Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

"ΠΣΕ" καὶ Διαθρησκειακὴ Κίνησις


Ενθυμούμεθα τὸ ἐρώτημα ἕλληνος Οἰκουμενιστοῦ ἀρχιερέως, ποὺ συμμετεῖχε στὴν Γενικὴ Συνέλευσι τῆς Κανμπέρρας: «Τελικὰ οἱ ᾿Ορθόδοξοι διερωτώμεθα: Τί προ-
σφέρουμε παραμένοντας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν ᾿Εκκλησιῶν;».
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἐρώτημα ἐπὶ δεκαετίες τώρα ἀπευθύνουμε στοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστάς: Τί θέσι ἔχει ἡ ῾Αγία ᾿Ορθοδοξία σὲ ἕναν Παναιρετικὸ ᾿Οργανισμό, ποὺ ἤδη ἔχει μετατραπῆ σὲ «Λέσχη θρησκευομένων ἀνθρώπων καὶ ὁμάδων,
ποὺ μάλιστα δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ εἶναι μόνο Χριστιανοί»;

Εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ φαντασθοῦμε τοὺς ῾Αγίους ᾿Αποστόλους νὰ συμπροσεύχωνται μὲ τοὺς πολυειδεῖς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς εἰδωλολάτρας τῆς ἐποχῆς
των; Θὰ ὑπῆρχε σήμερα Χριστιανισμός, ἄν οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι ἐφήρμοζαν ἀντὶ τοῦ κηρύγματος τῆς μετανοίας, ὅπως διετάχθησαν ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ Θεό
μας, τοὺς Διαθρησκειακοὺς Διαλόγους καὶ τὴν συνεργασία μὲ τοὺς εἰδωλολάτρας, γιὰ τὸ καλὸ δῆθεν τοῦ κόσμου;
• Καὶ κλείνουμε μὲ ἕνα τελικὸ καίριο ἐρώτημα, ποὺ συνοψίζει τὴν προβληματολογία τῆς παρούσης ἐργασίας μας:
῏Αρά γε μετὰ ἀπὸ ὅσα ἀνεφέρθησαν, εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται νοσηρὸς φανατισμὸς ἡ ἀντίδρασίς μας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ ἀκοινωνησία μας πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστάς;
Δὲν γίνεται πλέον βαθύτερα κατανοητό, ὅτι πρόκειται περὶ θέματος Πίστεως καὶ διασώσεως τῆς ἰδίας τῆς ᾿Ορθοδόξου ὑποστάσεώς μας, μέσα στὴν πλημμυρίδα τῆς πλέον ὑπούλου αἱρέσεως ὅλων τῶν ἐποχῶν;
Πηγή: «Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾿Εκκλησιῶν» καὶ Διαθρησκειακὴ Κίνησις

᾿Εκδόσεις ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων ᾿Αθήνα 1997

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω