Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Πατριάρχης Βαρθολομαίος, « Ἐπικίνδυνος ἀτραπὸς εἰς τὴν ὁποίαν εὐκόλως δύναται νὰ παρασυρθῇ ὁ μοναχὸς εἶναι ἡ κρίσις τῶν πράξεων τῶν ποιμένων»


Αναδημοσιεύουμε σήμερα από την επίσημη ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου ολόκληρη την ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Σε αυτήν ο Πατριάρχης κάνει «μαθήματα» υπακοής στους μοναχούς και τους απαγορεύει τη διατύπωση κάθε κρίσης για τις πράξεις των προεστώτων και των επισκόπων, ακόμη και όταν αυτές αφορούν στα θέματα της Πίστεως. Λέει ο Πατριάρχης Βαρθλομαίος: «Ἐπικίνδυνος καὶ ὀλισθηρὰ ἀτραπὸς εἰς τὴν ὁποίαν εὐκόλως δύναται νὰ παρασυρθῇ ὁ μοναχὸς «ἐκ συναρπαγῆς, ἀπροσεξίας καὶ τοῦ πονηροῦ ἐπηρείας» εἶναι ἡ κρίσις τῶν πράξεων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν προεστῶτος καὶ τῶν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τεθέντων ποιμένων. Τὸ ἐπικίνδυνον δὲ ἔγκειται εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τοιοῦτος μοναχὸς πλανᾶται θεωρῶν ὅτι οὗτος τηρεῖ ἄσπιλον «τὴν παρακαταθήκην» τῆς πίστεως, ἀγνοῶν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διατυπουμένην σαφῶς ὑπὸ τοῦ πρωτοκορυφαίου τῶν ἀποστόλων Παύλου «πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. ιγ΄ 17)»...

Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναπτύσσει στους Αγιορείτες μοναχούς τη θεολογία των διαλόγων χρησιμοποιώντας τις συνήθεις αναφορές νεωτεριστών θεολόγων της ετερότητας. Τονίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὡς κατέχουσα τὴν ἀλήθειαν οὐδέποτε ἐφοβήθη τὴν συνομιλίαν μετὰ τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου, ἀκολουθοῦσα καὶ εἰς αὐτὸ τὸ παράδειγμα τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ τελειωτοῦ τῆς πίστεως αὐτῆς Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος συνωμίλει μετὰ τῆς Σαμαρείτιδος γυναικὸς γνωρίζων ὅτι θά προεκάλει τὴν ἀπορίαν καὶ τὴν ἀντίδρασιν τῶν μαθητῶν Του. Τὸ αὐτὸ ἐποίησε καὶ ὁ ἐκ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς προερχόμενος μέγας θεολόγος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος κληθεὶς συνδιελέχθη μεθ᾽ ἑτεροδόξων καὶ δὴ καὶ ἀλλοθρήσκων».
Ουδέν βέβαια λέγει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τις συμπροσευχές του ιδίου και άλλων επισκόπων και κληρικών του με ετεροδόξους αλλά και αλλοθρήσκους, οικουμενιστική πρακτική την οποία ρητώς απαγορεύουν οι Ιεροί Κανόνες επιβάλλοντας στους παραβάτες κληρικούς το επιτίμιο της καθαίρεσης. Δεν λησμονούμε δε πως λίγες μόνο μέρες μετά τις διαβεβαιώσεις του Πατριάρχη προς τους μοναχούς της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους ότι «λαλοῦντες καὶ ἡμεῖς «τὴν ἐν ἡμῖν ἀλήθειαν» διεξάγομεν διάλογον ἀληθείας ἐργαζόμενοι διὰ τὴν προσέγγισιν καὶ τὴν κατανόησιν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καλῆς προθέσεως ἄνευ οἱασδήποτε ἐκπτώσεως ἢ παραχαράξεως τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως» ο ίδιος συμπροσευχήθηκε στην Ασσίζη εντός παπικού ναού μαζί με τον Πάπα, τον Αγγλικανό «Αρχιεπίσκοπο» αλλά και βουδιστές, ειδωλολάτρες και παντός είδους κακοδόξους και πεπλανημένους. Αλήθεια, αυτή η συμπροσευχή έγινε «διὰ νὰ πεισθοῦν οἱ καλοπροαίρετοι ἐκ τῶν συνομιλητῶν ἡμῶν» για την Αλήθεια της Ορθοδοξίας; Και επείσθησαν άραγε;

5 σχόλια:


Ανώνυμος είπε...
το πληρωμα της εκκλησίας κατά τους ποιμένας έχει δικαίωμα κρίσεως, λόγου,επικυρώσεως ή απορρίψεως στάσεων και πρακτικών των ποιμένων; οι ποιμένες εκφράζουν το υπο του κυρίου εις αυτούς εμπιστευθέν ποίμνιον του χριστού και οχι δικό τους ή δικές τους απόψεις και ετεροδιδασκαλίες. ο λαός του θεού φύλαξ της ορθοδοξίας εστι και σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται εν ονόματι κυρίου αλλά διαβόλου η φίμωσίς του. αν νομίζουν ορισμένοι ότι η εκκλησία είναι χωράφι τους και οι πιστοί στο χριστό σκλάβοι τους πλνώνται πλάνην οικτράν. οι πατριάρχαι,αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, επίσκοποι και ιερείς είναι αρχιδιακονηταί του λαού του θεού. αν θέλουν παπικού τύπου αλάθητα, πρωτεία και απυρόβλητα ας αποβάλλουν το τιμιο πάσο και ας αυτομολήσουν εις τον παπισμόν, τον προτεσταντισμό ή όπου αλλού θέλουν. αρκετά. έχομε τους χουντικούς κοσμικούς άρχοντες. δεν θα βάλομε στον τράχηλό μας και τους κληρικούς.
άν οι κύριοι της διοικήσεως της εκκλησίας δεν μας αναγνωρίζουν ουδεμίαν αναγνώρισιν και νομιμοποίησιν λαμβάνουν και από ημάς.
είναι ήδη εις το περιθώριον της συνειδήσεώς μας τοιούτου τύπου ανθρωποι.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ν. είπε...
Τί ομοιότης αλήθεια του λόγου του κ. Βαρθολομαίου με τον λόγο του Δημητριάδος κ. Ιγνατίου; Μήπως εφοίτησαν στο ίδιο πανεπιστήμιο όπου το μάθημα της Πατρολογίας δεν εδιδάχθηκαν καθόλου;
Νομίζω πως θα ήταν καλό να παρουσιασθεί από το ιστολόγιό σας, ένα βίντεο που μας είχε δείξει σε αντιοικουμενιστικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης (που είχε οργανώσει ο π. Θεόδωρος Ζήσης) ο π. Πέτρος Χήρς και το οποίο περίτρανα απεδείκνυε ότι μόνο Ορθοδοξία δεν ομολογούν οι «ορθόδοξοι» εκπρόσωποί μας στους διαλόγους με τους ετερόδοξους και αλλόδοξους. Μάλλον μας κοροϊδεύουν για να μην πω μας δουλεύουν.... Η υποκρισία τους πλέον είναι ορατή κι από τον πλέον αφελή.

Αντιοικουμενιστής είπε...
Την πιο ακραία επικίνδυνη και ολισθηρά οδό ακολουθεί ο "οικουμενικός" μας πατριάρχης και οι ακολουθούντες αυτόν μητροπολίται και πανεπιστημιακοί καθηγηταί των ημετέρων θεολογικών σχολών. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία ουδόλως έχει ή είχε ανάγκη διαλόγου με οποιονδήποτε άνθρωπο, φορέα, θρησκεία, φιλοσοφία κ.λπ. που ΔΕΝ θέλγεται και δεν συγκινείται από το Σωστικό της μήνυμα. Κάτι αντίθετο συνιστά απαράδεκτην ενέργειαν προς την ελευθερία και το αυτεξούσιο κάθε ανθρώπου, ιδιότητες που έχει χαρίσει ο Ύψιστος Τριαδικός Θεός στον άνθρωπο κατά την πλάση του. "Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.» Η Ορθόδοξη Εκκλησία υφίσταται εδώ και δυο χιλιάδες έτη και δεν άγνωστη ουδόλως στους προτεστάντας, είναι δε απολύτως γνώριμη εις τους, εμμένοντας πεισματικώς εις την πλάνην των, παπικούς. Ο δε Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο 16ο κεφάλαιο (28 - 31) λέγει: "είπε δε· ερωτώ ουν σε, πάτερ, ίνα πέμψης αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου· έχω γαρ πέντε αδελφούς· όπως διαμαρτύρηται αυτοίς, ίνα μη και αυτοί έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου. λέγει αυτώ Αβραάμ· έχουσι Μωϋσέα και τους προφήτας· ακουσάτωσαν αυτών." Είναι επομένως μάταιο, ανώφελο και ενέχει σοβαρούς κινδύνους, το να οχλούμε διαρκώς και αδιαλείπτως τους οποιουσδήποτε εμμένοντας σταθερώς και αμετακινήτως εις τις πλάνες τους προκειμένου να τους...συγκινήσουμε εις την Αγία μας Ορθοδοξία. Αυτή η δαιμονική εμμονή, εκτός ότι προσβάλει το αυτεξούσιο και την ελευθερία του κάθε ανθρώπου να πιστεύει ότι θέλει είναι απολύτως αντίθετη με την προσταγή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ο οποίος διακηρρύτει: "αἱρετικὸν ἀνθρώπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος." Τα όσα δε μας προστάζει ο "οικουμενικός" μας πατριάρχης, μέσω του Αποστόλου Παύλου να υπακούμε και να πειθόμεθα στους ηγουμένους ημών, πολύ ορθά τα λέγει μόνον που θειότατος Παύλος εννοεί μόνον εκείνους τους ηγουμένους που διαθέτουν ακέραιον Ορθόδοξον Φρόνημα και όχι τον οποιονδήποτε ηγούμενο και ποιμένα ο οποίος έχει από καιρού εκτροχιαστεί εκ του Ορθοδόξου αυτού Φρονήματος, διαγράφοντας αυτόνομην και ανεξέλεγκτην τροχιάν, πασχίζοντας να αποσπάσει ψήγματα προσοχής των παγκοσμίων μέσων ενημερώσεως και της παγκοσμίου πολιτικοοικονομικής καθεστηκυίας τάξεως. Ομοιάζει με ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι εις το βάθος ενός πλάνου μιας τηλεοπτικής εικόνος πράττουν το οτιδήποτε προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία των και να χαρούν οι δικοί των βλέποντάς τους να χειρονομούν και να χοροπηδούν. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει ανάγκη τους πλανεμένους. Οι πλανεμένοι έχουν ανάγκη της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όστις δε αισθάνεται μειονεξίαν και συμπλέγματα κατωτερότητος εις την Μιαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, καλό θα ήτο να την εγκαταλείψει το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μην δημιουργεί άλλην σύγχυσιν εις τον εαυτόν του και εις τους "αδελφούς" του Ορθοδόξους Πιστούς.
Ανώνυμος είπε...
Να, λοιπόν, που οι αντιδράσεις του Λαού (κληρικών και λαϊκών), ενοχλούν φάνταστα το Φανάρι. Ακόμα και όταν αυτοί είναι ελάχιστοι μοναχοί. Φαντάζεσθε ποιό θα ήταν το αποτέλεσμα αν ήσαν 3-4 Ηγούμενοι οι αντιδρώντες; Γι' αυτό θερμοπαρακαλούμε τους Αγιορείτες να ενεργήσουν πριν είναι πολύ αργά. Ήδη βρισκόμαστε στο παράπέντε. Πόσα χρόνια ακόμα θα ανέχονται τους ατέρμονες και αντι-ευαγγελικούς θεολογικούς Διαλόγους; Πόσες άλλες συμπροσευχές "εν παντί καιρώ και τόπω", εν Ασσίζη και Ραβέννα περιμένουν;
Λ.Δ.

Ανώνυμος είπε...
Δυστυχώς το ιεροκρατικό και όζον παπικής νοοτροπίας πνεύμα διατρέχει τις δηλώσεις του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.Απαγορεύεται ο έλεχχος,η κριτική,η έκφραση γνώμης.Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου οι προς ους απευθύνθηκε η πατριαρχική προσλαλιά να διατυπώσουν αντιρρητικό λόγο πάντοτε εντός των πλαισίων του σεβασμού και της ευπρεπείας.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ

              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω