Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Οι ενώσεις μέ τούς Μονοφυσίτες καί τούς ΛατίνουςΗ ένωση των Νεοημερολογιτών στήν πράξη μέ τήν καθημερινή μυστηριακή καί συμπροσευχητική διακοινωνία μέ τούς προκαταδικασμένους αιρετικούς Μονοφυσίτες καί Λατίνους, στήν Αντιόχεια καί στίς Μητροπόλεις του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνεπάγεται τόν μολυσμόν καί τήν σταδιακή σήψη όλων των Νεοημερολογιτικών αυτών εκκλησιών. Συνεπάγεται τήν ημέραν καθ΄ ημέραν εξάπλωση της νεκροποιού ασθένειας της Μονοφυσιτικής καί Λατινικής αιρέσεως καί της σήψεως, καί στήν συνέχεια τήν πλήρη νέκρωση των Εκκλησιών αυτών.
Η σήψη καί η νεκροποιός ασθένεια εξαπλώνεται όχι μόνον σέ αυτούς πού ενώνονται μέ τούς καταδικασμένους αιρετικούς, αλλά καί στούς κοινωνούντες μέ αυτούς, όπως συμβαίνει μέ όσους κοινωνούν μέ τά Πατριαρχεία Αντιοχείας καί τό λεγόμενο Οικουμενικό, δηλ. των Νεοημερολογιτών καί των Νεο "παλαιοημερολογιτών" τών Σλαυικών Πατριαρχείων, αφού ακολουθούν τούς πεπτωκότες στήν αίρεση καί κοινωνούν μαζί τους, χωρίς καμμία αντίσταση, σιωπώντες καί αποδεχόμενοι στήν πράξη τήν γενομένη προδοσία.
Οι περισσότεροι, βέβαια, από τούς Νεοημερολογίτες αυτούς δέν υστερούν σέ αιρετικές δηλώσεις καί Ενωτικές πράξεις, αφού καί στήν Ελλάδα έφερε τόν μιαρό πάπα καί ανεγνώρισε τόν παναιρετικό ως Επίσκοπο , ο καί σωματικά πλέον νεκρός Χριστόδουλος, καί όλη η Νέα Εκκλησία μέ τήν ιεραρχία της τόν χειροκρότησε καί μολύνθηκε άμεσα η τοπική "Εκκλησία". Οι άλλες τοπικές ορθόδοξες Εκκλησίες ποτέ δέν διέκοψαν τήν κοινωνία μέ τούς πρώην Ορθοδόξους καί νυν πεπτωκότες, πού έγιναν αιρετικοί, κυρίως του Πατριαρχείου της Αντιόχειας καί του Πατριαρχείου της Πόλης, πού ενώθηκαν καί στήν πράξη:
α. μέ τούς υπό τεσσάρων Οικουμενικών Συνόδων καταδικασθέντες Μονοφυσίτες καί
β. μέ τούς από πλήθος ορθοδόξων Συνόδων καί από τούς Θεοφόρους Πατέρες αναθεματισθέντες καί καταδικασθέντες Φράγγο-Λατίνους.

α. Τό Πατριαρχείο της Αντιόχειας εχει επισήμως ενωθεί μέ τούς Μονοφυσίτες, κατόπιν συνοδικής σχετικής αποφάσεως πού ορίζει, πότε θά ιεροπρακτεί, Μονοφυσίτης καί πότε, "Ορθόδοξος", ανάλογα μέ τό πλήθος των πιστων πού εχει κάθε θρησκευτική κοινότητα:
Η Αγία Σύνοδος της Αντιοχείας απεφάσισε τά εξής:
1. Τόν πλήρη καί αμοιβαίο σεβασμόν των δύο εκκλησιών ως πρός τό τελετουργικόν των, τήν πνευματικότητα, τήν κληρονομίαν καί τούς Αγίους πατέρας καί τήν πλήρη προστασίαν των λειτουργικών πράξεων καί της Αντιοχείας καί της Συρίας.
2. Τήν ενσωμάτωσιν των πατέρων καί των δύο εκκλησιών καί της παραδόσεως των γενικώς εις τά χριστιανικά επιμορφωτικά προγράμματα καί τήν θεολογίαν καθηγητών καί μαθητών.
3. Τήν αποφυγήν του νά δέχωνται μέλη μιας εκκλησίας εις τήν άλλην, όποιοι καί αν είναι οι λόγοι.
4. Τήν διοργάνωσιν συνάξεων των δύο Συνόδων οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη.
5. Νά παραμείνει κάθε εκκλησία ως σημείον αναφορας διά τά μέλη της εις θέματα αφορώντα γάμον, διαζύγιον, υιοθεσίαν κλπ.
6. Εάν δύο επίσκοποι δύο διαφορετικών εκκλησιών συναντηθούν διά πνευματικήν τελετήν, θά προϊσταται εκείνος πού θά έχει τό μεγαλύτερον ποίμνιον. Αλλά αν είναι εις τό μυστήριον του γάμου, θά προϊσταται ο επίσκοπος της εκκλησίας του νυμφίου.
7. Ό,τι έχει αναφερθει προηγουμένως δέν ισχύει κατά τόν συνεορτασμόν
επισκόπων εις τήν Θείαν Λειτουργίαν.
8. Ό,τι έχει λεχθει εις τό αριθμ. 6 άρθρον, ισχύει διά τούς κληρικούς καί των δύο εκκλησιών.
9. Εάν ένας ιερεύς μιας εκ των δύο εκκλησιών τύχη νά είναι εις κάποιαν περιοχήν, θά τελέση τά θεία μυστήρια διά τά μέλη καί των δύο εκκλησιών,
συμπεριλαμβανομένης καί της Θείας Λειτουργίας καί του μυστηρίου του γάμου.
Ο ίδιος ιερεύς θά κρατήση ανεξάρτητον αρχείον καί διά τάς δύο εκκλησίας καί θά μεταφέρη τήν καταγραφήν των μελών της αδελφής εκκλησίας εις τήν πνευματικήν της εξουσίαν.
10. Εάν δύο ιερείς καί των δύο εκκλησιών τύχη νά ευρίσκωνται εις κάποιαν κοινότητα, θά εναλλάσσονται, καί εις περίπτωσιν συνεορτασμού θά προϊσταται εκείνος μέ τό μεγαλύτερον ποίμνιον.
11. Εάν επίσκοπος από μίαν εκκλησίαν καί ένας ιερεύς από τήν αδελφήν εκκλησίαν τύχη νά συνεορτάζουν, θά προϊσταται, όπως είναι φυσικόν, ο
επίσκοπος, ακόμη καί αν ευρίσκεται εις τήν κοινότητα του ιερέωω, εφόσον θά υπάρχουν λαϊκοί καί από τάς δύο εκκλησίας.
12. Χειροτονίαι εις τούς βαθμούς της ιερωσύνης γίνονται από τήν πνευματικήν αρχήν των υποψηφίων εις κάθε εκκλησίαν, κατά προτίμησιν μέ τήν παρουσίαν
αδελφών από τήν άλλην αδελφήν εκκλησίαν.
13. Ανάδοχοι καί μάρτυρες γάμου επιτρέπεται νά επιλέγωνται από τά μέλη
καί των δύο εκκλησιών χωρίς διάκρισιν.
14. Εις όλας τάς κοινάς εορτάς θά προϊσταται ο αρχαιότερος τη τάξει ιερεύς.
15. Όλοι οι οργανισμοί των δύο εκκλησιών θά συνεργάζωνται εις όλα τά
θέματα, μορφωτικά, παιδείαν καί κοινωνικά διά τήν ανάπτυξιν του αδελφικού πνεύματος.
Σας υποσχόμεθα, μέ αυτήν τήν ευκαιρίαν, ότι θά συνεχίσωμεν νά ενισχύωμεν τήν σχέσιν μας μέ τήν αδελφήν εκκλησίαν καί όλας τάς άλλας εκκλησίας μέ σκοπόν νά γίνωμεν όλοι μία κοινότητα κάτω από ένα Ποιμένα".
συνεχίζεται...
http://www.orthway.org/Pdf%27s/Agioi_Kollybades_fthinoporo_2010.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω