Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος του Cape Town στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Πέμπτην, 29ην Ὀκτωβρίου /11ην Νοεμβρίου 2010, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Cape Town κ. Thabo Makgoba, ἐπισκέπτης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ ραββίνου τοῦ Cape Town καί ἑτέρου συνεργάτου αὐτοῦ. Ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὑπεδέχθη τοῦτον εἰς τό Γραφεῖον Αὐτοῦ καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ ἐνδιαφέρουσαν συζήτησιν περί τῆς διά μέσου τῶν αἰῶνων ἐνεργοῦς παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν προσκυνηματικόν, ἐκκλησιαστικόν, φιλανθρωπικόν καί εἰρηνευτικόν τομέα τῶν δρωμένων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.


Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε εἰς τόν κ. Makgoba ὅτι ὡς ἐκ τῆς γνησιότητος καί τῆς ἀποτελεσματικότητος τοῦ ἔργου αὐτοῦ, τό Πατριαρχεῖον ἀπολαμβάνει σεβασμοῦ καί ἐκτιμήσεως παρά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί τῶν ἄλλων θρησκευμάτων καί παρά τῶν τοπικῶν Κυβερνητικῶν Ἀρχῶν.

Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον προωθεῖ τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν διά τῆς θέσεως αὐτοῦ περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς «ἀνοικτῆς πόλεως» διά τούς ὀπαδούς ὅλων τῶν θρησκευμάτων. Τό πρόβλημα τῶν Ἱεροσολύμων ἔχει τήν ἐπίλυσιν αὐτοῦ εἰς τήν θεώρησιν τοῦ ἀνεξιτήλου θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος αὐτῶν, τήν ὁποίαν θεώρησιν οἱ πολιτικοί δέν ἐπιτυγχάνουν πάντοτε νά ἔχουν.

Τό Πατριαρχεῖον θεωρεῖ ἑαυτό ὡς τήν συνέχειαν τῆς πρώτης Ἰουδαιοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά ἔχῃ ἀξιώσεις ἐπί τῶν Ἰουδαϊκῶν σεβασμάτων ἤ αὐτῶν τοῦ Ἰσλάμ, μετά τοῦ ὁποίου συνυπάρχει ἀπό τοῦ 7ουαἰῶνος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Τό Πατριαρχεῖον μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί ἄλλων θρησκευμάτων προωθεῖ τάς εἰρηνευτικάς αὐτοῦ πίστεις καί πεποιθήσεις καί δι’ ἄλλων μέσων, ἀλλά κυρίως διά τοῦ ἱδρυθέντος Council of the Religious Institutions of the Holy Land / Συμβουλίου τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἀκολούθως, τό εἰρηνευτικόν ἔργον ὑποστηρίζει τό Πατριαρχεῖον διά τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ αὐτοῦ ἔργου, προσφερομένου εἰς τά σχολεῖα αὐτοῦ εἰς μαθητάς ἀνεξαρτήτως ὁμολογίας ἤ θρησκεύματος.
Ὁ Μακαριώτατος τιμῆς ἕνεκεν προσέφερεν εἰς τόν κ. Makgoba σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, ὡσαύτως δέ εἰς αὐτόν καί τήν σύζυγον αὐτοῦ μετάλλιον κοπέν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης. Εἰς δέ τόν ραββῖνον τοῦ Cape Town ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ἐπίσης ἕνα βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω