Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 1923

Φληναφούσιν οι σημερινοί Νεοημερολογίτες θεολόγοι, ότι κατά την επάρατον καινοτομίαν του 1924, μόνον το Μηνολόγιον ήλλαξεν ενώ το Πασχάλιον έμεινε αναλλοίωτον. Την στιγμήν λοιπόν όπου το Πασχάλιον έμεινε αμετάβλητο τον όρο της Α΄Οικουμενικής Συνόδου δεν παρέβημεν τους κανόνες και το εορτολόγιο μας δεν είναι αντικανονικό.

Περί των πραγματικών περί Πασχαλίου βλέψεων της καινοτόμου ιεραρχίας ας αναφερθώμεν εις την αξιοδάκρυτον στάσιν της Ιεραρχίας της Ελλάδος εις το αξιοθρήνητο και κατ΄εφημισμόν αποκληθέν "Πανορθόδοξον Συνέδριον" του 1923 του κ. Μελετίου Μεταξάκη.
Εις το παράνομον τούτο συνέδριον δια δευτέραν φοράν μετά το ανόσιο έγγραφο του 1920, κηρύσσεται αναφανδόν ο αιρετικός σκοπός του Νέου Παπικού καλενδαρίου. Εις αυτό παρευρέθησαν 6 ιεράρχαι εκ των 91 που ηρίθμει τότε ο οικουμενικός θρόνος, η αντιπροσωπεία της Ελλαδικής Εκκλησίας και κανένα άλλο Πατριαρχείο ή Αυτοκέφαλος Εκκλησία, εάν εξαιρέσουμε τον Αρχιεπίσκοπον Αναστάσιον που παρευρέθη ως ενιστάμενος αντιπρόσωπος του Μητροπολίτου Αντωνίου της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας.
Οι έξι ιεράρχες του..."Πανορθοδόξου" τούτου συνεδρίου ήσαν εκτός του Μελετίου: ο Κυζίκου Καλλίνικος, ο Κινσοβίου Αναστάσιος, ο Β. Αμερικής Αλέξανδρος, ο Μαυροβουνίου Γαβριήλ, ο Νικαίας Βασίλειος καιο Δυρραχίου Ιάκωβος! Όλοι κι όλοι! Αρκετοί όμως δια να φέρουν την καταστροφήν!
Επί κεφαλής ένας ταραξίας, που στο διάβα του έσπερνε τον όλεθρο "σαν τον λίβα που καίει τα σπαρτά", που τον έδιωχναν από παντού και δια τον οποίον έγραφε ο Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών Μεθόδιος Κοντοστάνος: "Αλλ΄ο εξ Αγίων Τόπων φυγάς Μελέτιος Μεταξάκης, ο από Κιτίου, ο από Αθηνών, από Κωνσταντινουπόλεως και είτα Αλεξανδρείας, άστατον και ανήσυχον φιλαρχίας πνεύμα, κακός δαίμων, και από Αλεξανδρεία δεν ώκνησε εις προσπάθειαν, ίνα επιβληθεί Πατριάρχης Ιεροσολύμων". (Πρακτικά και Αποφάσεις του εν Κων/πόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου 10 Μαϊου - 8 Ιουνίου 1923- Έκδοσις Πατριαρχικού Τυπογραφίου Κων/πολις 1923 - Εισαγωγή Ανατυπώσεως Δ. Μπατιστάτου, Αθήναι 1982- σελ 5).
Περί τούτου του Συνεδρίου γράφει κι ο Μητροπολίτης Φιλάρετος της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας το 1972 τα εξής: "Η καινοτομία του Νέου ημερολογίου επροξένησε σχίσμα εις όλας τας τοπικάς Εκκλησίας αι οποίαι την υιοθέτησαν. Ούτως η Ελλάς, η Κύπρος, η Ρουμανία και τώρα η Βουλγαρία εγεύθησαν τον καρπόν της παρακοής. Είναι θλιβερόν ο Ορθόδοξος λαός των προαναφερθεισών εκκλησιών δεν ηδυνήθη να εγερθή σύσσωμος και ως μέγα κύμα να περισχίση και καταστείλη την παλίρροιαν των καινοτομιών... Η ημετέρα Ρωσσική Εκκλησία εν τω προσώπω του μακαρίας μνήμης τότε Αρχιεπισκόπου και κατόπιν Μητροπολίτου και Πρωθιεράρχου της ημετέρας Σνόδου κ.κ. Αναστασίου, εντόνως και αποφασιστικώς διεμαρτηρήθη κατά των καινοτομιών του νέου ημερολογίου και άλλων νεωτερισμών του θλιβεράς μνήμης Πατρ. Μελετίου Μεταξάκη εις την συνάθροισιν της Κων/πόλεως το 1923, η οποία εσφαλμένως αναφέρεται ως Πανορθόδοξος εφόσον τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και η Εκκλησία της Κύπρου δεν αντεπροσωπεύθησαν. Οι περισσότεροι δε ιεράρχαι της εκκλ. Κων/πόλεως ηρνήθησαν να παρευρεθούν, διαμαρτυρόμενοι ούτω δια την αντικανονικότητα της βεβιασμένης πολιτικής αναδείξεως του μελετίου ως Οικουμενικού Πατριάρχου" (Νέα Υόρκη 4 Απριλίου 1972, Πρόλογος του Μητροπ. Φιλαρέτου εις το περί εορτολογίου Υπόμνημα της αδελφότητος της Γενεύης).

Καιτοι υπό τοιαύτας συνθήκας τυγχάνει κωμικόν και γελοίον να γίνεται λόγος περί "Πανορθοδόξου Συνεδρίου" δυστυχώς όμως το θέατρον τούτο υπό ουδενός απεκηρύχθη, απεδοκιμάσθη ή κατεδικάσθη μέχρι σήμερον, και ο χρόνος απέδειξεν ότι η αποστασία δρούσε ήδη δυναμικώς από εκείνου του καιρού αλλά και από πολύ παλαιώτερον. Το Συνέδριον τούτο της αποστασίας λειτούργησε από της 10ης Μαϊου μέχρι της 8ης Ιουνίου 1923 και επραγματοποίησεν έντεκα συνεδρίες. Κατά την 5ην συνεδρία της 23ης Μαϊου επεσκέφθη το συνέδριον ο Αγγλικανός επίσκοπος τεως Οξφόρδης Gore, συνοδευόμενος και υπό του ιερέως του Μπάξτον. Ο κ.Gore εκάθισεν εκ δεξιών του Πατριάρχου και μεταξύ των αντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ των οποίων διημήφθησαν και τα εξής:

Η Α. Θ. Παναγιώτης - Εάν η Υμετέρα Σεβασμιώτης ενδιαφέρεται να πληροφορηθή εις ποίον σημείον ευρισκόμεθα θα τη είπω ότι απεφασίσαμεν να εφαρμοσωμεν τον κανόνα της α. εν Νικαία Συνόδου επιστημονικώς δε θέλομεν να δεχθώμεν το Γρηγοριανόν, το οποίον είναι επίσης λελανθασμένον, αλλά θα συμπληρώσωμεν το Ιουλιανόν κατά τα δεδομένα της αστρονομικής επιστήμης. Μένει η διαφορά ως προς τον εορτασμόν του Πάσχα. Ίνα συμφωνήσωμεν πρέπει και σεις να διορθώσητε καταλλήλως το ημερολόγιον σας.

Ο σεβ. Gore - Το ζήτημα τούτο αφορά όλους. Υπάρχει επιτροπή επί του ημερολογίου εργαζομένη εν τω Βατικανώ. Μοι είπον ότι ο Πάπας είναι διατεθειμένος να προβή εις μεταρρυθμίσεις του ημερολογίου. Δεν γνωρίζω εάν η επιτροπή του Βατικανού κατέληξεν εις αποτέλεσμα. Αλλά θα ήτο καλόν να επιτευχθή μια διαρρύθμισις ημερολογιακή τοιάυτη η οποία να συντελέση ώστε όλοι οι Χριστιανοί να εορτάζωμέν ταυτοχρόνως το άγιον Πάσχα.

Η. Α. Θ. Παναγιότης - Θα παρακαλέσω την Υμ. Σεβασμιότητα να ανακοινώση εις τον αρχιεπίσκοπον Καντουαρίας, ότι είμεθα δια τεθειμένοι να δεχθώμεν το νέον ημερολόγιον το οποίον θα εξευρίσκετο υπό της Δύσεως. (Πρακτικά και αποφάσεις των εν Κων/πόλει Πανορθοδ. Συνεδρίου 10 Μαϊου-8 Ιουνιου1923-Εκδισις Πατριαρχ. τυπογρ. Κων/πολις 1923 σελ.84).

(Από το βιβλίο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΝΕΟΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Λάρνακα Κύπρου 1995)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω