Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Απόσπασμα από τον Εσπερινό της Αγάπης (2012) στο Φανάρι

 
Απόσπασμα από τον φετινό Εσπερινό της Αγάπης (2012) που τελέστηκε στο Φανάρι . Γύρω στο 3:55΄ βλέπετε έναν παπικό κληρικό - αφού διάβασε το Ευαγγέλιο στο Ιταλικά - να μπαίνει μέσα στο Ιερό και μάλιστα από την Ωραία Πύλη (!), ενδεδυμένος με τα άμφιά του. Στη συνέχεια, το Ευαγγέλιο διαβάζεται αρμενιστί από έναν Αρμένιο κληρικό (;), ο οποίος φοράει γραβάτα. Ο ίδιος επίσης μπαίνει μέσα στο Ιερό..... 
 
Από Ακτίνες 

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

ΟΙ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ;;;

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ
ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Στὴν ἀπίθανη περίπτωση ποὺ Ὀρθόδοξος πιστὸς θὰ δώριζε ἐπίσημα ἕνα «Κοράνιο» σὲ κάποιο πρόσωπο, αὐτὸ θὰ τὸ ἔκανε μόνο ἀπὸ ἄγνοια τοῦ περιεχομένου τοῦ Κορανίου. Καὶ ἀσφαλῶς, ὁ μὲν ἐξομολόγος του θὰ τὸν συμβούλευε νὰ μὴ τὸ ἐπαναλάβει, ὁ δὲ τοπικὸς ἐπίσκοπος θὰ καυτηρίαζε αὐτήν του τὴν πράξη, πιθανῶς δὲ και νὰ τὸν ἐπιτιμοῦσε.
Δὲν κάνουν τὸ ἴδιο, ὅμως, οἱ ποιμένες, τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, κατὰ τὰ ὁποῖα παρατηρεῖται μιὰ ἀσέβεια πρωτόγνωρη, τὴν ὁποία διαπράττουν ὄχι κάποιοι πιστοί, ἀλλὰ οἱ «ὀρθόδοξοι» Πατριάρχες: συναγωνίζονται ποιός θὰ δωρίσει (μὲ τὸν καλύτερο τρόπο) «Κοράνιο» σὲ μουσουλμάνους!!!
Καὶ ἐνῶ οἱ πιστοὶ ἐκπλήσονται καὶ ἀγανακτοῦν, οἱ «ὀρθόδοξοι» ἐπίσκοποι, κατὰ τὴν προσφιλῆ τους τακτικὴ ...σιωποῦν, ἀφήνοντας τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν νὰ ἀλλοιώνονται καὶ νὰ διαφθείρονται «ἔτι καὶ ἔτι».
Δὲν γνωρίζουν, ἄραγε, ὅλοι αὐτοί, πατριάρχες καὶ Ἐπίσκοποι, ὅτι τὸ «Κοράνιο» ὑβρίζει τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ὁποῖον αὐτοὶ ὑπηρετοῦν καὶ ὀφείλουν νὰ ὑπερασπίζονται; Τόσες δεκαετίες στὸ βαθμὸ τοῦ ἐπισκόπου, δὲν διάβασαν ποτέ τους τὸν λόγο τοῦ ἀπ. Παύλου «τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελιάρ, ἢ τίς μέρις πιστῷ μετὰ ἀπίστου;» (2Κορ. 6,15). Δὲν γνωρίζουν ὅτι ὁ Χριστὸς ζήτησε ἀπὸ τοὺς μαθητές του νὰ πορευθοῦν εἰς ὅλον τὸν κόσμον κηρύττοντας καὶ προβάλλοντας μόνον τὸν ἀληθινὸν Θεό; Δὲν γνωρίζουν ὅτι ἀποτελεῖ ὑπέρτατη βλασφημία, τὸ νὰ ἀποκαλεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τὸ Κοράνιο «Ἱερὸ» καὶ «Ἅγιο»; Ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἐκλαμβάνουν τὸν ἑαυτό τους ὡς ἀνεξέλεγκτους πρίγκηπες, οἱ ὁποῖοι μποροῦν ἀσύστολα νὰ καταπατοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Παράδοση καὶ ταυτόχρονα, ἐξαπατώντας τοὺς πιστούς, νὰ ἰσχυρίζονται παραπλανητικῶς ὅτι προστατεύουν τάχα τὴν Ὀρθοδοξία καὶ σὲ τίποτα δὲν τὴν προδίδουν;
Κι ἐφ’ ὅσον οἱ Πατριάρχες –παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν πιστῶν– συνεχίζουν συστηματικῶς, ἀναιδῶς καὶ ἐπιμόνως νὰ χαράσσουν ἄλλη κακόδοξη γραμμή, διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν Ἁγίων, μὲ τὸ νὰ προάγουν τὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ Οἰκουμενισμό, καὶ νὰ ἐξυμνοῦν τὸ «Κοράνιο» (ποὺ ἀρνεῖται τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ), ἄραγε δὲν ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν ψευδεπισκόπων; Δὲν ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν ψευδοδιδασκάλων, οἱ ὁποῖοι –κατὰ τὴν προφητεία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων– θὰ ἐμφανιστοῦν στοὺς ἐσχάτους χρόνους; Ποιούς ἄλλους χειρότερους ψευδεπισκόπους ἀπ’ αὐτοὺς πρέπει νὰ περιμένουμε;
Θὰ παρουσιάσουμε δι’ ὀλίγων τὶς προσβλητικὲς καὶ βλάσφημες –ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου– ἐκφράσεις τοῦ «Κορανίου», τὸ ὁποῖο αὐτοὶ προσφέρουν, ὡς τὸ πιὸ ἐκλεκτὸ δῶρο!
Πρίν, ὅμως, τὴν μικρὴ αὐτὴ παρουσίαση, θὰ θυμίσουμε, ὅτι τὸν δαιμονικὸ χορὸ τῆς προσφορᾶς ὡς δώρου (καὶ ἔμμεσης προβολῆς τοῦ «Κορανίου» ὡς ἰσάξιου μὲ τὴν Ἁγία Γραφή), ξεκίνησε ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅταν δώρισε Κοράνιο στὸν μουσουλμᾶνο πρόεδρο τῆς Coca-Cola (Η.Π.Α., 29.10.2009). Δές: www.patriarchate.org/multimedia/video. Αὐτὸς πρῶτος, λοιπόν, χωρὶς τύψεις συνειδήσεως, ὡς κοσμοπολίτης ἡγέτης, τόλμησε νὰ τὸ δωρίσει καὶ νὰ χαρακτηρίσει ὡς «Ἱερὸ» καὶ «Ἅγιο» Κοράνιο, τὸ βιβλίο ποὺ ὑβρίζει τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό!
Τὴν σκυτάλη πῆρε ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος δώρισε «Κοράνιο» στὸν Πρόεδρο τῆς Σουδανικῆς Δημοκρατίας κ. Omar Al-Bashir μετ’ ἀφιερώσεως προσωπικῆς καὶ ἀσημένιου δίσκου (28/02/2010).
Στὶς 15/8/2010, πάλι ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος  (ἀποδεικνύοντας ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ τυχαῖο γεγονός, ἀλλ’ ἐντεταγμένο στὰ Νεοταξικὰ σχέδια), δώρισε «Κοράνιο» στὸν Μουφτῆ τῆς Τραπεζοῦντας.
www.entoytwnika.blogspot.com/2010/08/blog-post_9969.html.
Συνέχισε τὸ σχέδιο τῶν πανθρησκειαστῶν οἰκουμενιστῶν ὁ ἐπίσκοπος Τούζλας (Tuzla) Βασίλειος, χαρίζοντας κι αὐτὸς «Κοράνιο» στὸ μουσουλμᾶνο στρατιωτικὸ διοικητὴ Senad Masovic (22-12-2011, aktines.blogspot.com/2012/03/tuzla-senad-masovic.html).
Τελευταῖος στὴ σειρὰ –ἀλλὰ περισσότερον γαλαντόμος– ὁ Πατριάρχ. Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν τρέχοντα μῆνα Ἀπρίλιο «ἐπέδωσεν εἰς τὸν ἐξοχώτατον πρίγκηπα τῆς Ἰορδανίας κ. Ἐμὶρ Γάζη ἀντίγραφον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ἐξ ἐλεφαντοστοῦν καὶ βιβλίον τοῦ Κορανίου ἐπίσης ἐξ ἐλεφαντοστοῦν. Εἰς δὲ τὸν Μουφτὴν Ἄλυ Τζοῦμα Μακαριώτατος ἐπέδωσε πλακέτταν μετἐπιγραφῆς χωρίων τοῦ Κορανίου»!!! (www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=2129).
 Κάποιος, κάποτε, ὅμως, θὰ ἐπιδώσει (ὅπως τοὺς ἀξίζει) στοὺς ὡς ἄνω Πατριάρχες, τὰ ἀνώτατα παράσημα τῶν ψευδοπροφητῶν!
Καὶ τώρα ἂς δοῦμε πῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὸ «Κοράνιο» (τὸ ὁποῖον αὐτοὶ ἐπέλεξαν νὰ δωρίσουν, ὡς κάτι ἐκλεκτὸν καὶ θαυμάσιον) ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Πίστις μας. Κατὰ τὸ «Κοράνιο», λοιπόν:
 1. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΑΛΛΑ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ, ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ.
«Εἶπε (τὸ βρέφος Ἰησοῦς): “Εἶμαι στ’ ἀλήθεια ἕνας δοῦλος τοῦ ΑΛΛΑΧ. Μοῦ ἔδωσε τὸ Βιβλίο (τὴν ἀποκάλυψη) καὶ μὲ ἔκανε ἕνα προφήτη”. Αὐτὸς (εἶναι) ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιὸς τῆς Μαριάμ» (Κοράνι, 19, 30 καὶ 34).
 «Ἡ κατάσταση τοῦ Ἰησοῦ μπροστὰ στὸν ΑΛΛΑΧ εἶναι ὅμοια μ’ ἐκείνη τοῦ Ἀδάμ, ποὺ τὸν ἔπλασε ἀπὸ χῶμα» (Κοράνι 3· 59).
«Γιατὶ ἀκόμα καυχήθηκαν: “ φονεύσαμε τὸν Χριστὸ Ἰησοῦ, τὸ παιδὶ τῆς Μαριάμ, τὸν Ἀπόστολο τοῦ ΑΛΛΑΧ”. Κι ὅμως δὲν τὸν σκότωσαν, κι οὔτε τὸν σταύρωσαν, ἀλλ’ ἔτσι φαίνεται σ’ αὐτούς... Ἀλλὰ ὁ ΑΛΛΑΧ τὸν σήκωσε ψηλὰ κοντά Του γιατὶ ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι πανίσχυρος. Σοφός... Καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς ἀπ’ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς Βίβλου ποὺ νὰ πεθαίνει χωρὶς νὰ πιστέψει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἄνθρωπος» (Κοράνι 4· 157-159).
«Ὁ Μεσσίας ὁ γιὸς τῆς Μαριὰμ δὲν ἦταν τίποτ’ ἄλλο, παρὰ ἕνας Ἀπόστολος. Τόσοι καὶ τόσοι ἀπόστολοι πέρασαν πρὶν ἀπ’ αὐτόν. Ἡ μητέρα του ἦταν μιὰ φιλαλήθης γυναῖκα... Κοίταξε πῶς ὁ ΑΛΛΑΧ τοῦ φανέρωσε τὶς Ἐντολές Του...
Τότε εἶπε ὁ ΑΛΛΑΧ: “Ὤ! Ἰησοῦ, γιὲ τῆς Μαριάμ! Θυμήσου τὴν χάρη Μου σὲ σένα... Σ’ ἐνίσχυσα μὲ τ’ Ἅγιο Πνεῦμα... σοῦ ἔμαθα τὸ Βιβλίο καὶ τὴ Σοφία, καὶ τὸ Νόμο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, κι ἀκόμα ἔφτιαξες -μὲ τὴν ἄδειά Μου- ἕνα πουλί, καὶ γιάτρεψες -μὲ τὴν ἄδειά Μου- τοὺς ἐκ γενετῆς τυφλοὺς καθὼς καὶ τοὺς λεπρούς, κι ἀνάστησες -μὲ τὴν ἄδειά μου- τοὺς νεκρούς”» (Κοράνιο 5· 75, 110, 112).
2. ΜΟΝΟ Ο ΑΛΛΑΧ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
«Πράγματι βλαστήμησαν ὅσοι εἶπαν: “Ὁ ΑΛΛΑΧ εἶν’ ἕνας ἀπ’ τοὺς τρεῖς τῆς Τριάδας”, γιατί, δὲν ὑπάρχει ἄλλος θεὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἕνα Θεό. Καὶ ἂν δὲν παραιτηθοῦν ἀπ’ τὸν λόγο τους αὐτό, τότε αὐτοὶ εἶναι ἄπιστοι...» (Κοράνιο 5· 73).
3. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ (κατὰ τὸ Κοράνιο) ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΩΣ ΜΟΝΟΝ ΘΕΟ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ
«Κι εἶπαν οἱ μαθητές: “Ὤ! Ἰησοῦ, γιὲ τῆς Μαριάμ!  Μήπως μπορεῖ ὁ Κύριός σου, νὰ μᾶς στείλει ἀπ’ τὸν οὐρανό, ἕνα στρωμένο τραπέζι;” Εἶπεν (ὁ Ἰησοῦς): “Φοβηθεῖτε τὸν ΑΛΛΑΧ, ἂν εἶστε πιστοί”» (Κοράνιο 5· 112).
«Καὶ πρόσεξε, ὅταν ὁ ΑΛΛΑΧ θὰ πεῖ: “Ὤ! Ἰησοῦ, γιὲ τῆς Μαριάμ! Μήπως εἶπες στοὺς ἀνθρώπους: <Λατρεύετε ἐμένα καὶ τὴν μητέρα μου σὰν Θεοὺς ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ΑΛΛΑΧ;> ”Δόξα σὲ Σένα! ”  Εἶπε ὁ Ἰησοῦς. ”Ποτὲ δὲν θὰ ἔλεγα ὅ,τι δὲν εἶχα δικαίωμα (νὰ πῶ)... Ποτὲ δὲν τοὺς εἶπα τίποτε παραπάνω ἀπὸ ὅσα μὲ διέταξες νὰ πῶ: “Νὰ λατρεύετε τὸν ΑΛΛΑΧ, τὸν Κύριό μου καὶ τὸν Κύριό σας”, κι ἤμουν μάρτυρας γι’ αὐτοὺς ἐφ’ ὅσον βρισκόμουν κοντά τους» (Κοράνιο 5· 116-117).
     «Πῆραν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἀναχωρητές τους γιὰ κυρίους, ἀντὶ τὸν ΑΛΛΑΧ καὶ (πῆραν γιὰ Κύριο τὸ Μεσσία τὸ γιὸ τῆς Μαριάμ, [παρότι] εἶχαν διαταχθεῖ νὰ μὴ λατρεύουν παρὰ μόνο τὸν ΑΛΛΑΧ, τὸν Ἕνα. Δὲν ὑπάρχει θεὸς παρὰ μόνο Ἐκεῖνος (ὁ ΑΛΛΑΧ). Δόξα στὴν Παντοδυναμία Του!» (Κοράνιο 9· 31).                 http://tikaras.files.wordpress.com/2008/05/korani-greek1.pdf

ταν δυνατὸν –κ. Βαρθολομαῖε, κ. Θεόδωρε, κ. Θεόφιλε– οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ δώριζαν βιβλία τῶν αἱρετικῶν, ὅπως τοῦ Ἀρείου, Νεστορίου, Μακεδονίου κ.λπ. σὲ πιστοὺς ἤ ἀπίστους; Ὄχι μόνο δὲν δώρισαν, ἀλλὰ οἱ Ἅγιοι (σὲ ἀντίθεση μὲ σᾶς ποὺ ἐκθεμελιώνετε τὴν Πίστη καὶ ἑτοιμάζετε τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντίχριστου) θεωροῦσαν μόλυσμα ἀκόμα καὶ νὰ ἔχουν βιβλία τῶν αἱρετικῶν στὰ σπίτια τους οἱ πιστοί· ἀπέφευγαν ἀκόμα καὶ νὰ ἀναφέρουν τὶς αἱρετικὲς ἰδέες (ἐκτὸς ἂν ἔπρεπε νὰ τὶς ἀνασκευάσουν), γιατὶ καὶ μόνο τὸ ἄκουσμά τους μόλυνε τὴν ἀκοὴ καὶ τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν!
Ἐξέταζοντας παρόμοιο θέμα ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, παραθέτει τὴν ὑποθετικὴ διαλογικὴ συζήτηση τοῦ Μωάμεθ μὲ τὸν Χριστό, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς παραδέχεται(!) ὅτι εἶναι ψεῦτες ὅσοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι Θεός!!! (Κοράνιο, 19, 29 κατὰ μετάφραση ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ:
«”Ὤ Ἰησοῦ, σὺ εἶπας ὅτι Υἱὸς εἰμὶ τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός;".  Καὶ ἀπεκρίθη φησὶν ὁ Ἰησοῦς· "Ἴλεώς μοι, Κύριε· σὺ οἶδας ὅτι οὐκ εἶπον, οὐδὲ ὑπερηφανῶ εἶναι δοῦλος σου· ἀλλ' ἄνθρωποι οἱ παραβάται ἔγραψαν, ὅτι εἶπον τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἐψεύσαντο κατ' ἐμοῦ καὶ εἰσὶ πεπλανημένοι"».
 Καὶ ἐπιλέγει ὁ π. Θεόδωρος: «Κατὰ τὰ ἄλλα ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ὀνομάζουμε τὸ Κοράνιο “ἱερὸ” καὶ νὰ τὸ ἐξισώνουμε μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ τὸ ὁποῖο τὸ ἴδιο τὸ “ἱερὸ” Κοράνιο πιστεύει ὅτι γράφτηκε ὄχι ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνθρώπους “παραβάτας”, “ψεύστας” και “πεπλανημένους”. Ἀπέμεινε τελικῶς κάτι ποὺ νὰ πιστεύουμε καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε;» (Θεοδώρου Θ. Ζήση, πρωτοπρ., Διαθρησκειακὲς Συναντήσεις).
Ποιό Εὐαγγέλιο, λοιπόν, κηρύττουν οἱ «ἡγέτες» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας; Ποιά πίστη διδάσκουν; Τί ἄραγε πιστεύουν; Γιατί ἀκόμα τοὺς ἀνέχονται, τοὺς ἀποδέχονται καὶ τοὺς ὑποδέχονται οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι, ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ οἱ πιστοί;
Ἀλήθεια, οἱ ἐπίσκοποι ποὺ μιλοῦν γιὰ μετάνοια τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ δυσκολίες πρόσκαιρες καὶ ὑλικὲς (τὴν οἰκονομικὴ καὶ κάθε ἄλλη κρίση), δὲν ὑποψιάζονται, ὅτι ἡ ἀδιαφορία γιὰ θέματα Πίστεως, ἀποτελεῖ σοβαρότερο θέμα καὶ ἁμάρτημα φοβερὸ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ; Ὅτι ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ σιωπή, ὅταν προσβάλλεται ὁ Θεὸς καὶ ἡ Πίστη, ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, ὡς «τρίτο εἶδος ἀθεΐας» καὶ ἄρα αὐτὴ ἡ μετάνοια ὅλων μας –μὲ πρώτους τοὺς ἐπισκόπους– προηγεῖται;
«Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»
 

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ: Κοράνιο και πλακέτα με χωρία του Κορανίου δώρισε ο Πατριάρχης ΙεροσολύμωνΤήν Τετάρτην, 5ην /18ην Ἀπριλίου 2012, ὁ ἐξοχώτατος πρίγκηψ τῆς Ἰορδανίας κ. Ἐμίρ Γάζη, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μουφτῆ τῆς Αἰγύπτου κ. Ἄλη Τζούμαση Τζαμάκ καί ὑπό ἄλλων θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν προσωπικοτήτων τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, παρουσίᾳ τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τόν Ἐξοχώτατον πρίγκηπα ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων. Καλωσορίζων τόν πρίγκηπα ὁ Μακαριώτατος εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ ὡς Ἁγία Πόλις ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα θρησκευτικῆς συμβιώσεως Ἰουδαίων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν πρίγκηπα ἀντίγραφον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ἐξ ἐλεφαντοστοῦν καί βιβλίον τοῦ Κορανίου ἐπίσης ἐξ ἐλεφαντοστοῦν. Εἰς δέ τόν Μουφτήν Ἄλυ Τζούμα ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε πλακέτταν μετ’ ἐπιγραφῆς χωρίων τοῦ Κορανίου.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ πρίγκηψ συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ κατῆλθεν διά τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἐπεσκέφθη τό προσκύνημα τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τόν Πανάγιον Τάφον, τό Καθολικόν καί τόν Γολγοθάν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
 Από Ακτίνες

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΒΙΝΤΕΟ - ΠΟΥΤΙΝ: Πάμε ολοταχώς για τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο!

Την ομιλία αυτή του Πούτιν την έθαψαν επιμελώς τα ελληνικά και Δυτικά ΜΜΕ για να μην αντιληφθεί η ανθρωπότητα το γεγονός ότι αυτοί που διοικούν τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση απο το παρασκήνιο θέλουν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε μία Παγκόσμια Κυβέρνηση=Τυρρανία..

Το βίντεο…..
περιλαμβάνει αποσπάσματα από την ομιλία του Βλαδίμηρου Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη τύπου στο Μόναχο το 2011.

Στο συνέδριο συμμετείχαν αρχηγοί κρατών και ο Πούτιν μίλησε ξεκάθαρα ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και «αυτούς» που θέλουν να γίνουν κυρίαρχοι του πλανήτη.

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ!


http://www.tsantiri.gr/
http://ksipnistere.blogspot.com/2012/04/3_12.html

Χρήματα που δωρίθηκαν στο πρόγραμμα “Inner City Kids” χρησιμοποιήθηκαν για να καταπολεμηθεί η Ιντιφάντα στο Ισραήλ.

Ο εβραίος ενεργό μέλος του αμερικανικού λόμπι, Jack Abramoff και πρωτοστάτης στην προσπάθεια επανεκλογής του Μπούς στην προεδρία των ΗΠΑ, συγκέντρωσε χρήματα από ανυποψίαστους δωρητές, λέγοντάς τους ότι προορίζονται για φιλανθρωπία την πρωτοβουλία της οποίας φερόταν να είχε αναλάβει ο ίδιος και η σύζυγος του, διαμέσου ενός ιδρύματος με την επωνυμία «Capital Athletic Foundation» που υποτίθεται ότι θα παρείχε αθλητικά προγράμματα και μαθήματα «ηγετικών ικανοτήτων» στην νεολαία της πόλης όπου διέμεναν.
Άντ’ αυτού έγινε γνωστό ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων που προορίζονταν για το πρόγραμμα «inner-city kids» χρησιμοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της Παλαιστινιακής Ιντιφάντα και για την χρηματοδότηση του εβραϊκού σχολείου στο οποίο διδάσκονται τα ίδια παιδιά του Abramhoff.Περισσότερα από 140.000$ του ιδρύματος απεστάλησαν στην πραγματικότητα στην Δυτική Όχθη (Ισραήλ) όπου και χρησιμοποιήθηκαν από τους εβραίους εποίκους που επιστρατεύονται εναντίον της Παλαιστινιακής εξέγερσης.
Μεταξύ των δαπανών: η αγορά ειδών καμουφλάζ, διόπτρων ελευθέρων σκοπευτών, κιάλια με δυνατότητα νυχτερινής όρασης, όργανα θερμικής απεικόνισης και άλλο υλικό που στα πρακτικά του ιδρύματος χαρακτηρίζονταν σαν «εξοπλισμός ασφαλείας».
Οι έρευνες μάλιστα, του FBI ελέγχουν αυτές τις πληρωμές σαν ένα μόνο μέρος της έρευνας που διεξάγει για να διαπιστωθεί η εξαπάτηση που διέπραξε ο Abramhoff έναντι των αγαπημένων του πελατών που ανήκουν σε φυλές Ινδιάνων, οι οποίοι και δώρισαν παραπάνω από 1,1 εκατομμύρια δολαρίων στον εβραίο απατεώνα. Οι δωρητές αυτοί έχουν εξαγριωθεί:
«Αυτό το παράδοξο έχει ξεπεράσει κάθε όριο», είπε ο δικηγόρος των Ινδιάνων Saginaw Chippewa που παρείχαν 25.000$ στο Capital Athletic Foundation κατόπιν παράκλησης του Abramhoff. «Η φυλή δεν θα έδινε ποτέ αυτά τα χρήματα για τέτοιο σκοπό».

Ο ίδιος ο Abramhoff φέρεται να είναι ένας φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ, «ένας υπέρ-Σιωνιστής», σύμφωνα με τα λόγια ενός συνεργάτη του. Αυτό μάλιστα εξηγεί και το γιατί ο στρατιωτικός εξοπλισμός που είχε έλθει στα χέρια του ιδρύματος-βιτρίνα, κατέληξε στην πόλη Μπεϊταρ Ιλλιτ, ένα άτακτα δομημένο προκεχωρημένο φυλάκιο του οποίου οι κάτοικοι έχουν συγκρουστεί επανελειμένα με τους Παλαιστίνιους γείτονές τους. Ο δήμαρχος του οικισμού Yitzhak Pindrus αναφέρει ότι πριν μερικά έτη η πόλη του αντιμετώπιζε αυξανόμενα «προβλήματα ασφαλείας». «Αυτοί (κι εννοεί οι Παλαιστίνιοι) πετούσαν πέτρες και μολότωφ», ισχυρίζεται ο ίδιος.
Ο σύνδεσμος του Abramhoff με την πόλη ήταν ο Schmuel Ben-Zvi, ένας «αμερικανός πρόσφυγας», ο οποίος σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πρώτου ήταν ένας παλιός φίλος που γνώριζε από το Los Angeles. Τα δημοσιευμένα εφοριακά αρχεία του «Capital Athletic Foundation» δεν έχουν καμμιά αναφορά στον Ben-Zvi, αλλά δείχνουν απόδοση πληρωμών στο «Kollel Ohel Tiferet» του Ισραήλ, που πρόκειται για μια ομάδα τα μέλη της οποίας δεν συγκαταλέγονται στις δημόσιες λίστες και την οποία ο δήμαρχος της πόλης που χρησιμοποιείται το δωρηθέν πολεμικό υλικό δεν έχει ακούσει ποτέ.
Ο δήμαρχος αναφέρει ότι ο Ben-Zvi ήταν ένας ανοιχτός υποστηρικτής της σημαντικής ενίσχυσης της ασφαλείας και αυτόκλητος οργανωτής μισθοφορικών περιπόλων. «Συνήθως στο εξοπλισμό του συγκαταλέγονταν κιάλια νυχτερινής όρασης και τηλεσκόπια», συμπληρώνει ο Pindrus.
Μικρό τουλάχιστον μέρος του εξοπλισμού αυτού φαίνεται να έχει προέλθει από την οργάνωση του Abramoff.
Ένα τιμολόγιο του Αύγουστου του 2002 δείχνει ότι παραστρατιωτικός εξοπλισμός αξίας 773$, όπου συμπεριλαμβάνονταν στόχοι για όπλα ελευθέρων σκοπευτών και «σωληνάρια τακτικής ένυδρης ουσίας» απέπλευσε προς έναν βοηθό του Abramoff από την νομική εταιρεία που εργαζόταν.
Οι πληρωμές ασφαλείας στην Δυτική Όχθη, δεν είναι οι μόνες δαπάνες του ιδρύματος που περιέπεσαν στα μάτια των ερευνητών. Το σύνολο των χρημάτων του ιδρύματος, σχεδόν 4 εκατομμύρια $, χρησιμοποιήθηκαν για το -ανενεργό τώρα- Ορθόδοξο Εβραϊκό Σχολείο του προαστίου της Maryland όπου διδάσκονταν οι δυο υιοί του Abramoff. Ο ινδιάνος δικηγόρος της προαναφερθείσας φυλής, Henry Buffalo, κατέθεσε ότι η φυλή του δεν γνώριζε ούτε και για αυτή την χρήση των δωρηθέντων χρημάτων.
Παρόλα αυτά, ένας άλλος εβραίος ο Andrew Blum, εκπρόσωπος του Abramoff, υπερασπίστηκε με σθένος όλες τις δαπάνες. «Ο Abramoff», είπε χωρίς ίχνος ντροπής ή την μηδαμινή διάθεση απόκρυψης των αισθημάτων του, «είναι ένας ιδιαίτερος υποστηρικτής του Ισραήλ και δοκίμασε να βρει τρόπους να βοηθήσει του ισραηλινούς και άλλους στο να είναι λιγότερο ευάλωτοι σε τρομοκρατικές επιθέσεις»…
Ο «ευεργέτης» αντιμετωπίζει 30 χρόνια φυλάκισης.
Αλέξανδρος Γεράκης
 

Στο Βατικανό για επαφές ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Πολυήμερη επίσκεψη πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας


ΧΩΡΙΣ να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος βρίσκεται από την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στη Ρώμη για να έχει σειρά συναντήσεων με την ιταλική κυβέρνηση και το Βατικανό. Τον Αρχιεπίσκοπο συνοδεύει ο Χωρεπίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος. Πηγή της Αρχιεπισκοπής, απαντώντας σε ερώτηση μας, περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο Μακαριότατος απουσιάζει και απέφυγε επίμονα να αναφέρει οτιδήποτε άλλο, επικαλούμενη το γεγονός ότι για την απουσία του Αρχιεπισκόπου κρίθηκε ότι δεν πρέπει να εκδοθεί οποιαδήποτε ανακοίνωση.

Πληροφορίες του «Φ» από τη Ρώμη αναφέρουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος στις επαφές του θα θέσει το θέμα της απαγόρευσης των κατοχικών αρχών προς τον Χωρεπίσκοπο της Καρπασίας να μεταβαίνει ανεμπόδιστα στην επισκοπή του για τις ποιμαντικές ανάγκες του εγκλωβισμένου ποιμνίου του.

Επίσης, θα θέσει το θέμα της διάσωσης των ναών στα κατεχόμενα, της ελευθερίας στη λατρεία και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν έχει διευθετηθεί συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ, ο οποίος χθες είχε την επέτειο της ενθρόνισής του και την περασμένη Δευτέρα γιόρτασε σε στενό κύκλο τα γενέθλιά του.

Αύριο είναι καθορισμένη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, Ντομινίκ Μαμπερντίν, και το Σάββατο με τον πρωθυπουργό, Καρδινάλιο Τ. Περτόνε.

Ο Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκε ήδη με τον Ιταλό υπουργό Ανδρέα Ρικάρτι, τον πρόεδρο της οργάνωσης του Αγίου Αιγιδίου και άλλους παράγοντες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στο μεταξύ, στον υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας έφθασε επιστολή διαμαρτυρίας της ΥΠΕΞ Ερατούς Κοζάκου Μαρκουλλή αναφορικά με τη στάση των κατοχικών αρχών έναντι του Χωρεπισκόπου Καρπασίας, ενώ περίπου 50 βουλευτές έθεσαν με πρωτοβουλία του συναδέλφου τους κ. Φαρίνα, προφανώς κατόπιν υποδείξεως της Αγίας Έδρας, σχετική ερώτηση στον Ιταλό ΥΠΕΞ.

Το Βατικανό έχει διευθετήσει επισκέψεις του Αρχιεπισκόπου στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σε άλλες εκκλησίες, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Φιλελεύθερος, 20/04/2012 - Α.Χ.Βικέτος

Από Ακτίνες

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ;


ΟΔΥΝΗΡΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Νά, λοιπόν, πῶς συντελεῖται ἡ ἀλλοίωση τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν.
Διαβάζουμε στὶς ΑΚΤΙΝΕΣ»:
«Ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου,  Stanislav Hocevar, παραβρέθηκε στὴν Ὀρθόδοξη Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Βελιγραδίου». Στὸ Video φαίνεται νὰ ἀσπάζεται τὴν ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Ἐπίσης διακρίνεται καθαρά πὼς «ὁ ὀρθόδοξος ἱερέας φιλᾶ τὸ χέρι τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου»!ν ἐπραγματοποιεῖτο αὐτὸ τὸ γεγονός πρὶν 40 χρόνια, δὲν θὰ ἔβλεπε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, γιατὶ θὰ προκαλοῦσε τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ καὶ θὰ συγκέντρωνε τὰ πυρὰ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων. Θὰ ἐθεωρεῖτο πρωτοφανὲς γεγονός, ἀσέβεια πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, οἱ ὁποῖοι καταγράφουν τὴν βούληση τοῦ Κυρίου, ὅπως μᾶς παρεδόθη διὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ ἑρμηνεύτηκε καὶ ἐφαρμόστηκε στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Παρόμοιες ἀντιδράσεις θὰ παρετηροῦντο καὶ πρὶν 20 χρόνια. Πολλοὶ θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὸ Ναό, βλέποντας νὰ εἰσέρχεται σ’ αὐτὸν ἕνας καρδινάλιος, νὰ ἀσπάζεται τὴν ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ δέχεται χειροφίλημα ἀπὸ ὀρθόδοξο κληρικό, ἐνώπιον τοῦ «ὀρθοδόξου» Πατριάρχη τῆς Σερβίας.
Σήμερα, ὅμως, οἱ συνειδήσεις τῶν πιστῶν ναρκώθηκαν. Οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Σερβίας, ὑπὸ τὸν οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη Εἰρηναῖο, ἀποδέχτηκαν τὸ παραπάνω σκηνικό, οἱ δὲ ἀνὰ τὸν κόσμο ὀρθόδοξοι πιστοί, θὰ τὸ πληροφορηθοῦν, κάποιοι θὰ τὸ σχολιάσουν, οἱ περισσότεροι θὰ ἀδιαφορήσουν, καὶ πολλοὶ θὰ θεωρήσουν, ἴσως, «γκρίνια» τὴν ἐπίκριση ἑνὸς γεγονότος ποὺ πλέον ἀποτελεῖ ρουτίνα στὶς μετὰ τῶν ἑτεροδόξων σχέσεις μας. Θὰ ἐνοχληθοῦν, δηλαδή, ὄχι ἀπὸ τὸ γεγονός, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἐναντίον τοῦ γεγονότος: «Μὰ ὅλο οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι φανατικοὶ καὶ γραφικοὶ ἀντιδροῦν. Δὲν ἔχουν καὶ τίποτ’ ἄλλο νὰ κάνουν;».
Ἔτσι, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μετὰ τοῦ ἐπιτελείου του ἔχει τὴν πολυτέλεια, ὄχι μόνο νὰ μὴν ἀναγκάζεται να ἀντιδρᾶ κατὰ τέτοιων ἀντὶ-εὐαγγελικῶν ἐνεργειῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ τρίβει τὰ χέρια του ἀπὸ ἱκανοποίηση, γιατὶ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπεκτείνεται σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τους, χωρὶς οὐσιαστικὲς ἀντιδράσεις. Διότι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πιστούς, καὶ οἱ δικοί μας φρουροὶ τῆς Πίστεως Ἕλληνες Μητροπολίτες, μαθαίνουν τὰ γεγονότα καὶ σιωποῦν. Θεωροῦν πλέον ἀναγκαίους τοὺς διαλόγους ποὺ ξεκίνησαν μὲν κακῶς (μὲ καταπάτηση καὶ αὐτῆς τῆς Ἀπόφασης τῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως τῆς Ρόδου), συνεχίζονται δὲ κάκιστα παρὰ τὶς Ἀποστολικὲς καὶ Συνοδικὲς Ἐντολὲς καὶ τὴ σύνολη διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς πρὸς τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς αἱρετικούς.
Ἄραγε, ἡ ἀποστολὴ τῶν Ἐπισκόπων ἐκπληρώνεται μόνο μὲ τὴν τέλεση μυστηρίων, τὴν ἐνασχόληση μὲ πανηγύρεις, συσσίτια καὶ ἀναστάσιμα διαγγέλματα;

Σημάτης Παναγιώτης

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Βελιγράδι - Ορθόδοξη αντιπροσωπεία στην Αναστάσιμη Παπική “Λειτουργία” και Ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου, στην Ορθόδοξη Αναστάσιμη Λειτουργία


Κυριακή 8 Απριλίου 2012. Ορθόδοξη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου (Πατριάρχη) Σερβίας, Επίσκοπο Χβοτσάνης Αθανάσιο, παραβρέθηκε στον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας, στο Βελιγράδι.

Την Αναστάσιμη “Λειτουργία” τέλεσε ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου, Stanislav Hočevar, με παρόντες το Βασιλικό ζεύγος της Σερβίας Πρίγκιπα Αλέξανδρο και Πριγκίπισσα Αικατερίνη, τον Υπουργό Διασποράς Srdjan Srećković και τον Υπουργό Πληροφοριών & Πολιτισμού, Predrag Marković.
Ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου, Stanislav Hočevar, παραβρέθηκε στην Ορθόδοξη Αναστάσιμη Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Βελιγραδίου.
Ασπασμός των ορθόδοξων εικόνων και ο ορθόδοξος ιερέας να φιλά το χέρι του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου.
Από Ακτίνες

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Τι ψηφίζω, αν δεν ψηφίσω;‏

αν πιστευετε οτι οι διεφθαρμενοι πολιτικοι πρεπει να πανε σπιτια τους δειτε αυτο.
αν δεν ψηφισουμε ,τους κραταμε ...στη βουλη και στη ζωη μας!

- αν συμφωνειτε παρακαλω προωθηστε !

Με την αιτιολογία οτι το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο (λες και δεν ήταν πάντα έτσι) ,πολλοί Έλληνες αποστρέφονται τις εκλογές, και δεν ψηφίζουν.

Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, και αφού βγουν πάλι οι ίδιοι και κάνουν πάλι τα ίδια και χειρότερα, αυτοί που δεν ψήφισαν συνηθίζουν να λένε: "Εγώ δεν φταίω, τουλάχιστον δεν τους ψήφισα!", άλλοι ακόμα βρίζουν αυτούς που τους ψήφισαν, νομίζοντας οτι δεν ευθύνονται για το αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα σας αποδείξω μαθηματικά ποιόν ψηφίζει κάποιος ο οποίος δεν ψηφίζει:

Έστω οτι το εκλογικό σώμα αποτελείται από 1000 φηφοφόρους:
400 ΝΔ, 350 ΠΑΣΟΚ, 150 ΚΚΕ και 100 τα άλλα κόμματα.
Εάν ψηφίσουν όλοι , τότε το αποτέλεσμα θα είναι :
40%ΝΔ (400/1000), 35% (350/1000) ΠΑΣΟΚ ,15%ΚΚΕ (150/1000) και 10% (100/1000)τα άλλα κόμματα.

Εάν δεν φηφίσει ένας από κάθε παράταξη, τότε σαν αποτέλεσμα θα έχουμε:
399ΝΔ, 349ΠΑΣΟΚ, 149 ΚΚΕ και 99 τα άλλα κόμματα, άρα θα έχουμε και τα εξής ποσοστά:
40,06%ΝΔ (399/996) (+0.06%), 35,04%ΠΑΣΟΚ (+0.04%), 14.96%KKE (-0.04%)και τα λοιπά 9,94% (-0,06%).

Αν κάνετε το ίδιο παράδειγμα με περισσότερους να μην ψηφίζουν, θα δείτε ότι μεγαλώνει δραματικά η αύξηση των ποσοστών των κομμάτων εξουσίας, και μικραίνει το ποσοστό των μικρών κομμάτων.

Αποτέλεσμα: όσο μεγαλώνει η αποχή, τόσο πιο δυνατά γίνονται τα κόμματα που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Άρα, αυτοί που δεν ψηφίζουν επηρεάζουν το αποτέλεσμα υπέρ των μεγάλων κομμάτων!

Στο εκλογικό μας σύστημα επηρεάζουμε το αποτέλεσμα είτε ψηφίζοντας είτε μην ψηφίζοντας, οπότε την επόμενη φορά σκεφτείτε καλά πριν δεν ψηφίσετε, εκτός βέβαια και αν θέλετε να βοηθήσετε το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ να πάρουν αυτοδυναμία παρά τα χαμηλά ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν, και μετά να το παίζετε "αγανακτισμένος" ή "ανεξάρτητος" επαναστάτης στους φίλους σας.

http://apotixisi.blogspot.com/2012/04/blog-post_1310.html#comment-form

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΧΡΙCTOC ANECTH

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενοι


Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου


Αδελφοί και πατέρες, ήρθε το Πάσχα, η χαρμόσυνη μέρα της Ανάστασης του Χριστού, η αιτία κάθε ευφροσύνης και αγαλλίασης, που έρχεται μια φορά το χρόνο ή μάλλον έρχεται καθημερινά και συνεχώς σε εκείνους που κατανοούν το μυστικό της νόημα. Ήρθε και γέμισε τις καρδιές μας χαρά και αγαλλίαση λύνοντας τον κόπο της πάνσεπτης νηστείας και τελειοποιώντας και παρηγορώντας τις ψυχές μας.

Ας ευχαριστήσουμε, λοιπόν, τον Κύριο, που μας πέρασε μέσα από το πέλαγος της νηστείας και μας οδήγησε με ευφροσύνη στο λιμάνι της Ανάστασής Του. Ας τον ευχαριστήσουμε και όσοι διανύσαμε το δρόμο της νηστείας πρόθυμα, με ζέουσα προαίρεση και αγώνες για την αρετή και όσοι υστερήσαμε από ολιγωρία και μικροψυχία. Επειδή Αυτός είναι που χαρίζει γενναιόδωρα στους αγωνιστές τα στεφάνια και τους άξιους μισθούς των έργων τους και στους ασθενέστερους πάλι ως ελεήμων και φιλάνθρωπος χαρίζει τη συγγνώμη. Γιατί αποβλέπει περισσότερο στη διάθεση και στην προαίρεση των ψυχών μας παρά στους σωματικούς κόπους και αναλόγως μας ανταποδίδει τα έπαθλα και τα χαρίσματα του πνεύματος και ή δοξάζει τον αγωνιστή ή τον αφήνει ακόμη αφανή, επειδή έχει ανάγκη από πιο επίπονη κάθαρση.

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, ποιο είναι το μυστήριο της Ανάστασης του Χριστού και Θεού μας, που συντελείται κατά παράδοξο τρόπο σε όσους το επιθυμούν, πώς θάπτεται ο Χριστός μέσα μας σαν σε μνήμα και πώς ενώνεται με τις ψυχές μας και ανασταίνεται συνανασταίνοντας μαζί του κι εμάς;
Ο Χριστός και Θεός μας, αφού κρεμάστηκε στο σταυρό, σταύρωσε πάνω σε αυτόν την αμαρτία του κόσμου κι αφού γεύτηκε το θάνατο, κατέβηκε στα κατώτατα του Άδη. Όπως, λοιπόν, τότε ανεβαίνοντας από τον Άδη επέστρεψε στο άχραντο σώμα Του, από το οποίο δεν αποχωρίσθηκε καθόλου, και αμέσως αναστήθηκε και μετά ανήλθε στους ουρανούς με δόξα πολλή και δύναμη, έτσι ακριβώς και τώρα, όταν εμείς εξερχόμαστε από τον κόσμο και εισερχόμαστε με την εξομοίωση των παθημάτων του Κυρίου στον τάφο της μετανοίας και της ταπείνωσης, αυτός ο ίδιος κατεβαίνει από τους ουρανούς, εισέρχεται στο σώμα μας σαν σε τάφο, ενώνεται με τις νεκρωμένες πνευματικά ψυχές μας και τις ανασταίνει. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα σε εκείνον που συναναστήθηκε μαζί Του, να βλέπει τη δόξα της μυστικής του ανάστασης.

Ανάσταση, λοιπόν, του Χριστού είναι η δική μας ανάσταση. Γιατί, πώς θα αναστηθεί Αυτός, που ποτέ δεν έπεσε σε αμαρτία, καθώς είναι γραμμένο, μήτε αλλοιώθηκε στο ελάχιστο η δόξα Του; Ή πώς θα δοξαστεί Εκείνος, που είναι υπερδεδοξασμένος και εξουσιάζει τα σύμπαντα;

Η Ανάσταση και η δόξα του Χριστού είναι η δική μας δόξα. Η ανάσταση της ψυχής είναι η ένωσή της με τη ζωή. Όπως ακριβώς το νεκρό σώμα δεν μπορεί να ζει αν δεν δεχτεί μέσα του τη ζωντανή ψυχή, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει μόνη της, αν δεν ενωθεί αρρήτως κι ασυγχύτως με τον Θεό, που είναι η όντως αιώνια ζωή ...
«Αναστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον». Η Ανάσταση του Χριστού συντελείται μέσα στον κάθε πιστό και όχι μόνο μία φορά, αλλά κάθε ώρα θα λέγαμε, αφού αυτός ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός ανασταίνεται μέσα μας και λαμπροφορεί και απαστράπτει τις αστραπές της αφθαρσίας και της θεότητας.

Για αυτό και λέμε: «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» (Ψαλμ. 117: 27) και έχοντας υπόψη μας τη δευτέρα Του παρουσία προσθέτουμε: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» (Ψαλμ. 117: 26). Σε όσους, λοιπόν, αποκαλυφθεί ο αναστημένος Χριστός, πνευματικά εμφανίζεται στα πνευματικά τους μάτια. Γιατί, όταν έρχεται σε μας διά του Αγίου Πνεύματος, μας ανασταίνει εκ νεκρών, μας ζωοποιεί και μας δίνει τη χάρη να Τον βλέπουμε μέσα μας ολοζώντανο, αυτόν Τον αθάνατο και να γνωρίζουμε πλήρως, ότι Αυτός μας συνανασταίνει και μας συνδοξάζει.

Αυτά είναι, λοιπόν, τα θεία μυστήρια των χριστιανών, αυτή είναι η μυστική δύναμη της πίστης μας, που οι άπιστοι ή οι δύσπιστοι ή μάλλον οι ημίπιστοι δεν βλέπουν, ούτε μπορούν να δουν ποτέ. Άπιστοι, δύσπιστοι και ημίπιστοι είναι αυτοί που δεν φανερώνουν την πίστη τους με έργα. Γιατί χωρίς έργα και οι δαίμονες πιστεύουν και ομολογούν ότι ο Δεσπότης Χριστός είναι Θεός, όπως λέει: «Οίδα σε, τίς ει, ο άγιος του Θεού» (Πρβλ. Μάρκ. Α: 24, Λουκ. Δ: 34, Ματθ. Η: 29).

Αλλά ούτε τους δαίμονες, ούτε αυτούς τους ανθρώπους θα ωφελήσει τέτοια πίστη, επειδή είναι νεκροί κατά τον Απόστολο, που λέει: «Η πίστις χωρίς των έργων νεκράν εστί». (Ιακ. Β: 26), όπως ακριβώς και τα έργα χωρίς πίστη. Γιατί είναι νεκρή; Διότι δεν έχει μέσα της τον Θεό που ζωογονεί, ούτε απέκτησε αυτόν που λέει: «Ο αγαπών εμέ, τας εντολάς τας εμάς τηρήσει, και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν» (Πρβλ. Ιωάν. ΙΔ: 21, 23), ώστε με την παρουσία Του να αναστήσει εκ νεκρών εκείνον, που κατέχει την ενεργόν πίστη, να τον ζωοποιήσει και να τον αξιώσει να δει τον Αναστάντα μέσα του, που τον συνανέστησε.

Μια τέτοια πίστη, λοιπόν, είναι νεκρή ή μάλλον νεκροί είναι αυτοί, που έχουν πίστη χωρίς έργα. Γιατί η πίστη στον Θεό πάντοτε ζει και ζωοποιεί εκείνους που την δέχονται με αγαθή προαίρεση, η οποία και προ της εργασίας των εντολών πολλούς οδήγησε από το θάνατο στη ζωή και τους αποκάλυψε τον Χριστό και Θεό.

Σας παρακαλώ, λοιπόν, να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού με όλη μας τη δύναμη, ώστε να κερδίσουμε και τα παρόντα και τα μέλλοντα αγαθά, δηλαδή τη θέα του Θεού, που είθε όλοι μας να την απολαύσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν».

http://www.churchofcyprus.org.cy/print.php?type=article&id=1159

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ για την εκκλησία της Κύπρου! ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ!!!

Ιστορική συμφωνία μεταξύ του αρχιραβίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου

Η Διακήρυξη επισημοποιεί τη διμερή δέσμευση για την ενίσχυση των σχέσεών τους, επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική ευθύνη για τη σταύρωση του Ιησού, η οποία βαρύνει τον εβραϊκό λαό είναι ένα αβάσιμο δόγμα.
Είναι η πρώτη φορά που μια Ορθόδοξη Εκκλησία, καταδικάζει τόσο ξεκάθαρα αυτή την αβάσιμη θεωρία η οποία, για αιώνες, ήταν ο βασικός γενεσιουργός παράγοντας για τον ευρωπαϊκό θρησκευτικό αντισημιτισμό.
Η Διακήρυξη αναφέρει μεταξύ άλλων:

"Εμείς, ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ Yona Metzger, και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος της Κύπρου, ευχαριστούμε το Θεό για την ευλογημένη ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των άριστων σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ. Στη Διακήρυξη εξηγούμε ιδιαίτερα ότι η Εκκλησία της Κύπρου ποτέ δεν συμμετείχε στις κατηγορίες που αφορούν την ολική ευθύνη του Ιουδαϊσμού, ή την απόρριψη του ως πίστη. Ως εκ τούτου, και χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνουμε την απόρριψη παρόμοιων προκαταλήψεων ως ασυμβίβαστες με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής."
Σημειώνεται ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε απορρίψει το δόγμα της συλλογικής ενοχής των Εβραίων από το 1965, με το διάγγελμα Nostra Aetate της, το οποίο ψηφίστηκε στο Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ κατόπιν, ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ δήλωσε χαρακτηριστικά: "Σήμερα, υπογράψαμε μια ιστορική δήλωση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Μέχρι τώρα, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ήταν απρόθυμες να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η Εκκλησία της Κύπρου, με τη σημερινή της Διακήρυξη ανέλαβε αυτήν την ευθύνη ... Ελπίζουμε ότι τώρα, και σταδιακά, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε παρόμοια δέσμευση όσον αφορά τις σχέσεις με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως η ελληνική και η ρωσική."

Περαιτέρω, η Διακήρυξη επιβεβαιώνει τις διδασκαλίες του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού σε σχέση με την ιερότητα της ζωής, και με αυτόν τον τρόπο δηλώνει: "Καταδικάζουμε κάθε ενέργεια που παραβιάζει αυτήν την ιερή πίστη, ιδιαίτερα τις πράξεις προκατάληψης, τρομοκρατίας και εναντίον αθώων, ειδικά όταν αφορούν τον εξευτελισμό του ονόματος και της πίστης του Θεού."

(Αποσπάσματα από άρθρο της Jerusalem Post, 12.8.2011, μεταφρασμένο από την Ελληνική γλώσσα από τον καθηγητή Asher J. Matathias, όπως δημοσιεύτηκε στα 'Χρονικά', τριμηνιαίο περιοδικό της εβραϊκής ΚΙΣ στην Αθήνα, Ιανουάριος-Μάρτιος, 2012)

Η παραπάνω είδηση ​​δεν αφορά μια απλή απόφαση, μια κοινή πρωτοβουλία. Συμπεριλαμβάνει μια θεολογική θέση τεράστιας ιστορικής σημασίας για την παγκόσμια κοινότητα, δεδομένου ότι σηματοδοτεί μια απόφαση που οδηγεί σε μια αλλαγή στις διδασκαλίες είκοσι αιώνων.

Για είκοσι αιώνες "η ιστορία των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, όσο είναι γεμάτη από πράξεις αλληλεγγύης και θυσίας, είναι εξίσου γεμάτη από πράξεις φανατισμού, μισαλλοδοξίας και προκατάληψης, που συχνά ασκούνται με τις καλύτερες προθέσεις, για το καλό και τη σωτηρία των άλλων, των παραπλανημένων, και σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα έργα αγάπης καθώς και αυτά του μίσους", όπως γράφτηκε από τον Σ. Ζουμπουλάκη (Ο Θεός στην Πόλη, Βιβλιοπωλείο Εστία, 2002).

Για αιώνες ολόκληρους η κατευθυνόμενη οδηγία ήταν η υποβολή σε μια δημιουργική μάθηση παραδοσιακών θρησκευτικών επιθέσεων, στις οποίες οι Εβραίοι θεωρούνται οι δολοφόνοι που "σταύρωσαν το Χριστό." Με αυτό ως βάση για την εκπαίδευση, έχουν κοινοποιηθεί σοβαρά εγκλήματα, τα οποία αμαυρώνουν την ιστορία της ανθρωπότητας. Το αποτέλεσμα τέτοιας δαιμονοποίησης είναι οι εκφράσεις μη ελεγμένων θεωριών, αβάσιμοι ισχυρισμοί προπαγάνδας, με ανθρώπους που βασανίστηκαν και θανατώθηκαν, αφήνοντας πολιτισμούς κατεστραμένους μετά από αιματηρό πόλεμο. Σε ένα κλίμα εκφοβισμού, η δήλωση μιας αντίθετης άποψης απορρίπτονταν εκ των προτέρων, και μπορούσε να απειλήσει με αυστηρές κυρώσεις. Αυτή η διαφορά απόψεων, ακόμη και αν συμμορφωνόταν με τα χριστιανικά θρησκευτικά έγγραφα, ήταν καταδικασμένη σε θάνατο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νίτσε δήλωσε ο "Θεός είναι νεκρός", γιατί κατάλαβε ότι οι δολοφόνοι ήταν στη Δύση, ενώ οι θεολόγοι ήταν στην ιεραρχία.

Αυτό που χρειαζόταν ήταν αυξημένη ηγεσία, προσωπική και συλλογική, μέσω καλλιέργειας και μελέτης, η ανάληψη της οποίας διεξήχθη με την απαραίτητη τόλμη, μια υψωμένη ανθρώπινη ποιότητα, έτσι ώστε τα έγγραφα της πίστης να εξεταστούν πνευματικά και ψύχραιμα, να καταλήξουν στην αναγνώριση των αντικειμενικών δεδομένων, την ιστορική αλήθεια. Αυτό που απαιτήθηκε ήταν η ελευθερία της κρίσης, η υλοποίηση των ιδεωδών της δικαιοσύνης, της εντιμότητας στις διαθρησκειακές θέσεις, μια πραγματική κοινωνική ισοτιμία, προκειμένου να εκφραστούν οι μεγάλες αλήθειες, να προωθηθούν οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στον υψηλότερο ιεραρχικό βαθμό της (Πάπας Ιωάννης XXIII, Βενέδικτος XVI) ήταν η πρώτη σε όλους τους καιρούς που συμμετείχε, με ευαισθησία σε παρόμοιες Διακηρύξεις. Γνωρίζουμε ότι στην Ορθοδοξία υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο καθιστά την υιοθέτηση παρόμοιων εγγράφων και αποφάσεων, με παρόμοια ιστορική εισαγωγή, πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Η θετική πλευρά είναι ότι η αρχή έχει γίνει, την οποία χαιρετίζουμε "με ελπίδα" από τα βάθη της καρδιάς μας.
Ο σχολιασμός της Διακήρυξης μεταφράστηκε από την Ελληνική γλώσσα από τον καθηγητή Asher J. Matathias
HellasOnTheWeb.Org
 
http://ellinonea.blogspot.com/2012/04/blog-post_1427.html

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΘΕΜΑ ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

του Λεόντιου Διονυσίου
Από καιρού εις καιρόν τολμώ κάποιους σχολιασμούς εκκλησιαστικών γεγονότων, για να ενώσω την φωνήν μου μετ’ εκείνων, που καθημερινώς δίδουν την μάχη στην πρώτη γραμμή.
Θλίψης άφατη πλημμυρίζει την καρδιά κάθε πιστού, όταν βλέπει τους εις τύπον και τόπον Χριστού επισκόπους να ευτελίζουν το αξίωμά τους και τις όποιες «γενναίες» ίδιες ενέργειές.
Γιατί δυστυχώς η συνέχεια αποδεικνύει, ότι μόνο γενναιότητα δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν οι ενέργειές τους αυτές. Ούτε διάκριση.
Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και ο Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, του οποίου η ενέργεια, να διεξάγει Ημερίδα κατά της αιρετικής μεταπατερικής θεολογίας, εγέμισεν ελπίδας και χαράν την καρδία πολλών πιστών.
Όμως, πριν καλά-καλά «στεγνώσει το μελάνι» των ανακοινώσεων δια τα περί την Ημερίδα, έκπληκτοι διαβάσαμε την κολακευτικήν επιστολή του προς τον Πατριάρχην, τον Πατριάρχην που εις την Ημερίδα εζωγραφίθη ως ο πρωταίτιος των αιρετικών ανοιγμάτων.
Κατόπιν, ήλθε η επιστολή του Πατριάρχου προς την Ι. Σύνοδον, δια της οποίας ζητούσε την καρατόμησιν του Πειραιώς και όσων πιστών κινούνται στο ίδιο με αυτόν πνεύμα.
Ο Πειραιώς προς στιγμήν εσιώπησε.
Άλλοι όμως συνοδοιπόροι του τον υποστήριξαν, εκτιθέμενοι σε ποικίλους κινδύνους.
Και ήλθε η χθεσινή ημέρα, κατά την οποίαν επληροφορήθημεν ότι ο Πειραιώς από την Ι. Μ. Φιλοθέου, όπου ελειτούργησεν, ομίλησε με πολύν σεβασμόν διά το πρόσωπον του αιρετικού Πατριάρχου και τον εμνημόνευσεν κατά την Θείαν Λειτουργίαν!
Ως εκ τούτου δύο τινά συμβαίνουν:
Ή ότι ο Πειραιώς κ. Σεραφείμ, δεν περιελάμβανε στα αναθέματα που εκφώνησε κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας τον Πατριάρχην, αρχηγόν της αιρέσεως του Οικουμενισμού, όπως πολλοί τον αποκαλούν (και τότε προκύπτει αμείλικτο το ερώτημα: άρα ποιούς θεωρεί ως αιρετικούς οικουμενιστάς και ποιούς αναθεμάτισε;), ή ότι ανέκρουσεν πρύμναν, και πρό του φόβου καθαιρέσεώς του, έπλεξεν το εγκώμιον του Πατριάρχου και μνημόνευσε έναν αιρετικό κατά την ως άνω Θείαν Λειτουργίαν εις την Ι. Μ. Φιλοθέου εις το Άγιον Όρος!
Την τρίτη σκέψη, την οποίαν τινές υποστηρίζουν, ότι ο Πειραιώς «παίζει παιχνίδι», αποφεύγω να την συζητήσω.
Σεβασμιώτατε, Πειραιώς, γιατί αδικείτε τον εαυτόν σας και εμπαίζετε τους πιστούς, οι οποίοι εστηρίχθησαν επάνω σας ως εις Λέοντα;


Σχόλια:
Ανώνυμος Apr 9, 2012 Mπρᾶβο! Μὶα χαρὰ τὰ λέει ὁ κ.Διονυσίου!
Δυστυχῶς, ὁ Πειραιῶς εἶναι ἕνας δειλός καὶ αὐτὰ ποὺ λέει σὲ ἡμερίδες καὶ σὲ «ἀναθέματισμοῦς» δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἀπλὰ «πυροτεχνήματα» πρὸς τέρψιν καὶ διασκέδασιν τῶν πιστῶν.
Κρίμα! Διότι τὸν συμπαθοῦσα, καθ'ὅτι ἐπίστευα ὅτι ὄντως μπορεῖ νὰ κάνει κάτι μέσα σὲ αὐτὴ τὴν παναθλία κατάσταση!
Δυστυχῶς, ὅμως, ἀπέδειξε ὅτι δὲν εἶναι ἐπίσκοπος, εἰς τύπον καὶ τόπον, τοῦ Χριστοῦ καθ'ὅτι ἐμπαίζει Αὐτὸν καὶ τὴν Ἁγία Πίστη τῶν Πατέρων ἡμῶν, ἀφοῦ τὴν χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ κερδίζει τὴν συμπάθεια τῶν παραδοσιακῶν πιστῶν ἀλλὰ ὅταν βρίσκει τὰ σκοῦρα ξεχνάει καὶ ἀναθέματα καὶ ἡμερίδες καὶ, καὶ, καὶ...
Δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἕνας ὐπαλληλίσκος τοῦ Βαρθολομαῖου.
Ἰωάννης
Ανώνυμος Apr 9, 2012
Κύριε Διονυσίου γιατί εκπλείσεσθε, τί περιμένατε άλλωστε να γίνει; Να μην υποχωρήσει ο Πειραιώς; Άραγε πρώτη φορά το κάνει, ή νομίζετε ότι αυτή θα είναι η τελευταία; Και άλλωτε σε σχόλιό μου έχω γράψει, ότι ο Πειραιώς παρουσιάζει ένα ιδιόρρυθμο τρόπο σκέψης και πράξης. Εμένα πιό πολύ με εξέπληξε το γεγονός, ότι αναθεμάτισε όχι μόνο τους Αιρετικούς , αλλά και τους αλλοθρήσκους, καλά αυτό πού το βρήκε; Συμφωνούν οι Πατέρες της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ με αυτά τα πράγματα, τις υπερβολές και τα είπα- ξείπα, με αυτό τον τρόπο χάνεται κάθε ουσιαστική σοβαρότητα. Σε λίγο θα γελάνε μαζί μας όχι μόνο οι Οικουμενιστές, αλλά και οι δικοί μας

Από Αποτείχιση

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Ὄψιμοι «ζηλωταί»

 Κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὄψιμοι νεοημερολογῖται ζηλωταί, ἐξεφώνησαν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ἀναθέματα κατὰ τοῦ νῦν Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου, κατὰ τοῦ Λουθήρου, τοῦ Καλβίνου, τῶν Μωαμεθανῶν, τῶν Ἑβραίων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Ἐντύπωσιν προκαλεῖ ὅτι τοῦτοι ἀνεθεμάτισαν (πιθανότατα ἀπό κεκτημένην ταχύτηταν) καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους! Ἔθεσαν ἐκτός Ἐκκλησίας αὐτούς οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ὑπῆρξαν μέλη Της! Φαίνεται ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες δὲν ἔπραξαν ὀρθῶς παραλείψαντες νὰ ἀναθεματίσουν τούς Ἑβραίους, τούς εἰδωλολάτρας καί τούς πυρολάτρας τῆς ἐποχῆς των! Εὐτυχῶς, ἐφώτισεν ὁ Θεός τούς τοιούτους νεοφανεῖς ζηλωτάς διά νὰ τό πράξουν ἔπειτα ἀπό 20 αἰώνας ἀναμονῆς!

Ἀνεθεμάτισαν καὶ τόν νῦν Πάπαν Βενέδικτον, ὡσἄν νά μήν ἦσαν ἀναθεματισθέντες καί ἐκτός Ἐκκλησίας οὗτος καὶ οἱ ἐπί χίλια ἔτη προκάτοχοί του Πάπαι. Ἀλλά, οἱ γενναῖοι ρασοφόροι ἱππόται: ἤνοιξαν τόν πνευματικόν τάφον τοῦ Βατικανοῦ, ἐξέβαλον τά ξηρά ὀστά τοῦ νενεκρωμένου ἀπό χιλιετίας διά τὴν Ὀρθοδοξίαν Πάπα, καὶ ἐξιφούλκησαν ἐναντίον τοῦ παπικοῦ σκελετοῦ ἀποτέμνωντες τὴν κάραν διὰ τοῦ κοπτεροῦ των ἀναθέματος! Ὁμοίως καί οἱ πνευματικοί σκελετοί τῶν οὐδέποτε ὑπαρξάντων ὡς μελῶν τῆς Ἐκκλησίας Λουθήρου, Καλβίνου, Σβιγγλίου καί Ἐρρίκου Βασιλέως τῆς Ἀγγλίας, ἐκαρατομήθησαν ἀναδρομικῶς ὑπό τῶν ρασοφόρων μιμητῶν τοῦ Δόν Κιχώτου. Ὁποία γενναιότης!

Ἀνεθεμάτισαν καί τόν Οἰκουμενισμόν. Ὄντως ἐντυπωσιακόν διὰ νεοημερολογίτας. Ἀλλά ἐνῷ διά τούς Παπικούς, Προτεστάντας καί Ἀγγλικανούς οἱ ἀναθεματισμοί ἦσαν ἐπώνυμοι, διά τόν Οἰκουμενισμόν δὲν εὐρέθη ἐπάξιος ἐκπρόσωπος διὰ νὰ ἀναθεματισθῇ. Βλέπετε, ἡ γενναιότης ὅλη ἐξηντλήθη κατά τῶν νενεκρωμένων ὀστῶν καί δὲν ἀπέμεινε ὑπόλοιπον διὰ νὰ στραφῇ κατὰ τῶν νεοφανῶν ἐνσάρκων αἱρετικῶν οἰκουμενιστῶν. Ἄλλωστε, εἶναι οἱ ἐκλέξαντες καί χειροτονήσαντες τούτους εἰς τὸ Ἐπισκοπικόν ἀξίωμα...

Οἱ ὄψιμοι τούτοι ζηλωταί μᾶς εἶναι γνωστοὶ διὰ τὰ κατὰ τὸ παρελθόν ἐμπρηστικά των (πολεμικά) ἀνακοινωθέντα ἐναντίον τῶν Γ.Ο.Χ.. Εἶναι αὐτοὶ ὁ ὁποῖοι ἀπειλοῦν μὲ ἀφορισμόν τοὺς δημοσιογράφους οἱ ὁποῖοι ἀποτολμοῦν νὰ καλύψουν δημοσιογραφικῶς τὰς ἐκδηλώσεις τῶν Γ.Ο.Χ.. Διὰ τὰ ἀνωτέρω ἔλαβον τάς δεούσας ἀπαντήσεις.

Ἐν συνεχείᾳ ἐγένοντο διάσημοι διὰ τὰς κατὰ καιρούς ἀντιμασονικάς, ἀντισιωνιστικάς, ἀντιπαπικάς, ἀντιοικουμενιστικάς καὶ γενικῶς ...ἀντιπαντικάς των (ἐναντίον πάντων) ἐκρήξεις. Δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς οἱ πλέον χαρακτηριστικοί (καὶ ἀσφαλῶς, οἱ πλέον ἠχηροί) ἐκπρόσωποι τοῦ εἴδους «ἀντιοικουμενισταί νεοημερολογῖται» (ἢ «συντηρητικοί Ὀρθόδοξοι», διότι εἰς τὸ εἶδος συμπεριλαμβάνονται καὶ «παλαιοημερολογῖται», ὅπως Σέρβος τις Ἐπίσκοπος). Ἢ, ἄλλως, ὁπαδοί τῆς ...ἐπιφανοῦς (ἐκ τοῦ Ἐπιφανείου Θεοδωροπούλου) θεωρίας τῆς ἀποφυγῆς τῶν δύο ἄκρων: οἰκουμενισμοῦ καὶ ζηλωτισμοῦ.

Βάλλουν, λοιπόν, οἱ γενναῖοι μιμηταί τοῦ Ἐπιφανείου, ταυτοχρόνως εἰς δύο ἀντιθέτους κατευθύνσεις. Ἀλλὰ ἀγαπητοί μου, ὅπως διεκήρυξεν ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός πρός τούς Ἐπιφανείους τῆς ἐποχῆς του, δὲν ὑφίσταται μέση ὁδός μεταξύ φωτός καὶ σκότους, μεταξύ ἀληθείας καί ψεύδους, μεταξύ Χριστοῦ καὶ διαβόλου. Οἱ ὁπαδοί τῆς μεσότητος, ἐφήρμοσαν τόν κανόνα τῆς ἀποφυγῆς τῶν ἄκρων εἰς τὰ τῆς πίστεως, ἐνῷ οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἰσηγήθησαν τοῦτον διὰ τὰ ζητήματα τῆς πράξεως. Πρέπει, λ.χ., νὰ ἀποφεύγομεν τὰ ἄκρα εἰς τὴν νηστείαν, καὶ οὔτε νὰ ἀθετῶμεν τήν ἐντολήν τῆς νηστείας, οὔτε πάλιν νὰ νηστεύομεν ὑπερβαλλόντως. Τό αὐτό καὶ εἰς τὰς γονυκλισίας καὶ λοιπὰς πρακτικάς ἀρετάς. Τό νά ἐφαρμόζωμεν τὴν ἀρχήν τῆς μεσότητος εἰς τὰ τῆς πίστεως, εἶναι ἀθέτησις τῆς πίστεως. Διότι ὁ χῶρος μεταξύ ἀληθείας καί ψεύδους ἀνήκει εἰς τὸ ψεῦδος. Ἡ ἀλήθεια, διὰ νὰ εἶναι ἀλήθεια ὀφείλει νὰ εἶναι 100% ἀλήθεια. Τό ψεῦδος εἴτε ὅταν εἶναι 100% ψεῦδος, εἴτε ὅταν εἶναι ἀναμεμιγμένο καὶ μὲ κάποιον ποσοστόν ἀληθείας, εἶναι πάλιν ψεῦδος. Καὶ τὸ «κοκτέϊλ» τῶν ὀψίμων ζηλωτῶν εἶναι ἀκριβῶς μία τοιαύτη ἀνάμιξις ψεύδους καὶ ἀληθείας. Καταδικάζουν τὸν οἰκουμενισμόν καὶ ταυτοχρόνως ἐξυμνοῦν τούς Οἰκουμενιστάς. Εἰς συνεντεύξεις των, τινές ἐξ αὐτῶν, ἐξαπολύουν μύδρους κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά ταυτοχρόνως καυχῶνται ὅτι ἐξελέγησαν Ἐπίσκοποι ὑπό τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί θεωροῦν τιμητικόν, τὸ ὅτι ἐχειροτονήθησαν ἀπό τούς πρωταγωνιστάς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Μίαν ἡμέραν ἀναθεματίζουν τόν οἰκουμενισμόν καὶ τὴν ἑπομένην ἀπονέμουν παράσημα εἰς οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς, ἢ ἀποστέλλουν κολακευτικάς ἐπιστολάς εἰς οἰκουμενιστάς Πατριάρχας θυμιῶντες τούτους μέχρι λιποθυμίας! Κακός ὁ οἰκουμενισμός, ἀλλά καλοί οἱ οἰκουμενισταί! Ὁμοιάζει μὲ περίπτωσιν τινός ὁποῖος στηλιτεύει τὴν κλοπήν, ἀλλά τιμᾶ τούς κλέπτας. Καταγγέλει τό κακόν, ἀλλ’ ἐπαινεῖ τόν κακοποιόν! Διερωτώμεθα, ταῦτα ἀποτελοῦν δείγματα λογικῆς συμπεριφορᾶς, ἢ μήπως σχιζοειδοῦς τοιαύτης;

Δὲν εἴμεθα εἰδικοί διὰ νὰ ἀποφανθῶμεν, ἀλλά ὑποθέτωμεν (ἐπιχειροῦντες νὰ ἀνιχνεύσωμεν λογικήν εἰς τὰ παράλογα) ὅτι ἐπειδή τινές βάλλουν κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ, θεωροῦν ὅτι ὀφείλουν -εἰς ἀντιστάθμισμα- νὰ ἐπαινοῦν τούς οἰκουμενιστάς καὶ νά βάλλουν κατά τῶν ζηλωτῶν ταυτοχρόνως. Ἴσως νὰ θεωροῦν ὅτι τοιουτοτρόπως τηροῦν ἰσορροπίαν. Ἡμεῖς νομίζομεν ὅτι τοῦτο μᾶλλον δεῖγμα ἀνισορροπίας δύναται νὰ χαρακτηρισθεῖ, ὅπως τὸ νὰ πατεῖ τις εἰς δύο λέμβους ταυτοχρόνως. Τὸ ἀποτέλεσμα θά εἶναι ἀπώλεια τῆς ἰσορροπίας καί πτῶσις εἰς τὰ ὕδατα.

Πῶς δύναται να χαρακτηρίσει τις τόν ἀντάρτην ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος «ταμπουρώθηκε» μεταξύ τῶν ἀντιμαχομένων καί πυροβολεῖ ταυτοχρόνως εἰσβολέα καί ἀμυνόμενον; Ἀπό ποῖον ἀναμένει τό παράσημον; Μᾶλλον θὰ εἰσπράξῃ δικαίως τὰ πυρά ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν (ὅπερ καὶ ἐγένετο). Καὶ ποία ἡ ἀνταμοιβή διὰ τόν κῦνα ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος καταδιώκει τόν κλέπτην καὶ δάκνει καὶ τόν οἰκοκύρην; Εἰς τὴν καλυτέραν τῶν περιπτώσεων ἀντιλυσσική θεραπεία! Πῶς θὰ χαρακτήριζε κανεὶς τὸν δικαστήν ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἐπιτιμᾶ τὸν θύτην ἀλλὰ κατακεραυνώνει καὶ τὸ θῦμα ταυτοχρόνως; Πάντως ὄχι δικαιοκρίτην.

Ἐὰν λοιπόν ἐπιχειρίσῃ τις νὰ ἀξιολογίσῃ ἀντικειμενικῶς τὴν ὅλην δημοσίαν συμπεριφοράν τῶν «νεοημερολογιτῶν ἀντιοικουμενιστῶν», ὁ πλέον εὔστοχος καὶ εὔσχημος ὅρος εἶναι «ἀλλοπρόσαλλος καὶ ἀντιφατική ἕως τὰ ὅρια τοῦ ἐμπαιγμοῦ». Διότι ὅταν κληρικός τις τὴν μίαν στιγμήν στρέφεται πρός τόν λαόν ἐκ τῆς ὡραίας πύλης καὶ κατακεραυνώνει τὸν οἰκουμενισμόν ὡς αἵρεσιν, ἐνῷ ἀμέσως μετά στρεφόμενος πρός ἀνατολάς καὶ ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Θεόν, μνημονεύει τούς οἰκουμενιστάς ὡς «ὀρθοτομοῦντας τὸν λόγον τῆς ἀληθείας», πῶς δύναται νὰ ἐκφύγει τὸν χαρακτηρισμόν τοῦ ἐμπαίζοντος; Διότι, εἴτε τὸν Θεόν ἐμπαίζει, εἴτε τὸν λαόν. Ἀλλ’, εἰς ὀψίμους ζηλωτάς τούς παραμένοντας εἰς τῆν κρατοῦσαν ἐκκλησίαν ἁρμόζουν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἕνος ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει». (Ματθ. ΣΤ’, 24)

http://www.ecclesiagoc.gr/el/eideiseis-sholia/205-opsimoi-zilwtai

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ AMERICAN JEWISH COMMITEE ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ!

Μαζί του και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. Κωσταράκος!


«Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του καλού μου φίλου, εκτελεστικού γραμματέα του AJC, Ντέιβιντ Χάρρις, να παρευρεθώ σήμερα, σ’ αυτή τη συνάντηση, η οποία είναι ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα των σχέσεών μας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, την ...
Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης και μεταξύ της ελληνοαμερικανικής και ισραηλινοαμερικανικής κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο επίπεδο των σχέσεών Ελλάδας και Ισραήλ. Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η γενικευμένη οικονομική κρίση, λαοί σαν τους δικούς μας έρχονται ακόμη πιο κοντά, με πνεύμα συνεννόησης και αμοιβαίας κατανόησης. Την ίδια στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή μας, συντελούνται μεγάλες δραματικές εξελίξεις και ανακατατάξεις. Ένα νέο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον διαμορφώνεται. Η Ελλάδα και το Ισραήλ προχώρησαν σε μια σημαντική κίνηση, σε μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Και όλα όσα ξεκίνησαν εδώ και είκοσι περίπου χρόνια επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας με υπουργό Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά, (Σ.Σ. εννοεί την επίσημη αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από τον Α. Σαμαρά, που έγινε το 1991) επικαιροποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό με την υπογραφή των νέων συμφωνιών και δείχνουν πλέον ότι ο δρόμος για την Ελλάδα και το Ισραήλ είναι κοινός με αναπτυξιακή προοπτική σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων. Ως λαοί έχουμε μάθει και να τις αντιμετωπίζουμε και να τις ξεπερνάμε. Σε αυτή τη συνάντηση είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις με διακεκριμένες προσωπικότητες, τόσο του American Jewish Committee, καθώς και σημαντικούς παράγοντες του οικονομικού, επιχειρηματικού και ενεργειακού τομέα. Θα επισκεφθώ και πάλι στις αρχές Μαΐου την Ουάσιγκτον, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση σε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα γεγονότα αυτής της χρονιάς, όπου θα συμμετέχω σε μια συζήτηση από κοινού με συναδέλφους μου υπουργούς της Γερμανίας, του Ισραήλ, και διαπρεπείς προσωπικότητες. Θα ανοίξουμε μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία, τη συνύπαρξη και την κοινή προοπτική σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ντέιβιντ για τη ζεστή αυτή φιλοξενία και τον περιμένω βέβαια σύντομα στην Ελλάδα».


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ πως ο Χάρις είχε έρθει πριν μερικούς μήνες στη χώρα μας και μάλιστα βρέθηκε στα γραφεία τη Νδ για πολλές ώρες, ενώ πρόσφατα ο Σαμαράς έστειλε ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ στους Εβραίους του AJC!

Εκείνο που αποκρύπτουν τα ελληνικά Μμε είναι πως στη συνάντηση Σιωνιστών - Αβραμόπουλου, ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Σ/γος Μιχαήλ Κωσταράκος!!!

Οι δύσπιστοι, ας διαβάσουν την τελευταία παράγραφο από την επίσημη ιστοσελίδα του:

Δηλαδή, πολιτειακή ηγεσία ΚΑΙ Στρατός ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!

Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να το κάνουν; Κι αν ο Αβραμόπουλος ανήκει στους πολιτικάντηδες που γλείφουν τα αφεντικά τους, εσείς Στρατηγέ τι δουλειά είχατε με τα γεράκια του Σιωνισμού;

Χάθηκε η ντροπή και το φιλότιμο...!
 
http://anti-ntp.blogspot.com/2012/04/american-jewish-commitee.html

Έρχεται η "αυτοκόλλητη" κάρτα του πολίτη;Αφορμή  για αυτή την ανάρτηση  ήταν η   ανακοίνωση του  Αμερικανού καθηγητή  Τζόν Ρότζερς του πανεπιστημίου  του Ιλινόϊς στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ενωσης Χημικών που έγινε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Σε αυτό  λοιπόν το συνέδριο παρουσιάστηκε  ένα όντως  καινοτόμο  επίτευγμα της ανθρώπινης σοφίας, το οποίο  έχει να κάνει με την παρακολούθηση  ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ  ( π.χ απο δορυφόρο) της λειτουργίας βασικών οργάνων του  ανθρώπινου οργανισμού, όπως   η καρδιά , ο εγκέφαλος, το μυικό σύστημα  κλπ.

Πρόκειται  για  ένα  αυτοκόλλητο παρόμοιο με τα   μη μόνιμα τατουάζ που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο,  στο οποίο  υπάρχει προφανώς   εκτός των πολύπλοκων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ένα  RFID microchip.
 Ένα μικροκύκλωμα δηλαδή  το οποίο, όπως έχουμε εξηγήσει αναλυτικά σε παλαιότερες αναρτήσεις μας,συλλέγει ,επεξεργάζεται, δέχεται και στέλνει  πληροφορίες , δεδομένα, εντολές  κλπ.

Αυτό λοιπόν  το RFID microchip που όπως  ξέρουμε χρησιμοποιείται απο τα αντικλεπτικά  αυτοκόλλητα στα ρούχα  ενός καταστήματος,  μέχρι  και στις κάθε είδους "έξυπνες κάρτες" (όπως  η  "πολυσυλλεκτική- πολυλειτουργική"   "Κάρτα Του Πολίτη"), είναι η "καρδιά"  αυτού  του  νέου  αυτοκόλλητου   "ασύρματου υπολογιστή" , διότι περί αυτού  πρόκειται, ο οποίος  όχι μόνο θα συλλέγει  πληροφορίες  για την  λειτουργία των διαφόρων συστημάτων του  οργανισμού μας αλλά όπως  ισχυρίζεται  ο   καθηγητής Ρότζερς  θα μπορεί  και να ρυθμίζει  ως ένα βαθμό  τον τρόπο με τον οποίο   θα λειτουργούν.
Μέχρι εδώ  τα "νέα" είναι καλά.
Θα βάζουμε ένα αυτοκόλλητο πάνω μας , το οποίο θα λειτουργεί  σαν  "κατάσκοπος" και ταυτοχρόνως  σαν "νοσοκόμος",  εκτελώντας  τις εντολές που θα του δίνει απο μακρυά  ο θεράπων ιατρός ή  τέλος πάντων ...όποιος  εμπλέκεται ή και  ..διαπλέκεται  με την  "εταιρεία υγείας" που  θα έχει αναλάβει  εργολαβικά  την  ..φροντίδα μας.

Απο εδώ και πέρα όμως τα "νέα" δεν είναι καθόλου , μα καθόλου καλά.

Μέχρι χθές  γνωρίζαμε την διάδοση και τις χρήσεις  των  εμφυτευομένων υποδορίως ( με ένεση κάτω απο το δέρμα) microchips τα οποία όπως έχουμε  πεί, μπορούν να αντικαταστήσουν  πλήθος  λειτουργιών  και εφαρμογών  της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  με πρώτη και  "καλύτερη" την διαρκή  δορυφορική παρακολούθηση του  "υποκειμένου", του ατόμου δηλαδή - προσώπου ή ζώου-  στο οποίο έχει  εμφυτευθεί.

Επειδή  ο τρόπος "ενσωμάτωσης" αυτού  του μικροτσίπ  , δηλαδή η  υποδόρια ένεση,  είδαν  ότι  εκ της φύσεώς της  είναι απωθητικός  και δεν πρόκειται  να  γίνει  εύκολα αποδεκτός  απο  τον κόσμο, προχώρησαν  ακόμα περισσότερο και "ανακάλυψαν"  ότι με την  χρήση της βιονανοτεχνολογίας μπορούν   χρησιμοποιωντας εξελιγμένα λέηζερ  να επέμβουν στην  κυτταρική δομή  του υποδορίως ευρισκομένου ιστού μετατρέποντας  τον σε  ηλεκτρονικό κυκλωμα απλουστερης βέβαια μορφής.

Και πάλι τα εμπόδια  ήταν πολλά και αφορούσαν όχι μόνο τον επίσης  "εχθρικό"  τρόπο  κατασκευής  του  υποδόριου "βιοτατουάζ" αλλά και αυτές καθ΄αυτές  τις λειτουργικές του δυνατότητες.

Και να που τα εργαστήρια  έφτιαξαν  αυτό που  κατά πάσα πιθανότητα  θα  εφαρμοστεί  σαν η "καλύτερη" λύση  μαρκαρίσματος  όλων  των  δουλοπαροίκων  της  ραγδαίως  εξελισσομένης παγκόσμιας  ηλεκρονικής διακυβέρνησης.

Είναι αυτός  ο  αυτοκόλλητος   ασύρματος  υπολογιστής του  οποίου  μία  ελκυστική  εφαρμογή  παρουσιάσθηκε  στο  προαναφερθέν συνέδριο  σαν  ένα  δυνητικά  χρήσιμο και "ανώδυνο" εργαλείο στην επιστήμη της  Ιατρικής.

Κάποια μικρά εμπόδια όπως το ότι  προς το παρόν  δεν είναι αδιάβροχο και  στηρίζεται  σε χαλαρούς   δεσμούς  με την  επιφάνεια των επιθηλιακώνκυττάρων , δεν θα υπάρχουν  όταν  αυτό το αυτοκόλλητο  θα  παρουσιαστεί  σαν  η "ασφαλέστερη"   υποκατάσταση  κάθε είδους  έξυπνης  κάρτας  συμπεριλαμβανομένης  φυσικά και  εκείνης που αφορά  στην  ηλεκτρονική ταυτότητα  του  κάθε πολίτη ( στην Ελλάδα  ονομάστηκε "Κάρτα Του Πολίτη").

Με απλά λόγια  το "μαρκάρισμα"   και η υπαγωγή μας σε καθεστώς διαρκούς  δορυφορικής παρακολούθησης , και ηλεκτρονικών  "διευκολύνσεων" , δεν θα απαιτεί  πλέον ούτε  "κάρτες", ούτε "ενέσεις" , ούτε  λέηζερ , ούτε  οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 
 
Θα πηγαίνεις στο ΚΕΠ θα παίρνεις την "αυτοκόλλητη  κάρτα του πολίτη"  την οποία αφού   τοποθετήσεις   κάπου πάνω στο δέρμα σου σύμφωνα με τις  οδηγίες  του "κατασκευαστή"  (π.χ στο χέρι ή στο μέτωπο όπως  επιδεικνύεται στις φωτογραφίες του εφευρέτη  καθηγητή Rogers)  , θα  θεωρείσαι   ως υπαρκτό  άτομο, δηλαδή αναγνωρίσιμο απο το σύστημα.

Ο νέος ολοκληρωτισμός   δεν  θα αφήσει περιθώρια επιλογών στα "υποκείμενα" σε αυτόν  "ανθρώπινα τεμάχια.Η θα   έχεις πάνω σου  το ηλεκτρονικό ίχνος  της εξουσίας ή  απλά δεν  υπάρχεις.
Κάτι δεν μας θυμίζει αυτό;
 
Παραπομπές:

 

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΟΥΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΦΙΛΕΝΩΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΕΝΩΤΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ''ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ'' ΤΑ ΕΞΗΣ

Σταύρος Ζουμπουλάκης
Νέα αναθέματα, παλαιά ερωτήματα

Την Α’ Κυριακή των Νηστειών, που έχει καθιερωθεί από τον 9ο αιώνα ως Κυριακή της Ορθοδοξίας, εορτάζεται η αναστήλωσητων εικόνων. Ένα από τα ιδιαίτερα γνωρίσματατου τυπικού της ημέρας αποτελεί η ανάγνωση ελάχιστων αποσπασμάτων του Συνοδικού της Ορθοδοξίας, ενός ιδιόμορφουκαι πολύ σημαντικού κειμένου, που θα βρει την τελική διαμόρφωσή του τον 14οαιώνα. [1]
Ένα από τα στοιχεία που περιέχει το Συνοδικόνείναι τα αναθέματα κατά πατριαρχών, επισκόπων, μοναχών, βασιλέων και άλλων,που θεωρούνται εχθροί της ορθής πίστης. Επί δεκαετίες τώρα στους ναούς τηςΕλλάδος δεν διαβάζονται πια κατά την ημέρα αυτή τα αναθέματα, αλλά αναπέμπεται μόνο το «αιωνία η μνήμη» υπέρ τωνπρομάχων της Ορθοδοξίας. Εξαίρεση αποτελούν οι παλαιοημερολογίτες και κάποιοινεοφανείς φονταμενταλιστές. Ο μητροπολίτης Πειραιώς ανήκει σε αυτήν τηνκατηγορία και διάβασε – μόνος επίσκοπος, υποθέτω, της ελλαδικής Εκκλησίας – καιμερικά αναθέματα, από τον Άρειο ώς τον Βαρλαάμ και τον Ακίνδυνο. Δεν αρκέστηκεόμως σε αυτά, που υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και στο βιβλίο του Τριωδίου,αλλά πρόσθεσε και δικά του:

 - Τω κανονικώς ανυποστάτω και εκπεσόντι αιρεσιάρχη Πάπα και Πατριάρχη Παλαιάς ΡώμηςΒενεδίκτω τω 16ω και τοις αυτώ κοινωνούσι, ανάθεμα.

-ΤοιςΜαρτίνω Λουθήρω, Ιωάννη Καλβίνω, Ουρλίχω Σβιγλίω και Ερρίκω τω 8ω δυσεβείβασιλεί και τοις συν αυτοίς συγκροτήσασι τας αιρετικάς παραφυάδας τηςΔιαμαρτυρήσεως, ανάθεμα.

- Τοις αρνουμένοις και καθυβρίζουσι την Παναγίαν, Ομοούσιον, Αδιαίρετον και ΖωοποιόνΤριάδα, Ραββίνοις του Ιουδαϊσμού, Ισλαμισταίς και μέλεσι της ανωνύμουφυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά του Πύργου, των Μαρτύρων του Ιεχωβά, ανάθεμα.

- Τοις αρνουμένοις τας Αγίας τετάρτην, πέμπτην, έκτην και εβδόμην Οικουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίτας, Μονοθελήτας καιΜονοενεργήτας, ανάθεμα.

- Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, ανάθεμα.

Κάθε ανάθεμα που εκφωνούσε ο δεσπότης ο χορός κατά την τάξιν το επαναλάμβανετρις.

Από πού να αρχίσει τώρα και πού νατελειώσει κανείς; Όποιος μάλιστα δει και το σχετικό βίντεο, το οποίο κυκλοφορείευρέως στο διαδίκτυο, θα τα χάσει ακόμη περισσότερο – άλλο να σου λένε και άλλονα βλέπεις –, δεν θα ξέρει κυριολεκτικά πού βρίσκεται, αν δηλαδή βρίσκεται σεμια χώρα της Ευρώπης του 2012 ή μήπως στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και,πιθανότερο, στο Πακιστάν.

Τι νόημα έχει να αναθεματίζεις και νααποκόπτεις από το σώμα της Εκκλησίας ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους, που ούτεήταν ποτέ ούτε είναι σήμερα ούτε θέλουν να είναι μέλη της; Η γελοιότητα είναι πρόδηλη. Είναι σαν να διαγράφεις συλλήβδην από ένα δικηγορικό σύλλογο ανθρώπους που δεν είναι δικηγόροι ή να αποκλείεις από αθλητικές διοργανώσεις ανθρώπουςπου δεν είναι αθλητές. Την ίδια ακριβώς σημασία έχει ο αναθεματισμός, ηκαταδίκη και η αποκοπή από την Εκκλησία Εβραίων και μουσουλμάνων –γιατί όχι καιινδουιστών, βουδιστών, σιντοϊστών, ταοϊστών και άλλων ων ουκ έστιν αριθμός; Απότην άλλη, αντιλαμβάνεται ο μητροπολίτης Πειραιώς τι σημαίνει η λέξη Συνοδικόν, στο πλαίσιο του οποίουενέταξε τα δικά του αναθέματα; Ποια Σύνοδος, θέλω να πω, αναθεμάτισε τον πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ και δεν το πήραμε είδηση; Στην προκειμένη μάλιστα περίπτωση,ισχύει το αντίστροφο: τα ιστορικά αναθέματα μεταξύ Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας έχουν αρθεί από τον Δεκέμβριο του 1965, με πρωτοβουλία του πατριάρχηΑθηναγόρα και του πάπα Παύλου ΣΤ΄.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά πουο Σεραφείμ κηρύττει δημόσια τη μισαλλοδοξία, ούτε θα είναι ασφαλώς η τελευταία,όσο μένει (ή τον αφήνουν) στη θέση του. Όρεξη να ‘χεις να ασχολείσαι. Ένα από τα τελευταία δείγματα, ημήνυση κατά του Καθολικού αρχιεπισκόπου Αθηνών, της διευθύντριας του σχολείουΖαν ντ’ Αρκ και ενός καθολικού ιερέα, επειδή κατά την έναρξη του τρέχοντοςσχολικού έτους τελέστηκε αγιασμός στο σχολείο, γεγονός που «αμβλύνει τηνΟρθόδοξον αυτοσυνειδησίαν των μικρών ευπλάστων μαθητών», καθώς στο σχολείοφοιτούν και Ορθόδοξοι μαθητές –ενώ όταν συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδήτελείται αγιασμός στα σχολεία από Ορθόδοξο ιερέα δεν αμβλύνεται ηαυτοσυνειδησία των καθολικών, μουσουλμάνων, Εβραίων ή άθεων μαθητών.

Το θέμα μας παρακάτω δεν θα είναι ο Σεραφείμ και οφονταμενταλισμός του –ο οποίος βρίσκει υποστηρικτές και μέσα στα πανεπιστήμια(!),ιδίως στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης- αλλά η στάση της Εκκλησίας απέναντίτου. Ο Σεραφείμ είναι αυτός που είναι και λέει αυτά που λέει. Σημασία έχει τικάνει ο αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τι κάνει η Ιεραρχία, τι κάνουνοι ιερείς.

Μπορεί οιπερισσότεροι να νιώθουμε ανακούφιση που έχουμε απαλλαγεί από τιςεξαλλοσύνες του Χριστόδουλου, δεν μπορεί όμως να νιώθουμε ικανοποιημένοι απότην πολιτική της ακινησίας του Ιερώνυμου. Ο νυν αρχιεπίσκοπος δεν έχει ιδέες,δεν έχει θεολογία, δεν έχει όραμα, δεν έχει πρόγραμμα, εξαρχής δεν γνώριζε τιήθελε να κάνει αν εκλεγόταν αρχιεπίσκοπος, ήθελε απλώς να πάρει τη ρεβάνς γιατην εκλογή που έχασε το 1998 και την οποία πίστευε ότι δικαιούτο. Δεν έχει ιδέατι γίνεται σήμερα στον κόσμο και τι κάνουν οι άλλες Εκκλησίες για νααντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα και τις προκλήσεις της. Φτάνει να ακούσεικανείς τα κηρύγματά του: απροετοίμαστος πάντα,λέει τα ίδια και τα ίδια, συμπαθείς κουβεντούλες αγαθού γέροντα. Δεν δίνειμάχες, δεν συγκρούεται, υπόσχεται σε όλους, αφήνει τα πράγματα να πηγαίνουν απόμόνα τους, αρκεί αυτός να ελέγχει την εκλογή των νέων μητροπολιτών. Κινείταιδηλαδή στη γραμμή του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, του οποίου υπήρξε στενόςσυνεργάτης επί πολλά χρόνια: ένας ευγενής, αστικός σεραφειμισμός -κατ’ αντιδιαστολή προς το ορεσίβιο και λαϊκόστοιχείο του προκατόχου και δασκάλου του-είναι η αρχιεπισκοπική πολιτεία του. Με μια τέτοια πολιτική, είναι απολύτως αναμενόμενο να μην κάνει τίποτε ο αρχιεπίσκοποςέναντι του μητροπολίτη Πειραιώς, ακόμη και όταν αυτός διαπράττει κανονικάπαραπτώματα, όπως η αναγνώριση (μεεπιστολή της 31. 1. 2011) ως κανονικού επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης τουΑρτεμίου, τον οποίο η Ιεραρχία της σερβικής Εκκλησίας – με την οποία η ελληνικήδιατηρεί κανονικές σχέσεις- έχει καθαιρέσει και επαναφέρει στην τάξη τωνμοναχών.[2]Ας θυμίσω ακόμη ότι λίγες μέρες μετά τις τερατώδεις δηλώσεις του Σεραφείμ (Mega, 20.12.2010) ότι ο Χίτλερ ήταν όργανοτου διεθνούς σιωνισμού και σκοπό είχε να πείσει τους Εβραίους να μεταβούν στηνΠαλαιστίνη και να συστήσουν εκεί τη νέα αυτοκρατορία, ο αρχιεπίσκοπος πήγε,κατά την εορτή των Θεοφανίων, στονμητροπολιτικό ναό Πειραιώς και χοροστάτησε στη λειτουργία μαζί του. Όταν ηεκκλησιαστική πολιτική είναι ισορροπίες και δοσοληψίες, ας μην περιμένει κανείςμια σαφή και σταθερή στάση απέναντι στον Σεραφείμ και σε ό, τι αυτός εκφράζει.

Παρόμοια και οι υπόλοιποι ιεράρχες δεν βγάζουν μιλιά, γιατί υπάρχει μια ιδιότυπη επισκοπική ομερτά και γιατί φοβούνταιμην τους περιλάβουν τα φονταμενταλιστικά έντυπα και μπλογκς και αρχίζουν να τους βρίζουν και να τους συκοφαντούν. Πρυτανεύει δηλαδή η αρχή «ας μην μπλέκουμε». Η Δ.Ι.Σ. έστελνε στο αρχείο την υπόθεση του Αττικής Παντελεήμονος και δεν τονπαρέπεμπε σε δίκη, παρά τις εις βάρος του αποφάσεις της ποινικής δικαιοσύνης,και θα καλέσει τώρα σε απολογία τον Σεραφείμ; Φαίνεται πιθανό;

Την ίδια και χειρότερη στάση τηρούν και οι πολιτικοί, ιδίως όσοιεκλέγονται στον Πειραιά, με πρώτο και καλύτερο ανάμεσά τους τον Κων.Αρβανιτόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Αρβανιτόπουλος, εκτός απόβουλευτής, είναι επίσης και αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καικαθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Φέτος, κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών,σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η Μητρόπολη Πειραιώς σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όχι μόνο ήταν παρών και άκουγε σαν μαθητούδι την ομιλία του Σεραφείμ, αλλά τον συνεχάρη κιόλας δημόσια για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει για την παιδεία. Μπορεί τάχα να φανταστείκανείς άνθρωπο με τις ίδιες ιδιότητες (υπουργός Παιδείας και καθηγητήςπανεπιστημίου), σε μια χώρα της Δυτ. Ευρώπης, που να πηγαίνει να ακούει και νασυγχαίρει έναν αντίστοιχο εκεί Σεραφείμ (αν υποτεθεί ότι θα έβρισκε ένανπαρόμοιο); Κάνει βέβαια λάθος εκτίμηση ο κ. Αρβανιτόπουλος, αν νομίζει ότι οΣεραφείμ ρίχνει νερό στον δικό του μύλο. Ο Σεραφείμ ρίχνει νερό στο μύλο τηςακροδεξιάς. Οι οπαδοί της ξέρουν καλά να αναγνωρίζουν τους δικούς τους- αλλιώςδεν θα του ζητούσε συνέντευξη το υπερακροδεξιό περιοδικό Patria (τχ.31, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012,σ.26-29). Τώρα που έχει διαμορφωθεί ένας αστερισμός ακροδεξιών κομμάτων, τρίαεκ των οποίων, όπως όλα δείχνουν, θα μπουν στη Βουλή, ο Σεραφείμ μπορεί ναγίνει ο εκκλησιαστικός εκφραστής τους.

Αν από τον αρχιεπίσκοπο και τουςεπισκόπους δεν περιμένω τίποτε, εξακολουθώ να περιμένω μια αντίδραση εκ μέρουςκάποιων ιερέων για τις μισαλλόδοξες,φανατικές και βαθιά αντιχριστιανικές δηλώσεις του Σεραφείμ (και άλλων τινών).Περιμένω μια κάποια συλλογική αντίδραση, εκ μέρους λίγων έστω ιερέων, απέναντισε έναν εκκλησιαστικό λόγο που τους εκθέτει ενώπιον Θεού και ανθρώπων.Την περιμένω χρόνια, μα δεν την έχω δει ακόμη. Η σιωπή δεν είναι πάντοτε αρετή,τις περισσότερες φορές είναι δειλία. Γιατί να ακούγεται συλλογικά μόνο η φωνήτων φονταμενταλιστών ιερέων; Ώς πότε θα τους αφήνουν όλο το χώρο;

Μπορεί όσοι, ιερείς καιθεολόγοι, δεν αντιδρούν στον φονταμενταλισμό να το κάνουν επειδή κρίνουν πως δεν αξίζειτον κόπο, μιας και οι εκφραστές του είναι κατά κανόνα φαιδρά πρόσωπα. Ας μουεπιτραπεί να πω ότι έχουν άδικο. Και ο Μουσολίνι γελοίος ήταν. Και ο Καρατζαφέρης ένας φαιδρός κωλοτούμπας είναι. Νομιμοποιώντας τον όμως ως ισόκυρο συνομιλητήκαι εταίρο στη συγκυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, νομιμοποιήσαμε τις ιδέες του καιβλέπουμε σήμερα, αφενός, την ανάπτυξηαυτού του ακροδεξιού τόξου που ανέφερα παραπάνω αλλά και τη διάχυση, αφετέρου,των ακροδεξιών ιδεών και σε κόμματα που βρίσκονται στα αριστερά του ακροδεξιούτόξου. Ανάλογα ισχύουν και για τον Ορθόδοξο φονταμενταλισμό. Είναι επικίνδυνος,ακόμη και όταν οι εκφραστές του είναι γελοία πρόσωπα.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Η πρώτη κριτική έκδοση του κειμένου έγινε από τον Jean Gouillard, “Le Synodikon de l’ Orthodoxie, edition et commentaire”, στο Travaux et Memoires, τόμ. 2, του Centre de recherche d’ histoire etcivilization byzantines, Παρίσι 1967, σ. 1-316. Βλ. μετάφραση του κειμένου, κατά την έκδοση Gouillard, από τον Η. Γ. Πετρόπουλο, στοβιβλίο Κυριακή της Ορθοδοξίας, Αρμός,Αθήνα 2006. Το κείμενο του Συνοδικού, σε συντομότερες εκδοχές , περιέχεται και στα λειτουργικά βιβλία και κυρίωςστο Τριώδιο (σήμερα μάλιστααποκλειστικά στο Τρώδιο).

[2] Πώς γίνεται και ο ίδιος άνθρωπος, ο Σεραφείμ, συνυπέγραψε, λίγο αργότερα, ως μέλος της Δ.Ι.Συνόδου, την απόφασή της που αναγνώριζε την καθαίρεση του Αρτεμίου (εγκύκλιος 2913/6.4.2011) ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων επιστημόνων.
Athens Review of Books, τχ.28, Απρίλιος 2012, σ. 30-31 (κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου).

Από  ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ