Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ...

Με αφορμή τον διωγμό του Κοσσόβου Αρτεμίου, ας θυμηθούμε λίγα χρόνια νωρίτερα, κάποιους πιο σκληρούς διωγμούς, που διεπράχθησαν εναντίον των Ορθοδόξων του Παλαιού Ημερολογίου.


῞Ενα ἐκ τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ὑπερμάχων τῆς Καινοτομίας εἶναι αἱ διαπραχθεῖσαι ἀντικανονικότητες ὑπὸ τῶν ἐμμενόντων σταθερῶς εἰς τὴν ῾Εορτολογικὴν καὶ ῾Ημερολογιακὴν Πατροπαράδοτον Τάξιν. Πρὸς τοῦτο ἐπιστρατεύονται ῾Ι. Κανόνες καὶ ἑρμηνεύονται δικολαβικῶς ἐνέργειαι καὶ πράξεις τῶν ᾿Ακαινοτομήτων, διὰ νὰ ἀποδειχθῇ δῆθεν ἡ ἀντικανονικότης αὐτῶν, μὲ σκοπὸν νὰ συσκοτισθῇ ἢ καὶ παντελῶς καταργηθῇ τὸ σωτήριον μήνυμα τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενστάσεως καὶ τοῦ Πατερικοῦ ἀγῶνος αὐτῶν κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εἶναι δὲ τοιαύτη ἡ ταχύτης καὶ ἡ ὁρμή τῶν Καινοτόμων εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτήν, ὥστε λησμονοῦν τὰς ἀναριθμήτους καὶ κραυγαλέας, ὄχι μόνον ἀντικανονικάς, ἀλλὰ καὶ ἀντιευαγγελικὰς καὶ ἀπανθρώπους, ἔτι δὲ καὶ ἀνθρωποκτόνους πράξεις των εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἀγῶνα των ἐναντίον τῶν ἀντιδρώντων εἰς τὴν ἡμερολογιακὴν καινοτομίαν τοῦ 1924, ἕνεκα τῶν ὁποίων ἀμφισβητεῖται ἀκόμη καὶ ἡ χριστιανικὴ αὐτῶν ἰδιότης.
* * *

ΓΡΑΦΩΝ πρὸ ἐτῶν Κληρικὸς τοῦ Πατρίου πρὸς ἀποθανόντα ἤδη κληρικόν,
θεωρητικὸν καὶ μέγαν ὑπέρμαχον τῆς Καινοτομίας, ἔλεγε μεταξὺ ἄλλων, ἀναφερόμενος εἰς τοὺς διωγμούς, τοὺς ὁποίους ἐνήργησεν ἡ καινοτόμος ᾿Εκκλησία ἐναντίον τῶν ᾿Ακαινοτομήτων «διὰ τῆς βίας καὶ τοῦ χωροφύλακος»:
«Διωγμῶν οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν μέχρι ἱεροσυλίας, ὅτε εἰσήλθατε εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα καὶ τελουμένης τῆς φρικτῆς ἱερουργίας ἐρρίψατε ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τὰ Τίμια Δῶρα καὶ κατεπατήσατε τὸ Σῶμα τὸ Δεσποτικόν! Καὶ ἀνετινάξατε ᾿Εκκλησίαν διὰ δυναμίτιδος! Καὶ ἱερεῖς διὰ τῆς βίας ἀπεσχηματίσατε καὶ ἐκακοποιήσατε εἰς τὰ ὑπόγεια τῆς ἀρχιεπισκοπῆς! Καὶ καλογραίας διεκωμωδήσατε, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς σας διὰ πελέκεων συνέτριβον δίκην νέων ᾿Ισαύρων καὶ ἀπέσπων τὰς εἰκόνας τῶν Παλαιοημερολογιτικῶν Ναῶν καὶ συνετρίβατε τοὺς ᾿Επιταφίους, καὶ ἐβεβηλώσατε τοῦ ἐνταφιασθέντος Χριστοῦ τὸ ὁμοίωμα, ῾῾θησαυρίζοντες ὑμῖν αὐτοῖς ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ᾿᾿!!! Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι κόπτεσθε διὰ τὰς ἐπιθέσεις τῶν Οὐνιτῶν Τσεχοσλοβάκων κατὰ τῶν ᾿Ορθοδόξων καὶ ὑμεῖς, ὑποτιθέμενοι ὀρθόδοξοι, ἐκακοποιήσατε ὀρθοδόξους λευίτας καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἐβεβηλώσατε! Καὶ ἔρχεσθε σήμερον, πάτερ, νὰ μᾶς πῆτε ὅτι χειροτονηθήκαμε ἀπὸ δύο ἡ ἀπὸ τρεῖς...».
* * *
Οἱ διωγμοὶ αὐτοί, κραυγαλέως ἀποσιωπόμεναι ἀντικανονικότητες, ἔφθαναν ἐνίοτε εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε οἱ «καινοτόμοι ἱεράρχαι ἦσαν διωκτικώτεροι τῆς Πολιτείας»!
Δι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ καινοτόμος ἀρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ὡμολόγει ἐν Συνόδῳ, ὅτι «ἡ μὲν ᾿Αστυνομία, τῇ ἐνεργείᾳ τῶν κατὰ τόπους ῾Ιεραρχῶν, συλλαμβάνει (τοὺς παλαιοημερολογίτας ἱερεῖς), τὸ δὲ ῾Υπουργεῖον διατάσσει τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν»! Τὸ αἷμα τῶν διωγμῶν τῶν ἐνισταμένων κατὰ τῆς ἑορτολογικῆς - ἡμερολογιακῆς καινοτομίας «ἔβαψε ναούς, ὁδοὺς καὶ πλατείας ῾Ελληνικῆς γῆς. Κατὰ τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς τούτους διωγμούς, ῾῾αἱ σκηναὶ ἦσαν ὅλως ἀποκαρδιωτικαί. Χριστιανοὶ μὲ τὸν Σταυρὸν ἀνὰ χεῖρας ἐκτυπῶντο ὡς οἱ τελευταῖοι τῶν κακούργων. Μητέρες καὶ λευκανθεῖσαι γερόντισσαι ἐποδοπατοῦντο ὑπὸ τῶν ᾿Αστυνομικῶν ᾿Οργάνων᾿᾿, ἱερεῖς ἐκακοποιοῦντο, αἷμα ἔρρεεν, ἐσημειοῦντο δὲ καὶ θάνατοι. Τὴν ῾῾Μεγάλην Πέμπτην᾿᾿ τοῦ ἔτους 1932 ἡ αἱμοσταγὴς πλέον καινοτομία ἐπετέθη κατὰ τοῦ ῾Ι. Ναοῦ τῆς Μάνδρας ᾿Αττικῆς.


Πασαλιμάνι Πειραιῶς, Μεγάλη Παρασκευὴ 1952, ἀνατροπὴ καὶ βεβήλωσις τοῦ ῾Ιεροῦ ᾿Επιταφίου. ᾿Απὸ τοὺς ἀπανθρώπους διωγμοὺς κατὰ τῶν ᾿Ορθοδόξων τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου (1951-1952), τῇ ὑποκινήσει καὶ καθοδηγήσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν Νεοημερολογιτῶν, ἐπὶ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν Σπυρίδωνος, ἡ ὁποία ἐβεβαίωνε τὴν Κυβέρνησιν, «ὅτι ὁ παλαιοημερολογιτισμὸς εἶναι περισσότερον ἐπικίνδυνος πάσης προπαγάνδας καὶ αὐτῆς τῆς κομμουνιστικῆς»!!!.... (῾Υπόμνημα, ᾿Ιούλιος 1950). ῾Ο Διοικητὴς τῆς Μάνδρας ῾῾ἐπέπεσεν᾿᾿ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ῾῾κατὰ τοῦ ῾Ιερέως, συλλαβὼν αυτὸν ἐκ τῆς γενειάδος᾿᾿ καὶ κτυπῶν ῾῾διὰ τοῦ βούρδουλα τοὺς πιστούς, ἰδίως τὰς γυναῖκας, μεταξὺ τῶν ὁποίων σοβαρῶς τὴν πρεσβυτέραν᾿. Πρότερον, τῷ 1927, πάλιν ἐν Μάνδρα, ἔδρασαν οἱ ὑποκόπανοι τῶν ὅπλων τῶν χωροφυλάκων, ἔπεσαν δὲ καὶ πυροβολισμοί, ἐκ τῶν ὁποίων ἐτραυματίσθη μία γυνή. Τότε ἐτραυματίσθη θανασίμως εἰς τὴν κεφαλὴν διὰ ὑποκοπάνου ἡ Αἰκατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου Ρούττη. ῾Η τραυματισθεῖσα μετεφέρθη εἰς τὸ νοσοκομεῖο
῾῾Εὐαγγελισμὸς᾿᾿ ἔνθα ἀπέθανε μετ᾿ ὀλίγας ἡμέρας. ῾Η κηδεία τῆς ἔλαβε χαρακτῆρα ἐνταφιασμοῦ μάρτυρος. ῾῾Χιλιάδες πιστοὶ συνώδευσαν τὴν πομπήν, κρατοῦντες ἄλλοι ἄνθη, ἄλλοι λαμπάδας κι ἄλλοι φοίνικας᾿᾿».
* * *
ΕΙΣ ΤΑ Πρακτικὰ τῆς ῾Εβδόμης ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέρεται. ὅτι οἱ διῶκται ἀρχιερεῖς καθαιροῦνται καὶ εἶναι ἀνάξιοι ᾿Επισκοπῆς: «῾Ο ἁγιώτατος Πατριάρχης Ταράσιος εἶπεν εἰ ἐπήνεγκεν (ἐπέφερεν) ἐπίσκοπος οἱασδήποτε πληγὰς καὶ βασάνους ἀνδράσι φοβουμένοις τὸν Κύριον, τοῖς τότε διωκομένοις, οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκοπῆς. ῾Η ῾Αγία Σύνοδος εἶπεν· οὐκ ἔστιν ἄξιος». ῾Ο δὲ ῞Οσιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης, ἑρμηνεύων τὸν Θʹ ῾Ι. Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας ῾Ι. Συνόδου, ἐν σχέσει μὲ τὸν ΚΖʹ ᾿Αποστολικὸν ῾Ι. Κανόνα, λέγει «νὰ καθαιρῆται ὅστις (ἱερωμένος) κτυπήση τινά, εἴτε μὲ τὸ χέρι του, εἴτε ἄλλους βάλη». Τί θὰ ἔλεγον σήμερον οἱ ῞Αγιοι Πατέρες, ὅτε οἱ ἱερωμένοι ἔφθασαν καὶ μέχρι φόνων; Καὶ μάλιστα φόνων εὐσεβῶν, ἀγωνιζομένων διὰ τὴν τήρησιν τῶν ῾Ιερῶν Παραδόσεων;

http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3a4017HnexthiMak.pdf

1 σχόλιο:

  1. Το καταλληλοτερο οτι ποιο πιστικο για τους αγωνας των πατερων-παπουδων μας, τους Σχισματικους και γραφικους σημερον, κατα τον Αγιον Πειραιως Σεραφιμ, που φαινεται δεν βλεπει προς το Φαναρι και λεει οτι λεει,
    χωρις να διακρινη κατι τι, και υποτιθεται οτι ειναι αγωνιστης αφου υπεγραψε και την περιφημη Ομολογια των ΝεοΟρθοδοξων, την ομολογιαν του Χαρτοπολεμου οπως την απεκαλεσε ενα Παλληκαρι Γεροντας Καθηγητης Πανεπιστημιου, Αδελφος Κορναρακης.
    Άγγελος

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω