Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμπεριλαμβάνεται είς τήν κατηγορίαν των "γυμνη τη κεφαλή" κηρυττόντων αιρεσιν;

Άπάντησις: Άσφαλως ναί, διότι ακολουθεί πιστως τήν κακόδοξον γραμμήν των προκατόχων του Άθηναγόρου καί Δημητρίου, οί όποίοι:

α) Διά της άποδοχης της αίρετικης εγκυκλίου τού 1920 καί της συμμετοχης των είς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον των εκκλησιων ηρνήθησαν τήν μοναδικότητα της Όρθοδοξιας, (Ί. Καρμιρη,"Μνημεια...",τομ. Β σ. 957 έκδ. α Τό άνωτέρω διάγγελμα" -έγκύκλιος έπίσης είς "Πάσχα Κυρίου: Ά. Δελήμπαση, Άθηναι 1985, σ. 627-630. Πρβλ. σχετικήν δήλωσιν πατριάρχου Άθηναγόρου, άρνουμένου τήν μοναδικότητα της 'Ορθοδοξίας, είς Ορθ. Τύπον: 1/12/69. Βλέπε έπίσης Καταστατικόν Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλησιών, Κεφ. 1 παρ. 1.12. Έπίσης Διάγγελμα Πατρ. Δημητρίου έπί τη 25ετία του Π.Σ.Ε., Επίσκεψις Νο 90, σ.14).

β) Έμνημόνευον του Πάπα άπό τό 1966 έν τoίς διπτύχοις, ένώ έθεώρουν κανονικάς έκκλησίας, ώς τήν Όρθόδοξον, τόν Παπισμόν, Άγγλικανισμόν καί Μονοφυσιτισμόν! (Άρχιεπ. Άθηναγόρου Κοκκινάκη, "ή όμολογία Θυατείρων", Λονδίνο 1975, σ. 203, 273 καί 283).

γ) Συμπροσηύχοντο καί "συνελειτούργουν" μετά του Πάπα, όμολογούντες αύτόν «πρώτον έν τη καθόλου Έκκλησία του Χριστού», αφου κατ' αυτούς ητο «όμότροπος καί όμόζηλος των πρωτοκορυφαίων Πέτρου καί Παύλου»!! (''Επίσκεψις': 15/12/77, σ. 3-4 καί Νο 139,-152, 161, 214).

δ) Ειδικώτερον ό Πατριάρχης Δημήτριος άπεδέχθη ώς Όρθοδόξους τούς αίρετικούς Μονοφυσίτας -Σαμπεζύ 1990 -(Έκκλ. :Αλήθεια, 16/11/90 καί ''Orthodox Church': Ν. Υ, Φεβρ. -Μάρτ. '91.
Συνεχίζων ό κ. Βαρθολομαίος τήν προδοτικήν πορείαν των δύο προκατόχων του άνεγνώρισεν έπίσης Παπισμόν καί Ούνίαν εις τό Balamand του Λιβάνου τό 1993.
Τό κατάπτυστον κείμενον της συμφωνίας «συνυπέγραψαν Έννέα 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι μέ πρώτο τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο», (Βλ. Καθηγητού π. Γ. Μεταληνού: Όί διάλογοι χωρίς πρoσωπείoν σ. 3. Άνάτυπον).
Τό 1995 μετά τήν "συλλειτουργίαν" του έν Ρώμη μετά τού Πάπα ύπέγραψαν "κοινήν δήλωσιν" κατά τήν οποίαν «έχουν άμφότεροι αί Έκκλησίαι των ίερωσύνην, μυστήρια καί είναι άδελφαί Έκκλησίαι» (Όρθ. Tύπoς 22 Δεκ. 1995).
Παραλλήλως έπικροτεί τάς διαθρησκειακάς συμπροσευχάς ΟΛΩΝ των θρησκειων, άρχης γενομένης τό 1986 εις τήν Άσσίζην, ένω συμμετείχε καί ο ίδιος εις τήν Άσσίζην τό 2002, συμπροσευχηθείς μετά άντιπροσώπων 12 θρησκειών!
'Επειδή αί άνωτέρω ένέργειαί του ερχονται είς πλήρη άντίθεσιν πρός τούς Ιερούς Κανόνας, έχαρακτήρισεν αύτούς ώς "τείχη αίσχους", τούς δέ Άγίους Πατέρας πού έπολέμησαν τάς αίρέσεις τού παπισμού, τόν οποίον αύτός σήμερον έναγκαλίζεται, άπεκάλεσεν «άτυχή θύματα τού άρχεκάκου όφεως» πού εύρίσκονται «ήδη είς χείρας τού δικαιοκρίτου θεού»!!! ("Έκκλ. Άλήθεια", 16 Δεκ. 1998).

Τί δέ νά είπωμεν διά τόν Πατριάρχην, τόν παγανιστή, «πού προσφέρει άκόμη καί δώρα στή Μητέρα γη, τά όποία άφαιρεί άπό κάποια Ι. Μονή» Τόν εύρισκόμενον υπό τό άνάθεμα τού Συνοδικού της 'Ορθοδοξίας, ώς μή άναθεματίζων τούς αίρετικούς, άλλά έγκωμιάζων;

Τί νά είπωμεν διά τόν Πατριάρχην, τόν έν πάση παρρησία, προσφέροντα εις τούς αίρετικούς καί τήν "θείαν κοινωνίαν", ώς έγένετο προσφάτως εις Ραβένναν; Τόν συγκαλύπτοντα τούς κακοδόξους οικουμενιστάς τύπου Στυλιανού Αυστραλίας, Δαμασκηνού Ελβετίας, Ίγνατίου Άντιοχείας, κ.α.; Αύτόν πού «ώμίλησε άπερίφραστα γιά τήν Ιερότητα καί ίσότητα τών Ιερών Γραφών: δηλαδή της Άγίας Γραφης καί τού Κορανίου»! .
Διά νά μήν άναφερθωμεν είς τάς άνθελληνικάς του δηλώσεις, είς τήν ύποστήριξίν του διά τό άντίχριστον βιβλίον τού Άνδρουλάκη, είς τόν πρόσφατον επαινόν του διά τήν βάπτισιν εις τό Πατριαρχείον όρθοδόξου νηπίου μέ άνάδοχον Μουσουλμάνα! καί είς πολλάς αλλας οίκουμενιστικάς ενεργείας καί δηλώσεις του ...
'Ενταύθα πρέπει νά τονισθή ότι ή εύθύνη διά τήν πτωσιν του Πατριάρχου δέν βαρύνει μόνον αυτόν, άλλά καί όλόκληρον τήν Πατριαρχικήν Σύνοδον, ή όποία ώς πιστος υποτακτικος επικροτεί απασας τας ενεργειας του.
'Εν συνεχεία ή εύθύνη μεταφέρεται άκεραία εις τό ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ καί τήν Ελλαδικήν 'Εκκλησίαν ώς καί εις τάς λοιπάς όρθοδόξους εκκλησίας, αί όποίαι, αλλαι εκ πεποιθήσεως καί αλλαι πιεζόμενοι υπό των Κυβερνήσεών των, συμπλέουν εν πάσι μετά τού πεπτωκότος Φαναρίου.
Δείγμα της τοιαύτης έφαμάρτου συμφωνίας είναι η κατά καιρούς πανηγυρική υποδοχή τού κ. Βαρθολομαίου εις τήν χώραν των, ώς νά μή συμβαίνη τίποτε! Καί ούτω τά ποίμνιά των συνεχίζουν νά παραμένουν έν κoινωνία προς την αιρεσιν του οικουμενισμου, ομου μετα των ποιμένων των, εξαιρέσει των πιστων τού πατρώου ημερολογίου, οί όποίοι άνθίστανται καί δέν κοινωνούν μέ τούς εκπεσοντας οικουμενιστας.
Εις αυτό άκριβως όφείλεται καί ή εναντίον των ζηλωτών αύτών της 'Ορθοδοξίας συκοφαντική καί καταδιωκτική συμπεριφορά τών "άγαπολόγων" οικουμενιστών.

(Από βιβλίο "Ορθοδοξία πολεμουμένη", Θεοδώρητου Ιερομονάχου)

14 σχόλια:

 1. Αυτά τα γράφει ένας σχισματοαιρετικός. Έτσι, ονομάζουν όλους όσους λένε ή γράφουν αυτά τα πράγματα. Οπότε;;;

  Οπότε, "εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του παναγιωτάτου, και ευσεβεστάτου, πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε ταις αγίαις αυτού εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας".

  Όποιος θέλει μένει. Όποιος θέλει φεύγει "και ος εάν μη δέξηται υμάς μηδέ ακούσει τους λόγους υμών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών υμών".

  Έκανα το σταυρό μου και τίναξα τη σκόνη απ΄ τα πόδια μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπενθύμιση:

  "... ον χάρισαι ταις αγίαις σου εκκλησίαις" είναι το ορθό και το πρέπον. Ο οικουμενικός Βαρθολομαίος θέλει "ταις αγίαις αυτού εκκλησίαις".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μακάριος ει Κυπριανέ, και καλώς σοι εσται. Αυτό που λες το: "Έκανα το σταυρό μου και τίναξα τη σκόνη απ΄ τα πόδια μου", προϋποθέτει πολλά, όπως φόβο Θεού, ταπείνωση και να βλέπεις χωρίς προκατάληψη, που δεν τα βρίσκεις ούτε σε μεγαλοσχήμονες Ιεράρχες... Ο Θεός να οδηγεί τα διαβήματα όλων μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. =============================================
  "Μακάριος ει Κυπριανέ, και καλώς σοι εσται. Αυτό που λες το: "Έκανα το σταυρό μου και τίναξα τη σκόνη απ΄ τα πόδια μου", προϋποθέτει πολλά, όπως φόβο Θεού, ταπείνωση και να βλέπεις χωρίς προκατάληψη, που δεν τα βρίσκεις ούτε σε μεγαλοσχήμονες Ιεράρχες... Ο Θεός να οδηγεί τα διαβήματα όλων μας! "


  Eσύ σαν Ορθόδοξος γνωρίζεις ότι αυτό το είπαν πολλοί ανά τους αιώνες.

  Γνωρίζεις καλώς, ότι για άλλους ήταν σωτήριο, και για άλλους πλάνη εκ του πονηρού.

  Είθε εσείς να είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου, και εμείς οι χωρίς ταπείνωση πλανεμένοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εύχομαι, αγαπητέ silver, να λάβεις κι εσύ την καλή πληροφορία. Η οποία, φυσικά, δεν είναι ούτε μυστική (μυστικιστική), ούτε απόκρυφη. Αρκεί και μόνο να δεις την φωτογραφία που έχει αναρτηθεί στο θέμα αυτό. Περισσότερα δεν χρειάζονται.

  Το να δέχεσαι και να πιστεύεις πλήρως την παραδοθείσαν ημίν Πίστι, δεν σημαίνει βεβαίως και εξασφαλισμένη σωτηρία, αγαπητέ silver. Απλώς, γίνεσαι ανθεκτικώτερος στην οίηση, στη φιληδονία και στην πηγή όλων των δεινών, την φιλαργυρία. Όλοι όσοι δέχθηκαν την παπική καινοτομία, έγιναν ταυτόχρονα αποδέκτες της επηρμένης Λατινικής οφρύος. Ήταν ό,τι καλύτερο για την ιστορικά εγωκεντρική ιδιοσυγκρασία μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. =============================================
  Ποιο πνεύμα σας καθοδηγεί αδελφέ Κυπριανέ και εύχεστε να λάβω και εγώ την καλή πληροφορία; Δεν την έχω ήδη; Ένεκα της φωτογραφίας του αιρετικού Οικ. Πατρ. κ. Βαρθολομαίου, κατατάσσετε όλους τους Ορθοδόξους (Κληρικούς και λαϊκούς ) στην αίρεση; Όταν οι εικονομάχοι Πατριάρχες της Κων/πολης κήρυτταν γυμνή τη κεφαλή την αίρεσή τους, οι αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι (Στουδίτες, Κλήρος και λαός ) έστησαν τις δικές τους "εκκλησίες" και Συνόδους ή παρέμειναν εντός της Εκκλησίας και αγωνίζονταν;

  Λυπάμαι αλλά θα το γράψω:
  Σαν ιατρός με είχατε κάνει να νοιώθω υπερήφανος για εσάς. Σαν "θεολόγος" με έχετε απογοητεύσει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αντιθέτως Σίλβερ, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης είναι απόλυτος: "Οι μεν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν. Οι δε, ει και τοις λογισμοίς ου κατεποντίσθησαν, όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται". Και "Εχθρούς γαρ Θεού ο Χρυσόστομος ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους τοις τοιούτοις κοινωνούντας μεγάλη και πολλή τη φωνή απεφήνατο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγαπητέ silver

  Αναφέρθηκα σε πληροφορία, και μάλιστα καλή. Το πνεύμα που καθοδηγεί τον κάθε ένα ξεχωριστά κανείς δεν το γνωρίζει, εκτός μόνο από αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο.

  Αν τώρα θέλουμε να αποκτήσουμε όλοι το ίδιο Πνεύμα, ώστε να μην παρεξηγούμαστε, θα ήταν φρόνιμο και σοφό να μη συγκρίνουμε την περίοδο της Εικονομαχίας με την τωρινή Ημερομαχία. Όταν τέθηκε το ζήτημα των Εικόνων ήταν για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής κάτι που για πρώτη φορά παρουσιαζόταν. Δεν υπήρχε προηγούμενο, δεν ήξεραν ποια από τις δυο πλευρές να υποστηρίξουν.

  Δεν συμβαίνει το ίδιο σήμερα. Παρ΄ όλα αυτά επιμένουμε να λέμε ότι δεν γνωρίζουμε, αρκούμενοι στο να χαρακτηρίζουμε αιρετικό τον πατριάρχη. Πέραν τούτου ουδέν. Μένουμε επί τα εντός προφασιζόμενοι τη σύγχυση της Εικονομαχίας.

  Μπορεί να είμαι κακός θεολόγος, δεν το αμφισβητώ. Αλλά δεν διεκδικώ και αυτό τον τίτλο. Αναφέρθηκα στο παράδειγμα της Εικονομαχίας επειδή εσείς το φέρατε. Δεν το διάλεξα εγώ. Επί πλέον, δεν είμαι εγώ, αυτός που κατατάσσω όλους τους Ορθοδόξους στην αίρεση. Οι άγιοι Πατέρες μας καθοδηγούν και μας συνιστούν να μη συγκοινωνούμε με αιρετικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. =============================================
  ονομα: Ορθρος είπε...
  Αντιθέτως Σίλβερ, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης είναι απόλυτος: "Οι μεν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν. Οι δε, ει και τοις λογισμοίς ου κατεποντίσθησαν, όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται". Και "Εχθρούς γαρ Θεού ο Χρυσόστομος ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους τοις τοιούτοις κοινωνούντας μεγάλη και πολλή τη φωνή απεφήνατο".


  Aυτά τα γνωρίζουμε αγαπητέ "Όρθρος".

  Εκείνο που δεν γνωρίζουμε και αναμένουμε να μας πληροφορήσετε είναι ο αριθμός των "εκκλησιών" και των Συνόδων που έστησαν οι εικονόφιλοι, ίνα μη γίνουν κοινωνοί της αίρεσης των εικονομάχων.

  Δόξα τω Θεώ, έχουμε υπομονή!

  Θα αναμένουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ============================================
  (Κυπριανός Χ. ) είπε:
  Αναφέρθηκα σε πληροφορία, και μάλιστα καλή. Το πνεύμα που καθοδηγεί τον κάθε ένα ξεχωριστά κανείς δεν το γνωρίζει, εκτός μόνο από αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο.

  Απάντηση:
  Eσείς για να εξέλθετε της Εκκλησίας και να ενταχτείτε στους εν Ελλάδι παλαιοημερολογίτες, είναι αυτονόητο ότι γνωρίζετε το πνεύμα που σας καθοδηγεί.
  Έχετε δηλαδή το Χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων!


  (Κυπριανός Χ. ) είπε:
  Παρ΄ όλα αυτά επιμένουμε να λέμε ότι δεν γνωρίζουμε, αρκούμενοι στο να χαρακτηρίζουμε αιρετικό τον πατριάρχη. Πέραν τούτου ουδέν. Μένουμε επί τα εντός προφασιζόμενοι τη σύγχυση της Εικονομαχίας.


  Δεν μου έχετε δώσει την εντύπωση ότι αρκείστε μόνο στο να χαρακτηρίζετε τον Οικ. Πατριάρχη αιρετικό. Διότι αυτό το ομολογούμε πολλοί από την Εκκλησία της Ελλάδος.
  Επίσης δεν νομίζω ότι μένετε επί τα αυτά, εκτός και τα γραπτά σας με έχουν οδηγήσει λάθος. Είστε μέλος της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Χριστοδουλίδη;

  (Κυπριανός Χ. ) είπε:
  Μπορεί να είμαι κακός θεολόγος, δεν το αμφισβητώ. Αλλά δεν διεκδικώ και αυτό τον τίτλο. Αναφέρθηκα στο παράδειγμα της Εικονομαχίας επειδή εσείς το φέρατε. Δεν το διάλεξα εγώ. Επί πλέον, δεν είμαι εγώ, αυτός που κατατάσσω όλους τους Ορθοδόξους στην αίρεση. Οι άγιοι Πατέρες μας καθοδηγούν και μας συνιστούν να μη συγκοινωνούμε με αιρετικούς.

  Έως εδώ σωστά και δεκτά. Εάν όμως κοινωνείτε με «Σύνοδο» των εν Ελλάδι παλαιοημερολογιτών έχετε εξέλθει της Δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδοξίας και της Πατερικής τοιαύτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τί θα πει να στήσουν εκκλησίες αγαπητέ Σίλβερ; Τα υπόλοιπα Πατριαρχεία δεν είχαν δεχτεί την εικονομαχική αίρεση. Μη ξεχνάς ότι, οι μετανοήσαντες εικονομάχοι επίσκοποι του Πατριαρχείου Κων/πόλεως, εμφανίστηκαν στην Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο με την συνείδηση ότι βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας του Χριστού και αφού αποκήρυξαν την αίρεση δια λιβέλλου κι ομολόγησαν την ορθή πίστη, ζήτησαν παρακλητικά να γίνουν δεκτοί στην Εκκλησία του Χριστού και τότε η Οικουμενική Σύνοδος τους έκανε δεκτούς. Η θέση του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου για όσους κληρικούς κοινώνησαν με την αίρεση ότι πρέπει να απέχουν από κάθε ιεροπραξία μέχρι να συγκληθή Ορθόδοξη Σύνοδος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ============================================
  Γνωρίζεις πολύ καλά αγαπητέ "Όρθρος" τι θα πει να στήσουν "εκκλησίες".

  Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και οι λοιποί εικονόφιλοι, όχι μόνο δεν έστησαν "εκκλησίες"
  και "Συνόδους" αλλά κοινωνούσαν με όλα τα υπόλοιπα Ορθόδοξα Πατριαρχεία!

  Εσείς με ποια Πατριαρχεία ή Αυτοκεφάλους Εκκλησίες έχετε κοινωνία αδελφέ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τα υπόλοιπα Πατριαρχεία δεν είχαν πέσει στην αίρεση της Εικονομαχίας και γι΄αυτό, καλώς κοινωνούσαν μαζί τους οι Ορθόδοξοι του Πατριαρχείου Κων/πόλεως.

  Στην Σύνοδο της Ιέρειας δεν δέχτηκε κανένα Πατριαρχείο να στείλει καν αντιπρόσωπο.

  Τώρα στην αίρεση του Οικουμενισμού συμφωνούν όλα τα Πατριαρχεία και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες και έχουν κοινωνία με τους αιρετικούς.
  Με ποιό λοιπόν Πατριαρχείο να πάμε, αφού όλα έχουν αλωθεί από την Παναίρεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πρίν σας δώσω τις απαντήσεις, πείτε μου τη δική σας, στο ερώτημα που έθεσα: Νομίζετε ότι ο ισχυρισμός να παραλληλίζουμε την Εικονομαχία με την ... Ημερομαχία ευσταθεί για να δικαιολογήσουμε την "εντός εκκλησίας" παραμονή μας; Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε πώς και γιατί ξεκίνησαν όλα αυτά;

  Σαν μια γενικότερη τοποθέτηση, ή αν θέλετε ανάλυση, πέρα από ιστορικά και θεολογικά επιχειρήματα, που φρόντισε να τα καλύψει ο "όρθρος", θα είχα να πω τα ακόλουθα:

  Το θέμα του ημερολογίου απέκτησε σπουδαιότητα και έγινε μείζον από τη δική μας και μόνο πλευρά. Οι προθέσεις εμφανείς. Έχουν καταγραφεί στην Πατριαρχική εγκύκλιο του 1920, αν θυμάμαι καλά, και απέβλεπαν στην ένωση των αδελφών Εκκλησιών. Ποιοί είχαν κόψει τους αδελφικούς δεσμούς ήταν και είναι γνωστό. Γνωστοί βέβαια και οι λόγοι που τους έσπρωξαν τότε να το κάνουν. Η αυτοκρατορική αίγλη έπρεπε να επιστραφεί εκεί όπου είχε πρόσφατα τελευτήσει: στην Παλαιά Ρώμη. Η μανιακή άλωση και καταστροφή του 1204 το καταμαρτυρεί. Η Νέα Ρώμη, των αναλογιών τηρουμένων, αντιμετωπίσθηκε όπως η Καινή (νέα) Διαθήκη εκ μέρους του παραδοσιακού εβραϊκού ιερατείου, αυτοί δε που την κατέστρεψαν, ήταν φευ Χριστιανοί. Αιρετικοί βέβαια, οι οποίοι όμως δεν ήταν - και δεν είναι - σε θέση να καταλάβουν ότι κάθε αίρεση, κάθε σχίσμα, υποστρέφει τον άνθρωπο στον αρχέγονο ιουδαϊσμό με όλες τις παραλλαγές που αυτός μπορεί να προσλάβει. Δεν είναι καθόλου παράξενο ότι όλες αυτές οι ποικιλίες συνυπάρχουν σήμερα (και μέχρι στιγμής) αρμονικά.

  Απόδειξη τούτου ότι η ηγεσία του ιουδαϊσμού (σημ. δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερα να γράψω του σιωνισμού) καταφάσκει στις διαθρησκειακές τελετές και συναντήσεις, ημών μη εξαιρουμένων - εννοώ των "εντός εκκλησίας".

  Εσείς κατηγορείτε τους παλαιοημερολογίτες ως σχισματικούς και αιρετικούς. Χαιρόσαστε μάλιστα, αντί να κλαίτε, γιατί τεμαχίστηκαν και φθάνετε στο σημείο να τους παρομοιάζετε με τους προτεστάντες ή ακόμη και με τους Εβραίους, που μένουν αυστηρά προσηλωμένοι στις παραδόσεις. Οι προτεστάντες έχουν άλλη εκδοχή ως προς την παράδοση βέβαια.

  Να παρατηρήσω, ότι την ίδια χαρά θα αισθάνεται και ο πάπας, που έγινε αφορμή να εκβλαστήσουν οι προτεσταντικές σέκτες. Σύμπτωση, θα μου πείτε, αλλά κι εσείς το σύμπτωμα του κατακερματισμού των παλαιοημερολογιτών το παρομοιάζετε με τους προτεστάντες ή τους Εβραίους, χωρίς να βλέπετε ότι παραλλαγή των διεθνοποιημένων Εβραίων είναι οι προτεστάντες, όχι όμως και οι Ορθόδοξοι του Πατρίου. Άλλη παράδοση θέλουν να συντηρούν οι Εβραιο-προτεστάντες και άλλη εμείς. Οι ομοιότητες δεν δηλώνουν ταυτότητες στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως ισχυρίζεται ο πάπας και οι οικουμενιστές (: οι ομοιότητες μας ενώνουν). Πρέπει να είναι κανείς πολύ βλάξ για να το δέχεται.

  Οι επάλληλες πολιτικές συγκυρίες που ακολούθησαν μετά τη δική μας αυθαιρεσία, δεν ευνόησαν δυστυχώς τη διευθέτηση του ζητήματος που προέκυψε. Δεν βλέπω δε δυνατόν για το εγγύς μέλλον να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε "εκτός" και οι "εντός εκκλησίας" θα συνεχίσουν να παραμένουν εντός. Ο επίσκοπος θα είναι η ορατή τους ενότητα και εκείνοι αοράτως - από μέσα τους - ευλογούμενοι θα τον αναθεματίζουν. Καλύτερα είναι να χαθείς μέσα σε μια "εκκλησία" βλαστημώντας, θα πουν, παρά εκτός. Έτσι, θα κυλά η ζωή τους ήρεμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω