Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Μελέτιος Μεταξάκης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πατριάρχης

1. Έργο της Μασονίας ήταν και η ανάδειξη του Μελέτιου Μεταξάκη ως Μητροπολίτου Αθηνών, προτού γίνει Πατριάρχης.

Στην αρχή ο Μελέτιος Μεταξάκης έγινε Μητροπολίτης Κιτίου το 1910. Τότε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήταν ο Κύριλλος, ο οποίος ήταν μασόνος Ένα χρόνο πιο μπροστά ο Μελέτιος Μεταξάκης είχε γίνει μασόνος στη στοά της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Μελέτιος εντάχθηκε στη Στοά «Αρμονία» της Κωνσταντινουπόλεως, όπου και έφθασε μέχρι του 33ου βαθμού!

Ύστερα έγινε Μητροπολίτης Αθηνών. Στη συνέχεια έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης. Στις 29 Δεκεμβρίου 1921 καθαιρέθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε ο καθηγητής Πανεπιστημίου Παύλος Καρολίδης. Καίτοι καθηρημένος ενθρονίστηκε στις 22 Ιανουαρίου 1922 ως Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. Όταν εκδιώχτηκε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρείας!

Μητροπολίτης Αθηνών ( ακόμα δεν είχε δοθεί ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου στο Μητροπολίτη Αθηνών) έγινε με την παρέμβαση του επίσης μασόνου Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος συνδέονταν και με τις μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας. Στον Βενιζέλο είχε απευθύνει επιστολή το 1916 ο υπουργός του Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, στην οποία εγκωμίαζε το νεωτεριστικό πνεύμα του Μεταξάκη και πρότεινε την αξιοποίησή του. Στην επιστολή αυτή έγραφε ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος στον Βενιζέλο μεταξύ άλλων:

«Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε, Σας έλεγα προ καιρού, εις το Συμβούλιον, ότι όταν ξεμπερδέψωμεν με το καλό, τον εθνικό αγώνα…πρέπει δια το καλόν του τόπου, να αναλάβητε έναν άλλον, επίσης μεγάλον, την τακτοποίησιν επί το νεωτεριστικώτερον των θρησκευτικών πραγμάτων…Εννοώ και τα του κλήρου, και των θρησκευτικών εκδηλώσεων (λειτουργιών, εορτών, ημερών αργίας, αγίων πολυωνύμων κλπ.) και τα των μοναστηριακών κτημάτων και ει τι άλλο. Θα σας χρειασθή να τεθή επί κεφαλής της αληθώς επαναστατικής μεταρρυθμίσεως ένας ευρείας διανοίας – σχεδόν σαν και σας εις την πολιτικήν – κληρικός. Τον έχετε: Είναι ο (Κιτίου) Κύπρου (Μελέτιος Μεταξάκης). Αυτός θα γίνη υπό την κηδεμονίαν σας, ο Βενιζέλος της Ελληνικής Εκκλησίας. Ποία τα χρήζοντα μεταρρυθμίσεως…

α) Κατάργησις των νηστειών, αι οποίοι είναι σήμερον ένας τύπος. Κανείς δεν νηστεύει ειμή ο μη έχων να φάγη. Οι Άγγλοι και Γερμανοί και οι βόρειοι ακόμη Ιταλοί (που έχουν ελευθερωθή από τον θρησκευτικόν φανατισμόν) τρώγουν καλά και φυλήν καλήν κατασκευάζουν. Το φαγί φέρει την δύναμιν προς εργασίαν και η εργασία το κέρδος και το κέρδος το καλό φαγί…

β). Ρύθμισις των διαφόρων τελετών και λειτουργιών επί το νεωτεριστικώτερον. Λιγώτερο παπά, λιγώτερο ψάλτη, λιγώτερο διάκο και πολύ ιεροκήρυκα – ερμηνευτήν. Τι καταλαβαίνει ο λαός που πηγαίνει εις τας ακολουθίας ;…από αυτάς τας καταναλωθείσας ώρας και την ορθοστασίαν. Μηδέν…

γ)… δ). Θα λείψουν αι «εορταί των διαφόρων αϊ-Θανάσηδων και αγι-Ανδρέηδων και, προφάσεις προς αργίαν. Η Κυριακή αργία και 2-3 μόνον ημέρας το έτος ολόκληρον είναι αρκετή τεμπελιά….Και το όνομα άγιος θα λείψη…

ε) Θα καταργηθούν τα μοναστήρια, αι εστίαι πάσης διαφθοράς και καταχρήσεως ηθικής και περιουσιακής. Τα κτήματά των θα γίνουν των γεωργών..

Φυσικά αυτά που εκθέτω ανωτέρω είναι ελάχιστα σημεία. Θα είναι πολλά ακόμη τα χρήζοντα μεταρρυθμίσεως…. Θα σας είπουν, κ. Πρόεδρε, ότι είναι δύσκολος η επιχείρησις τοιούτου έργου. Ότι ο λαός θα εξαναστή κατά των νέων εικονοκλαστών. Ότι θα εγερθή επανάστασις κατά των βεβήλων. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα συμβή…Ιδικός σας, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος».2. Σε δύο χρόνια , τον Φεβρουάριο 1918, ο Μελέτιος Μεταξάκης έγινε από «αριστίνδην» Σύνοδο, με 4 μόνο ψήφους, Μητροπολίτης Αθηνών. Από τότε, άρχισε να προωθεί τις καινοτομίες του. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να απαγορεύσει τις αγρυπνίες, γιατί τις θεωρούσε απαρχαιωμένη συνήθεια , που στενοχωρούσε τους ετεροδόξους, και ιδιαίτερα τους Αγγλικανούς, όταν επισκέπτονταν την Αθήνα. Βέβαια όλα αυτά, και άλλα πολλά, τα έκανε στα πλαίσια της προσπάθειάς του να πλήξει τον μοναχισμό, που είναι η ραχοκοκκαλιά της Ορθοδοξίας!

Τον Ιανουάριο 1919 έθεσε θέμα αλλαγής του ημερολογίου. Δεν πρόλαβε όμως να υλοποιήσει τα σχέδιά του, γιατί τον επόμενο χρόνο εκθρονίστηκε και αργότερα καθαιρέθηκε απ’ την Εκκλησία της Ελλάδος, για να ενθρονισθεί ως Οικουμενικός Πατριάρχης!

Στις 25.11. 1921 εκλέγεται πραξικοπηματικά Οικουμενικός Πατριάρχης, με ψήφους 14 Μητροπολιτών, έναντι 41 που τον καταψήφισαν. Στις19.12.1921 η Εκκλησία της Ελλάδος με απόφασή της τον καθήρεσε. Ο Μελέτιος Μεταξάκης, ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως συνέχισε το καταστροφικό έργο του σε βάρος της Ορθοδοξίας και της Ρωμηοσύνης. Παρέμεινε σ’ αυτόν μέχρι το 1923. Τότε μάλιστα, συγκάλεσε το λεγόμενο Πανορθόδοξο Συνέδριο της Κωνσταντινουπόλεως, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο κάτω.

Όλα αυτά δείχνουν το με πόσο ύπουλα μέσα εργάστηκαν οι εχθροί της Ορθοδοξίας, οι Φράγκοι, με ορισμένα όργανά τους, που πρόδωσαν την Πίστη και το Γένος μας, να την αλώσουν «εκ των ένδον»!

Ο Μελέτιος Μεταξάκης, ήταν το «χαϊδεμένο παιδί» της Μασονίας και της Αγγλίας. Η προδοσία του πέρασε και από τις τρεις «φάσεις», που αναφέραμε πιο πάνω. Όσα αποκαλυπτικά έγραφε το 1916 ο υπουργός Ανδρέας Μιχαλακόπουλος στον Ελ. Βενιζέλο, που τον πρότεινε για Μητροπολίτη Αθηνών, τα ξεπλήρωσε «και με το παραπάνω»! «Άξιος ο μισθός του»! Γι’ αυτό έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης και Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Παρά λίγο να γίνει και Πατριάρχης Ιεροσολύμων! Ίσως, αυτό δεν φανέρωνε τόσο μια ανθρώπινη ματαιοδοξία, όσο μια σκοπιμότητα να διαβρώσει με τις ιδέες του όλα τα Πατριαρχεία της Ρωμηοσύνης!

Ως Μητροπολίτης Αθηνών, από τη πρώτη στιγμή αντιμετώπισε τις πιέσεις από τη Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου για την αλλαγή του ημερολογίου. Έφερε το θέμα στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της 23ης Ιανουαρίου 1919. Εκεί, συζήτησε τις δυσκολίες, που παρουσίαζε το Ιουλιανό ημερολόγιο, ιδίως μετά το ότι τα άλλα κράτη ακολουθούσαν το Γρηγοριανό. Ζήτησε τη σύσταση Επιτροπής για μελέτη του θέματος. Η Σύνοδος όρισε μια Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Μητροπολίτες Δημητριάδος Γερμανό (μετέπειτα επίσκοπο των Παλαιοημερολογιτών), τον Γυθείου Διονύσιο και τον καθηγητή της Νομικής Τριανταφυλλόπουλο.

Η Επιτροπή αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι

«η μεταβολή του Ιουλιανού ημερολογίου, μη προσκρούουσα εις δογματικούς και κανονικούς λόγους, δύναται να γίνη μετά συνεννόησιν μετά πασών των λοιπών Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ιδίως μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις ο και θα ήτο ανάγκη να ανατεθή η πρωτοβουλία πάσης σχετικής ενεργείας, υπό τον όρον ουχί της προσχωρήσεως εις το Γρηγοριανόν ημερολόγιον, αλλά της συζητήσεως νέου ημερολογίου επιστημονικώς μεν ακριβεστέρου, εστερημένου δε και των άλλων ελαττωμάτων των δύο εν ισχύϊ ημερολογίων, του τε Ιουλιανού και του Γρηγοριανού».

Όταν διαβάστηκε στην Ιερά Σύνοδο η Έκθεση της Επιτροπής, ο Μελέτιος Μεταξάκης βρήκε την ευκαιρία και είπε:

«… Νομίζω ότι ορθώς η Επιτροπή διετύπωσε τη γνώμη της. Δεχόμεθα ότι πρέπει να μεταβληθή το ημερολόγιον, ωσαύτως ότι η περί τούτου πρωτοβουλία πρέπει να προέλθη εκ του Πατριαρχείου και ότι πρέπει να συμφωνήσουν και αι άλλαι Εκκλησίαι, ότι δεν πρέπει να προχωρήσωμεν εις το Γρηγοριανόν, καθ΄ ην στιγμήν μάλιστα προετοιμάζεται νέον επιστημονικόν τέλειον ημερολόγιον.…. Εάν η Πολιτεία μη ελπίζουσα ταχείαν αποπεράτωσιν του νέου επιστημονικού ημερολογίου, αισθανομένη δε αυξανούσας τας δυσχερείας τας σχετικάς, εφ’ όσον και τα όμορα κράτη εδέχθησαν το Γρηγοριανόν, νομίζει ότι δεν δύναται να παραμείνη εις το σήμερον υφιστάμενον ημερολογιακόν καθεστώς, είναι ελευθέρα να δεχθή το Γρηγοριανόν ως Ευρωπαϊκόν ημερολόγιον, της Εκκλησίας κρατούσης μέχρι του νέου επιστημονικού ημερολογίου, το Ιουλιανόν ημερολόγιον».

Από τα πιο πάνω λόγια, φαίνεται ξεκάθαρα ο επιτήδειος τρόπος, με τον οποίο ο Μελέτιος Μεταξάκης προώθησε τα σχέδιά του για την αλλαγή του Παλαιού ημερολογίου. Έθεσε ως πρώτο στόχο, την αποδοχή του Νέου ή Γρηγοριανού ημερολόγιου από την Πολιτεία, γνωρίζοντας, ότι θα ήταν εύκολο πλέον να γίνει ύστερα δεκτό και από την Ιεραρχία της Εκκλησίας, όπως και έγινε!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ
Παληό και Νέο ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω