Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ

Στο μπλογκ "Αποτίχειση" βρήκαμε το παρακάτω σχόλιο στην ανάρτηση του κ. Λαυρέντιου Ντετζόρτζιον:                                                                ΠΕΡΙ ΑΠΑΞΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο: ἀπὸ ἕνα μὴ-θεολογικὸ θέμα σὲ ἕνα ὀλέθριο θεολογικὸ λάθος
=================================
 Πρός
τόν κ. Λαυρέντιον Ντετζόρτζιον
τοῦ Συλλόγου Κοσμᾶ Φλαμιάτος
καί τούς λοιπούς σχολιαστάς
τῆς ‘Αποτειχίσεως»

‘Αγαπητοί, μᾶς ἐπιρρίψατε τήν κατηγορίαν τοῦ «ἡμερολάτρου», ὅπερ ταυτόν μέ τήν τοῦ «εἰδωλολάτρου», διά τόν λόγον ὅτι δέν συμβιβασθήκαμε μέ τήν «διόρθωσιν» (ὅπως τήν θεωρῆτε ἐσεῖς), τοῦ «ἐσφαλμένου» (πάλιν καθ’ ὑμᾶς) Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου. Μέ τό δικό σας σκεπτικόν ὅμως ἡμεῖς θά ἔπρεπε, ὄχι μίαν, ἀλλά πολλάς καί βαρείας κατηγορίας, νά εἴχομεν ἐπιρρίψει εἰς τούς καινοτόμους τοῦ νέου Ἡμερολογίου καί εἰς ὑμᾶς οἱ ὁποῖοι τούς ἀκολουθεῖτε, καί ὄχι μόνον τήν «κατηγορίαν» τοῦ «ἡμερολάτρου» (= «εἰδωλολάτρου»), ἀλλά καί τοῦ «φράγκου» (αφοῦ κατ’ οὐσίαν τό ἔργον τοῦ παπισμοῦ διηκόνησαν καί διακονοῦν) καί τοῦ «μασώνου» (ἀφοῦ εἰς ὅλας τάς φάσεις μασῶνοι κληρικοί των ἐπρωτοστάτησαν) καί τοῦ «σιωνιστοῦ» (ἀφοῦ διαχρονικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν Ἑβραίων Σιωνιστῶν εἰς τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἡμερολογίου).

Πώς, ὅμως, παραβλέπετε τό γεγονός, ὅτι τήν εἰσαγωγήν τοῦ νέου Ἡμερολογίου ἀπεφάσισεν ἕνας Μασῶνος Πατριάρχης ὁ Μελέτιος Μεταξάκης καί τήν προώθησαν διά τοῦ ψευδοπανορθόδου Συνεδρίου τῆς Κωνλεως (1923) οἱ Σύνεδροί του Μασῶνοι Κληρικοί, ἐνῶ τήν ὑλοποίησεν μέ τά ὅπλα τῆς τότε Δικατατορίας ὁ ἀναρριχηθείς τότε δυνάμει «ἀριστίνδην Συνόδου» Χρυσόστομος Παπαδόπουλος; Καί πῶς νά τά παραβλέπψωμεν καί πώς νά μήν ἐπιμείνωμεν εἰς αυτά (ἐστω καί ἄν μᾶς ἀπευθύνουν ὕβρεις ὅπως «ντροπή σου» «παρεμβαίνεις σάν πάπας» «εἶσαι ἀναιδής», «δέν ἔχετε σταλιά ἀξιοπρέπεια»), ὅταν ξεχνάτε τόσο εὔκολα ὅτι ἡ καινοτομία εἰσήχθη αὐθαίρετα, πραξικοπηματικά, ἀλλά καί χωρίς νά ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ 13 αὐτές ἡμέρες, τίς ὁποῖεςς ἐπρόσθεσαν διά τήν «διόρθωσιν», ἦσαν τά «ἐνέχυρα» τῆς προδοσίας, τά ὁποῖα τούς ἔδωσαν οἱ Παπισταί, οἱ Μασῶνοι καί οἱ Σιωνισταί καί ὅλοι οἱ αἱρετικοί, διά νά τά ἐπιστρέψουν «σύν τόκω», ἤτοι παραδίδοντες εἰς τάς χεῖρας τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ τόν «νέον Ἰσραήλ», ἀφοῦ προηγουμένως ἐφρόντισαν «πρός διευκόλυνσιν» οἱ Οἰκουμενισταί τοῦ Φαναρίου νά χαρακτηρίσουν ὅλας τάς αἱρέσεις «Ἐκκλησίας Χριστοῦ». (Εγκύκλιος Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 1920 Πρός τάς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας), ἄνευ τῶν ὁποίων ἦτο ἀδύνατον νά «ἀπολαμβάναμε» σήμερα τάς «συναδελφικάς» ἐπισκέψεις τοῦ Βαρθολομαίου καί τά «λογύδρια» του εἰς τάς Συναγωγάς τῶν Ἐβραίων.

Ἀγαπητοί ειναι πολύ ἐπιπόλαιον καί ἀνεύθυνον τό λεγόμενον ὅτι «οἱ παλαιοημερολογιτες ἐμμένοντες εἰς τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον ἀποβαίνουν ἡμερολάτραι καί εἰδωλολάτραι». Δέν θέλομεν νά σᾶς ἐπιστρέψωμεν τήν κατηγορίαν, ὅπερ θά ἔδει, διότι ειναι τόση μεγάλη ἡ «πρεμοῦρα» σας νά ἀκολουθήσωμεν οἱ πάντες εἰς τό «διορθωμένον ἡμερολόγιον», ὥστε μᾶλλον ἐσεῖς ἔχετε γίνει Ἡμερολάτρες καί εἰδωλολάτρες», ἀφοῦ ἡ διόρθωσις γίνεται αὐτοσκοπός καί ταυτίζεται μέ τήν Ἐκκλησίαν σας, ἡ ὁποία ἐν τέλει κατήντησεν ὑποχειρία τῶν σκοτεινῶν Σιωνιστικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα ἐπείγονται ἀπό τότε «ἀλλοιῶσαι χρόνους καί καιρούς», διά νά δεχθοῦν τόν «ἐρχόμενον» ἀντίχριστον, ο ὁποῖος «θά καθίση ἐν τόπω ἁγίω»,.
Ειναι τολμηρά οντως αὐτά πού γράφω, ἀλλά δέν δύναμαι νά παραβλέψω, ὅτι τό νέον ἡμερολόγιον, εἴτε παπικόν τό ονομάσετε ειτε διορθωμένον Ἰουλιανόν, ἔγινε, δυστυχῶς τό ὄργανον τοῦ ἐγκλήματος, ἤτοι ἡ μάχαιρα τήν ὁποίαν ἐχρησιμοποίησαν καί κατέσφαξαν τούς Ὀρθοδόξους λαούς, καί τούς ἀπέσπασαν ἀπό τήν ἀγκάλην τῆς Ὀρθοδοξίας καί τούς ὡδήγησαν εἰς τόν ἀντίχριστον Πάπα. Ναί, ἀγαπητοί, ἡ μάχαιρα αὐτή καθ’ ἑαυτή δέν ειναι κακή, ἀλλά ὁ σφαγέας καί ὁ εγκληματίας τήν ἐχρησιμοποίησε καί ὡς φονικόν ὅργανον. Καί τό ἡμερολόγιον δέν ειναι αὐτό καθ’ ἑαυτόν καλόν ἤ κακόν, οἱ Εβραῖοι ὅμως εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (325), οἱ παπικοί εἰς τήν Δύσιν (τόν ΙΣΤ αἰῶνα) καί οἱ Οἰκουμενισταί τοῦ 1924, τό ἀθῶον αὐτό καθ’ ἑαυτό ἡμερολόγιον, τό μετέτρεψαν εἰς μάχαιραν καί «ἔθυσαν καί ἀπώλεσαν»


Καί τέλος πάντων διατί προσπαθείτε παντί τρόπω νά θεωρήσετε ὅτι δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν τό ἡμερολόγιον μέ τόν Οἰκουμενισμόν, καί θέλετε νά τα διαχωρίσετε. Δέν καταλαβαίνετε ὅτι δυνάμει τοῦ Πασχαλίου Κανόνος, ὅπως τόν συνεκρότησαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Α΄ Οίκουμενικῆς Συνόδου, δυνάμει τῶν Ἀποφάσεων τῆς Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ αιῶνος, καί ἐν συνεχεία δυνάμει τῆς οἰκουμενιστικῆς σκοπιμότητος διά τήν ὁποίαν ἐπεβλήθη ἡ Καινοτομία τό 1920 – 1920 (‘Εγκύκλιος 1920) αὐτά τά δύο μεγέθη δέν μποροῦν νά ξεχωρίσουν. Ειναι ἀλληλένδετα. Ματαίως κοπιάζετε νά τά ξεχωρίσετε. Διότι ὅπως ἀποδεικνύει καί εἰς τό σύγγραμμά του: «ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ» ὁ μακαριστός μοναχός π. Παῦλος ὁ Κύπριος, ἄλλαξαν τό ἡμερολόγιο, δι’ οἰκουμενιστικούς καί μόνον λόγους καί σκοπιμότητας, καί τάς αἱρέσεις τάς μετωνόμασαν βλασφήμως εἰς «ἐκκλησίας Χριστοῦ» διά νά πλησιάσουν τήν αἱρεσιοβριθῆ Δύσιν, ειναι δυνατόν τώρα νά ἐπανακάμψουν; Μόνον ἄν εἴπουν «ἀναστάς πορεύσωμαι πρός τόν Πατέρα μου».

Γράφει κάποιος σχολιαστής, ὅτι δέν ἄλλαξαν τό «Πασχάλιον», καί ἑπομένως δέν ἐδέχθησαν τό καταδικασμένο «Παπικό Πασχάλιο». Μά δέν βλέπετε πώς καί ἐδω σκοπίμως ἐνήργησαν; Διότι πέραν τῆς οἰκουμενιστικῆς σκοπιμότητός των θά ἀπεκαλύπτετο εὐθέως καί ἡ σιωνιστική, γεγονός τό ὁποίο θά ὡδηγοῦσε δι’ ἄλλην μίαν φοράν εἰς ἀποτυχίαν τό σχέδιον τῆς παγκοσμίου προδοσίας, αὐτό τό ὁποῖον σήμερον κρύπτεται ὑπό τόν μανδύαν τῆς παγκοσμιοποιήσεως (εἰς πολιτικόν ἐπίπεδον) καί τῆς ἀντιχρίστου πανθρησκείας (εἰς θρησκευτικόν). Καί ἡ σιωνιστική σκοπιμότης πάλαι τε καί νῦν ἦτο καί ειναι «νά ἑορτάζεται τό Πάσχα μετά τῶν Ἐβραίων», καί ὄχι ὅπως ὥρισαν οἱ ἄγιοι Πατέρες βάσει τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου ἀπό 22 Μαρτίου, ἕως 25 Ἀπριλίου. Καί αὐτό πάντοτε ἐπεδίωκον καί ἐν τέλει ἐπέτυχον οἱ Εβραῖοι, οἰ Παπικοί καί οἱ Νεομερολογιτες, μέ τήν δῆθεν πτῶσιν τῆς ἰσημερίας εἰς τήν 21 Μαρτίου Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου (ἀφοῦ τήν ἡμερομηνίαν τῆς ἐαρινῆς ισημεριίας τήν μετωνόμασαν εἰς ἐαρινήν πανσέληνον, ἡ ὁποία ειναι ἡ ἀφετηρία τῆς ἑορτῆς τοῦ νομικοῦ Πάσχα).

‘Αγαπητοί ἔχετε δεδομένας τάς καταδικαστικάς ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων, γνωρίζετε τούς ἀγῶνας τῶν Ὀρθοδόξων κατά τῆς Ἑορτολογικῆς καινοτομίας τῆς Δύσεως, ακούσατε τήν κραυγήν ἀγωνίας των ὅτι «ΜΑΣ ΕΦΡΑΓΚΕΨΑΝ», γνωρίζετε ὅτι οἱ καινοτόμοι ἔγιναν στυγνοί δολφόνοι τῶν Ὀρθοδόξων, καί ὅμως ἐπιμένετε νά χωρίσετε τόν ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΝ ἀπό τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. Δική σας ἐπιλογή καί ἀπολύτως δική σας ἡ εὐθύνη. Ἐμεῖς χάριτι Θεοῦ δέν πρόκειται νά δεχθοῦμε αὐτόν τόν διαχωρισμόν, διότι δέν μποροῦμε νά χωρίσουμε τήν «μάχαιρα» (τό νέο ἡμερολόγιο) ἀπό τόν «σφαγέα» (τούς Οἰκουμενιστάς Ἐπισκόπους). Θά τούς ἀντιμετωπίσωμεν, χάριτι Θεοῦ, μαζί. Ὅσον πολλοί καί .ἄ ειναι. «Κρεῖσσον ἐπαινετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεοῦ».

(‘Επίσκοπος Κήρυκος, Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς ἀκαινοτομήτου Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω