Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΑΥΤΟΙ;

«Αυστηροί οι Ιεροί Κανόνες με τους χριστιανούς που τιμούν κεκοιμημένους αιρετικούς».

 
Ο Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης [ Ἑρμηνεύει τούς Θ΄ καί ΛΔ΄ Ἱερούς Κανόνες τῆς Συνόδου τῆς Λαοδικείας: ◊ [Κανών Θ΄]:

«…σοι νήκουν στήν κκλησία, δηλαδή ο λαϊκοί ρθόδοξοι πιστοί, δέν πρέπει νά πηγαίνουν στά κοιμητήρια τν αρετικν, που νταφιάστηκαν ρισμένοι πιφανες αρετικοί, στούς χώρους που τάφησαν μάρτυρές τους˙ […]

Ἀλλά οὔτε πρέπει νά πηγαίνουν σ’ αὐτούς, οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴτε γιά νά προσευχηθοῦν, εἴτε γιά θεραπεία, δηλαδή γιά νά τούς τιμήσουν ἤ γιά νά ζητήσουν γιατρειά ἀπ’ αὐτούς γιά τίς ἀσθένειές τους. Καί ὅσοι τό κάνουν αὐτό, ὁρίζει ὁ παρών Κανόνας νά ἀφορίζωνται προσωρινά, ἕως ὅτου μετανοήσουν καί ἐξομολογηθοῦν ὅτι ἔσφαλαν.

Κοίτα καί τόν ΜΕ΄ Ἀποστολικό Κανόνα, πού διατάζει τόν ἀφορισμό τῶν κληρικῶν πού συμπροσευχήθηκαν μέ αἱρετικούς»

◊ [Κανών ΛΔ΄:] «…Ὁ μέν Θ΄ Κανόνας ἀφορίζει μόνο, αὐτούς πού πηγαίνουν στά μνήματα τῶν ψευδομαρτύρων τῶν αἱρετικῶν, … ὁ δέ παρών [ὁ ΛΔ΄] ἀναθεματίζει αὐτούς πού πηγαίνουν σ’ αὐτά, ἐπειδή ἄφησαν τούς ἀληθινούς Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, χωριζόμενοι ἀπό τόν Θεό, καί πῆγαν στούς ψευδομάρτυρες αὐτούς μέ ὅλη τους τήν καρδιά καί τή διάθεση …».

[Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον τῆς νοητῆς Νηός, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 423, 424 καί 433, μέ ἀπόδοση στή δημοτική γλώσσα].
Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω