολικής Εκκλησίας, όπου μάς παρέδωκεν αυτός ό Χριστός και
οί Θείοι Απόστολοι και αι Αγιαι Σύνοδοι των Αγίων Πατέρων. Οθεν τούτους ώς σεσηπότα μέλη άποκόπτοντες όρίζομεν:

«Ζ. "Οποιος δέν ακολουθεί τά έθιμα τής Εκκλησίας καθώς αί επτά "Αγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι έθέσπισαν και τό Αγιον Πάσχα και τό Μ η ν ο λ ο γ ί ο ν καλώς ένομοθέτησαν νά άκολουθώμεν καϊ θέλει νά ακόλουθη τό νεοφευρετον Πασχάλιον και Μ η ν ο λ ό γ ι ο ν των άθεων αστρονόμων του Πάπα, και εναντιώνεται εις αυτά όλα, και θέλει νά άνατρέψη και νά χαλάση τά πατροπαράδοτα δόγματα και έθιμα τής Εκκλησίας, ας έχη τό α ν ά θ ε μ α και έξω τής του Χριστου Εκκλησίας, και τής των πιστών όμηγύρεως ας είναι.

Η. Εσείς δε οί ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί, μένετε έν οις έμάθετε και έγεννήθητε και όταν τό καλέση ό καιρός και ή χρεία, αυτό τό αίμα σας νά χύσετε διά νά φυλάξετε τήν Πατροπαράδοτον Πίστιν και όμολογίαν σας" και φυλάγεσθε άπό των τοιούτων και προσέχετε, ίνα ό Κύριος Ίησους Χριστός σάς βοηθά άμα καί
ή ευχή τής ημών μετριότητος είη μετά πάντων υμών, αμήν.

Ετους άπό Θεανθρώπου αφπγ'
(1583) Ίνδικτιώνος ΙΒ' Νοεμβρίου Κ'


 Ό Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
 Ό Αλεξανδρείας ΣΙΑΒΕΣΤΡΟΣ
 Ό Ιεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Και οί λοιποί Αρχιερείς της Συνόδου παρόντες».

--------------------------------------------
(*) Έν τω βιβλίω «Ομολογία της Όρθοδόξον Πίστεως» σελ. 4 του Δοσιθέου άναγινώσκομεν: «Τέσσαρα μεγάλα θηρία έγέννησεν ό ΙΣΤ' αιών: Την αίρεσιν του Λουθήρου, τήν αίρεσιν του Καλβίνου, τήν αίρεσιν τών Γιεζουβιτών και τήν αίρεσιν του νέου Καλενδαρίου και κατά μεν τών αιρέσεων Λουθήρου και Καλβίνου έγραψαν οί.... κατά δε της αίρέσεως του νέου Καλενδαρίου απεφάνθη ή έν Κων)πόλει Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος τω 1593.

(Εκκλησιολογικά θέματα τεύχος 8 εκδ. «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω