Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Rowan Williams στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα


Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰανουαρίου /2αν Φεβρουαρίου 2012, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας κ. Rowan Williams, εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἀπό Παρασκευῆς, 14ης /27ηςἸανουαρίου -Πέμπτης 20ῆς Ἰανουαρίου /2ας Φεβρουαρίου 2012, ἔχων ἀποδώσει παλαιότερον ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἐπεσκέφθη τό παρεκκλήσιον τῆς Μονῆς Ἀβραάμ καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Μονῆς Ἀβραάμ ἐπί τοῦ λόφου Μορία-Γολγοθᾶ, ἔνθα ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ προσήγαγε τόν υἱόν αὐτοῦ Ἰσαάκ διά θυσίαν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας ἐτέλεσε θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ νωρίς τήν 8.00 π.μ. τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας.

Τοῦτο συνέβη εἰς τό πλαίσιον παλαιᾶς διευθετήσεως μεταξύ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία, ζητοῦσα τήν ἄδειαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τελεῖ ἐπί τοῦ ὡς ἄνω εἰρημένου τόπου θείαν λειτουργίαν αὐτῆς.

Μετά τό τέλος τῆς λειτουργίας ταύτης, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παραλαβών τόν φιλοξενούμενον Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας, ἐξενάγησεν εἰς τάς ἐπιτελουμένας ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἀνακαινιστικάς ἐργασίας εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἀβραάμ καί ἀκολούθως κατῆλθε μετ’ αὐτοῦ εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας ἀνέμενε τούς ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἤ τούς ἐκπροσώπους αὐτῶν καί μετ’ αὐτῶν ἀνῆλθεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτούς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνελθών πρότερον καί προσεφώνησεν αὐτούς διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως: (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2012/02/02/1859/ )

Κατόπιν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Canterbury καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ ἐξεναγήθη εἰς τό Σκευοφυλάκειον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἐδέχθη τό κέρασμα τοῦ Παρασκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου καί τῶν Ναϊτῶν Πατέρων.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Canterbury διά τήν ἐκ νέου ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἡ ὁποία ἐνισχύει τάς προσπαθείας τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν διά νά ἐπιφέρουν τό πνεῦμα τῆς εἰρήνης καί τῆς συμφιλιώσεως εἰς τήν δύσκολον περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐπιστήθιον σταυρόν καί ζεῦγος ἀσημένιων κηροπηγίων, εἰς δέ τούς συνεργάτας αὐτοῦ εἰκόνας καί ὁ γηραιός Ἕλλην τῆς παροικίας ἰατρός κ. Ἰωάννης Τλήλ ἐπέδωσεν αὐτῷ τήν 2αν ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου αὐτοῦ “I am Jerusalem”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω