Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Ομάδα Αφρικανών θρησκευτικών αρχηγών υπο την ηγεσία του ραββίνου David Rozen στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Τήν Τρίτην, 21ην Ἰουλίου / 3ην Αὐγούστου 2010, ὁμάς Ἀφρικανῶν Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, τῶν ὁποίων ἡγεῖτο ὁ ραββῖνος David Rozen, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον. Οὗτοι προερχόμενοι ἀπό 6 Ἀφρικανικάς χώρας, 15 περίπου τόν ἀριθμόν, ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Οὗτοι ἦσαν προσκεκλημένοι ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Ἀφρικανικῆς Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς /American Jewish Committee ὡς θρησκευτικοί ἀρχηγοί, Μουσουλμανικῶν καί Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τήν Ἀφρικήν, προκειμένου νά ἐξετάσουν δυνατότητας βαθυτέρου διαλόγου καί στενοτέρας θρησκευτικῆς συνεργασίας εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, χάριν συμβολῆς εἰς τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν, τήν εὑρισκομένην εἰς ἀδιέξοδον.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοις περί τῆς ὑπάρξεως καί περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστιανισμοῦ καί περί τῆς σχέσεως αὐτοῦ μετά τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τοῦ 638 μ. Χ., ὅτε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Σωφρόνιος παρέδωσεν εἰς τόν Ὀμάρ Χατάμπ τήν Ἱερουσαλήμ.

«Ὁ ρόλος τοῦ Πατριαρχείου», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι νά συντελῇ εἰς τήν εἰρήνευσιν καί τήν συμφιλίωσιν τῶν λαῶν, ἀναμέσον τῶν ὁποίων ζῇ, κινεῖται καί δραστηριοποιεῖται. Ἡ πολιτική λύσις τοῦ προβλήματος τῶν Ἱεροσολύμων προϋποθέτει τήν θρησκευτικήν λύσιν, ἤτοι τήν λύσιν τοῦ προβλήματος τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί τοῦ τεμένους Ἔλ – Ἄκσα.

Ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐπισκέψεως ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου, μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου κοπέν ἐπί τῇ δισχιλιετίᾳ τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τό φωτογραφικόν λεύκωμα τῆς κ. Gali Tibbon περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν Ὀρθοδόξων τελετῶν ἐν αὐτῷ ὡς ὀμφαλοῦ τῆς Γῆς.

jp-news/4

Από ΑΚΤΙΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω