Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Οι Νεοημερολογίτες ισχυρίζονται, οτι διώρθωσαν τό ήμερολόγιο γιά καθαρά αστρονομικούς λόγους. 'Ήταν, λέγουν, ντροπή νά ακολουθουμε ενα λανθασμένο και απηρχαιωμένο ήμερολόγιο. Πολύ καλά. Τήν Έκκλησία βέβαια δέν τήν ενδιαφέρει ή αστρονομική ακρίβεια του ήμερολογίου, τήν ενδιαφέρει μόνον ή λειτουργική καί έορτολογική ένότητα καί τάξη των κατά τόπους  Εκκλησιων. Αλλά εστω, άς υποθέσουμε, οτι πράγματι γιά τήν Επιστημονική ακρίβεια αγωνιουσαν οΙ άνθρωποι αυτοί. Τότε, γιατί δέν διώρθωσαν πράγματι τό ήμερολόγιο μέ βάση τά Επιστημονικά δεδομένα του 20ου αιώνος, αλλά εφήρμοσαν ενα επίσης λανθασμένο ήμερολόγιο χρονολογούμενο από τόν 16ο αιωνα, τό ήμερολόγιο του Πάπα Γρηγορίου του ΙΓ;
Γιατί δέν εφήρμοσαν τό τόσο μελετημένο του Πέτρου Δραγγίτς, πού υπεβλήθη στό δηθεν πανορθόδοξο συνέδριο της Κωνσταντινουπόλεως του 1923;
Διότι ό πραγματικός σκοπός δέν ηταν ή επιστημονική διόρθωση του ήμερολογίου, πράγμα εντελως άχρηστο από εκκλησιαστικης απόψεως. Ο πραγματικός σκοπός ηταν ή εορτολογική ενωση των «'Εκκλησιων», και αυτη δεν μπορουσε να πραγματοποιηθεί, παρα μόνον μέ τήν προσχωρηση των 'Ορθοδόξων στό Γρηγοριανό ήμερολόγιο των Παπικων καί των Προτεσταντων, γιά νά εχουν όλοι τό ίδιο εορτολόγιο καί νά αρχίσει από κάπου νά πραγματοποιείται τό πρωτο στάδιο του Οικουμενισμου: ή ενωση των Χριστιανων λεγομένων εκκλησιων.

Δέν ειναι λοιπόν από παθολογική αγάπη πρός δεκατρείς (13) χαμένες ήμέρες, πού οί Παλαιοημερολογίτες εκοψαν τήν εκκλησιαστική κοινωνία μέ τήν καινοτόμο Εκκλησία, αλλά γιά νά μείνουν Όρθόδοξοι. Νεοημερολογιτισμός ίσον Οικουμενισμός, ίσον άρνηση της Αληθείας, άρνηση της Εκκλησίας της Μιας καί Άγίας, άρνηση της Ιερας Παραδόσεως, άρνηση της συνεχους παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στήν Εκκλησία. Οί Νεοημερολογίτες εκήρυξαν λανθασμένη τήν εορτολογική τάξη των Πατέρων της 'Εκκλησίας, ανέτρεψαν τήν εορτολογική σχέση μεταξύ πασχαλίου και ακινητων εορτων, κατηργησαν νηστειες, μετέτρεψαν ακίνητες εορτές σέ κινητές -π.χ. του Aγ. Γεωργίου- κατέστρεψαν τήν Έορτολογική άρμονία καί ενότητα της Έκκλησίας της Ελλάδος καί των άλλων Ορθοδόξων Έκκλησιων, πού δέν άλλαξαν τό εορτολόγιο  καί όλα αυτα για να συνεορταζουν μέ τούς αίρετικούς της Δύσεως. Προτίμησαν να Εορταζουν, οταν οί αλλοι αδελφοί τους 'Ορθόδοξοι νηστεύουν, για να πανηγυρίζουν μέ τούς Παπικούς καί τούς Προτεσταντες. Καί τί εγινε μέ τίς απόφασεις των Συνόδων του 1583, του 1587 καί του 1593, οί όποίες επανειλημμένως είχον αφορίσει, παντας όσους θα έδέχοvτο τήv Γρηροριαvήv μεταρρύθμισιv; 'Έκαvαv, πώς δέν τίς ήξεραν, ή τίς περιφρόνησαν μέ τήν μεγαλύτερη αδιαντροπια.

'Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, για να μείνουμε 'Ορθόδοξοι, παρα τήν σύγχρονη αίρεση του Οικουμενισμου, πού εχει διαβρώσει τα παντα μέσα στήν κρατική Έκκλησία. Μή πιστέψετε ποτέ αυτούς, πού θα θελήσουν να σας απατήσουν μέ τό συνηθισμένο ψέμα για τούς αφελείς. Θα σας πουν: «Τί σ' ενδιαφέρει εσένα, αν ό Πατριαρχης ειναι αίρετικός καί αν ό Άρχιεπίσκοπος καί οί Μητροπολίτες μνημονεύουν τόν Πατριαρχη; Άρχηγός μας δέν είναι ό Πατριαρχης, αλλα ό Χριστός. Έμείς ξέρουμε τήν καρδια μας καί τήν πίστη μας. Είμαστε Όρθόδοξοι. Ό Πατριαρχης ας κηρύττη, όποια αίρεση θέλει. Ο Αρχιεπίσκοπος ας μνημονεύη, όποιον αίρετικό θέλει. Αυτοί θα δώσουν λόγο για τήν ψυχη τους κι εμείς γιά την δικη μας. Έξ άλλου, εμείς είμαστε πρόβατα καί δέν μας πέφτει λόγος. 'Έχουσι γνωσιν οί πoιμένες.
 Ό Χριστός είπε, ότι πρός τόν Πατέρα δέν μπορεί νά πλησιάσει κανείς, παρά μόνον διά του Υίου. 'Έτσι καί πρός τόν Υίό δέν μπορεί νά πλησιάσει κανείς, παρά μόνον διά της Εκκλησίας. Χριστιανός δέν μπορεί νά υπάρξει σαν ατομο, υπάρχει μόνον σάν μέλος της Εκκλησίας. Καί ή 'Εκκλησία υπάρχει μόνον, όπου όμολογείται ή Άληθεια. Έκεί όπου όμολογείται ό Οικουμενισμός, δηλαδη τό ψευδος, δέν υπάρχει Έκκλησία, δέν υπάρχει Χριστός. Καί μη νομίσετε, ότι χρειάζεται νά ανεβει κανείς στόν άμβωνα και να κανει οικουμενιστικο κηρυγμα, αν και ποσο συχνά δέν γίνεται κι' αυτό. Στην 'Εκκλησία όμολογουμε την πίστη μας μέ τό ονομα του Έπισκόπου πού μνημονεύουμε. Οί Όρθόδοξοι μνημονεύουν Όρθόδοξο Έπίσκοπο, οί Άρειανοί Άρειανό, οί Μονοφυσίτες Μονοφυσίτη, οί Εικονοκλαστες Εικονοκλάστη, οί ουνίτες ουνίτη καί οί Οικουμενιστές Οικουμενιστή. Μπορεί τά πάντα νά φαίνωνται ορθόδοξα μέσα στην 'Εκκλησία, σμως ό Επίσκοπος πού θά μνημονεύση ό παππάς, θά μας κάνει νά καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Σέ μιά ουνίτικη εκκλησία τά πάντα φαίνονται ορθόδοξα. 'Ίσως μάλιστα καί ή γενειάδα καί τά μαλλιά του παππά νά είναι πιό μακρυά από των
Όρθοδόξων καί ή ψαλμωδία πιό βυζαντινή καί οί εικόνες πιό αυστηρές καί τό «Πιστεύω» ακόμη είναι χωρίς τό «φιλιόκβε». Όμως ό παππάς μνημονεύει τόν Έπίσκοπο των ουνιτων καί ό Έπίσκοπος των ουνιτων μνημονεύει τόν Πάπα καί όλη ή φαινομενική Όρθοδοξία πάει περίπατο. Μπορείτε νά πειτε, οτι δέν σας ενδιαφέρει, τί μνημονεύει ό παππάς, αφου εσας ή καρδιά σας είναι Όρθόδοξη; Θά μένατε νά κοινωνήσετε σέ μιά ουνίτικη εκκλησία; Όμως σέ μιά Νεοημερολογιτική εκκλησία μένετε. Όλα φαίνονται ορθόδοξα. ο παππάς μπορεί νά εχη ακόμη στήν ενορία σας γένεια καί μαλλιά καί μπορεί νά μή σας εχουν στείλει ακόμη «προοδευτικόν»ίεροκήρυκα. Όμως ποιόν Έπίσκοπο μνημονεύει ό παππάς; Καί αυτός ό Έπίσκοπος ποιούς Πατριάρχας καί Άρχιεπισκόπους καί Συνόδους μνημονεύει εκφώνως ή στά δίπτυχα; Μνημονεύουν τόν Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο αν μάλιστα είσαστε στήν Βόρειο Ελλάδα, όταν λειτουργη Έπίσκοπος θά ακούσετε τό μνημόσυνο του βαρθολομαίου εκφώνως. Καί ό Βαρθολομαίος ποιόν εχει γραμμένον στά δίπτυχα καί τόν μνημονεύει σέ κάθε λειτουργία; Τόν «πρεσβύτερο αδελφό του», σπως τόν ονομάζει σέ κάθε ευκαιρία, τόν Πάπα Ρώμης.
 Γιατί λοιπόν φεύγετε από τούς ουνίτες, αφού ετσι και αλλιως τον Πάπα μνημονευετε;
http://www.orthodoxienstasi.com/PDF/books/i%20allagi%20tou%20orthodoxou%20eortologiou.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω