Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΥΜΠΑΝΙΑΙΩΝ


Μεταφέρομεν ένταύθα άπόσπασμα έκ τού βιβλίου "Αθως" τού ΜεγάλουXαρτοφύλακος τών Πατριαρχείων Μανουήλ Γεδεών (σελ. 141) έχov ούτω: «Όθεν καί έν τη τού Άγίου Άθανασίου Λαύρα έλθών (ό Βέκκος δηλ. μετά Μιχαήλ τού Παλαιολόγου) οί έν αύτή οικούντες, ίδόντες αύτόν, φόβω καί δειλία, ώς ούκ έδει, ληφθέντες ει μάλλον ειπείν μικροψυχήσαντες καί προκρίναντες οι τάλανες τών αιωνίων τά πρόσκαιρα, καί ώς Δημάς άγαπήσαντες τόν νύν αιώνα καί χωρίς βασάνων καί άπειλών, θάττον ύπέκυψαν προδόντες τήν έαυτών εύσέβειαν καί μετά φώτων καί προπομπής τούτον έδέξαντο, ώς τέκνα μωμητά, υιόί παράνομοι και άλλότριοί τού έαυτών Πατρός Άγίου Άθανασίου καί έν τω Κυριακώ λειτoυργήσαντες άνιέρως μετ' αύτών, τήν άναφοράν μετά άζύμων έποιήσαντο». Έκ δέ τής άψευδούς παραδόσεως διεσώθη μέχρις ήμών ότι φοβερά τινα φρίκης καί τρόμου γέμοντα έπηκολούθησαν γεγονότα.

Ό μέν 'Ιεροδιάκονος Λαυριώτης ό συλλειτουργήσας, έν αύτή τη λειτουργία ύπό θεηλάτου όργής καταληφθείς, τό ζήν έξεμέτρησεν άναλύσας ώς κηρός ύπό πυρός φλεγόμενος. οι δέ συλλειτουργήσαντες 'Ιερομόναχοι έπτά (7), κατ' άλλους (11), μετά θάνατον εύρέθησαν άλυτοι, τυμπανιαίοι, άφωρισμένοι, τών όποίων μέχρι τέλους τού 19ου αιώνος τά λείψανα είχον εις τόν νάρθηκα τού κοιμητηρίου «οι 'Άγιοι 'Απόστολοι» εις κοινήν θέαν, τό μέν πρός διδασκαλίαν και σωφρονισμόν τών έπιγενομένων γενεών, τό δέ όπως οι βλέποντες αύτούς σπλαγχνιζόμενοι, εύχωνται ύπέρ αυτών, ίνα ό Κύριος τούς συγχωρήση καί διαλύση τά τυμπανιαία αύτων σώματα εις τήν γην, έξ ης έλήφθησαν. Παρέλειψα νά είπω ότι καί ή άγιογραφία τής Έκκλησίας έμαύρισεν, άνεκαινίσθη δέ ύστερον κατάτό έτος 1544 ύπό τού διασήμoυ ζωγράφoυ Θεοφάνους τού Κρητός.

Έπειδή όμως ή τοιαύτη τρομακτική θέα τών σωμάτων έγένετο πρόξενος όχι μόνον φρίκης, άλλά καί θανάτου, άπεμακρύνθησαν της Μονής ταυτα μεταφερθέντα εις ένα σπήλαιον δυσανάβατον καί άπόκρημνον εις τά παράλια της Ρουμανικής Σκήτεως πλήν όμως διότι και έκεί οι περίεργοι δέν έπαυov νά τούς έπισκέπτωνται, ένέφραξαν διά κτίσματος τό σπήλαιον όπερ κατέστη άγνώριστον πλέον διά τής παρόδου τού χρόνου. Ταύτα καί Λάζαρος ό Μοναχός, ό Διονυσιάτης, έγραψεν έν τη .(Aγιορειτική Βιβλιοθήκη» τω 1964. Ένδέ τω Τύπω τού Δεκ/βρίου 1963 γράφει. « ..:Όταν κατά τό έτος 1925 διά λέμβου διέπλεον τό άνωθι μέρος ταξιδεύων διά τό όρφάνιον Παγγαίου, οι λεμβούχοι άδελφοί Παχώμιος καί Άνδρόνικος μοί έδειξαν τό τοιούτον σπήλαιον...» .

Ό δέ Πνευματικός τών 'Ιερών Μονών Γρηγορίου, ΞενοΦώντος, Κωνσταμονίτου, Καρακάλλου, Σίμωνος Πέτρας, Φιλοθέου κλπ. π. Γαβριήλ Μαλάκιας, όστις έκοιμήθη κατά τάς άρχάς τού 1965 εΙς ήλικίαν 100 έτών, άφησεν έγγραφον μαρτυρίαν άναφέρων λεπτομερώς, πώς είδεν τρία άπό τά σώματα τών άφωρισμένων όταν έπεσκέφθη τό σπήλαιον.

Έπίσης ό Μ. Γεδεών άναφέρει ότι εις τήν Ί. Μονήν Ξηροποτάμου όπου συνελλειτούργησαν μετά τού Βέκκου, έπικολούθησεν σεισμός καί έκρημνήσθη ή μιανθείσα Έκκλησία. 'Έπαυσε δέ νά άναφύεται αύτομάτως κατά τήν μνήμην τών πολιούχων της Μονής Άγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ύποκάτωθεν τής Άγ. Τραπέζης τό μανιτάριον, όπερ έλάμβανον ώς εύλογίαν.

'Έκδοσις: Περιοδικόν ''Αγιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω