Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Ἐκδήλωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὸν Ρῶσο Σεβ. Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα Ἀλφέγιεφ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ἰσχυρὸς ἀνὴρ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο εἶναι ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων, πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Πρόκειται περὶ ταλαντούχου, προικισμένου ἀλλὰ καὶ πολυπράγμονος Ἱεράρχου, καλοῦ διπλωμάτου καὶ ἀρίστου στὶς διαπροσωπικὲς καὶ διαχριστιανικὲς σχέσεις, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ πολὺ μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ Οἰκουμενιστοῦ, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ πάτρωνάς του, Πατριάρχης Κύριλλος.
Δὲν θὰ σχολιάσουμε τὰ πληθωρικὰ σχόλια καὶ τὶς συνεντεύξεις του σχετικὰ μὲ τὴν προετοιμαζόμενη ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ὅπου ἐκφράζει προβληματισμοὺς καὶ ἐνστάσεις, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ὀρθές. Τί νὰ τὰ κάνεις ὅμως τὰ ὀρθά, ὅταν ἀναμειγνύονται μὲ τὴν πλάνη;


Δυστυχῶς εἶναι τακτικὴ ὅλων τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ προκαλοῦν σύγχυση στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἐμφανιζόμενοι πολλάκις ὡς ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Πατερικῶν Παραδόσεων, ὥστε ἔτσι νὰ δίδουν ἐρείσματα καὶ στοὺς ἑαυτούς τους καὶ στοὺς ὑποστηρικτές τους νὰ ἐπικαλοῦνται τὰ ὅσα ὀρθόδοξα ἔχουν πεῖ, ἀποκρύπτοντας τὰ ἀντορθόδοξα καὶ συγκρητιστικά τους.


Αὐτὸ ἔπραξε καὶ ὁ Οἰκ. Πατριάρχης προσφάτως στὸ Ἅγιον Ὄρος ὁμιλῶντας στὴν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, ἐπικαλεσθεὶς ὅσα ὀρθόδοξα εἶπε σὲ Ἀμερικάνικο Πανεπιστήμιο, ἀποκρύψας ὅμως τὰ πολλὰ πλανεμένα, ποὺ ἔχει πῆ καὶ ἔχει πράξει σὲ ἄλλες περιπτώσεις.


Ὁ Μητροπολίτης, λοιπόν, Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων Ἀλφέγιεφ ἔχει διακηρύξει ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν ἔγκυρα μυστήρια καὶ ἑπομένως εἶναι ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι ἐκκλησία, ἀκυρώνοντας τὴν ἀντίθετη θέση τῶν μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Μεγάλου Φωτίου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ ἄλλων, ποὺ διδάσκουν ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση.


Ἐκπλαγήκαμε λοιπὸν καὶ λυπηθήκαμε, ὅταν ἀπὸ τὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο πληροφορηθήκαμε ὅτι τὴ Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011, ὥρα 8:00 μ.μ., ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν θὰ τιμήσει τὸν Μητροπολίτη Ἱλαρίωνα στὴν αἴθουσα Χρῆστος Λαμπράκης τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν, παρουσιάζοντας γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα τὸ «Ὀρατόριο τῶν Χριστουγέννων» ἔργο μουσικὸ τοῦ Μητροπολίτου Ἱλαρίωνος.


Γιατὶ τὸν τιμᾶ ἡ Ἀρχιεπισκοπή; Ἐπειδὴ ἔχει μουσικὸ ταλέντο; Ἐπειδὴ εἶναι ἰσχυρὸς ἀνὴρ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας; Ἐπειδὴ εἶναι μέγας Οἰκουμενιστὴς καὶ φιλοπαπικός, τιμηθεὶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Λουγκάνο τῆς Ἑλβετίας; Ἐπειδὴ καταργεῖ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ ἀκολουθεῖ τοὺς Πατέρες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;


Λυπούμαστε, διότι γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εὐθυγραμμίζεται ὄχι μὲ τὴν Πατερικὴ Παράδοση, ἀλλὰ μὲ τὴν μεταπατερικὴ τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν, ὅπου συχνάζουν καὶ δραστηριοποιοῦνται πολλοὶ συνεργάτες του. Δὲν σκέπτεται τουλάχιστον τὴν ὀργὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐναντίον τῶν Παπικῶν τῆς Κερκύρας τιμῶντας ἕνα φιλοπαπικὸ Ἱεράρχη τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, ὅπως μᾶς παρουσιάζει αὐτὴν τὴν ὀργὴ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος στὸ ἔργο του «Οὐρανοῦ Κρίσις»

Ορθόδοξος Τύπος 09/12/2011
σ.σ. ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΣ ΙΔΙΟΙ. ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω