Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Οι σταυροφορίες


1. Οι Φράγκοι, για να πλήξουν τους Ρωμαίους της Ανατολής ,αφού ήδη είχαν σκλαβώσει το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, στράφηκαν εναντίον τους με τις λεγόμενες σταυροφορίες. Τις σταυροφορίες υποκινούσε και ευλογούσε ο πάπας! Ουσιαστικά αυτός τις κατηύθυνε. Φρόντιζε όμως πάντοτε να παρουσιάζει τον εαυτό του ανεύθυνο για τις φρικαλεότητές τους, τις οποίες πολλές φορές λεκτικά τις καταδίκαζε. Οι σταυροφόροι κυρίεψαν πολλές επαρχίες της Ανατολής. Επέβαλαν, απ’ όπου πέρασαν, στυγνή «Φραγκοκρατία», μπροστά στην οποία ωχριά η Τουρκοκρατία! Οι σταυροφορίες απότέλεσαν τη χαριστική βολή της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, η οποία εξασθενημένη αλ΄ωθηκε τελικά το 1453 από τους Οθωμανούς!

Το 1204, οι Φράγκοι με την Δ΄ σταυροφορία τους, κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, όπως επιθυμούσε ο διαβόητος πάπας Ιννοκέντιος Γ΄. Αυτός υπήρξε και ο εμπνευστής της «Ιερής Εξέτασης», η οποία καταδίκασε ως αιρετικούς αναρίθμητους Ρωμαίους στο θάνατο πάνω στη φωτιά,!

«Οι σταυροφόροι, γράφει ο Αδαμάντιος Κοραής, επυρπόλησαν πολλάς βιβλιοθήκας και κατασυνέτριψαν πολλά των εις Κωνσταντινούπολιν και άλλας πόλεις σωζομένων ακόμη και πολυτίμων αγαλμάτων. Ήρπασαν δε ληστρικώς τα κινητά κτήματα και χρήματα των ταλαιπώρων Γραικών, μετακομίσαντες με αυτά (δι’ εξιλέωσιν, ως φαίνεται του Θεού) και πλήθος αγίων λειψάνων, όχι μόνον αληθινών, αλλά και όσα επώλησαν εις αυτούς πολλοί πανούργοι, ως αληθινά».

Μερικά άλλα «θεάρεστα»(!) εγκλήματα, που διέπραξαν οι σταυροφόροι, κατά την Δ΄ Σταυροφορία, αναφέρει ο Κων. Παπαρρηγόπουλος , Όλα αυτά τα εγκλήματα προκαλούν το θυμό και την οργή σε κάθε άνθρωπο! Και τα εγκλήματα αυτά διαπράχθηκαν με την ευλογία του Πάπα. Ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ έγραψε προς τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεόδωρο Λάσκαρι ότι:

Οι Λατίνοι υπήρξαν όργανο της θείας Προνοίας, που τιμώρησε τους Έλληνες για την άρνησή τους να δεχθούν την ηγεσία της Ρωμαϊκής Εκλησίας» .

Οδυνηρή επίσης ήταν η εμπειρία των Ρωμαίων από τούς Φράγκους και στα θέματα της πίστεως, κατά την διάρκεια της Φραγκοκρατίας στις περιοχές που υποδουλώθηκαν σ’ αυτούς. Πολλοί θανατώθηκαν με μαρτυρικό θάνατο, γιατί αρνήθηκαν να προδώσουν τη πίστη τους.

Γι’ αυτό, όταν αργότερα εμφανίστηκαν οι Τούρκοι κατακτητές, έλεγαν ότι προτιμούν το «τούρκικο σαρίκι, από την φράγκικη τιάρα» ! Κι’ είχαν απόλυτο δίκηο. Έκαναν κι’ οι Τούρκοι εγκλήματα, αλλ’ αυτοί τουλάχιστον δεν ήταν χριστιανοί. Κι’ όπου οι Τούρκοι σκλάβωσαν τους Ρωμαίους, δεν τούρκεψαν όλοι οι Ρωμαίοι. Αντίθετα, όπου οι Φράγκοι σκλάβωσαν τους Ρωμαίους, όλοι οι Ρωμαίοι φράγκεψαν! Κι’ αυτή την τύχη θα είχαμε και εμείς σήμερα, αν είχε διατηρηθεί η φραγκοκρατία στο τόπο μας! Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δίδασκε ότι σκλαβωθήκαμε στους Τούρκους γιατί ο Θεός ήξερε «πως τα άλλα ρηγάτα (= βασίλεια) μας βλάπτουν εις την πίστιν και ο Τούρκος δεν μας βλάπτει, άσπρα (= χρήματα) δώσ’ του και καβαλλίκευσέ τον από το κεφάλι» !

Αλλά, αυτό που δεν πέτυχαν οι Φράγκοι με τη βία στις σταυροφορίες και στην φραγκοκρατία, επεδίωξαν να το πετύχουν με τα άλλα μέσα, που εξετάζουμε στη συνέχεια.

2. Οι Φράγκοι στη Δύση αναμείχτηκαν με τους γηγενείς σκλάβους Ρωμαίους. Κατά τον π. Ιω. Ρωμανίδη, οι γνησιώτεροι Φράγκοι που διασώζονται σήμερα στον κόσμο, είναι οι Λατίνοι, που ζουν κυρίως στις Κυκλάδες στην Ελλάδα! Γι’ αυτό, αν ρωτήσει κανένας ένα Λατίνο των Κυκλάδων, αν είναι «Ρωμηός», θα λάβει αρνητική απάντηση. Θα του πει ότι είναι Φράγκος κι’ όχι Ρωμηός!

Το μίσος των Φράγκων εναντίον των Ρωμηών φάνηκε στην Επανάσταση του 1821, που οι Φράγκοι όχι μόνο δεν πήραν μέρος, αλλά κράτησαν ανθελληνική και φιλοτουρκική στάση, γιατί δεν ήθελαν την απελευθέρωσή μας.

α. Ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης αναφέρει ότι απ’ τους Φράγκους της Ελλάδος «πολύ λίγοι φάνηκαν Έλληνες. Οι λοιποί και αντείπον και αντέπραξαν εμφανώς ή κρυφίως έσχον δε και μυστικάς σχέσεις προς τους εχθρούς του έθνους, τους Τούρκους. Οσάκις μάλιστα η έκβασις του αγώνος εφαίνετο βαίνουσα υπέρ των Τούρκων, όχι μόνο εχαίροντο το γεγονός, αλλά και αν ευ αιδούς επανηγύριζον τούτο. Δια τας επιτυχίας των Ελλήνων ησθάνοντο λύπην, μη αποκρύπτονες ταύτην».

Ο δε Ιω. Φιλήμων γράφει ότι η διαγωγή των εν ταις νήσοις Ελλήνων του δυτικού δόγματος παρουσιάζει επονείδιστον και αποτρόπαιον στίγμα. .

Ο Άγγλος ιερεύς Γεώργιος Waddihgton στο έργο του « A visit to Greece in 1823 and 1824» London 1825, σ, 24 γράφει:

« Είναι απίστευτο το μίσος αυτών των Καθολικών Ελλήνων εναντίον των συμπατριωτών τους Ορθοδόξων. Όχι μόνον δεν πήραν μέρος στην επανάσταση, αλλά εύχονται το ναυάγιό της» .

Η γαλλική εφημερίδα “Univers” όργανο του Βατικανού, χαρακτηρίζει το 1868 ατύχημα τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και την απελευθέρωσι της Ελλάδος, γράφοντας:

« Τότε μόνο θα έχομεν αφορμή να ευχόμαστε την πτώση της Τουρκίας, εάν αντ’ αυτής ιδρυόταν στην ανατολή ένα καθολικό κράτος»

β. Όταν κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο φάνηκε η δυνατότητα να ξαναπάρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο την Αγία Σοφία, το Βατικανό δήλωνε ότι προτιμούσε να βλέπει την τουρκική ημισέληνο επί της Αγίας Σοφίας, παρά τον ελληνικόν σταυρόν .

γ. Αυτά τα αισθήματα εναντίον των Φράγκων κυριαρχούσαν ακόμα στη συνείδηση των Ορθοδόξων, μέχρι το 1924, που έγινε η αλλαγή του Ρωμέηκου Παληού Ημερολογίου, από το Φράγκικο ή Νέο Ημερολόγιο. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς, ήταν πρόσφυγες, που γλύτωσαν από την Μικρασιαστική καταστροφή, πίσω απ’ την οποία και εδώ ήταν οι Φράγκοι! Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο μασόνος Κεμάλ Ατατούρκ «περάτωσε το 1922 το μακάβριο έργο της Μικρασιατικής καταστροφής δέχτηκε τα συγχαρητήρια του… αντιπροσώπου του Χριστού επί της γης, του Πάπα Πίου ΙΑ΄, για την πυρπόληση των ιερών ναών της Εκκλησίας του Χριστού, τον κατακρεουργισμό των επισκόπων της, τη σφαγή των χριστιανών και τον αφανισμό κάθε έμψυχου χριστιανικού ίχνους από της, επί δύο χιλιετηρίδες χριστιανικής, Μικράς Ασίας»!

Ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης γράφει για το ρόλο του Βατικανού στη Μικ,ρασιαστική καταστροφή:

«Το 1922 αίφνης, υπάρχουν ντοκουμέντα, που αποδεικνύουν ότι (ο Πάπας) ενεργούσε μυστικώς για να νικηθούν τα ελληνικά στρατεύματα στη Μικρά Ασία, γιατί εφοβείτο , μήπως η Ορθοδοξία επανέλθη στο Βυζάντιο. Και το επέτυχε μέσω των Καθολικών Κυβερνήσεων Ιταλίας και Γαλλίας. Δι’ ο και το πρώτον συγχαρητήριον τηλεγράφημα, που έλαβε ο Κεμάλ, ήταν από τον πάπαν »!

δ. Ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης λέγει για τον Ιησουΐτη Δυφούρ, ο οποίος ανήκε στις επισκοπές Παρισίων – Στρασβούργου, σε φυλλάδιό του, που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη και Τουρκία την εποχή της επαναστάσεως του 1821, γράφει τα εξής:

«Η μουσουλμανική θρησκεία είναι πολλώ ανωτέρα της θρησκείας των Ορθοδόξων, καθ’ όσον, η των μουσουλμάνων θρησκεία πλησιάζει πολλώ περισσότερον προς την αληθή θρησκείαν, την καθολικήν, παρά η ασεβής Ορθοδοξία, το σύμβολον τούτο του δεσποτισμού. Μετ’ ου πολύ ο βάρβαρος Κοζάκος θέλει αποκρουσθή δια παντός εις τους πάγους αυτού, τότε θα στρέψωμεν εναντίον των αυθαδών Ελλήνων ουχί πλέον τα όπλα, αλλά την μάστιγα ημών. Εδιδάχθημεν αρκούντως πόσον η ελευθέρωσις των αισχρών τούτων ληστών ην έργον ασύμφορον. Ω, εάν οι Τούρκοι μη είχον την φιλάνθρωπον μεν, αλλά πολιτικώς πλημμελή αρχήν της ανεξιθρησκείας! Σήμερον ήθελεν υπάρχει ομογένεια μείζων εν τω Οθωμανικώ κράτει, και ήθελεν εκλείψει η ενοχλητική αυτή φυλή των Ελλήνων, ων η ύπαρξις είναι ομοία προς την των σαρκοβόρων και αηδών σκωλήκων. Τι σημαίνει Ελλάς; Οι μωρολογιώτατοι μόνον θαμβούνται εις το όνομα τούτο.(!) Τι ήσαν οι Έλληνες το πάλαι; Λησταί. Τι είναι η ασεβής φιλολογία των αρχαίων Ελλήνων; Καταγώγιον αισχροτήτων. Αφώμεν πλέον τας ανάνδρους συμπαθείας και εμβλέψωμεν εις τα αληθή συμφέροντα του πολιτισμού. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός οφείλει την αναγέννησιν των γραμμάτων εις τους Άραβας, κλάδον ένδοξον του αθανάτου γένους των Οσμανλί (!!!). Μίαν γνώμην ορθήν απεφήνατο ο Αριστοτέλης, ούτινος τα βιβλία δεν αναγιγνώσκονται πλέον εν τη Ευρώπη. την περί φύσει ελευθέρων και δούλων. Και η γνώμη αυτή είναι ορθή, ουχί μεν απολύτως, αλλά πάντως εν τη Ανατολή. Τις αμφιβάλλει ότι ο υπερήφανος και ευγενής Οθωμανός φέρει επί του προσώπου αυτού εγκεχαραγμένον το σύμβολον της υπεροχής, ο δε Έλλην ραγιάς το στίγμα της αιωνίας δουλείας ».

΄Ηταν δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να τρέφουν ποτέ φιλοφράγκικα αισθήματα; Και γι’ αυτό, όταν άλλαξε το Ημερολόγιο το 1924, οι Ορθόδοξοι φώναζαν «φραγκέψαμε, φραγκέψαμε»! Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος όταν βάδιζε την οδό Φιλοθέης, που βρίσκεται η Αρχιεπισκοπή, χτυπούσε το μπαστούνι του στο πεζοδρόμιο, μονολογώντας με πόνο: «μας φράγκεψαν, μας φράγκεψαν»!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ

Παληό και Νέο ημερολόγιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω