Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Γ.Γραμματέας του ΠΣΕ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δυστυχώς ούτε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αρνείται τη συμμετοχή του στο "Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών". Ακολουθώντας την τακτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων υποδέχτηκε επίσημα το νέο Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕ ευχόμενος "τάς εὐλογίας τῆς Ἱερουσαλήμ" σε αυτόν "διά νά δυνηθῇ νά συνεχίσῃ τήν ἀποστολήν αὐτοῦ ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς προσεγγίσεως, τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως λαῶν καί θρησκειῶν...". Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Πατριαρχείου αναφέρει:

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν 16ην/ 29ην Αὐγούστου 2010, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Π.Σ.Ε. Rev. Dr. Olav Treit μετά συνοδείας συνεργατῶν αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τόν προσφάτως ἐκλεγέντα Γενικόν Γραμματέα τοῦ Π.Σ.Ε., τόν ἐκλεγέντα ὑπό τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. τοῦ Αὐγούστου –Σεπτεμβρίου 2009 καί ἀναλαβόντα καθήκοντα ἀπό τῆς ἀρχῆς τοῦ ἔτους 2010 Rev. Dr. Olav Tveit......

τάς εὐλογίας τῆς Ἱερουσαλήμ, διά νά δυνηθῇ νά συνεχίσῃ τήν ἀποστολήν αὐτοῦ ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς προσεγγίσεως, τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως λαῶν καί θρησκειῶν, ὡς ἐκκλησιαστικός καί ὄχι ὡς πολιτικός ὀργανισμός, ὡς χῶρος προσευχῆς καί θεολογικοῦ διαλόγου καί ὄχι ὡς χῶρος πολιτικῶν δραστηριοτήτων.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι ἐπιθυμεῖ πολύ νά ἀνανεώσῃ καί πάλιν τήν ἐπικοινωνίαν του μετά τῆς Γῆς, εἰς τήν ὁποίαν ἔλαβε χώραν ὁ σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργον τοῦ Π.Σ.Ε., εἶπε, δέν εἶναι δυνατόν νά ἰδωθῇ ἀνεξαρτήτως τοῦ γεγονότος τοῦ σταυροῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε, πόσην σημασίαν ἔχει τό Πατριαρχεῖον εἰς τό νά συμβάλῃ εἰς τήν διατήρησιν τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τοῦ status αὐτῆς ὡς ἀνοικτῆς πόλεως διά τούς ὀπαδούς ὅλων τῶν θρησκειῶν.
Ἐπί τοῦ ἐρωτήματος τῆς ἀνανεώσεως τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ Ἱσραηλινῶν καί Παλαιστινίων καί τῆς ἐνδεχομένης προόδου αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι πρέπει νά ἰδωθῇ ἡ θρησκευτική διάστασις τοῦ προβλήματος, ἡ εὑρισκομένη οὐσιαστικῶς εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί εἰς τήν ἀμοιβαίαν ἀλληλοαποδοχήν τῶν δύο λαῶν, Ἱσραηλινῶν καί Παλαιστινίων.

Ἐπί τοῦ ἐρωτήματος τῆς Γάζης, ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τό ἐπιτελεσθέν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἔργον ἀπ’ ἀρχῆς τῆς πρό διετίας κρίσεως, κατά τήν διάρκειαν αὐτῆς καί μετ’αὐτήν.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς εἶπεν ὅτι τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν δεσμεύεται νά συμπαρίσταται εἰς τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον συμβολικόν δῶρον τοῦ Π.Σ.Ε., ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτόν τό βιβλίον τοῦ δρ. Φωτίου Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.
Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν διερχομένην κρίσιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί εἰς τήν ἀνάγκην βοηθείας ὑπό τοῦ Π.Σ.Ε. διά τήν ὑπέρβασιν τῆς κρίσεως αὐτῆς.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.Από: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω