Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Μία ταπεινή σύστασις προς τους οικουμενιστάς αρχιερείς

Τοῦ Ομολογητού Θεολόγου κ. Νικολάου Σωτηροπούλου

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ Ἀρχιερεῖς ὑποστηρίζουν ὅτι δέν ὑπάρχει μία Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλ᾿ ὑπάρχουν πολλές Ἐκκλησίες.
Ὁ Παπισμός δηλαδή, οἱ Προτεσταντικές Ὁμολογίες καί ἄλλοι ἑτερόδοξοι εἶνε Ἐκκλησίες. Δέν γνωρίζω, ἄν οἱ Οἰκουμενισταί θεωροῦν Ἐκκλησίες και τούς λεγομένους Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί τούς Μορμόνους.
Και ἐπειδή οἱ Οἰκουμενισταί φρονοῦν ὅτι ὑπάρχουν πολλές Ἐκκλησίες, γι᾿ αὐτό ἐγκρίνουν καί τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν καί τή συμμετοχή τους σ᾿ αὐτό.

Ἕνας μάλιστα ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, Ἀρχιεπίσκοπος, ἔλαβε καί τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου σέ τμῆμα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.
Μεγάλη τιμή!...

Θέλω ταπεινῶς νά κάνω μία σύστασι στούς Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς.
Βεβαίως γνωρίζω ὅτι εἶνε δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, νά κάνῃ κανείς σύστασι σέ Ἀρχιερέα.
Τοῦτο θεωρεῖται αὐθάδεια, πολύ μεγάλη αὐθάδεια, ἀφοῦ μάλιστα, ὅπως Ἀρχιερεύς ἔγραψε καί δέν ἀνακάλεσε, ὁ Ἐπίσκοπος εἶνε «τό κριτήριον τῆς ἀληθείας».

Ἀλλ᾿ἐπειδή ὁ ταλαίπωρος ἔχω τόν πειρασμό νά ὁμιλήσω καί δέν ἀντέχω νά μήν ὁμιλήσω, ἔστω καί ἄν θεωρηθῶ αὐθαδέστατος, προβαίνω στή σύστασι.
Συνιστῶ στούς Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς, γιά νά εἶνε συνεπεῖς προς τό ἐκκλησιολογικό φρόνημά τους, νά δώσουν ἐντολή στούς ἱερούς ναούς καί στίς ἱερές μονές τῆς δικαιοδοσίας τους ν᾿ἀπαγγέλλουν τό Σύμβολο τῆς Πίστεως μέ διαφορά ὡς πρός τό ἄρθρο περί Ἐκκλησίας.

Ὁ ἀπαγγέλλων δηλαδή τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὅταν φθάνῃ στό ἄρθρο περί Ἐκκλησίας, ἀντί νά λέγῃ «Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν» νά λέγῃ, μέ ἰδιαίτερη μάλιστα ἔμφασι, «Εἰς πολλάς, ἁγίας, καθολικάς καί ἀποστολικάς
Ἐκκλησίας».

Ἄς δώσουν λοιπόν ἐντολή οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς ν᾿ ἀπαγγέλλεται ἔτσι τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, γιά νά δείξουν ὅτι εἶνε συνεπεῖς πρός τό ἐκκλησιολογικό φρόνημά τους, ἀλλά καί γιά νά ἰδοῦν πῶς θα ἀντιδράσουν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι.
Ἄν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι ταραχθοῦν καί διαμαρτυρηθοῦν, οἱ Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς νά ἔχουν ἕτοιμο κήρυγμα, τό ὁποῖο νά διαβασθῇ ἀμέσως καί ν᾿ ἀποδεικνύῃ ὅτι ὁ Χριστός ἵδρυσε πολλές Ἐκκλησίες, ὄχι μία, καί οἱ Πατέρες οἱ συντάξαντες το ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως περί μιᾶς Ἐκκλησίας πλανήθηκαν οἰκτρῶς.

Ἄλλωστε στήν προοδευτική ἐποχή μας ἡ Θεολογία τῶν Πατέρων εἶναι ξεπερασμένη. Ἔχομεν γάρ μεταπατερικήν Θεολογίαν!
Μετά τή σύστασι καί μία ὑποσημείωσι:

Ἄν τυχόν δέν βρίσκεται ἱεροψάλτης ἤ ἄλλος ἐκκλησιαζόμενος νά ἀπαγγείλῃ τό Σύμβολο τῆς Πίστεως συμφώνως πρός τήν Οἰκουμενιστική ἀντίληψι περί πολλῶν Ἐκκλησιῶν,
δέχομαι νά τό ἀπαγγείλω ἐγώ, ὑπό τόν ὅρον ὅμως νά εἶνε παρών ὁ Οἰκουμενιστής Ἀρχιερεύς...
Εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι στήν Ἁγία Γραφή ἔχει θέσι καί ἡ εἰρωνεία.

Ο.Τ., 21/10/2011
 
Από Αποτείχιση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω