Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΕΒΡΑΙΟΙ «ΤΟ ΕΧΘΡΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΟΣ»

Ὁ Μέγας Βασίλειος εἰς τήν Ἑξαήμερον (Θ, 36) χαρακτηρίζει τούς Ἑβραίους «’Εχθρόν τῆς ἀληθείας γένος». Καί τοιοῦτον γένος ἀπεδείχθη ὄχι μόνον ὅταν ἐφώναζαν ἐνώπιον τῆς Ρωμαϊκῆς ‘Εξουσίας, ἤτοι τόν Πιλάτον, τό «ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν», ἤτοι τόν Χριστόν, ἀλλά καί ὅταν ὑποκινοῦσαν διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν. Αὐτοί ἐκρύπτοντο πίσω ἀπό τούς μεγάλους διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν, καί αὐτοί ὑπεκίνησαν τούς περισσοτέρους ἐξ’ αὐτῶν. Ὅταν ἤθελαν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό ἐνοχλητικά δι’ αὐτούς ἄτομα, ὅπως ἔτσι ἔβλεπαν τούς χριστιανούς, ἐξεμεταλλεύοντο τό γεγονός, ὅτι ἡ «παράνομία» καί ἡ «παράβασις» κατά τῶν χριστιανῶν ἐστοιχειοθετεῖτο μόνον δι’ ἀναφορᾶς ἔναντι τοῦ «Ἑλληνισμοῦ», δηλαδή ἔναντι τῆς ἐθνικῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας, ἡ ὁποία εἶχε νομική προστασία, καί ὑποκινοῦσαν τούς διωγμούς. Ἔτσι βλέπομεν ὅτι ὄπισθεν σχεδόν ὄλων τῶν διώξεων κατά τῶν χριστιανῶν ἐκρύπτοντο (ἀλλά καί σήμερον κρύπτονται) οἱ Ἑβραῖοι. ‘Αναφέρομεν τρία παραδείγματα τά ὁποῖα εἶναι χαρακτηριστικά: α) Τόν ἅγιο Πολύκαρπο, τόν ἔκαψαν ζωντανόν. Τήν πυράν τήν προετοίμασαν οἱ Ἑβραῖοι συγκεντρώνοντας μέ πολύ προθυμία ξέλα καί φρύγανα, ὡς ἔθος αὐτοῖς εἰς ταῦτα ὑπουργούντων», ἦταν δηλαδή συνήθειά των νά τό κάμνουν αὐτό. β) Τό ‘Εθνομάρτυρα Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό τόν ἀπηγχόνησαν τό 1799 οἱ Τοῦρκοι κατόπιν συκοφαντίας καί πληρωμῆς 25.000 γροσίων στόν Κούρτ Παςᾶ ἐκ μέρους τῶν Ἑβραίων. καί γ) Τοῦ Ἱερομάρτυρος, ‘Εθνομάρτυρος καί Νεομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τό μαρτυρικόν λείψανον τό πῆραν οἱ Ἑβραῖοι καί τό ἔσυραν πρός χλευασμόν στούς δρόμους τῆς Κων/λεως.

http://kirykos.livejournal.com/440313.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω