Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Eπιστολή Μεγάλου Κωνσταντίνου...


Ως αναφέρει ο Θεοδώρητος ο Κύρου (393-460) εις την Εκκλησιαστικήν του Ιστορίαν (429), ο Μέγας Κωνσταντίνος (280-337) έγραψε επιστολήν προς τους επισκόπους που δεν ηδυνήθησαν να παρευρεθούν εις την Α΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, και η οποία ευρίσκεται εις τον 82ον τόμον της Πατρολογίας του Μιγνίου. Εις αυτήν αναφέρει ότι αι εορταί και αι νηστείαι επιτελούνται τον αυτόν χρόνον υφ΄όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτό δε ισχύει δια τας ημέρας του Πάσχα, αλλά και "μετά τας του Πάσχα ημέρας" όπου έχομεν π.χ. την νηστείαν των Αγ. Αποστόλων καθ΄ότι δεν χωρίζει το Μηνολόγιον του Πασχαλίου: "Τί γαρ ημίν κάλλιον, τί δε σεμνότερον υπάρξαι δυνήσεται, του την εορτήν ταύτην, παρ΄ής την της αθανασίας ειλήφαμεν ελπίδα, μιά τάξει και φανερώ λόγω παρά πάσιν αδιαπτώτως φυλάττεσθαι;...Λογισάσθω δε η της υμετέρας οσιότητος αγχίνοια, όπως εστί δεινόν τε και απρεπές, κατά τας αυτάς ημέρας, ετέρους μεν ταις νηστείαις σχολάζειν, ετέρους δε συμπόσια επιτελείν. και μετά τας του Πάσχα ημέρας αλλους μεν εν εορταίς και ανέσεσιν εξετάζεσθαι, άλλους δε ταις ορισμέναις εκδεδόσθαι νηστείαις. Δια τούτο γουν, της προσηκούσης επανορθώσεως τυχείν, και προς μίαν διατύπωσιν άγεσθαι τούτο η θεία Πρόνοια βουλεύεται, ως έγωγε άπαντας ηγούμαι συνοράν" (Migne-PG 82.933AB-396AB).

Από το βιβλίο: "Ολίγα τινά περί του εκκλησιαστικού εορτολογίου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω