Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Η αδιάλειπτη νόθευσις όλων των ορθών δογμάτων

O μοναχός Κοσμάς Φλαμιάτος ήδη από του 1849..προδιαγράφει την βαθμιαίαν διάβρωσιν την οποίαν προσπαθούν να επιφέρουν ολίγον κατ΄ολίγον οι ασύνετοι ποιμένες επί της εκκλησιαστικής συνειδήσεως: « Οι δε ολίγοι σωζόμενοι επίσκοποι, ουδεν άλλον έχουσιν ως προς τα εκκλησιαστικά καθήκοντα, ειμη όνομα κενόν και τύπον. Ώστε η απ΄αιώνος δοθείσα του Παναγίου Πνεύματος τελεταρχική των σεπτών μυστηρίων εξουσία εδόθη εις εκείνην την ασεβεστάτην αρχήν, ήτις προ πολλού νοθεύει αδιαλείπτως όλα τα ορθά δόγματα. Διαφθείρει το νόημα των Θείων Γραφών, εξαλείφει τους όρους των Αποστόλων και των Ιερών Συνόδων και δια των πλανηθέντων επισκόπων και κληρικών, καταργούνται αναιπεσθήτως όλα τα ορθά φρονήματα και μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και αντιεισάγονται αξιοδακρύτως αι κακοδοξίαι της πλάνης». (Κ.Φ.-σ. 45)

.......
Οφείλομεν να συνειδητοποιήσωμεν ότι ευρισκόμεθα εν μέσω μεγάλης συγχύσεως, η οποία ως λέγουν οι Πατέρες δημιουργεί κατάστασιν πένθους στην Εκκλησία. Θρηνών ο Μ. Βασίλειος ευρεθείς εις παρομοίας καταστάσεις γράφει προς τον επίσκοπον Νικοπόλεως Θεόδοτον: «Γίνωσκε γαρ ποθεινότατε ημιν και τιμιώτατε, ότι ούπω οίδα τοσούτον πένθος άλλοτε τη ψυχή μου παραδεξάμενος, όσον νυν, ότε ήκουσα των εκκλησιαστικών θεσμών την σύγχυσιν». (PG32.564)

Από το βιβλίο "ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ" σελ.222).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω