Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Κασσανδρείας Κος Ειρηναίος εις το από 14-6-1929 υπόμνημα του εν τη Συνόδω της Ιεραρχίας της Ελλάδος, λέγει αυτολεξει: «Ιερόν θεωρώ καθήκον να χαρακτηρίσω ως παράτολμον και αντικανονικήν πράξιν και παίγνιον εν ου παικτοίς την αλλαγήν, ή συμπλήρωσιν, ή διορθωσιν, ή οπωσδήποτε και αν αποκαλώσι ταύτην, του Ιουλιανού ημερολογίου, όπερ συνυφασμένον μεθ΄όλου του βίου της Αγίας ημών Εκκλησίας, συνδεόμενον προς όλας τας επί τα κρείττω ή τα χείρω μετατροπάς των τυχών αυτής, συνδεδεμένον μετά των γενεθλίων των μεγάλων της Εκκλησίας ημών Μαρτύρων και εν γένει μεθ΄όλου του εορτολογίου της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας, αποτελεί το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν αυτής γνώρισμα, περιφρουρεί ως άλλος Άγγελος φύλαξ την πίστιν, τας παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των ανά το πρόσωπον της διεσπαρμένων αυτής τέκνων, και υπομιμνήσκει εις αυτά ότι, εορτάζοντα κατ΄αυτό, ανήκουσιν εις την Μίαν και μόνην πρεσβυγενή και ακαινοτόμητον του Χριστού Εκκλησίαν». (σελ.27 Ε.Ε.Ι.3,1621).

Εις δε την Συνεδρίαν της 27-6-1929 της Ιεραρχίας ο αυτός Κασσανδρείας Ερηναίος ωμολόγησεν: «Το ζήτημα του ημερολογίου είναι μέρος του νεωτεριστικού προγράμματος, το οποίον εν τοις εσχάτοις καιροίς επεχείρησαν να εισαγάγωσιν εν τη αυτοκεφάλω της Ελλάδος Εκκλησία και πρέπει ως τοιούτον να εξετασθή!». (ΔΠΚ σ.738)

Από το βιβλίο "ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ" σελ.172).

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Οι Νεοημερολογίτες ισχυρίζονται, οτι διώρθωσαν τό ήμερολόγιο γιά καθαρά αστρονομικούς λόγους. 'Ήταν, λέγουν, ντροπή νά ακολουθουμε ενα λανθασμένο και απηρχαιωμένο ήμερολόγιο. Πολύ καλά. Τήν Έκκλησία βέβαια δέν τήν ενδιαφέρει ή αστρονομική ακρίβεια του ήμερολογίου, τήν ενδιαφέρει μόνον ή λειτουργική καί έορτολογική ένότητα καί τάξη των κατά τόπους  Εκκλησιων. Αλλά εστω, άς υποθέσουμε, οτι πράγματι γιά τήν Επιστημονική ακρίβεια αγωνιουσαν οΙ άνθρωποι αυτοί. Τότε, γιατί δέν διώρθωσαν πράγματι τό ήμερολόγιο μέ βάση τά Επιστημονικά δεδομένα του 20ου αιώνος, αλλά εφήρμοσαν ενα επίσης λανθασμένο ήμερολόγιο χρονολογούμενο από τόν 16ο αιωνα, τό ήμερολόγιο του Πάπα Γρηγορίου του ΙΓ;
Γιατί δέν εφήρμοσαν τό τόσο μελετημένο του Πέτρου Δραγγίτς, πού υπεβλήθη στό δηθεν πανορθόδοξο συνέδριο της Κωνσταντινουπόλεως του 1923;
Διότι ό πραγματικός σκοπός δέν ηταν ή επιστημονική διόρθωση του ήμερολογίου, πράγμα εντελως άχρηστο από εκκλησιαστικης απόψεως. Ο πραγματικός σκοπός ηταν ή εορτολογική ενωση των «'Εκκλησιων», και αυτη δεν μπορουσε να πραγματοποιηθεί, παρα μόνον μέ τήν προσχωρηση των 'Ορθοδόξων στό Γρηγοριανό ήμερολόγιο των Παπικων καί των Προτεσταντων, γιά νά εχουν όλοι τό ίδιο εορτολόγιο καί νά αρχίσει από κάπου νά πραγματοποιείται τό πρωτο στάδιο του Οικουμενισμου: ή ενωση των Χριστιανων λεγομένων εκκλησιων.

Δέν ειναι λοιπόν από παθολογική αγάπη πρός δεκατρείς (13) χαμένες ήμέρες, πού οί Παλαιοημερολογίτες εκοψαν τήν εκκλησιαστική κοινωνία μέ τήν καινοτόμο Εκκλησία, αλλά γιά νά μείνουν Όρθόδοξοι. Νεοημερολογιτισμός ίσον Οικουμενισμός, ίσον άρνηση της Αληθείας, άρνηση της Εκκλησίας της Μιας καί Άγίας, άρνηση της Ιερας Παραδόσεως, άρνηση της συνεχους παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στήν Εκκλησία. Οί Νεοημερολογίτες εκήρυξαν λανθασμένη τήν εορτολογική τάξη των Πατέρων της 'Εκκλησίας, ανέτρεψαν τήν εορτολογική σχέση μεταξύ πασχαλίου και ακινητων εορτων, κατηργησαν νηστειες, μετέτρεψαν ακίνητες εορτές σέ κινητές -π.χ. του Aγ. Γεωργίου- κατέστρεψαν τήν Έορτολογική άρμονία καί ενότητα της Έκκλησίας της Ελλάδος καί των άλλων Ορθοδόξων Έκκλησιων, πού δέν άλλαξαν τό εορτολόγιο  καί όλα αυτα για να συνεορταζουν μέ τούς αίρετικούς της Δύσεως. Προτίμησαν να Εορταζουν, οταν οί αλλοι αδελφοί τους 'Ορθόδοξοι νηστεύουν, για να πανηγυρίζουν μέ τούς Παπικούς καί τούς Προτεσταντες. Καί τί εγινε μέ τίς απόφασεις των Συνόδων του 1583, του 1587 καί του 1593, οί όποίες επανειλημμένως είχον αφορίσει, παντας όσους θα έδέχοvτο τήv Γρηροριαvήv μεταρρύθμισιv; 'Έκαvαv, πώς δέν τίς ήξεραν, ή τίς περιφρόνησαν μέ τήν μεγαλύτερη αδιαντροπια.

'Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, για να μείνουμε 'Ορθόδοξοι, παρα τήν σύγχρονη αίρεση του Οικουμενισμου, πού εχει διαβρώσει τα παντα μέσα στήν κρατική Έκκλησία. Μή πιστέψετε ποτέ αυτούς, πού θα θελήσουν να σας απατήσουν μέ τό συνηθισμένο ψέμα για τούς αφελείς. Θα σας πουν: «Τί σ' ενδιαφέρει εσένα, αν ό Πατριαρχης ειναι αίρετικός καί αν ό Άρχιεπίσκοπος καί οί Μητροπολίτες μνημονεύουν τόν Πατριαρχη; Άρχηγός μας δέν είναι ό Πατριαρχης, αλλα ό Χριστός. Έμείς ξέρουμε τήν καρδια μας καί τήν πίστη μας. Είμαστε Όρθόδοξοι. Ό Πατριαρχης ας κηρύττη, όποια αίρεση θέλει. Ο Αρχιεπίσκοπος ας μνημονεύη, όποιον αίρετικό θέλει. Αυτοί θα δώσουν λόγο για τήν ψυχη τους κι εμείς γιά την δικη μας. Έξ άλλου, εμείς είμαστε πρόβατα καί δέν μας πέφτει λόγος. 'Έχουσι γνωσιν οί πoιμένες.
 Ό Χριστός είπε, ότι πρός τόν Πατέρα δέν μπορεί νά πλησιάσει κανείς, παρά μόνον διά του Υίου. 'Έτσι καί πρός τόν Υίό δέν μπορεί νά πλησιάσει κανείς, παρά μόνον διά της Εκκλησίας. Χριστιανός δέν μπορεί νά υπάρξει σαν ατομο, υπάρχει μόνον σάν μέλος της Εκκλησίας. Καί ή 'Εκκλησία υπάρχει μόνον, όπου όμολογείται ή Άληθεια. Έκεί όπου όμολογείται ό Οικουμενισμός, δηλαδη τό ψευδος, δέν υπάρχει Έκκλησία, δέν υπάρχει Χριστός. Καί μη νομίσετε, ότι χρειάζεται νά ανεβει κανείς στόν άμβωνα και να κανει οικουμενιστικο κηρυγμα, αν και ποσο συχνά δέν γίνεται κι' αυτό. Στην 'Εκκλησία όμολογουμε την πίστη μας μέ τό ονομα του Έπισκόπου πού μνημονεύουμε. Οί Όρθόδοξοι μνημονεύουν Όρθόδοξο Έπίσκοπο, οί Άρειανοί Άρειανό, οί Μονοφυσίτες Μονοφυσίτη, οί Εικονοκλαστες Εικονοκλάστη, οί ουνίτες ουνίτη καί οί Οικουμενιστές Οικουμενιστή. Μπορεί τά πάντα νά φαίνωνται ορθόδοξα μέσα στην 'Εκκλησία, σμως ό Επίσκοπος πού θά μνημονεύση ό παππάς, θά μας κάνει νά καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Σέ μιά ουνίτικη εκκλησία τά πάντα φαίνονται ορθόδοξα. 'Ίσως μάλιστα καί ή γενειάδα καί τά μαλλιά του παππά νά είναι πιό μακρυά από των
Όρθοδόξων καί ή ψαλμωδία πιό βυζαντινή καί οί εικόνες πιό αυστηρές καί τό «Πιστεύω» ακόμη είναι χωρίς τό «φιλιόκβε». Όμως ό παππάς μνημονεύει τόν Έπίσκοπο των ουνιτων καί ό Έπίσκοπος των ουνιτων μνημονεύει τόν Πάπα καί όλη ή φαινομενική Όρθοδοξία πάει περίπατο. Μπορείτε νά πειτε, οτι δέν σας ενδιαφέρει, τί μνημονεύει ό παππάς, αφου εσας ή καρδιά σας είναι Όρθόδοξη; Θά μένατε νά κοινωνήσετε σέ μιά ουνίτικη εκκλησία; Όμως σέ μιά Νεοημερολογιτική εκκλησία μένετε. Όλα φαίνονται ορθόδοξα. ο παππάς μπορεί νά εχη ακόμη στήν ενορία σας γένεια καί μαλλιά καί μπορεί νά μή σας εχουν στείλει ακόμη «προοδευτικόν»ίεροκήρυκα. Όμως ποιόν Έπίσκοπο μνημονεύει ό παππάς; Καί αυτός ό Έπίσκοπος ποιούς Πατριάρχας καί Άρχιεπισκόπους καί Συνόδους μνημονεύει εκφώνως ή στά δίπτυχα; Μνημονεύουν τόν Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο αν μάλιστα είσαστε στήν Βόρειο Ελλάδα, όταν λειτουργη Έπίσκοπος θά ακούσετε τό μνημόσυνο του βαρθολομαίου εκφώνως. Καί ό Βαρθολομαίος ποιόν εχει γραμμένον στά δίπτυχα καί τόν μνημονεύει σέ κάθε λειτουργία; Τόν «πρεσβύτερο αδελφό του», σπως τόν ονομάζει σέ κάθε ευκαιρία, τόν Πάπα Ρώμης.
 Γιατί λοιπόν φεύγετε από τούς ουνίτες, αφού ετσι και αλλιως τον Πάπα μνημονευετε;
http://www.orthodoxienstasi.com/PDF/books/i%20allagi%20tou%20orthodoxou%20eortologiou.pdf

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ "ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ":ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΤΟΥ-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ,ΜΕ ΤΙΣ "ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ" ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!


Επειδή ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό του σχετικά με τις διαδηλώσεις των...αγανακτισμένων στη χώρα μας,θεωρούμε υποχρέωσή μας να πούμε την άποψή μας,άσχετα αν τις τελευταίες μέρες δεχόμαστε οχετούς ύβρεων από κάποιους,λόγω αυτής ακριβώς της θέσης μας για κάτι που αρχίζει να γίνεται επικίνδυνα συστημικό,άσχετα αν κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν τα κορόιδα της...επανάστασης.

Είναι λογικό ο κόσμος να θέλει να ξεσηκωθεί:Προσωπικά,το φωνάζουμε εδώ και μήνες εισπράττοντας την ταμπέλα του "κομμουνιστή" από κάποιους άλλους,που τάσσονται εναντίον κάθε μορφής κινητοποίησης.

Τι γίνεται όμως όταν,ενώ βλέπεις πως το σκηνικό είναι στημένο ΚΑΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ,εσύ αποφασίζεις να συμμετάσχεις "για να μην κάτσεις στον καναπέ";
Πολύ απλά,γίνεσαι συνένοχος της σκευωρίας:Με απλά λόγια,συμμετέχεις σε έναν στημένο π.χ. αγώνα ποδοσφαίρου.Θα πλήρωνες ποτέ εισιτήριο για να τον παρακολουθήσεις αν ήξερες ότι είναι "μιλημένο",ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΟΥ;;;


Το ίδιο γίνεται και στις συγκεκριμένες διαδηλώσεις:Αν δεν το έχετε καταλάβει,το πανικόβλητο σύστημα επιστρατεύει την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ.Να κάνει δηλαδή τους πολίτες,που είτε έχουν πραγματικά αγανακτήσει είτε αποστρέφονται την πολιτική λόγω αδιαφορίας,να έχουν την ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ότι συμμετέχουν σε...κοσμοιστορικές αλλαγές,απλά διαδηλώνοντας!Για κάποιους καλοθελητές που μας χαρακτηρίζουν συνωμοσιολόγους,ας μην ανησυχούν:Δεν εννοούμε ούτε την υπερπροβολή από τα Μμε και ειδικά ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΑ,ούτε ακόμα και ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ "ΣΥΝΘΗΜΑ" ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ!
Όχι,"ορθολογιστές" και "λογικοί":Μείνετε ήσυχοι,τα παραπάνω μπορεί να είναι απλές...συμπτώσεις!Εκείνο που σίγουρα δεν είναι τυχαίο,είναι το γεγονός πως Η ΙΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ,αδιαφόρησε για τις συγκεντρώσεις,ενώ κάποιοι δήλωναν πως "έχουν δίκιο οι πολίτες να αγανακτούν"!!!
Παρένθεση:Θυμηθείτε τη λάσπη ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (ΜΜΕ+ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ) στην περίπτωση της Κερατέας και κάντε τις συγκρίσεις σας.


Βλέποντας λοιπόν την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΧΗ που δεν μειώνεται και την οργή του λαού,αποφάσισαν,αφού δεν μπορούν να τον μεταπείσουν με ρουσφέτια και υποσχέσεις,τουλάχιστον να ελέγξουν τις αντιδράσεις του:Και τι καλύτερο από αυτό,αν όχι το άχρωμο,άοσμο και άγευστο κάλεσμα για συγκεντρώσεις,όπου θα πλανώνται αόριστες "λύσεις" και "προτάσεις";

Το πείραμα έχει γίνει και σε άλλες χώρες με επιτυχία,επομένως σειρά έχει η Ελλάδα:ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΕΤΕ,ΜΑΣ ΛΕΝΕ,ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ!ΒΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΩΣ...ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ!

Αποτέλεσμα,για εκείνους:ΑΚΡΩΣ ΘΕΤΙΚΟ,ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ ΚΑΙ ΔΕΝ (ΚΑΤΑ)ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΥΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙΑ!

Ποιοι μένουν για να ψηφίσουν;Τα κομματόσκυλα και κάποιοι "ιδεολόγοι"!

Η μεγάλη μάζα,ειδικά της νεολαίας,παραμένει στο περιθώριο,άσχετα αν νομίζει πως...κάτι κάνει με το να κατασκηνώνει έξω από τη Βουλή!
Τρίβουν τα χέρια τους οι συστημικοί:Χωρίς να χρειαστεί να επιστρατεύσουν προβοκάτσιες κλπ,ΕΚΤΟΝΩΘΗΚΕ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ...ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ "ΕΡΓΟ" ΤΟΥΣ!


Και το κυριότερο:Δίνεις την ψευδαίσθηση στον λαό ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ,ενώ στην ουσία δεν είναι ΟΥΤΕ ΚΑΝ μαριονέτα των εξελίξεων!

Αν πάλι δεν πετύχει αυτό το σενάριο,επιστρατεύεται ο...καλός μας ο Πρωθυπουργός και λέει πως "άκουσα την οργή σας,γι'αυτό προκηρύσσω Εκλογές"!
Και να τα Μμε λιβάνισμα για τα "αντανακλαστικά" του...μεγάλου πολιτικού,να και εκθείασμα για τον "αγωνιζόμενο λαό"!

Η ΟΥΣΙΑ;ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ!
Το καθεστώς όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε,αλλά αντίθετα ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΩΣ...ΦΙΛΟΛΑΙΚΟ!!!

Και τα πρόβατα,βελάζοντας ευχαριστημένα γυρνάνε στην καθημερινότητά τους!


Μάλλον το πολυκουράσαμε:Δεν χρειάζονται τέτοιες μακροσκελείς αναλύσεις για να καταλάβουμε τι παίζεται σε βάρος μας.ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΦΑΝΕΡΟ.

Θα συνεχίσουμε να τα γράφουμε,ανεξαρτήτως αντιδράσεων:Ούτε το υπάρχον καθεστώς θέλουμε να συντηρήσουμε,αλλά ούτε και να μας χειραγωγήσει μέσω στημένων "εξεγέρσεων".Κι αν κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν,(δεν) λυπόμαστε για λογαριασμό τους.Να μας φιμώσουν πάντως,δεν πρόκειται!
ΗΤΑΝ ΟΡΘΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ;
Όσοι άλλαξαν το Παλιό Ημερολόγιο κατηγορούν εκείνους που έμειναν πιστοί σ' αυτό, ότι είναι σχισματικοί γιατί αναίτια διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία , τότε (δηλ. το 1924) όταν δεν υπήρχε εμφανώς θέμα Οικουμενισμού. Τους κατηγορούν μάλιστα ότι οι αιτιάσεις τους περί Οικουμενισμού είναι πολύ όψιμες για να δικαιολογήσουν τάχα την σχισματική τους κατάσταση.
Προς στήριξη δε των ισχυρισμών τους λένε ότι η αλλαγή του ημερολογίου  δεν έθιξε το Πασχάλιο της Εκκλησίας. Οτι τάχα μόνο αυτό έχει σημασία , δηλαδή ότι δεν άλλαξε το Πάσχα , αποσιωπώντας όμως ότι άλλαξαν όλες οι ακίνητες εορτές του έτους (Χριστούγεννα, Φώτα, Κοίμηση Θεοτόκου κλπ.) εορτάζοντας ταυτόχρονα με τους αιρετικούς και διακόπτοντας τον ταυτόχρονο εορτασμό μέσα στο σύνολο της Ορθοδοξίας.
Ο ΄Αγιος Επιφάνιος γράφει για τα προ της Α' Οικουμενικής Συνόδου «τα σχίσματα ήν και ήν χλεύη Ελλήνων λεγόντων και χλευαζόντων την εν τη Εκκλησία διαφωνίαν» μετα όμως «επι Κωνσταντίνου δια της των επισκόπων σπουδής ,συνηνώθη μάλλον το σχίσμα εις μίαν ομόνοιαν. Τι ουν τούτου έστι χαριέστερον απο γής περάτων, εν μια ημέρα απαλλάτειν λαόν Θεού συμφωνιών τε και αγρυπνιών και τας αυτάς ημέρας ίσας φέρειν εν τε αγρυπνίαις και δεήσεσι και ομονοία και λατρεία ,νηστεία τε και ξηροφαγία και αγνεία;» (Migne 42,371)
Ο  Θεοδώρητος (5ος αι. μ.Χ.) παρομοίως αναφέρει : «Επειδή δε το νοερόν φώς (το Άγιο Πνεύμα δια της Α'Οικουμενικής Συνόδου ) την αχλύν (ομίχλη) εκείνην εσκέδασε , πανταχού γης και θαλάσσης, ηπειρώται και νησιώται κοινή του Θεού  και Σωτήρος επιτελούσι τας εορτάς και ένθα αν τις αποδημήσαι θελήσει ,κάν προς ήλιον ανίσχοντα, κάν πρός δυόμενον, πανταχού την αυτήν ευρήσει κατά τον αυτόν χρόνον επιτελουμένην πανήγυριν» (Migne 83,1241).
Ο ιστορικός Ευσέβιος Καισαρείας:
«Προϋπήρχε δ' άρα καί άλλη τις τούτων προτέρα νόσος αργαλεωτάτη τάς εκκλησίας εκ μακρού διενοχλούσα, η τής σωτηρίου εορτής διαφωνία» (βίος Μ.Κωνσταντίνου εκκλησιαστ.ιστορία Ευσεβίου βιβλ.3,5).  Καθώς και ): «...ο Βασιλεύς είπεν ότι αυτή (αναφέρεται στην συμφωνία του κοινού εορτασμού του πάσχα) είναι η δευτέρα νίκη την οποίαν εκέρδισεν κατά του εχθρού της εκκλησίας...» Όταν ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος λέει ότι η εορτολογική ανομοιομορφία ήταν έργο του εχθρού της εκκλησίας, δηλαδή του διαβόλου , ποιός προτιμά  να εμμένει προσκολλημένος σε τέτοιου είδους  έργα ;
Αλλά και ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος που τόσο μόχθησε για την Α' Οικ.Σύνοδο γράφει:«...ήδη καί τόν προειρημένον λόγον καί τήν παρατήρησιν τής αγιωτάτης ημέρας υποδέχεσθαί τε καί διατάττειν οφείλετε, ίνα επειδάν πρός τήν πάλαι μοι ποθουμένην τής υμετέρας διαθέσεως όψιν αφίκωμαι, εν μιά καί τή αυτή ημέρα τήν αγίαν μεθ' υμών εορτήν επιτελέσαι δυνηθώ καί πάντων ένεκεν μεθ' υμών ευδοκήσω, συνορών τήν διαβολικήν ωμότητα υπό τής θείας δυνάμεως διά τών [ημετέρων] πράξεων ανηρημένην, ακμαζούσης πανταχού τής ημετέρας πίστεως καί ειρήνης καί ομονοίας » (βίος Μ.Κωνσταντίνου εκκλησιαστ.ιστορία Ευσεβίου βιβλ.3,20).
Ο Ευσέβιος και πάλι «καί ούτω μία Χριστού γέγονεν εορτή: καί ούτω τών μέν κυριοκτόνων (Ιουδαίων) απέστησαν, τοίς δέ ομοδόξοις συνήφθησαν: η φύσις γάρ   έλκει τά όμοια πρός τά όμοια»(π ερί της του Πάσχα εορτής PG 24,701).
Συμπεραίνουμε αβίαστα λοιπόν ότι το πνεύμα των Πατέρων της Α' Οικ. Συνόδου ήταν αφενός μέν να συνεορτάζουν όλοι οι χριστιανοί την ίδια ημέρα το Πάσχα και αφετέρου να διαχωρίσουν το συνεορτασμό του Πάσχα με τους Ιουδαίους δηλαδή εκτός από τη συνταύτιση μεταξύ των ομοδόξων ,επετεύχθη ταυτόχρονα και η απομάκρυνση του συνεορτασμού του Πάσχα με τους Ιουδαίους. Τους τότε Αγίους τους ενδιέφερε να μην συνεορτάζουν με αιρετικούς ή αλλοθρήσκους. Αυτό άλλωστε έγινε και νόμος της Εκκλησίας π.χ. : «Ου δεί παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεμπόμενα εορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζειν αυτοίς» (37ος καν. Λαοδικείας) και αλλού.
Έτσι τότε καταδικάστηκαν ως αιρετικοί από την Β' Οικ. Σύνοδο οι λεγόμενοι πρωτοπασχίτες οι οποίοι γιόρταζαν το Πάσχα την «τεσσερεσκαιδεκάτη» , και ενώ σε όλα τα άλλα ήταν ορθόδοξοι , διέφεραν μόνο στο θέμα του «ταυτόχρονου» εορτασμού με την υπόλοιπη Εκκλησία. Στον λόγο του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου εις τους τα πρώτα Πάσχα νηστεύοντας (Ε.Π.Ε.34,170-172) βέπουμε να απευθύνεται  προς τους πρωτοπασχίτες :  «...και από των αθλητών τούτων η Σύνοδος άπασα συγκεκρότητο τότε και μετά της Πίστεως και τούτο ενομοθέτησαν, ώστε κοινή και συμφώνως την εορτήν ταύτην επιτελείν...Όρα τι ποιείς τοσούτους κατακρίνων Πατέρας , ούτως ανδρείους και σοφούς». 
Η λατρευτική ενότητα λοιπόν αποτελεί επιταγή των Αγίων μας και συνοψίζουν σύγχρονοι καθηγητές επ αυτού:
"Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΥΓΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΔΕΝ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΝ ΕΝΙΑΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΟΝ ΠΙΣΤΙΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ." (βλ. Ανδρούτσου, Δογματική της Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Αθήναι 1956, σελ. 274)
Προφανώς ο κανονισμός των Πατέρων της Α' Οικ. Συνόδου αποτελεί οδοδείκτη και για τη συνέχεια ,δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνεορτασμός με κάθε είδους αιρετικό:
 «...έτσι κατανοείται η εκκλησιαστικοκανονική εντολή από την Α' Οικ.Σύνοδο που έλυσε τελεσίδικα το θέμα του εορτασμού του Πάσχα 325 μ.Χ. ως σήμερα «μη μετά Ιουδαίων συνεορτάζειν» ΠΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ «ΜΗ ΜΕΘ' ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΕΙΝ» ...Γι αυτό ήδη το 1582 η ορθόδοξη Ανατολή απέρριψε το νέο ημερολόγιο όχι για λόγους επιστημονικούς ,αλλά εκκλησιολογικούς, διότι Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ ΩΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ» (ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΗ) ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ . ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕ ΚΑΙ Η ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920...» ( π.Γ. Μεταλληνός εφημ. Καθημερινή 14/4/96 ).
      
  Ας δούμε όμως και μια άλλη εξίσου σοβαρή πτυχή του θέματος.
 α . Όπως είπαμε το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι άγιοι Πατέρες της, ήταν να μη γιορτάζουν οι χριστιανοί το Πάσχα την  ίδια μέρα, που γιόρταζαν οι Εβραίοι το δικό τους Πάσχα. Για το σκοπό αυτό έπρεπε να λάβουν υπ' όψη πως οι Εβραίοι προσδιόριζαν  την εξεύρεση την ημερομηνία γιορτασμού του Πάσχα τους. 
     Αυτό ακριβώς συνετέλεσε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος  να ορίσει να γιορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα την πρώτη Κυριακή, μετά την  πρώτη πανσέληνο μετά την  εαρινή ισημερία.(1) Την απόφασή της αυτή η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος συμπεριέλαβε όχι σε κάποιο Κανόνα της, αλλά σε   « Όρο». Στους « Όρους» οι Οικουμενικές Σύνοδοι  συμπεριλάμβαναν τα δογματικά θέματα. Θέλησαν με τον τρόπο αυτό, να δείξουν ότι το θέμα αυτό, το θεώρησαν δόγμα πίστεως και ότι δεν χωράει καμιά οικονομία.
   β. Ο « Όρος» της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, δεν διασώθηκε. Μαθαίνουμε γι' αυτόν από Επιστολή που έστειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος  στις Εκκλησίες, για να τις ενημερώσει για τις αποφάσεις της Α΄   Οικουμενικής Συνόδου, από  τους διάφορους ιστορικούς της εποχής εκείνης και από τον  α΄ Κανόνα  της Συνόδου της Αντιόχειας.
        Τον α΄ Κανόνα της Αντιόχειας τον παραθέτουμε σε μετάφραση:
        
 « Όλοι όσοι τολμούν να καταπατούν τον  Όρον της αγίας και μεγάλης Συνόδου, που συγκλήθηκε στη Νίκαια με την παρουσία της ευσέβειας του θεοφιλέστατου βασιληά Κωνσταντίνου, σχετικά με τη γιορτή του σωτηρίου Πάσχα, να είναι ακοινώνητοι και απόβλητοι από την Εκκλησία, αν επιμένουν να αντιστέκονται με εριστικό πνεύμα σ' όσα ορθά έχουν αποφασιστεί, και αυτά ας ορίζονται για τους λαϊκούς.
 Κι' αν κάποιος από τους επικεφαλής της Εκκλησίας, δηλ. επίσκοπος ή
Πρεσβύτερος ή διάκονος, ύστερα από αυτόν τον Όρον, τολμήσει να αυθαιρετήσει έτσι, ώστε να προκαλέσει διαστροφή του πλήθους και ταραχή των Εκκλησιών και να τελέσει το Πάσχα μαζί με τους Ιουδαίους, αυτόν η αγία Σύνοδος από τώρα και στο εξής τον έκρινε κιόλας ξένο προς την  Εκκλησία, επειδή όχι μόνο επισωρεύει αμαρτίες για τον εαυτό του, αλλά γίνεται αίτιος διαφθοράς και διαστροφής για πολλούς.
         Και δεν καθαιρεί μόνο αυτούς από το λειτούργημά τους, αλλά και όσους θα τολμήσουν να «κοινωνήσουν» μ' αυτούς μετά την καθαίρεσή τους. Και όσοι καθαιρέθηκαν να στερούνται και την  εξωτερική τιμή την  οποία απολαμβάνει ο άγιος κανόνας και το ιερατείο του Θεού».(2)
      
       Ο α΄ Κανόνας της Συνόδου Αντιόχειας είναι πολύ σημαντικός. Θα κάνουμε τρεις παρατηρήσεις έπ' αυτού.
      
       α.  Παρατήρηση πρώτη.
                  Ο Κανόνας αυτός αποκόπτει απ' την Εκκλησία κάθε πιστό που παραβαίνει τον « Όρο» της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή, αποκόπτει καθένα, που δεν γιορτάζει το Πάσχα που όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, όπως πρέπει να το γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι. Κάθε κληρικός που δεν γιορτάζει, ή δεν θα γιορτάζει στο μέλλον την  ημερομηνία αυτή το Πάσχα, είναι ήδη καθηρημένος από τότε, δηλ. από τη μέρα που το αποφάσισε η Σύνοδος της Αντιόχειας, που εξέδωσε τον Κανόνα αυτό.
        Στον Κανόνα αυτό, το αξιοπερίεργο είναι ότι οι παραβάσεις του, ακόμα  και οι μελλοντικές, δεν  παραπέμπονται να δικαστούν από άλλη Σύνοδο, που θα λειτουργήσει σαν Δικαστήριο, αλλά τις δικάζει η Σύνοδος που εξέδωσε τον Κανόνα! Ο Κανόνας αυτός, κι' άλλοι δύο ακόμα, ο α΄ και β΄ της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου, είναι οι μόνοι, από τους υπεροκτακόσιους Κανόνες που υπάρχουν στην Εκκλησία, οι οποίοι έχουν προδικάσει προκαταβολικά παραβάσεις της Εκκλησίας προτού ακόμα συντελεστούν! Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στον Κανόνα αυτό, όταν λέει για κάθε μελλοντικό παραβάτη, ότι «τούτον η αγία Σύνοδος εντεύθεν ήδη αλλότριον έκρινε της Εκκλησίας», δηλ. αυτόν τον παραβάτη η αγία Σύνοδος από τώρα τον έκρινε ξένον, αποκομμένο από την  Εκκλησία!
        Οι λοιποί Κανόνες που προβλέπουν την επιβολή επιτιμίου σε παραβάσεις τους χρησιμοποιούν στη διατύπωσή τους συνήθως για τον παραβάτη τα ρήματα, που είναι στην προστακτική, όπως το «αφοριζέσθω», «καθαιρείσθω», «ανάθεμα έστω» κτλ. Ο παραπάνω Κανόνας της Αντιόχειας αναφερόμενος στον παραβάτη λέει ότι «καθαιρεί» και «εντεύθεν έκρινεν ήδη»!
 Επομένως, κάθε παραβάτης του «΄Ορου» της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου έχει ήδη κριθεί και έχει καταδικασθεί είτε σε αφορισμό, είτε σε καθαίρεση!
      
       β. Παρατήρηση δεύτερη
        Ο α΄ Κανόνας της Αντιόχειας ότι όσοι κληρικοί «κοινωνούν» με  ήδη καθηρημένους από τη Σύνοδο κληρικούς επειδή παραβαίνουν τον « Όρο» της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, είναι και αυτοί πλέον καθηρημένοι!
      
        γ. Παρατήρηση τρίτη.
                 Ορίζει ακόμα ο ίδιος Κανόνας της Αντιόχειας ότι ο κληρικός εκείνος (επίσκοπος, πρεσβύτερος ή διάκονος) ο οποίος
      
        «μετά τον Όρον τούτον τολμήσειεν επί διαστροφή των λαών και ταραχή των  Εκκλησιών ιδιάζειν, και μετά Ιουδαίων επιτελείν το Πάσχα, τούτον η αγία Σύνοδος εντεύθεν ήδη αλλότριον έκρινεν της Εκκλησίας»!
      
       Δηλαδή, με  βάση τον Κανόνα αυτό είναι αποκομμένος από το σώμα της Εκκλησίας κάθε κληρικός που θα τολμήσει να αυθαδιάσει εναντίον του «Όρου» της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και θα θελήσει να διαστρέψει τους πιστούς να μην τηρούν τις δεσμεύσεις του, προκαλώντας ταραχή στην Εκκλησία, για να γιορτάζεται το Πάσχα με τους Ιουδαίους! Ποιοι είναι αυτοί οι κληρικοί που αυθαδιάζουν κατ' αυτό τον τρόπο;
        Είναι όσοι καλλιεργούν το έδαφος για αλλαγή του Πασχαλίου, προτείνοντας τον γιορτασμό του Πάσχα, όχι στην ημερομηνία που όρισαν οι άγιοι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, αλλά σε άλλη!
      
            3.     Το 1924 είναι γεγονός ότι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος δεν άλλαξε το Πασχάλιο, όπως είχε προταθεί από το λεγόμενο «Πανορθόδοξο Συνέδριο» της Κωνσταντινουπόλεως του 1923. Η Εκκλησία της Φινλανδίας όμως δέχτηκε την ημερολογιακή μεταβολή. Άλλαξε πριν ογδόντα χρόνια, όχι μόνο το Παληό ημερολόγιο, αλλά και το Πασχάλιο! Έκτοτε, γιορτάζει το Πάσχα με τους παπικούς, που πολλές φορές συμπίπτει με το Πάσχα των Εβραίων, ή και πριν από αυτό. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον παραπάνω Κανόνα της Αντιόχειας ότι οι κληρικοί της είναι ήδη καθηρημένοι και οι πιστοί αποκομμένοι απ'  την Εκκλησία.
          Θα διερωτηθεί κάποιος, τι μας ενδιαφέρει εμάς, αν  η Εκκλησία της Φινλανδίας,  δέχτηκε το παπικό Πασχάλιο! Όμως, μας ενδιαφέρει άμεσα. Γιατί δεν πρέπει οι Ορθόδοξοι κληρικοί, όπως ορίζει ο α΄ Κανόνας της Αντιόχειας, να έχουν «κοινωνία» με τους κληρικούς της Φινλανδίας. Όσοι κληρικοί έχουν  «κοινωνία» με τους κληρικούς της Εκκλησίας αυτής, είναι και αυτοί καθηρημένοι, σύμφωνα με τον  παραπάνω Κανόνα.
          Ποιοι κληρικοί έχουν «κοινωνία» με την Εκκλησία της Φινλανδίας; Μόνο οι κληρικοί που δέχτηκαν ή ανέχονται το Νέο  Γρηγοριανό Ημερολόγιο! Επομένως, μπορεί ορισμένοι επίσκοποι να μην άλλαξαν το Πασχάλιο, όμως επειδή  έχουν «κοινωνία» με την Εκκλησία της Φινλανδίας, είναι σαν να  άλλαξαν και οι ίδιοι το Πασχάλιο. Οι συνέπειες είναι ακριβώς οι ίδιες!
         
          4.   Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανόνα όσοι κληρικοί αυθαδιάζουν προς τον «΄Ορον» της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου με το να ζητούν την αλλαγή της ημερομηνίας γιορτασμού του Πάσχα είναι ήδη, προκαταβολικά από τη Σύνοδο της Αντιόχειας, καθηρημένοι!
          Ποιοι είναι αυτοί; Είναι όσοι κατά καιρούς έχουν ταχθεί υπέρ της αλλαγής της ημερομηνίας του Πάσχα, για να το γιορτάζουμε την ίδια μέρα με τους Λατίνους, όπως είναι ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, μέχρι τον Αθηναγόρα και τους διαδόχους του Δημήτριο και Βαρθολομαίο.
          Η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού στις 4 Δεκεμβρίου 1963 διακήρυξε:
         
            « Η Αγία Σύνοδος δεν εναντιούται εις το να ορισθεί παγία Κυριακή δια την εορτήν του Πάσχα εν τω Γρηγοριανώ ημερολογίω, συγκατανευόντων όσων ενδιαφέρονται σχετικώς, ιδία δε των διϊσταμένων προς την  κοινωνίαν της Αποστολικής έδρας αδελφών…».(3)
         
           Ο Αθηναγόρας σε μήνυμά του προς το οικουμενιστικό «Συμπόσιο», που διοργάνωσε ο Δραγάν στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 1969, γράφει:
         
            « Και αύθις επαναλαμβάνομεν εις όλον τον  χριστιανικόν κόσμον ως ημέραν κοινού εορτασμού του Πάσχα την δευτέραν Κυριακήν του Απριλίου, ελπίζοντες, ότι ο κοινός ούτος εορτασμός, ο σταθερός, θα αποτελέσει όχι μόνον έν σύμβολον, αλλά και μίαν θετικήν συμβολήν εις την τελείωσιν της χριστιανικής ενότητος».(4)
         
          Παραλείπουμε τις άλλες δηλώσεις των Πατριαρχών για το θέμα αυτό. Αυτό όμως που αποδεικνύεται  είναι, πως οι εκκλησιαστικοί αυτοί ηγέτες με τις δηλώσεις τους αυτές, σύμφωνα με τον α΄ Κανόνα της Αντιόχειας, είναι ήδη καθηρημένοι και ακοινώνητοι.
         
          Ύστερα από τα παραπάνω συνάγεται, ότι ναι μεν όσοι άλλαξαν το Ημερολόγιο, δεν  άλλαξαν ευθέως και το Πασχάλιο, όμως εφόσον έχουν κοινωνία,  αφ' ενός μεν με την  Εκκλησία της Φινλανδίας, που δέχτηκε το παπικό Πασχάλιο  και αφ' ετέρου με τους Πατριάρχες ΚΠόλεως, που ζητούν την αλλαγή της ημερομηνίας γιορτασμού του Πάσχα και είναι ως εκ τούτου προκαταβολικά καθηρημένοι, είναι προφανές, ότι παραβαίνουν τον « Όρο» της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, κατά τον α΄ Κανόνα της Αντιόχειας, πράγμα το οποίο είναι θέμα πίστεως.

1  Ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης γράφει ότι  η δέσμευση να  γιορτάζεται το Πάσχα μετά την   πρώτη πανσέληνο  και ημέρα Κυριακή, έχομε από την Παράδοση και όχι από τον «΄Ορον»
              της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (Πηδάλιο, ερμηνεία εις 7ον Αποστολικό Κανόνα).
  
2  «Πάντας τους τολμώντας παραλύειν τον ΄Ορον  της  Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της εν Νικαία συγκροτηθείσης επί παρουσία της ευσεβείας του θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, περί της αγίας εορτής του σωτηριώδους Πάσχα, ακοινωνήτους και αποβλήτους είναι της Εκκλησίας, ει επιμένοιεν φιλονεικότερον ενιστάμενοι προς τα καλώς δεδογμένα, και ταύτα ειρήσθω περί των λαϊκών.
3 Αρχιμ. Σπ. Μπιλάλη, Ορθοδοξία και παπισμός, τομ. Β΄σελ.571
4  αυτόθι σ. 571.
http://clubs.pathfinder.gr/antioikoumene/593610

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση της ΠΡΑΟΣ σχετικά με την προσφυγή στο ΣτΕ για τον ΑΜΚΑ.


Αγαπητοί φίλοι, η αγωνία, η αγανάκτηση και πολλές φορές η απόγνωση χιλιάδων Eλλήνων που έφτανε στα αυτιά μας σχετικά με τον προσβλητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια νόμο με τον οποίο θεσπίστηκε ο ΑΜΚΑ και από τον οποίο εξαρτήθηκαν τα πιο θεμελιώδη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας οδήγησε σαν ΠΡΑΟΣ σε δύο πράγματα:

  1. Στη απόφαση για προσφυγή στο ΣτΕ.
  2. Στην απόφαση να μην δημοσιοποιήσουμε για λόγους υπερασπιστικής γραμμής το εγχείρημά μας αυτό από νωρίς παρά μόνο λίγες ημέρες πριν τη δίκη  (βλ. εδώ) προκειμένου να παρηγορηθούν κάποιοι συνάνθρωποί μας οι οποίοι λόγω ασθενειών ή έντονων οικονομικών δυσχερειών νοιώθουν ιδιαίτερα καταπιεσμένοι από τις ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΟ-ΑΝΟΗΣΙΕΣ του νομοθετήματος αυτού.

Τρέφαμε λοιπόν την ελπίδα ότι η σοβαρότητα του θέματος και οι χιλιάδες των συνανθρώπων μας που θίγονται (σύμφωνα με πληροφορίες οι επιστροφές του ΑΜΚΑ είναι εκατοντάδες χιλιάδες και όλοι αυτοί θίγονται από τον νόμο) θα έδινε στην υπόθεσή μας μία προτεραιότητα ώστε αυτή να μην παρασυρθεί από τη γνωστή δυστοκία του ελληνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης και να εκδικαστεί σύντομα.
 Φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δε λειτούργησε και τελικά η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής αναβλήθηκε για την 17η Ιανουαρίου του 2012 με την αιτιολογία ότι υπάρχουν εκατοντάδες υποθέσεις που έχουν ήδη πάρει αναβολή από παλιότερα και πρέπει να εξεταστούν αυτές ενώ αυτή είναι πρόσφατη και μπορεί να αναβληθεί. 
 Έτσι οι Έλληνες θα συνεχίσουμε να μην έχουμε φυσικά δικαιώματα, αυτονόητα ακόμα και για τον αδέσποτο σκύλο ο οποίος συνεχίζει να μπορεί να δικαιωθεί και ας μη διαθέτει ΑΜΚΑ ενώ εμείς οι Έλληνες όχι.
Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να είναι αυτή η πραγματική αιτία της αναβολής και όχι τίποτε άλλο.

ΠΡΑΟΣ.

Μας δολοφονούν από τον ουρανό!

Μας δολοφονούν από τον ουρανό! Οι χημικοί ψεκασμοί στην υπηρεσία της Τρόικας-αντισταθείτε πριν σας γεμίσουν θάνατο, εσάς και τα παιδιά σας...
Το παρατηρούμενο φαινόμενο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τις κανονικές εκπομπές καυσαερίων και υδρατμών των αεριωθουμένων αεροσκαφών. Οι υδρατμοί αυτοί, σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας (-60 βαθμούς Κελσίου ή και χαμηλότερα) αλλά και υγρασίας της ατμόσφαιρας, ψύχονται ακαριαία την στιγμή που έρχονται σε επαφή με τον παγωμένο αέρα δημιουργώντας μικρού μήκους, λεπτές, λευκές γραμμές (παγωμένοι λευκοί μικροκρύσταλλοι).
Αυτές οι γραμμές διαλύονται σύντομα συνήθως εντός δευτερολέπτων ή το πολύ σε διάστημα ολίγων λεπτών, χωρίς να αφήνουν κανένα ίχνος από το διερχόμενο αεροσκάφος.
Όμως στην περίπτωση των παρατηρηθέντων αεροψεκασμών, οι μεγάλου μήκους και πυκνές γραμμές όχι μόνο δεν διαλύονται σύντομα αλλά αιωρούνται στην ατμόσφαιρα επί αρκετές ώρες και σταδιακά διαστέλλονται δημιουργώντας λεπτά, τεχνητά νέφη τα οποία μπορούν να καλύψουν μία ολόκληρη περιοχή.
Τα νέφη αυτά με την σειρά τους επηρεάζουν ή και μεταβάλλουν δραστικά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή.
Και συνήθως προκαλούν φαινόμενα όπως «χημικά ουράνια τόξα» (chembows) ή περίεργους δακτυλίους γύρω από το φεγγάρι ή τον ήλιο, εξ’ αιτίας της αντανάκλασης του φωτός πάνω στα μεταλλικά σωματίδια.
Επίσης τα chemtrails σβήνουν και επανεκινούν τις μηχανές τους. Πρόκειται λοιπόν, κατά την εκτίμηση ειδικών επιστημόνων και ερευνητών, για αεροψεκασμούς της ατμόσφαιρας με υδρόφιλες χημικές ουσίες οι οποίες απορροφούν την ατμοσφαιρική υγρασία δημιουργώντας τις αιωρούμενες, πυκνές γραμμές διαφόρων σχημάτων και τα τεχνητά νέφη.

Ποιος είναι ο «επίσημος» σκοπός των chemtrails;


 Εύλογο είναι το για ποιο λόγο γίνονται οι ψεκασμοί και ποιοι τους πραγματοποιούν. Τα σενάρια που έχουν επικρατήσει να ακούγονται είναι πάμπολλα, ωστόσο επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το θέμα, επικεντρώθηκαν σε τρία:
•Πρώτο σενάριο είναι ο έλεγχος του καιρού. Από στοιχεία που έχουν διαρρεύσει και έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα έντυπα στις Η.Π.Α. συνάγεται ότι η αμερικανική πολεμική αεροπορία έχει αναμειχθεί σε μεγάλο βαθμό στις τεχνικές ελέγχου του καιρού. Η πρόθεση αυτή των Η.Π.Α. δεν είναι καινούργια. Υπήρξε μια πρώτη εισήγηση το 1977 από τον Έντουαρντ Τέλερ, «πατέρα» της βόμβας υδρογόνου και της αντιπυραυλικής ασπίδας των Η.Π.Α., επιστήμονα που είχε σε ιδιαίτερη υπόληψη ο κατοπινός πρόεδρος της Αμερικής, Ρόναλντ Ρέιγκαν.
•Μαζικοί εμβολιασμοί. Υποτίθεται ότι οι κυβερνήσεις με τους ψεκασμούς προβαίνουν σε μαζικούς εμβολιασμούς για να προστατέψουν τον κόσμο από ασθένειες που ίσως προκληθούν από ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα βιολογικού πολέμου. Αν είναι έτσι όμως, για ποιο λόγο οι άνθρωποι νοιώθουν δυσάρεστα και έχουν προβλήματα υγείας, μετά τους ψεκασμούς.

•Ο έλεγχος των φυσικών φαινομένων (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι κ.α.) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα H.A.A.R.P.
Και άλλο ένα σενάριο, το οποίο θα αναλυθεί αργότερα, είναι ότι μέσω των ψεκασμών μεταλλικών ενώσεων, μπορούν να πετύχουν μαζικό έλεγχο και χειραγώγηση της στάσης του παγκόσμιου πληθυσμού, ώστε να περάσουν ευκολότερα τα όποια μέτρα προτίθενται να πάρουν.. Φυσικά σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους.. Όπως η χειραγώγηση μέσα από τα ΜΜΕ, κ.α.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Ατμοσφαιρική Ρύπανση και ChemtrailsΕίναι γνωστό πως οι αεροπορικές πτήσεις συμβάλλουν κατά μεγάλο ποσοστό στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Για το λόγο αυτό επεβλήθησαν στις αεροπορικές εταιρίες από το 1999 πολύ αυστηρές οδηγίες σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων από την Διεθνή Υπηρεσία Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ). Η διεξαγωγή του Πρότζεκτ ψεκασμών δεν μοιάζει να συμβιβάζεται όμως με αυτούς τους περιορισμούς, αφού προσθέτει στην ατμόσφαιρα – πέρα από τα επικίνδυνα σωματίδια- ένα τεράστιο όγκο καυσαερίων σε καθημερινή βάση. Υπολογίζεται πως για τους αεροψεκασμούς χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 1000 air tankers σε καθημερινή βάση.
Κάθε ένα από αυτά απαιτεί 3000-5000 λίτρα καυσίμου ανά ώρα, σε μία τρίωρη πτήση τους καταναλώνουν τουλάχιστον 10.000.000 λίτρα.
Οι εκπομπές καυσαερίων όλων αυτών των αεριωθουμένων αποτελούν μία μεγάλη πρόσθετη επιβάρυνση και όχι «λύση» του Φαινόμενου του Θερμοκηπίου. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να θεωρείται το πρότζεκτ πιθανή «λύση» για την πρόληψη καταστροφής του κλίματος, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο πυροδοτεί μία άλλη καταστροφή.
Τα chemtrails επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα με τα σωματίδια που ψεκάζουν

Η αλλαγή του κλίματος είναι γεγονός:•Η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει ανέβει από την, για τουλάχιστον 400.000 χρόνια σταθερή τιμή των 280ppm, στα 380ppm.

•Για την άνοδο αυτή υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος και την προκάλεσε κυρίως με τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, αλλά και με στην καταστροφή των δασών (για ξυλεία, οικοπεδοποίηση κτλ).

•Το CO2 είναι κλιματολογικά ενεργό αέριο: η άνοδος του προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας.

•Το κλίμα κατά τον 20ο αιώνα έγινε θερμότερο. Η άνοδος του μετριέται παγκόσμια με ένα μέσο όρο 0,6οC. Ενώ η τελευταία δεκαετία είναι η θερμότερη από την έναρξη των μετρήσεων της θερμοκρασίας, τον 19ο αι.

•Η άνοδος της θερμοκρασία του πλανήτη οφείλετε κυρίως στην άνοδο του CO2, αλλά και σε άλλα ανθρωπογενή αέρια. Ένα μικρό μόνο μέρος της ανόδου οφείλετε σε φυσικά αίτια όπως π.χ. αλλαγές στην ηλιακή ακτινοβολία.
Στις 29 Ιανουαρίου, λίγες μόνο ημέρες πριν τη δημοσιοποίηση της νέας Έκθεσης του Διακυβερνητικού Συμβουλίου Κλιματικών Αλλαγών (IPCC), η οποία χαρακτηρίζει επίσημα πλέον ως «κατά 90% ανθρωπογενή» τη ραγδαία αλλαγή του κλίματος, ακούσαμε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων κρατικού καναλιού, πως η Ουάσιγκτον προτείνει επίσημα την προώθηση της Γεωμηχανικής.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος Bush, ο οποίος εμφανιζόταν μέχρι τώρα ως υπερασπιστής της οικονομίας των ΗΠΑ και αρνητής της ύπαρξης περιβαλλοντικού και κλιματολογικού προβλήματος, συνεχίζει να μην συμφωνεί με την ανάγκη δέσμευσης των ΗΠΑ με το Πρωτόκολλο του Κιότο για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δηλώνει όμως, πως «έχει πεισθεί για την ύπαρξη περιβαλλοντικού προβλήματος» και προτίθεται να χρηματοδοτήσει με αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια τη Γεωμηχανική και συγκεκριμένα την κατασκευή γιγαντιαίου κατόπτρου σε τροχιά γύρω από τη Γη και τη διασπορά μικροσωματιδίων μετάλλων στην ατμόσφαιρα, για την αντιμετώπιση του.
Οι προτάσεις αυτές, όπως και όλες οι προτάσεις της Γεωμηχανικής, δεν έχουν ως στόχο την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που θεωρητικά τουλάχιστον είναι η βασικότερη αιτία της ανόδου της θερμοκρασίας, αλλά στοχεύουν μόνο στη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας που φτάνει στη Γη. Καμία από αυτές τις «λύσεις» δεν αγγίζει το πρόβλημα στη ρίζα του.
Καμία δεν έχει ως στόχο να σταματήσει ή να περιορίσει τις εκπομπές CO2. Ο στόχος όλων αυτών των εφαρμογών που κατά καιρούς παρουσιάζονται δημόσια ως «τρελές ιδέες για την σωτηρία του κλίματος», είναι ένας: να μην σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτη, φυσικό αέριο). Ο λόγος είναι προφανής.
Τα μεγάλα οικονομικά κέρδη των εταιριών που πωλούν ή χειρίζονται τις παραπάνω μορφές ενέργειας, σε παγκόσμια κλίμακα, δεν πρέπει να απειληθούν ή να αλλάξουν χέρια. Και αυτό το σημείο θα έπρεπε να μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί είναι ευκολονόητο, πως αυτοί που ελέγχουν την ενέργεια που χρησιμοποιούμε, ελέγχουν και μεγάλο μέρος της ζωής μας θέτοντας τους δικούς τους όρους στο παιχνίδι.
Δεν είναι περίεργος ο όρος «προστασία του κλίματος», όταν αυτός που πραγματικά χρειάζεται προστασία από τις κλιματικές αλλαγές είναι ο άνθρωπος; Ο πλανήτης μπορεί να αντεπεξέλθει και να ξεπεράσει –το έχει κάνει επανειλημμένα στο παρελθόν οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή. Αυτός που ίσως δεν αντέξει τα αποτελέσματα του τεχνοκρατικού πολιτισμού του, είναι ο άνθρωπος. Ας μη γελιόμαστε. Ο πλανήτης θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμη και χωρίς εμάς…

Επιπτώσεις στον άνθρωπο
Τι προκαλούν τα μεταλλικά στοιχεία των «χημικών ουρών..» (ενώσεις Αλουμινίου και Βαρίου); Η επίδραση της δηλητηρίασης από τα μέταλλα αυτά, και τις ενώσεις τους είναι γνωστή στην Ιατρική. Προκαλεί παρενέργειες που έχουν να κάνουν κυρίως με το Νευρικό σύστημα, αλλά και άλλα όργανα.
Αλλά πώς μπορεί να προέλθει δηλητηρίαση από τα μεταλλικά στοιχεία των αεροψεκασμών..; Είναι κάτι αναμενόμενο, μια και «Όλες αυτές οι ουσίες που ψεκάζονται καταλήγουν κάποια στιγμή σε χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Εκεί άλλες έρχονται άμεσα σε επαφή με το δέρμα ή εισπνέονται και άλλες καταλήγουν στο έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, οπότε μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα.
Οι επιπτώσεις αυτών των υλικών στην υγεία, αλλά και το περιβάλλον είναι τραγικές. Μολύνουν τον αέρα, τη γη, το νερό και τους οργανισμούς ολόκληρης της τροφικής αλυσίδας.»
Ας δούμε το τι προκαλούν λοιπόν Αναλυτικότερα:

Αλουμίνιο:
Βραδύτητα.
Επιβραδύνουν τις αντιδράσεις,
Παράλυση,
Βραδύτητα σκέψεως – συναισθήματος,
Σύγχυση,
Δυσκολία να απαντήσει μια ερώτηση,
Απελπισία (δεν μπορεί κανείς να τους βοηθήσει)
Αίσθηση ότι ο Χρόνος κυλάει αργά,
Κατάθλιψη,
Τάση αυτοκτονίας,
Αργά αντανακλαστικά,
Παράλυση μυών, νευρική αταξία,
Υποτροπιάζοντα κρυολογήματα.

Βάριο:Ανάγκη για προστασία,
Φόβος ανάληψης ευθυνών,
Αναποφασιστικότητα,
Έλλειψη αυτοπεποίθησης,
Απλοϊκότητα- αφέλεια,
Καχυποψία – επιφυλακτικότητα,
Παιδόμορφη συμπεριφορά (Γεροντική άνοια- Αλτσχάϊμερ..)

Κι ακόμα περισσότερα αν συνδεθεί το Βάριο με χλώριο και νερό:Υστερία,
Χορεία,
Σκλήρυνση κατά πλάκας,
Ανευρύσματα Αορτής,
Υπέρταση,
Αθηρωμάτωση,

Και από ενώσεις Βαρίου - Ιωδίου:Υποθυρεοειδισμός,
Γενική καχεξία – Χρόνια κόπωση,

Μήπως σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά..;Σαν τις ασθένειες οι οποίες σε έξαρση βρίσκονται στις μέρες μας τα τελευταία χρόνια..;
Και σαν την στάση του πληθυσμού, που ενώ τα αφεντικά μας καταργούν μέρα με τη μέρα κάθε έννοια Ελευθερίας και Δημοκρατίας, μοιάζει όλοι σε μια αποχαυνωμένη παθητικότητα να βρίσκονται..;
Τυχαίο άραγε..;

Υπάρχουν βέβαια και Αντεπιχειρήματα για την ύπαρξη των αεροψεκασμών, τα οποία όμως αποδεικνύονται εξαιρετικά ασταθή σε μια προσεκτική ανάλυση..
Σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές στρατηγικές (τουλάχιστον στις ΗΠΑ) θα έπρεπε να εξεταστούν άλλα δύο επιχειρήματα αυτών που διαψεύδουν την ύπαρξη chemtrails, τα οποία με μια προσεκτική ματιά αποδυναμώνονται αμέσως:
•Από τη μία γίνεται λόγος για ποικίλες μορφές συμβατικών «ουρών» από καυσαέρια αεροπλάνων (επιμονή, χρονική διάρκεια διάλυσης της).
Με λίγη υπομονή και σε μία μόνο μέρα διεξαγωγής ψεκασμών, θα παρατηρήσει κανείς αμέτρητα αεροπλάνα, τα οποία δεν αφήνουν καθόλου «ουρά» στον ουρανό ή αφήνουν μία εντελώς διαφορετική «ουρά» μολονότι εμφανίζονται στον ίδιο τόπο και σε όμοιο ύψος με τα αεροπλάνα που διενεργούν τους ψεκασμούς! Σε αντίθεση με αυτά, από τις πτήσεις chemtrail παράγονται πάντα χοντρές «ουρές»-γραμμέςς , οι οποίες δεν εξαφανίζονται ούτε μετά από αρκετά λεπτά ή δευτερόλεπτα, αλλά αρχίζουν σταδιακά να σχηματίζουν ομιχλώδεις στρώσεις σύννεφα.
Απόδειξη: Αεροψεκασμός αρχίζει και σταματάει !!!
** Μετά εφιστούν οι Υπηρεσίες την προσοχή στο γεγονός, ότι υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι από φυσικά σύννεφα. Τα ομιχλώδη σύννεφα που δημιουργούν όμως τα chemtrail ξεχωρίζουν αισθητά: ακόμη και μετά από ώρες μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την αρχική «ουρά»-γραμμή. Απλώνονται μέσα σε δύο με πέντε ώρες σε μία αρχικά λευκή ή ανοιχτή γκρίζα συννεφένια «κουβέρτα». Αντίθετα με την αναμονή για βροχής και την με αυτή συνδυαζόμενη αύξηση στις τιμές της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, σε ημέρες ψεκασμών με chemtrail η υγρασία μετρά αισθητά χαμηλές τιμές ανάμεσα σε 30% και 35%.
Παράλληλα ποτέ δεν βρέχει ως συνέπεια τέτοιων «νεφών». Αυτά τα χημικά σύννεφά που δημιουργούνται σε ημέρες ψεκασμών είναι πάντα «ξεφτισμένα» και χωρίς περίγραμμα.
Μάλλον δεν τα κατάφεραν ακόμη οι «χειριστές του κλίματός» μας να σχεδιάσουν ένα «προβατάκι» με την Welsbach-πατέντα τους! Οπτικά εντυπωσιάζει αμέσως όταν παίρνει θέση μπροστά από αυτά τα τεχνητά αέρια ένα φυσικό Cumulus-σύννεφό μέχρι να το καταπιούν κυριολεκτικά.
*** Από την άλλη παραπέμπουν οι Υπηρεσίες στην ύπαρξη πολλών διαφορετικών αεροπορικών «δρόμων» που ακολουθούν οι πτήσεις. Αλλά ακόμη και αυτό το επιχείρημα καταρρέει, καθώς η παρουσία chemtrail-δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα εμφανής: 5 έως 15 αεροπλάνα σχηματίζουν ομάδες των δύο ή τριών αεροπλάνων και έχουν πάντα την ίδια συμπεριφορά πτήσης.
Πηγαινοέρχονται και διασταυρώνονται αφήνοντας παράλληλες «ουρές», γεωμετρικά σχήματα, πλεχτά ή σταυρωτά σχέδια.
Ποιες είναι οι επίσημες αντιδράσεις για τους αεροψεκασμούς..;
Μία κατάσταση που γίνεται φανερή, τόσο μέσα από την ελληνική, όσο και μέσα από την παγκόσμια πολιτική πραγματικότητα. Στο εξωτερικό ξεχώρισαν μέχρι σήμερα μόνο δύο πολιτικά ονόματα: Dennis Kucinich και Monica Grifahn.
Δύο τολμηροί πολιτικοί, που δεν δίστασαν να μιλήσουν ανοιχτά και να παραδεχτούν την διενέργεια των chemtrails.
Ο Dennis Kucinich, ο δημοκρατικός υποψήφιος για την Προεδρία και βουλευτής της Πολιτείας του Οχάιο, μέλος της Επιτροπής Διατήρησης του Διαστήματος (Space Prevantion Act), απαίτησε το 2001 και ξανά το 2002 από το Κογκρέσο των ΗΠΑ μία γενική απαγόρευση οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούν το διάστημα –ανάμεσα σε αυτά συμπεριλάμβανε και τα chemtrails. Επίσης τον Ιούνιο του 2003, σε δημόσια συζήτηση για τα chemtrails στην Santa Cruz, τάχτηκε εναντίων των chemtrails και σε ερώτηση του κοινού απάντησε με τη φράση: “CHEMTRAILS ARE REAL!”
H δε Monica Grifahn, βουλευτής του SPD και Πρόεδρος της Επιτροπής για τον Πολιτισμό και τα ΜΜΕ στο γερμανικό κοινοβούλιο, το 2003 επιβεβαιώνει σε γραπτή απάντηση της προς δύο ακτιβιστές, πως γίνεται διασπορά ενώσεων Αλουμινίου και Βαρίου στη Γερμανία.
Στην Ελλάδα, υπάρχει σχετική επερώτηση του Φώτη Κουβέλη σχετικά με τους αεροψεκασμούς..
Και μια απάντηση από τον επίτροπο κ. Σταύρο Δήμα ο οποίος σε ερώτηση για τους αεροψεκασμούς, απάντησε τα εξής:
"Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας σχετικά με τους ψεκασμούς από αεροπλάνα, η οποία με έχει απασχολήσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Προς το παρόν, δεν έχω πληροφορίες βάσει των οποίων να προκύπτει ότι οι ψεκασμοί περιείχαν επικίνδυνες ουσίες είτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. "
Διαβάζοντας την απάντηση του κ.Δήμα, συμπεραίνουμε ότι παραδέχεται πως υπάρχουν αεροπλάνα τα οποία ψεκάζουν με ουσίες οι οποίες δεν γνωρίζει αν είναι επικίνδυνες!
Τελικά τι Συμβαίνει..;
Εδώ είναι που χρειάζεται να επιστρατεύσουμε τη λογική και την κρίση μας, για να κάνουμε συνδυασμό των προαναφερθέντων στοιχείων, με την Παγκόσμια κατάσταση..
Είναι γεγονός ότι μέσω της Παγκοσμιοποίησης οι «κυβερνώντες», έχουν εξαπολύσει έναν Πόλεμο κατά
της Δημοκρατίας,
του Δικαίου,
της Ελευθερίας,
μα και της ίδιας της Ζωής των Λαών
και των Ατόμων..
Έχουν αποδείξει (δίδυμοι πύργοι, πόλεμος στο Αφγανιστάν, Ιράκ, «Τρομοκρατία», κρίσεις «αγορές), ότι όλα τα μέσα τα θεωρούν θεμιτά για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Οι οποίοι είναι η Παγκόσμια κυριαρχία, απολυταρχία και έλεγχος του Πληθυσμού.
Η ύπαρξη των αεροψεκασμών είναι κάτι, που εκτός των αναφερθέντα επιχειρήματα και φωτογραφίες, μπορεί να γίνει στον καθένα μας γνωστό, αρκεί να κοιτάει ψηλά στη διάρκεια της ημέρας.
Η δηλητηρίαση από τα μέταλλα, που αναφέρονται ότι περιέχουν τα χημικά που χρησιμοποιούνται, είναι γνωστή στην Ιατρική και προκαλεί σοβαρές νευρολογικές και άλλες ασθένειες.
Αυτές οι ασθένειες τείνουν να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο όσο περνούν τα χρόνια..
Συμπεράσματα..:Δικά σας..!Επίλογος..Σαν επίλογο θα παραθέσω τα λόγια μιας κοπέλας που τμήματα από τη μελέτη της οποίας χρησιμοποίησα στο παρόν άρθρο:
Λ.Δ. :
«Τα πάντα γύρω μας συνδέονται και τίποτα δεν είναι σύμπτωση. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν υπολογίσει τα πάντα. Μα το πιο σημαντικό, πιστεύω, δεν είναι να περιγράφουμε συνέχεια την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.
Το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε και να λέμε.
Χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τον κόσμο,
μα πρώτα χρειάζεται να αλλάξουμε τους εαυτούς μας.
Εάν αλλάξουμε εμείς, θα αλλάξει και ο κόσμος...
Γιατί εμείς είμαστε ο κόσμος όσο και να προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουνε να το ξεχάσουμε.»

http://22lyk-athin.att.sch.gr/ergasies/tehnologia/chemtrails.pdf
Έτσι πιστεύω κι εγώ…
«Να Θυμηθούμε» χρειάζεται..

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑwww . enouranois . gr
http://athens . indymedia . org / fron t . php 3? lang = e l & article _ id =137222
www . indymedia . org
www . zouglapress . blogspo t . com
www . enouranois . blogspo t . com
www . vickytoxotis . blogspot . com
www . petitiononline . com /261171 / petition
http://22lyk-athin.att.sch.gr/ergasies/tehnologia/chemtrails.pdf

Πηγή : http://www.kourdistoportocali.com
http://gareggys.blogspot.com/2011/01/blog-post_5163.html

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Συνεχίζεται η Οικουμενική Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη, στο Κίνγκστον της Τζαμάικα

 

Πρώτη θεία Λειτουργία στη Τζαμάϊκα και ημέρα αφιερωμένη στην Ειρήνη

Συνεχίζεται η Οικουμενική Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη, στο Κίνγκστον της Τζαμάικα, με θέμα το αγιογραφικό χωρίο «Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης, οι οποίες ξεκίνησαν την Τετάρτη 18 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 25 του τρέχοντος μηνός, περιλαμβάνουν τα εξής τέσσερα επιμέρους θέματα: 1. «Ειρήνη στην κοινότητα», 2. «Ειρήνη με τη γη», 3. «Ειρήνη στην αγορά» και 4. «Ειρήνη μεταξύ των λαών».
Η Κυριακή 22 Μαΐου, είχε εκ των προτέρων καθοριστεί από την οργανωτική επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και συμπεριλήφθη στο τελικό πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης, ως ημέρα προσευχής για την Ειρήνη σε όλη την ανθρωπότητα. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, οι εκκλησιαστικές αποστολές κλήθηκαν το πρωί της ημέρας αυτής να προσευχηθούν για την ειρήνη και την ευημερία του κόσμου.
Οι αντιπροσωπείες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και άλλοι ορθόδοξοι σύνεδροι συμμετείχαν στη θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε στο παραχωρηθέν Παρεκκλήσιο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται πλησίον του χώρου διεξαγωγής των εργασιών της Συνδιάσκεψης. Τη θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Κλάψης και ο Διάκονος π. Νήφων. Στο τέλος μίλησε στους εκκλησιαζόμενους Επισκόπους, κληρικούς και λαϊκούς θεολόγους και συνεργάτες του ΠΣΕ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ο οποίος ηγείται της αποστολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε, αρχικά, στο νόημα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος και το αναστάσιμο περιεχόμενο της περιόδου που ζει η Εκκλησία μας. Ακολούθως, περιέγραψε το λόγο για τον οποίο όλοι οι παριστάμενοι βρέθηκαν στο Κίνγκστον της Τζαμάικα, ως εκπρόσωποι των κατά τόπους Εκκλησιών ή απλά μέλη της Διεθνούς Οικουμενικής Συνδιάσκεψης για την Ειρήνη, καθώς επίσης και τη σημασία της ειρήνης, ως δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και ταυτόχρονα ως έκφραση του ανθρώπου στις καθημερινές του σχέσεις προς το συνάνθρωπο και κατ’ επέκταση προς ολόκληρη τη δημιουργία. Καταλήγοντας, ο άγιος Σασίμων επισήμανε την αξία της ιερής συνάξεως των εκπρόσωπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και τη συμμετοχή όλων στη θεία Ευχαριστία, γεγονός το οποίο δηλώνει την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέλος, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει το ιστορικό γεγονός της τέλεσης, για πρώτη φορά, στην Τζαμάικα Ορθόδοξης λατρευτικής συνάξεως.
Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας και των άλλων λατρευτικών συναντήσεων των διαφόρων ομολογιών, όλοι οι σύνεδροι έλαβαν μέρος στην εκδήλωση της ολομέλειας, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ειρήνη όλου του κόσμου. Βαρυσήμαντο γεγονός της εκδηλώσεως ήταν το επίκαιρο μήνυμα της Α.Θ.Π. τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Το μήνυμα του Παναγιωτάτου, το οποίο παρουσιάστηκε στην αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων, παρακολούθησαν πέραν των χιλίων συνέδροι και άλλοι φιλοξενούμένοι στην πανηγυρική και ιστορική αυτή εκδήλωση.
Οι εργασίες συνεχίζονται τη Δευτέρα 23 Μαΐου, τόσο στην ολομέλεια όσο και στις παράλληλες αίθουσες – εργαστήρια. Την Τρίτη 24 Μαΐου οι σύνεδροι θα ασχοληθούν με την επεξεργασία του τελικού μηνύματος της Συνδιάσκεψης, το οποίο μήνυμα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα εγκριθεί και θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Μιχάλης Σπύρου, Θεολόγος, μέλος της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κύπρου.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ο κουβάς της ψυχής...

Για τους Εβραίους
, οι Σαμαρείτες ήταν παράδειγμα προς αποφυγήν. Και ο Χριστός, για να τους προκαλέσει, προβάλλει, ως παράδειγμα προς μίμηση, τον καλό Σαμαρείτη.

Οι άνδρες Εβραίοι δόξαζαν το Θεό, που δεν γεννήθηκαν γυναίκες. Οι ραβίνοι αποφαίνονταν πως είναι προτιμότερο να κάψουν το βιβλίο του νόμου, παρά να το δώσουν στις γυναίκες να το διαβάσουν. Και απαγόρευαν να μιλήσει κάποιος καθ’ οδόν ακόμη και με τη σύζυγό του. Της οποίας, βεβαίως, έπρεπε να προπορεύεται κάμποσα μέτρα…

Και βέβαια εξουθένωναν με πολλούς και διαφόρους τρόπους τους αμαρτωλούς. Και προπάντων τις αμαρτωλές.
Όμως ο Χριστός δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει-εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ- με μια γυναίκα. Και μάλιστα Σαμαρείτισσα. Έστω και χιλιοκριματισμένη.
Διψούσε ή προφασίστηκε πως διψούσε. Και της ζήτησε νερό να πιει. Καθώς εκείνη αντλούσε απ’ το πηγάδι.
Η γυναίκα απορεί με το τόλμημα του Χριστού και του θυμίζει τις αμοιβαίες προκαταλήψεις μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαρειτών.
Ο Χριστός όμως αδιαφορεί για τις προκαταλήψεις και επιμένει. Της λέει πως, αν του δώσει πηγαδίσιο νερό, εκείνος θα της δώσει τρεχούμενο.
Και η γυναίκα, με κάποια δόση ειρωνείας, του αντιτείνει πως δεν έχει κουβά να αντλήσει ούτε καν πηγαδίσιο νερό. Πόσο μάλλον να μπορέσει να της προσφέρει και τρεχούμενο νερό…
Κι όμως ο Χριστός επιμένει πως μπορεί. Και διατείνεται, μάλιστα, πως το δικό του νερό έχει θαυματουργικές ιδιότητες. Γιατί όποιος πιει-της είπε- απ’ αυτό δεν ξαναδιψάει. Κι όχι μόνο αυτό. Αλλά και δημιουργεί, μέσα του, πηγή και πίδακα νερού, που, αδιάκοπα, αναβλύζει. Και κάνει όσους πίνουν απ’ αυτό να ζουν αιώνια.
Τα λόγια του μυστηριώδη συνομιλητή εξάπτουν την περιέργεια της γυναίκας. Η οποία ζητάει αυτή, τώρα πια, να της δώσει το θαυματουργό νερό. Για να μην ξαναδιψάσει κι ούτε να έρχεται διαρκώς στο πηγάδι.
Έτσι, που ο Χριστός θα μπορούσε να της πει, με τη σειρά του ότι είναι εκείνη, που δεν έχει άντλημα κατάλληλο, για να πάρει το θαυματουργό νερό.
Όμως το να κεντρίσει τις ηθικές της πληγές θα ήταν μια βαναυσότητα. Και γι’ αυτό προτιμάει να χειρουργήσει τις πληγές της με το νυστέρι του θαύματος:
-Πήγαινε, της είπε, να φωνάξεις τον άντρα σου κι ελάτε, πάλι εδώ, μαζί.
-Δεν έχω άντρα! αποκρίνεται εκείνη.
-Αυτό, που λες, της είπε ο Χριστός, είναι αλήθεια. Αλλά μόνο η μισή η αλήθεια. Γιατί είχες πέντε άντρες κι αυτός, που τώρα έχεις, δεν σου ανήκει.
Η γυναίκα μένει κατάπληκτη απ’ την αποκάλυψη. Αλλά δεν αισθάνεται καθόλου άσχημα. Αντίθετα, νιώθει πανέμορφα, που φωτίστηκαν οι σκοτεινές πτυχές της ψυχής της.
Έτσι ώστε να πάρει αυτή, τώρα πια, την πρωτοβουλία της συζήτησης:
-Κύριε, του λέει, μου δίνεις την εντύπωση ότι είσαι προφήτης. Και θέλω να μου λύσεις μια απορία:
Εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι πρέπει να προσκυνάμε το Θεό στο ναό του Σολομώντα, ενώ εμείς οι Σαμαρείτες στο όρος Γαριζείν. Ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος;
-Ο Θεός, της αποκρίνεται ο Χριστός, δεν είναι ούτε εδώ ούτε εκεί. Ο Θεός είναι παντού. Είναι σαν τον άνεμο, που φυσάει, όπου θέλει. Βρίσκεται έξω και πέρα απ’ τις ανθρώπινες προκαταλήψεις. Είναι το απέραντο θαύμα, που μας μιλάει με μύριες γλώσσες. Αλλά κυρίως με τη γλώσσα της αλήθειας και της ελευθερίας. Κι εκείνο, που ζητάει από μας είναι να του μιλάμε στην ίδια αυτή γλώσσα.
-Μακάρι, λέει η γυναίκα, ν’ αξιωθούμε ν’ ακούσουμε τι θα μας πει για όλα αυτά ο Μεσσίας, που πρόκειται να έλθει.
Για ν’ αποσπάσει, έτσι, απ’ το Χριστό την ομολογία, που τόσοι άλλοι περίμεναν, και δεν αξιώνονταν να την ακούσουν:
-Εγώ ,της είπε, που σου μιλάω, είμαι ο Μεσσίας.
Η γυναίκα δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Γιατί αυτό πια δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους της.

Αφήνει τη στάμνα της στο πηγάδι και τρέχει να ειδοποιήσει τους συγχωριανούς της. Για να ιδούν κι αυτοί και ν’ ακούσουν.

Έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι ήταν πραγματικά και ότι δεν έζησε, ξαφνικά, κάποιες παραισθητικές καταστάσεις…
Δεν μας λέει το Ευαγγέλιο, αν ο Χριστός ήπιε, τελικά, απ’ το νερό της Σαμαρείτισσας. Πάντως απ’ τα φαγώσιμα, που έφεραν οι μαθητές του δεν έφαγε. Γιατί-όπως είπε-αυτός είχε να φάει κάποια άλλη τροφή, άγνωστη σε κείνους.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι γκρέμισε το ένα ύστερα από το άλλο τα κάστρα των προκαταλήψεων όχι μόνο της Σαμαρείτισσας, αλλά και των συμπολιτών της. Που τον κράτησαν κοντά τους για δυο ολόκληρες μέρες…
Γεμίζοντας, έτσι, κυριολεκτικά, τον κουβά της ψυχής τους με το αθάνατο νερό.
Που, όπως φαίνεται, τους μέθυσε κυριολεκτικά. Με την αλήθεια και την ελευθερία ….


Παπα-Ηλίας
http://papailiasyfantis.wordpress.com
Από Αποτείχιση

ΓΙΑ ΔΕΣ...

1. Δέκα μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη της συνέντευξης του Στρός Καν σε γαλλικό κανάλι, με την οποία επί της ουσίας ξεμπροστιάζει τον ούτως ή άλλως απεχθέστατο, όσον αφορά τα ψεύδη του προς τον ελληνικό λαό, Έλληνα πρωθυπουργό, ο κύριος Καν συλλαμβάνεται με θεαματικό τρόπο (παρουσία όλων των καναλιών), σε αμερικανικό έδαφος με βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό αποπλάνηση κτλ.
Η σύλληψη έγινε την ημέρα που ήταν προγραμματισμένες συνομιλίες του συλληφθέντος με την Γερμανίδα καγκελάριο, κατά τις οποίες θα συζητείτο και το θέμα της Ελλάδος.
Υποψήφιος πρωθυπουργός της Γαλλίας,διευθυντής του ΔΝΤ... αυτοί οι τύποι δεν συλλαμβάνονται έτσι εύκολα, ούτε και τόσο αδιάκριτα...
Ενόχλησε κάποιους? ...και γιατί?
Μήπως τελικά έχουν αρχίσει διαρροές το σύστημα ή δεν τα βρίσκουν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι στη διαχείριση της κρίσης?

2. Αυτό το κείμενο έχει ενδιαφέρον :
  "Το πρωί βρέθηκα στην εμπορική τράπεζα για την κατάθεση των μισθών δύο υπαλλήλων μου και αφού τελείωσα και πήγα να φύγω, με φωνάζει ο υπεύθυνος καταθέσεων και παρουσία άλλων δύο άρχισε να μου λέει...για μια ενημέρωση που πρέπει να μου γίνει όσον αφορά τους νέους όρους που θα διέπουν την διαχείριση των καταθέσεων των πελατών όλων των τραπεζών. Όταν είπα ότι θα ήθελα να τους διαβάσω και εάν έχω χρόνο να υπογράψω, μου είπε ότι είτε τους αποδεχθώ είτε όχι θα μπουν σε ισχύ από την αρχή του χρόνου. Πριν προλάβω να συνέλθω από αυτά που άκουσα, άρχισε να μου λέει τα εξής:
 
- Ξέρετε, θα πρέπει η πληρωμή μισθοδοσίας να γίνεται πλέον μέσω τράπεζας.
 
- Ναι, το ξέρω. Οι δύο υπάλληλοί μου έχουν λογαριασμούς και πηγαίνω και τους τα καταθέτωστο λογαριασμό τους. Τον άλλο τον πληρώνω με μετρητά.
 
- Όχι. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει τα χρήματα που αφορούν πληρωμή μισθοδοσίας, ναβρίσκονται σε μία τράπεζα και από εκεί με εντολή δική σας να πληρώνονται οι υπάλληλοί σας.
 
- Μα σπάνια χρησιμοποιώ το λογαριασμό μου. Τα έσοδά μου είναι σχεδόν μία η άλλη με τα έξοδά μου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τρέχω συνεχώς στις τράπεζες. Είμαι μικρή επιχείρηση με τρεις υπαλλήλους και τον έναν μάλιστα τον πληρώνω κατευθείαν.
 
- Δεν έχει σημασία. Πρέπει τα λεφτά που του δίνετε να τα καταθέτετε στην τράπεζά μας σε λογαριασμό σας, να εκδίδετε μία εντολή με το ποσό που πληρώνεται ο υπάλληλος, να την στέλνεται σε εμάς και κατόπιν να βάζουμε το ποσόν στο λογαριασμό του υπαλλήλου που θα μας έχετε δώσει.
 
- Μα τι μου λέτε; Τι είναι αυτά τα πράγματα; Για να πληρώσω δηλαδή τον υπάλληλό μου πρέπει να βάλω εσάς μεσάζοντα;
 
- Πρέπει όλα να ελέγχονται. Πρέπει πλέον να σταματήσει το μαύρο χρήμα.
 
- Ποιο μαύρο χρήμα ρε παιδιά; Μαύρο χρήμα είναι ο μισθός του υπαλλήλου μου που του έχω κάνει τις κρατήσεις για το ΙΚΑ, την παρακράτηση και απόδοση του ΦΜΥ και κάθε χρόνο δηλώνονται τα πάντα στην εφορία;
 
- Εσείς μπορεί να το κάνετε έτσι, οι άλλοι όμως;
 
- Δηλαδή για να καταλάβω, όλοι οι Έλληνες ξαφνικά απόκτησαν μία στάμπα που λέει «ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ»; Όλοι μας καλούμαστε να αποδείξουμε στις τράπεζες ότι δεν είμαστε απατεώνες καταθέτοντας τα χρήματα των υπαλλήλων μας σε εσάς; Γιατί δηλαδή να παίρνετε εσείς χρήματα που δεν θα βλέπατε ποτέ;
 
- Είπαμε, για να είναι όλα τακτοποιημένα πρέπει όλα να περνούν από την τράπεζα. Εάν δεν το κάνετε θα έχετε πρόστιμο!
 
- Γιατί; Ποιος ο λόγος; Δηλαδή η τράπεζα ανέλαβε καθήκοντα ελεγκτού του υπουργείου οικονομικών; Και γιατί τα χρήματά μου θα πρέπει να έρχονται σε σας;
 
- Εσείς γιατί δεν το θέλετε; (Ήταν βρε παιδιά σα να μου έλεγε ότι δεν το θέλω γιατί είμαι απατεώνας και θέλω να κρύψω κάτι)
 
- Γιατί μου μιλάτε με αυτό τον τόνο; Δηλαδή ξαφνικά για εσάς έγινα απατεώνας;
 
- Όχι, όχι. Απλά εφόσον είστε νομοταγής τι έχετε να φοβηθείτε;
 
- Από εσάς και το σκεπτικό σας πολλά! Δηλαδή τα χρήματα των εργοδοτών προς τους μισθωτούς, θα πρέπει να βρίσκονται όλα σε εσάς, σωστά; Και για να τα πάρει ο μισθωτός θα πρέπει να έχει και την κάρτα του πολίτη, σωστά;
 
- Ε βέβαια. Αυτό θα μπει σύντομα σε ισχύ.
 
- Και εάν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την κάρτα;
 
- Γιατί να μην θέλει να την πάρει; Τι είναι φακελωμένος στην αστυνομία ή καταζητούμενος;
 
- Δηλαδή εάν κάποιος αρνηθεί να πάρει την κάρτα, κατευθείαν εντάσσεται στα ύποπτα στοιχεία;;!!
 
- Μα γιατί άλλο να μην τη θέλει; Με την κάρτα του πολίτη όλα μπαίνουν σε τάξη. Θα μπορεί να έχει αφορολόγητο αφού όλες οι αποδείξεις θα καταγράφονται αυτόματα στην εφορία και δεν θα έχει ο φορολογούμενος όλο εκείνο το φόρτο καταγραφής τους. Για σκεφτείτε τους μεγάλους ανθρώπους πόσο θα διευκολυνθούν!
 
- Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι γίνεται επειδή σκέφτηκαν και πόνεσαν τους ηλικιωμένους !!!
 
- Και όχι μόνον αυτό. Σκέφτεστε ότι μέσα σε μία οικογένεια χωρίς την ατομική κάρτα, θα ανταλλάζουν αποδείξεις μέχρι να τακτοποιηθεί το αφορολόγητο όλων των μελών;
 
- Δηλαδή;
 
- Είδατε που δεν τα έχετε σκεφτεί όλα; Δηλαδή, εάν ο σύζυγος είχε μαζέψει τις απαιτούμενες αποδείξεις, το πλεόνασμα θα το έδινε στην σύζυγο. Οπότε άδικα η σύζυγος θα αποκτούσε αφορολόγητο. Ενώ με την κάρτα η απόδειξη από την εκάστοτε αγορά αφορά τον κάτοχο και μόνο!
 
- Και το βρίσκεται αυτό άδικο; Μία οικογένεια είναι. Οικογενειακό εισόδημα δηλώνουν. Οι αγορές γίνονται για το σπιτικό τους, για τα παιδιά τους . Μα τι μου λέτε τώρα, τι είναι αυτά που μου λέτε; Και τα θεωρείται και δίκαια; Όσο περνάει από το χέρι μου δεν θα βγάλω ούτε κάρτα, ούτε και θα πληρώνω μέσω τράπεζας τον υπάλληλό μου.
 
- Να δούμε τότε πως θα δικαιολογεί τα χρήματά του !! Διότι όταν θα ισχύσουν οι νόμοι αυτοί, δεν θα μπορεί να εμφανίσει κάποιος χρήματα που δεν έχουν περάσει από τράπεζα. Θα χτυπάει σε κάθε αγορά που θα ξεπερνάει το ποσόν που έκανε ανάληψη  !!!
 
Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα πνίξιμο. Κατάλαβα ότι θα πάθαινα εγκεφαλικό. Σηκώθηκα βιαστικά κι έφυγα μην αντέχοντας να ακούω άλλο. Ήθελα αέρα, πνιγόμουν. Βγήκα έξω και όλοι μου φαινόντουσαν εχθροί. Ήθελα να βάλω τα κλάματα. Με έπνιγε ένα αόρατο χέρι. Αισθανόμουν τόσο δούλος και τόσο υποταγής όσο δεν είχα αισθανθεί έτσι σε όλα μου τα χρόνια. Καταλάβαινα ότι ο έλεγχος επάνω μου σε λίγο καιρό θα είναι καθολικός. Θα είναι δουλικός. Δεν θα έχω αξιοπρέπεια σαν άνθρωπος, σαν οικογενειάρχης, σαν αυτοδύναμος μικροεπιχειρηματίας. Και παρεμπιπτόντως όταν τα συζήτησα με έναν γνωστό στην ALPHA μου είπε ότι όλα τα δάνεια θα πληρώνονται αυτόματα από τους λογαριασμούς,χωρίς να ερωτηθούμε και ότι θα μένει μέσα το ποσόν των 600,00? το οποίο έχουν κρίνει οτι με αυτό καλύπτουμε τις απαιτούμενες ανάγκες διαβίωσης του μήνα. Εάν νομίζετε ότι λέω ψέματα πηγαίνετε και ρωτήστε σε μία τράπεζα.
 
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. Εάν όμως είναι έτσι και δεν γίνει κάτι να αλλάξουν αυτά που έχουν δρομολογηθεί, πέστε αντίο στην αξιοπρέπεια του Έλληνα. Πέστε αντίο στην ευμάρεια της οικογένειάς σας και κλείστε καλά πίσω σας την πόρτα που γράφει «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Θα είναι μία λέξη που θα την διαβάζουμε στα παιδιά μας και θα λέμε ότι κάποτε κάποιοι παππούδες μας την είχαν γιατί θα ντρεπόμαστε να τους πούμε ότι την είχαμε εμείς και τη χάσαμε."

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΜΗ ΕΞΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ ΤΟΙΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙΣ

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἐπισημαίνει τόν κίνδυνο νά κολασθοῦν ὅσοι ἀκολουθοῦν Ἐπισκόπους ἤ πρεσβυτέρους, οἱ ὁποῖοι «κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζουν τόν λαόν». Ἰδού τί προτείνει εἰς τούς χριστιανούς οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μείνουν ὀρθόδοξοι: «’Εάν ὁ Ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή (πρέπει) αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἤ μετ’ αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα, εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (ΒΕΠΕΣ 33, 199).

Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας γράφει πρός τόν λαόν τῆς Κων/λεως: «’Ασπίλους καί ἀμώμους ἑαυτούς τηρήσατε, μή κοινωνοῦντες τῶ μνημονευθέντι (Νεστορίῳ) μήτε μήν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες... Τοῖς δέ γε τῶν κληρικῶν, εἴτε λαϊκῶν διά τήν ὀρθήν πίστιν κεχωρισμένοις ἤ καθαιρεθεῖσι παρ’ αὐτοῦ, κοινωνοῦμε ἡμεῖς, οὐ τήν ἐκείνου κυροῦντες ἄδικον ψῆφον, ἐπαινοῦντες δέ μᾶλλον τούς πεπονθότας (τούς παθόντας)» (ΜΑΝΣΙ, 4, 1096).

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἰδού τί ἐπισημαίνει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ Ὀρθόδοξον Πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνεῖν δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους εἰ καί μετά παραγγελίαν οὐκ ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (Βλ. Ν. Βασιλειάδη, Μάρκος ὁ Εὐγενικός καί ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἔκδοσις «Σωτήρ», ‘Αθῆναι, 1972, σελ. 95).

Οἱ ἱεροί Κανόνες τῶν Τοπικῶν καί Οἱκουμενικῶν Συνόδων τά αὐτά ὁρίζουν, ὡς ὁ Β΄ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Ἁγίας Συνόδου (341), ὅστις διαγορεύει: «Μή ἐξεῖναι δέ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις... Εἰ δέ φανείη τις τῶν Ἐπισκόπων ... τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καί τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι ὡς ἄν συγχέοντα τόν Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας». (Πηδάλιον, Ἔκδοσις «ΑΣΤΗΡ», Ἀθῆναι 1993, σελ. 176), τό δέ Συνοδικόν τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (783): «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει, τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς εἰκόνας, ἀνάθεμα» (Πρακτικά τῶν Ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Τόμος Γ, σελ. 230 καί 325).

Ὁ ΙΕ Κανών τῆς ΑΒ Ἁγίας Συνόδου (861), ὁ ὁποῖος διαγορεύει: «Οἱ γάρ δι’ αἵρεσιν τινά παρα τῶν Ἁγίων Συνόδων ἤ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρός τόν Πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλλοντες .... οἱ τοιοῦτοι ... οὐ μόνον τῆ κανονικῆ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται, πρό Συνοδικῆς διαγνώμης, ἑαυτούς τῆς πρός τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζονται, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι». Κατά τήν ἑρμηνείαν τοῦ ἱεροῦ Νικοδήμου «...Οἱ χωριζόμενοι (ἀπό τῶν αἱρετικῶν), ὄχι μόνον διά τόν χωρισμόν δέν καταδικάζονται, ἀλλά καί τιμῆς τῆς πρεπούσης, ὡς ὀρθόδοξοι, εἶναι ἄξιοι, ἐπειδή, ὄχι σχίσμα ἐπροξένησαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν μέ τόν χωρισμόν αὐτόν, ἀλλά μᾶλλον ἠλευθέρωσαν τήν ‘Εκκλησίαν ἀπό τό σχίσμα καί τήν αἵρεσιν τῶν ψευδεπισκόπων αὐτῶν» (Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός, Ἔκδοσις ‘Αστέρος, σελ. 358).

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἀπευθυνόμενος πρός τόν Ἡγούμενον Θεόφιλον, ὁ ὁποῖος, προφάσει διατηρήσεως τῆς Μονῆς καί διασώσεως τῶν Μοναχῶν δέν ἔκοπτεν τήν μετά τῶν αἱρετικῶν (Εἰκονομάχων) τῆς ἐποχῆς του κοινωνίαν, γράφει: «Ὦ τῆς πωρώσεως! ὦ τῆς θεομαχίας! Χριστός ἤρνητο ... ἐπίσκοποι περιορίζοντο καί ἡγούμενοι ταυτοπαθοῦντες... μοναχοί καί μονάζουσαι, λαϊκοί καί λαϊζουσαι..., οἱ μέν τυπτόμενοι, οἱ δέ φρουρούμενοι΄ ἄλλοι λιμοκτονούμενοι, ἕτεροι ξεόμενοι, ἄλλοι θαλαττευόμενοι ... ἕτεροι θανατούμενοι... καί σύ, ὦ τρισάθλιε, ἐαλωκώς τῆ ψυχοφθόρω κοινωνίᾳ, καί μένων εἰς τό ὀλετήριον, ἐπ΄ ἅν οὕτως, ἀλλ’ οὐ μοναστήριον, λέγεις εὖ ἔχειν... Ποῖον δέ καί διεσώσω ναόν, τόν ναόν τοῦ Θεοῦ, μιάνας σεαυτόν; Τίνας δέ καί ἀδελφούς ἐφυλάξω, διεφθορότας τῆ ὀλεθρίᾳ σου κοινωνία, κἄν ἐν βρώμασι; σκάνδαλον τοῦ κόσμου, ὑπόδειγμα ἀρνήσεως, προτροπή ἀπωλείας, σάρξ ἀλλ’ οὐ πνεῦμα, σκοτήρ, ἀλλ’ οὐ φωστήρ. Ταῦτα αὐτή ἡ ἀλήθεια βοᾶ πρός τούς οὕτως ἀσεβοῦντας΄ οὕς εἰ μή μετανοήσουσιν ἐπιλέγειν οὕτως ἄθεα, οὐ χριστιανούς ἡγητέον» (P.G. 99, 1337 C).

Ὁ ἴδιος Ἅγιος Πατήρ εἰς ἑτέραν περίπτωσιν γράφει: «Καἰ τώρα ἄκουσέ με, τιμιώτατε πάτερ, νά ὁμιλήσω πιό ἐλεύθερα. Δέν τυγχάνει ἐκτός εὐθύνης, τό νά συλληφθῆς ἀπό ἀνθρώπους τοῦ βασιλέως, καί νά παραμείνης παρά ταῦτα ἐλεύθερος....». Ὁ ἴδιος πάλιν λέγει: «Ἐάν ἡ ὁσιότης σου οὐδέν ἔπαθε ἐκ τῶν ἀνωτέρω (τῶν βασάνων δηλαδή εἰς τά ὁποῖα ὑπεβάλοντο οἱ πιστοί), μετά τήν σύλληψιν, συγχώρα με, ἀλλά ἐπλανήθης ἀδελφέ. Καί μή μοῦ δικαιολογεῖσαι ὅτι διατηρεῖς ἀσφαλεῖς τάς ἐκκλησίας καί τάς ἁγιογραφίας τῶν ναῶν, ὡς καί τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου. Τά παρόμοια καί ἄλλοι πεπτωκότες φλυαροῦσιν. Τά ἀνωτέρω δέν δύνανται νά διατηρηθοῦν, ἐκτός ἐάν ἐγένετο προδοσία τῆς ὀρθοδόξου ὁμολογίας. Διότι σέ παρακαλῶ ποία ἡ ὠφέλεια, ὅταν ἐμεῖς πού λεγόμεθα καί εἴμεθα ναός τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε καταστραφεῖ (διά τῆς μή ὁμολογίας) μέ τό νά περιποιούμεθα ἀψύχους ναούς... Ἀλλοίμονον, ἄλλοι νά ἀποθνήσκουν, ἄλλοι νά ἐξορίζωνται, ἄλλοι νά μαστιγώνωνται, ἄλλοι νά φυλακίζωνται, ἄλλους νά φιλοξενοῦν τά ὅρη, αἱ ἐρημίαι, οἱ βράχοι καί τά σπήλαια, καί ἐμεῖς διαμένοντες στά σπίτια μας νά νομίζωμεν ὅτι θά παραμείνωμεν ἀβλαβεῖς;... Ταῦτα εἶπον ἀπό ἀγάπην πρός σέ καί ὡς ὐπενθύμισιν, ὅτι οἱ τά τοιαῦτα πράττοντες εἶναι ἄξιοι τιμωρίας» (P.G. 99, 1365).

Ὁ ἴδιος ἅγιος (Θεόδωρος ὁ Στουδίτης), γράφει δι’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς κοινωνοῦν μέ τούς αἱρετικούς: «Ἐχθρούς γάρ τοῦ Θεοῦ, ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῆ τῆ φωνῆ ἀπεφήνατο». (P.G. 99. 1049 Α). Καί ἀλλοῦ λέγει: «Οἱ μέν τέλεον περί τήν πίστιν ἐναυάγησαν΄ οἱ δέ, εἰ καί τοῖς λογισμοῖς ού κατεποντίσθησαν, ὅμως τῆ κοινωνία τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται» (P.G. 99, 1164 Α). Δηλαδή: «Ἄλλοι μέν ἐναυάγησαν περί τήν πίστιν τελείως, ἄλλοι δέ, καίτοι ἐσωτερικῶς δέν ἀσπάσθηκαν τήν κηρυττομένην κακοδοξίαν, συναπωλέσθησαν ὅμως μέ τούς λοιπούς λόγω τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετ’ αὐτῶν» (P.G. 99, 1164A).

Κατά τήν σχετικήν διδασκαλίαν τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ: «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διϊστασθαι» (P.G. 160. 105 C). Καί ἀλλαχοῦ: «Φεύγετε καί ὑμεῖς ἀδελφοί, τήν πρός τούς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καί τό μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων. Ἰδού ἐγώ, Μάρκος ὁ ἁμαρτωλός λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ μνημονεύων τοῦ Πάπα ὡς ὀρθοδόξου ἀρχιερέως, ἔνοχος ἔστι πάντα τά τῶν Λατίνων ἐκπληρῶσαι μέχρι καί αὐτῆς τῆς κουρᾶς τῶν γενείων καί ὁ λατινοφρονῶν μετά τῶν Λατίνων κριθήσεται καί ὡς παραβάτης τῆς πίστεως λογισθήσεται» (P.G. 160, 1097 D, 1100 Α).

Ὁ ἴδιος Ἅγιος (Μάρκος ὁ Εὐγενικός) εἰς Ἐγκύκλιόν του, ὤν ἐξόριστος γράφει: «Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ τῆς ἀληθείας δύναμις οὐ δέδεται... οἱ περισσότεροι τῶν ἀδελφῶν θαρροῦντες εἰς τήν ἐξορία μου... ἐκδιώκουν τούς παραβάτας τῆς ὀρθῆς πίστεως ὡς καθάρματα, μήτε συλλειτουργεῖν αὐτοῖς ἀνεχόμενοι, μήτε μνημονεύοντες ὅλως αὐτῶν ὡς χριστιανῶν». Καί μάλιστα οὔτε εἰς τήν κηδείαν του ἤθελε νά παρευρεθοῦν. Ὁ ἴδιος προέτρεπεν τούς ὀρθοδόξους νά ἀποφεύγουν τήν κοινωνίαν μετά τῶν αἱρετικῶν, διότι οὕτω διασφαλίζουν τήν κοινωνίαν των μετά τοῦ Θεοῦ: «Πέπεισμαι γάρ ἀκριβῶς, ὅτι ὅσον ἀποδιϊσταμαι τούτου (τοῦ Πατριάρχου) καί τῶν τοιούτων, ἐγγίζω τῶ Θεῶ καί πᾶσι τοῖς πιστοῖς καί ἁγίοις Πατράσι΄ καί ὥσπερ τούτου χωρίζομαι, οὕτως ἑνοῦμαι τῆ ἀληθεία καί τοῖς ἁγίοις» (P.G. 160, 536). Εἰς τήν ἰδίαν ‘Εγκύκλιον ἔλεγε: «Φεύγετε καί ὑμεῖς ἀδελφοί, τήν πρός τούς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καί τό μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων».

Οἱ ἁγιορεῖται Πατέρες, τό 1272, ἀπευθυνόμενοι πρός τόν αὐτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγον,ὁ ὁποῖος ἤθελε νά τούς ἐπιβάλη τό μνημόσυνον τοῦ λατινοφρονήσαντος Πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου γράφουν: «Καί πῶς ταῦτα ἀνέξεται ὀρθοδόξου ψυχή καί οὐκ ἀποστήσεται τῆς κοινωνἰας τῶν μνημονευσάντων αύτίκα ..., ὅτι μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία, ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν, κἄν ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων» (V. LAURENT - J. DARROUZES, DOSSIER GREC. DE L’ UNION DE LYON (1273-1277), Παρίσι 1976, σ. 399).

‘Αλλά καί ὁ νεώτερος ἅγιος (στάρεστς) τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα (+1927) προφητεύει διά τήν ἐποχήν μας: «Θά ἐξαπλωθοῦν παντοῦ αἱρέσεις... Ὀλίγοι θά ἀντιληφθοῦν τήν πανουργία τοῦ ἐχθροῦ.... Οἱ αἱρετικοί θά πάρουν τήν ἐξουσία στά χέρια τους.... Θά τοποθετήσουν παντοῦ δικούς τους ὑπηρέτας Θά μεταχειρίζωνται βίαν... Οἱ μονάζοντες θά καταπιέζωνται καί ὅσοι θά εἶναι συνδεδεμένοι μέ τά ὑλικά θά ὑποταχθοῦν στούς αἱρετικούς... Οἱ δαίμονες διά τῆς αἱρέσεως θά εἰσέρχωνται εἰς τά Μοναστήρια, τά ὁποῖα θά παραμείνουν μόνον τοῖχοι, ἡ χάρις θά ἔχει φύγει ...».

Ἰδού τί ἐπ’ αὐτοῦ διδάσκει καί παροτρύνει ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: «Τό κοινωνεῖν παρά αἱρετικοῦ ἤ προφανοῦς διαβεβλημένου κατά τόν βίον, ἀλλοτριοῖ Θεοῦ, καί προσοικειοῖ τῶ διαβόλω». Ἐπίσης: «Ἐκ παντός ἱερέως ἀδιαβλήτου μεταλαμβάνομεν. Διά τοῦτο δέ ἐκ τοῦ Ἰωσήφ οὐ μεταλαμβάνομεν, ὡς διαβεβλημένου αὐτοῦ δημοσία. Διαβεβλημένοι δ’ ἄν εἶεν πάντως καί οἱ τούτω συλλειτουργοῦντες». Ὁ ἴδιος εἰς τήν ἐρώτησιν: «Περί τῶν κοινωθεισῶν ἐκκλησιῶν ἐκ τῶν ἱερέων τῶν κοινωνησάντων τῆ αἱρέσει καί κατεχομένων ὑπ’ αὐτῶν, εἰ χρή ἐν αὐταῖς εἰσιέναι χάριν εὐχῆς καί ψαλμωδίας», ἀπαντᾶ: «Οὐ χρή τό καθόλου εἰς τάς τοιαύτας ἐκκλησίας εἰσιέναι, κατά τούς εἰρημένους τρόπους ἐπειδή γέγραπται. Ἰδού ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Ἅμα γάρ τῶ εἰσαχθῆναι τήν αἵρεσιν, ἀπέπτη ὁ ἔφορος τῶν ἐκεῖσε ἄγγελος, κατά τήν φωνήν τοῦ μεγάλου Βασιλείου. Καί κοινός οἶκος ὁ τοιόσδε χρηματίζει ναός. Καί οὐ μή εἰσέλθω, φησίν, εἰς Ἐκκλησίαν πονηρευομένων. Καί ὁ Ἀπόστολος. Τίς συγκατάθεσις γάρ Θεοῦ μετά εἰδώλων;»
http://kirykos.livejournal.com/541161.html