Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Νεοημερολογίτες και Παλαιοημερολογίτες

Νομίζουμε, πως η βάση της συζήτησης της θεματικής αυτής ενότητας πρέπει να είναι το τι ορίζουν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, όταν ο επίσκοπός μας κηρύττει αίρεση. Στα ζητήματα αυτά σημασία έχει τι μας παραγγέλλουν οι Πατέρες, κι’ όχι το τι νομίζει ο καθένας μας.

Η Εκκλησία εκφράζεται με τους Πατέρες, που επειδή έφτασαν στη θέωση, όπως κι’ οι Απόστολοι, σ’ αυτούς «δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών», όπως είπε ο Κύριος στους μαθητές Του.

Τι λένε, λοιπόν, οι Πατέρες της Εκκλησίας;

1. Λένε να απομακρυνόμαστε εξάπαντος απ’ όσους επισκόπους είναι αιρετικοί. Να μην εκκλησιαζόμαστε σε ναούς, που μνημονεύεται το όνομά τους. Όλους αυτούς τους επισκόπους, που είναι αιρετικοί, ή έχουν «κοινωνία» με αιρετικούς, πρέπει να τους θεωρούμε «ψευδεπισκόπους», και ας μη συνήλθε Σύνοδος να τους καθαιρέσει, όπως λέει ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Η αναγκαία και υποχρεωτική αυτή απομάκρυνση των μελών της Εκκλησίας από τους αιρετικούς επισκόπους στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται «αποτείχιση».

Η «αποτείχιση» είναι το σπουδαιότερο όπλο με το οποίο έχει εφοδιάσει η Εκκλησία τα μέλη της, για να φρουρούν την Ορθόδοξη πίστη. Και με το «πυρηνικής ισχύος», όπλο αυτό, την «ατομική» αυτή βόμβα, υπεράσπιζαν πάντα οι Ορθόδοξοι την Εκκλησία από τους αιρετικούς Πατριάρχες και επισκόπους τους, όπως ήταν π.χ. ο Νεστόριος, ο Βέκκος κ.ά.

Οι Σύνοδοι των Επισκόπων απαιτούν μια κανονική διαδικασία, πολλές φορές χρονοβόρα, που καμιά φορά μπορεί καν να μη ολοκληρώνεται.

2. Τι γίνεται μετά την «παύση της κοινωνίας»;

α. Οι λοιποί επίσκοποι οφείλουν να συνέλθουν σε Σύνοδο και να δικάσουν τις καταγγελίες των πιστών σε βάρος του επισκόπου. Η σύγκληση τέτοιας Συνόδου αναφέρεται στον 15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Εάν μεν το δικαστήριο αυτό αποφασίσει ότι ο επίσκοπος είναι ένοχος, οφείλουν να καταδικάσουν τον επίσκοπο στις προβλεπόμενες από τους Κανόνες ποινές, που είναι η καθαίρεση κι’ ο αναθεματισμός. Στην περίπτωση αυτή δικαιώνονται οι «αποτειχισθέντες» πιστοί.

Αν, αντίθετα, η Σύνοδος, διαπιστώσει, ότι ο καταγγελλόμενος επίσκοπος δεν είναι ένοχος, δηλ. δεν αστόχησε σε θέματα πίστεως, οφείλει να τον αθωώσει. Στην περίπτωση αυτή, οι αποτειχισθέντες οφείλουν να επαναλάβουν την «κοινωνία» με τον Ορθόδοξο επίσκοπο από τον οποίο κακώς διέκοψαν την «κοινωνία», οπότε λήγει το θέμα.

β. Οι Κανόνες δεν λένε τίποτε για την περίπτωση που οι επίσκοποι δεν συνέλθουν σε Σύνοδο για να εξετάσουν τις καταγγελίες όσων αποτειχίστηκαν. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι οι Κανόνες δεν αποτελούν μιά θεωρητική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει κάποτε η Εκκλησία. Οι Κανόνες θεσπίστηκαν σε συγκεκριμένη εποχή για την αντιμετώπιση των τότε προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Εκκλησία. Και τότε, ήταν δύσκολο να φαντασθεί κάποιος ότι όλοι οι Πατριάρχες κι’ οι επίσκοποι της Εκκλησίας θα γίνονταν αιρετικοί.

Εκτός όμως από τους Ορθόδοξους επισκόπους και τον Ορθόδοξο λαό, η Εκκλησία είχε και άλλα ερείσματα, που εξασφάλιζαν την ορθή πίστη της. ΄Ηταν οι αυτοκράτορες, οι οποίοι ως επί το πλείστον ήταν Ορθόδοξοι, και οι μοναχοί.

΄Οταν διαταράσσονταν η Εκκλησία από κάποια αίρεση, κάποιοι, αν όχι όλοι από τους ανωτέρω παράγοντες αντιδρούσαν. Η δυσκολία υπήρχε όταν κάποιος ή κάποιοι αυτοκράτορες υποστήριζαν συγκεκριμένη αίρεση, όπως τον αρειανισμό, τον μονοθελητισμό, την εικονομαχία κτλ. Τότε αντιδρούσαν οι λοιποί παράγοντες, αν όχι όλοι, τουλάχιστον ορισμένοι, όπως συνήθως ο Ορθόδοξος λαός κι οι μοναχοί. Πίστευαν όμως θα επανέρχονταν κάποτε ο αυτοκρατορικός θρόνος στους Ορθοδόξους. Αυτό συνέβαινε πάντοτε. Και έτσι Ορθόδοξοι αυτοκράτορες υπερασπίζονταν την Ορθοδοξία, διώχνοντας τους αιρετικούς Πατριάρχες και επισκόπους από τους θρόνους τους, κι’ εγκαθιστώντας σ’ αυτούς Ορθοδόξους.

Σήμερα, εξέλιπε ο θεσμός του αυτοκράτορα. Αλλά, και αν εξακολουθούσε να υπάρχει μάλλον θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο, ότι δεν θα κατείχετο από Ορθόδοξους, οπότε μάλλον είναι προτιμότερο, που δεν υπάρχει!

γ. Αν οι επίσκοποι δεν συγκαλέσουν Σύνοδο, για να δικάσει τις κατηγορίες σε βάρος του επισκόπου, που κατηγορήθηκε για θέματα πίστεως, τότε η ευθύνη του σχίσματος βαρύνει τους επίσκοπους. Τότε αυτοί θεωρούνται αιρετικοί. Στην περίπτωση αυτή κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τους αποτειχισθέντες για λόγους πίστεως να επανέλθουν σε «κοινωνία» με τον καταγγελθέντα ως αιρετικό επίσκοπο. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι «αποτειχισθέντες» έπαυσαν να είναι μέλη της Εκκλησίας, και μάλιστα τα πλέον γνήσια.

Ως πότε όμως θα περιμένουν οι αποτειχισθέντες πιστοί την σύγκληση Συνόδου, που οι επίσκοποι δεν συγκαλούν; Θα περιμένουν εύλογο χρόνο. Ο χρόνος αυτός, λόγω ειδικών συνθηκών, μπορεί να είναι ακόμα και πολλά χρόνια!

Αν μέσα στον εύλογο αυτό χρόνο δεν συνέλθει Σύνοδος Ορθοδόξων επισκόπων, τότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αποτειχισθέντες είναι η Εκκλησία! Από τότε οι καταγγελθέντες επίσκοποι, με όσους τους ακολουθούν, παύουν επίσημα ν’ αποτελούν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας.


3. Πώς έγινε το ημερολογιακό σχίσμα.

Η 9η Μαρτίου 1924 αποτελεί ορόσημο για την Εκκλησία της Ελλάδος. Είναι η τελευταία μέρα, που το ποίμνιό της ήταν ενωμένο σε μία Εκκλησία. Μετά, η άλλη μέρα που ξημέρωσε, για άλλους ήταν 10η Μαρτίου, για άλλους όμως ήταν …23η Μαρτίου!

Ο Ορθόδοξος λαός της Ελλάδος, που έπρεπε να είναι πάντα ενωμένος ενάντια στους τόσους εχθρούς του, διασπάστηκε, σε δύο μερίδες. Δηλ. σε όσους συνέχισαν να είναι ό,τι ήταν και στις 9 Μαρτίου 1924, δηλ. όσους ακολούθησαν το Παληό ημερολόγιο, και σ’ όσους δέχτηκαν το Νέο ή Φράγκικο!

Οι πρώτοι ονομάστηκαν «Παλαιοημερολογίτες», ή «Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί», οι δε δεύτεροι «Νεοημερολογίτες»

 4. Ποιοι ήταν το 1924 η Εκκλησία και ποιοι είναι σήμερα;

Το ποια ήταν (κι’ επομένως ποια εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα ) η Μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία» του Χριστού έπρεπε να το πει μία κανονική Σύνοδος επισκόπων, που ποτέ δεν συγκλήθηκε μέχρι το 1965, που έγινε η λεγομένη «ένωση των Εκκλησιών», δηλ. της Νεοημερολογίτικης Εκκλησίας και της Παπικής.

Αυτό σημαίνει, ότι οι «αποτειχισθέντες» θεωρούνται ότι αποτελούσαν ήδη από το 1924 την Εκκλησία του Χριστού.

Σημαίνει ότι αυτοί πλέον είναι Ορθόδοξοι κι’ αυτοί έχουν σωστικά μυστήρια. Οι άλλοι είναι σχισματικοί και αιρετικοί! Αυτή η διαφορά υπάρχει σήμερα μεταξύ Παλαιοημερολογιτών και Νεοημερολογιτών.
 
Κοσμάς
 
(Από το φόρουμ "Φως Ορθοδοξίας")
 

4 σχόλια:

 1. Ε ναι εμεις θα παμε στο διαολο εσεις μονο θα σωθειτε.Το αγιο φως γιατι αναβει μονο σε εμας;Καμμια απαντηση επ'αυτου;
  Ελισσαβετ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητή Ελισάβετ, Χριστός ανέστη. Για το ποιος θα πάει "στο διάολο" σου απαντώ μόνο ότι ο μοναδικος κριτής είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο καθένας μας ας εξετάσει την συνείδηση του.
  Τώρα, σχετικά με το Αγιο Φως, λες:"Το αγιο φως γιατι αναβει μονο σε εμας;"
  Το Άγιο Φως ανάβει στον Πανάγιο Τάφο κάθε χρόνο εις πιστωσιν της Αγίας Αναστασεως του Χριστού μας και δεν το ανάβει ούτε ο Θεόφιλος, που κοινωνει με οικουμενιστες, ούτε κανενας από μας τους αμαρτωλούς. Αλλά η αγάπη του Χριστού μας. Γι΄αυτό και πριν ακόμα βγει από το Αγιο Κουβούκλιο ο Πατριάρχης, το Αγ. Φως σαν αστραπή κατακλύζει τον ναό της Αναστάσεως και ανάβουν ακόμη και λαμπάδες αυτόματα κάποιων πιστών έξω από τον ναό, στην αγία αυλή, που περιμένουν χιλιάδες απ΄όλα τα δόγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πετυχαν την διασπαση του Εθνους-πολιτισμου"Αλβανοι,Πακιστανοι,Ρωσοποντιοι,τουρκοφωνοι,Λαθρομεταναστες"Την διάβρωση της Ελληνικής Γλώσσας"Greeklish"και το κυριότερο το Σχισμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησιας"Νεο και Παλαιό ημερολογιο".Ολα μελετημένα πριν απο πολλά Χρόνια για την καταστροφή μας απ'τους Εβραίο μασόνους,Ιλουμινατι,Σοφοι της Σιων,Ροκφελερ,Κισινγκερ και φυσικα απο τον Αλάνθαστο ΠΑΠΑ και την Ρωμαιοκαθολικη Εκκλησια.Παλαιό ή Νεο ημερολόγιο,το Θεμα ειναι αυτό που χεις Στην Καρδιά.Λίγες κ τοτε οι Καρέκλες εξουσίας,Πολλοι όμως οι Μνηστηρες.Ο Νοων Νοειτο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πετυχαν την διασπαση του Εθνους-πολιτισμου"Αλβανοι,Πακιστανοι,Ρωσοποντιοι,τουρκοφωνοι,Λαθρομεταναστες"Την διάβρωση της Ελληνικής Γλώσσας"Greeklish"και το κυριότερο το Σχισμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησιας"Νεο και Παλαιό ημερολογιο".Ολα μελετημένα πριν απο πολλά Χρόνια για την καταστροφή μας απ'τους Εβραίο μασόν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω