Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Ἐπί τοῦ θέματος τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου
Ἡ Ἱερά Πανορθόδοξος Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθο-δόξου Ἐκκλησίας, κατά τήν συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 26ης Νοεμβρίου 2010 (ἐ. ἡμ.), μέ ἀφορμήν τήν ἀνάρτησιν εἰς τόν δυκτιακόν τόπον διαβουλεύσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερι-κῶν, Ἀποκεντρώσεως καί Ἡλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως, κειμένου «πρός δημόσια διαβούλευση, γιά τήν βέλτιστη ἀξιοποίηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἐπελήφθη μεταξύ ἄλλων θεμάτων καί τοῦ θέματος αὐτοῦ, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ σήμερον τόν Ἑλληνικόν Λαόν.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατόπιν μελέτης τοῦ κειμένου αὐτοῦ, καθώς καί ἄλλων σχετικῶν, κατέληξε εἰς τά ἀκόλουθα συμπεράσματα:

Α. Τό κείμενον τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν διακρίνει ἀσάφεια, περιέχει ἀντιφάσεις καί ὡς ἐκ τούτου προκαλεῖ σύγχυσιν, ἀντί νά παρέχη τάς ἀναγκαίας διευκρινίσεις τάς ὁποίας κατ’ ἀναφαίρετον συνταγματικόν δικαίωμα δικαι-οῦνται οἱ πολῖτες.

Β. Τά δύο βασικά σημεῖα τά ὁποῖα προκύπτουν ἀπό τό κείμενον εἶναι ὅ,τι ἡ λειτουργία τῆς Κάρτας προϋποθέτει:

1. Τήν ἑνοποίησιν πολλῶν ἐπί μέρους ἀρχείων τά ὁποῖα ἀφοροῦν τόν πολίτη. Καί

2. Τήν χρῆσιν εἰδικοῦ ἡλεκτρονικοῦ ἐξοπλισμοῦ, δηλαδή μικροτσίπ.


Γ. Ἐπί τῶν ἐπί μέρους ἀρχείων:

Σήμερον ὁ πολίτης εὑρίσκεται καταχωρημένος εἰς πλῆθος ἀρχείων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἄλλα τῶν ὁποίων εἶναι συμβατικῆς καί ἄλλα ἡλεκτρονικῆς μορφῆς. Τά ἀρχεῖα αὐτά ἀφοροῦν μεταξύ ἄλλων:
• Τάς οἰκονομικάς σχέσεις τοῦ πολίτου μέ τήν Πολιτείαν (εἰσόδημα καί φόρον τόν ὁποῖον πληρώνει, περιουσιακά στοιχεῖα).
• Τήν στρατολογικήν του κατάστασιν.
• Τήν ἱκανότητα ὁδηγήσεως ἤ μή.
• Τό ποινικόν του μητρῶο.
• Τήν ἀσφαλιστικήν του κατάστασιν.
• Τά ἐκλογικά του δικαιώματα.
• Τάς σχέσεις του μέ τό τραπεζικόν σύστημα (σύστημα «Τηρεσίας»).

Πέραν τῶν γνωστῶν αὐτῶν ἀρχείων ὅμως, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου προβλέπει καί Μητρῶον Ὑγείας (τό ὁποῖον προκύπτει αὐτομάτως ἀπό τήν ἡλεκτρονικήν συνταγογράφησιν τῶν φαρμάκων) καί ἐνδεχομένως καί θρησκευτικῶν πεποιθή-σεων, ὁπότε εὔλογον τίθεται τό ἐρώτημα, ποιός λόγος ἐπιβάλλει τά εὐαίσθητα αὐτά προσωπικά δεδομένα νά γίνουν ἀντικείμενον ἡλεκτρονικῆς καί διαλειτουργικῆς παρακολουθήσεως;

Τελικῶς, μήπως μέ τήν ἑνοποίησιν τῶν ἀρχείων ἐπέρχεται καταστρατήγησις τῶν συνταγματικῶς κατοχυρωμένων ἀτο-μικῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτου, ἐφ’ ὅσον τά προσωπικά του δεδομένα θά εὑρίσκωνται πλέον εἰς τήν διάθεσιν κάθε εἰδικοῦ ἐπί θεμάτων πληροφορικῆς, ἐξουσιοδοτημένου ὑπό τῆς Πολιτείας (δηλαδή δημοσίου ὑπαλλήλου) ἤ καί ἀσχέτου (χάκερ);


Δ. Ἐπί τῆς χρήσεως τοῦ μικροτσίπ.

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θά περιέχει μικροτσίπ (δηλαδή ἕνα ὁλοκληρωμένον ἡλεκτρονικόν κύκλωμα, μέ δυνατότητα ἀποθηκεύσεως μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν), διά τήν ψηφιακήν ταυτοποίησιν τοῦ κατόχου τῆς κάρτας, προκει-μένου νά ἀντλῆ πιστοποιητικά μέσῳ τοῦ Διαδικτύου ἤ διά ἔγκυρον ψηφιακήν ὑπογραφήν. Ὅμως, ὅπως προκύπτει ἀπό πολλά σχετικά περιστατικά, τό μικροτσίπ χρησιμοποιεῖται κυρίως διά τήν παρακολούθησιν τοῦ κατόχου του, τώρα ζώων, ἀλλά μελλοντικῶς καί ἀνθρώπων (τεχνολογία RFID - Radio Frequensy Identification). Ἄρα, τό μικροτσίπ ὡς τεχνο-λογία, πέραν τῶν ἄλλων σκοπιμοτήτων τῆς χρήσεώς του, συνεπάγεται τήν κατάργησιν τῆς ἰδιωτικότητος (καί ἑπομένως τήν κατάργησιν τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου, ὅπως τόν δέχεται ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία) καί τοῦ αὐτεξουσίου καί τῆς ἐλευθερίας του καί ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά συναινέση εἰς τήν χρῆσιν του.


Ε. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπισημαίνει, ὅτι:

• Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου προκαλεῖ εἰς τούς πιστούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς σοβαράς ἐσχατολογικάς ἀνη-συχίας, καθώς ἐντάσσεται εἰς τά προδρομικά σημεῖα τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἱστορικοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ ὁποίου τήν ἐμφάνισιν εἰς τό ἱστορικόν προσκήνιον (ἐκτός ἄλλων παραγόντων), προετοιμάζει καί τό παγκόσμιον κράτος, ἡ παγκόσμιος – δηλαδή - διακυβέρνησις, ὁ ἀσφυκτικός ἔλεγχος μιᾶς παγκόσμιας Ἀρχῆς ἐπί ὅλων τῶν πολιτῶν.

• Τήν ἔλευσιν τοῦ ἱστορικοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ Ἀντιχρίστου ὡς προσώπου, προετοιμάζει ἤδη ἀπό αἰῶνος καί πλέον ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (εἰς τήν ὁποίαν συμμετέχουν νεοημερολογῖται καί παλαιοημερολογῖται), ἡ ὁποία εἶναι ἡ θρησκευτική ὄψις τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς ὁποίας σήμερον προωθεῖται ἡ οἰκονομική, πολιτική καί θεσμική μορφή.

• Ὡς ἐκ τούτου ἀγών κατά τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἰς πνευματικόν ἐπίπεδον, δέν νοεῖται ἐκτός τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τήν Ὁποίαν μετά τό Σχίσμα τοῦ 1924 ἐκφράζει καί ὑποστασιάζει εἰς οἰκουμενικόν ἐπίπεδον ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς ἱστορική καί ὀντολογική συνέχεια Αὐτῆς.

Διά τούς προηγουμένως μνημονευθέντας λόγους ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία:

• Δέν συναινεῖ εἰς τήν ἔκδοσιν τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου.
• Καλεῖ τούς πιστούς εἰς πνευματικήν ἐγρήγορσιν, διά τήν κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀντιμετώπισιν καί αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῶς σοβαρᾶς προκλήσεως.
• Συνιστᾶ εἰς τούς πιστούς νά ἀντιταχθοῦν εἰς τήν θεσμοθέτησιν τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου, μέ κάθε νόμιμον μέσον (κόσμιος καί εὐπρεπής συμμετοχή εἰς σχετικάς δημοσίους ἐκδηλώσεις, δημοσιεύσεις ἄρθρων, ἀναρτήσεις εἰς τό Διαδίκτυον, κ.λ.π.).
• Καλεῖ τούς πιστούς εἰς θερμήν πρός τόν Ἅγιον Θεόν προσευχήν, εἰς μετάνοιαν καί μυστηριακήν ζωήν, «ἵνα μή εἰσενέγκη ἡμᾶς εἰς πλείονα πειρασμόν», ἀλλά «ρύσηται ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ».

Πέραν τούτων ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς Ἐπιτροπήν ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Παν/του Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου Ταμπουρᾶ καί τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἀντωνίου Μάρκου τήν συστηματικήν μελέτην τοῦ θέματος καί τήν ὑποβολήν εἰς Αὐτήν σχετικῆς Εἰσηγήσεως, βάσει τῆς ὁποίας ἡ Ἱερά Σύνοδος θά ἐπανέλθη διά νεωτέρας Ἐνημερώσεως πρός τόν εὐσεβῆ καί ἀγωνιῶντα Ὀρθόδοξον λαόν.

Διά τήν Ἱεράν Σύνοδον
Ὁ Πρόεδρος
+ Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ
Ἐπικοινωνία:
Ἐπισκοπεῖον Ἁγίας Αἰκατερίνης, Τ.Θ. 54, 19400 Κορωπί.
Τηλ. 2106020176, 2106021467.
E-Mail: episkirikos@yahoo.gr.

http://kirykos.livejournal.com/465328.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω