Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Από τον Ευεργετινό


Οι Άγιοι Πατέρες προεφήτευσαν δια την τελευταίαν γενεάν και είπον μεταξύ των, με απορίαν:

- Ημείς τι εκάμαμεν;

Ένας δε εξ αυτών, ο οποίος ήτο σπουδαίος, ο Αββάς Ισχυρίων, απήντησεν:

- Ημείς εξεπληρώσαμεν τάς έντολάς του Θεού.

Οι Πατέρες τον ηρώτησαν:

- Άρα γε αυτοί, που θα έλθουν μετά από ημάς, τι θα κάνουν;

- Μόλις θα εκτελέσουν το ήμισυ από το έργον μας, απήντησεν ό Γέρων.

Ηρώτησαν πάλιν οι Πατέρες:

- Και εκείνοι, πού θα έλθουν μετά από αυτούς, τι θα κάνουν;

- Οι Μοναχοί της γενεάς εκείνης δεν θα έχουν κανένα έργον αρετής και ευσεβείας·
πρόκειται δε να έλθη εις αυτούς πειρασμός, ώστε εκείνοι που θα ευρεθούν άξιοι, κατά την εποχήν εκείνην, θα είναι πολύ καλύτεροι και από ημάς και από τους Πατέρες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω