Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Ο ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΨΕΥΤΟΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ... ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ...

Ιερομονάχου Φιλίππου (Θωμάδων), Ο Αλλάχ είναι ο Ουράνιος Πατέρας;

ΠΟΛΛΕΣ φορές διαβάζω καί ἀκούω τήν ἀπορίαν καί τήν ἐρώτησιν πολλῶν ἀνησύχων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν διά τά τῆς πίστεως, διά τήν σιωπήν τῶν Ἁγιορειτῶν.
Μερικοί ἐξ᾽ αὐτῶν μᾶς ἐχαρακτήρισαν θρησκειοκάπηλους, ἐπαρχιώτας, λαϊκιστάς καί ὀργανωσιακούς φανατικούς.
Ἄλλοι, δεμένους εἰς τό ἅρμα τῶν κρατικῶν κονδυλίων καί τῶν παντός εἴδους ὑποχρεώσεων.
Ἑπομένως ὀφείλομεν νά ἐκφρασθοῦμε διά τά περίεργα, πού γίνονται καί λέγονται στήν δυστυχῆ ἐποχή μας.

Εἰς τό περιοδικόν ≪ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ≫ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου, εἰς τήν σελίδα 14, κάποιος Καριώτογλου γράφει ὅτι ὁ ἀείμνηστος Γέρων Παΐσιος ὅταν ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Σινᾶ καί συνήντησε μουσουλμανάκια στήν αὐλή τούς εἶπε ≪τώρα νά φωνάξετε δυνατά “δόξα στόν ἀλλάχ”≫ κι ἐκεῖνα τό ἔκαναν μέ δυνατή φωνή.


Ἕνας Μοναχός παρεξηγήθηκε καί εἶπε ≪Τί πράγματα εἶναι αὐτά, γέροντα, δόξα στόν ἀλλάχ, ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί≫ καί ὁ ἅγιος γέροντας τοῦ ἀπάντησε ≪γιατί ἄλλος νομίζεις εἶναι ὁ ἀλλάχ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα;≫.

Ἀφοῦ ἀπευθύνομαι εἰς εὐλαβεῖς χριστιανούς εἶναι περιττά τά σχόλια.
Ἀλλά πρέπει νά τονισθῆ ὅτι τό περιοδικό ἀπευθύνεται εἰς ἱερεῖς ὡς κατήχησις, διά νά διδάσκουν αὐτήν τήν ὕβριν ἀφ᾽ ἑνός καί ἀφ᾽ ἑτέρου θέτει εἰς τό στόμα τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος τήν ὡς ἄνω βλασφημίαν.
Ὡς γνωστόν, τόν ἐν λόγῳ Γέροντα, πολλοί ἐκ τῶν ὀρθοδόξων, σέβονται ὡς Ἅγιον.

Πρό μηνός εὑρεθήκαμε προσκεκλημένοι εἰς Ἱ. Μονήν τῆς Β. Ἑλλάδος.

Εἰς συζήτησιν μετά τόν Ἑσπερινόν εἷς ἱερεύς, δάσκαλος ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς, π. Νικόλαος Λουδοβῖκος, μᾶς εἶπε ὅτι ὁ Γέρων Παΐσιος τοῦ ἐνεπιστεύθη ὅτι οἱ φράγκοι ἔχουν βάπτισμα.

Ἐπίσης ἐπέμενε μετά τοῦ προεξάρχοντος Ἐπισκόπου Προύσης κυρίου Ἐλπιδοφόρου, ὅτι δέν ἀπαγορεύονται αἱ συμπροσευχαί μετά τῶν αἱρετικῶν, φράγκων καί προτεσταντῶν.
Βεβαίως ἔλαβαν τάς καταλλήλους ἀπαντήσεις.
Ἀμφότεροι ὅμως διδάσκουν νέους, μερικοί ἐκ τῶν ὁποίων στο μέλλον θά ἱερωθοῦν ἤ θά διδάσκουν στά σχολεῖα τά παιδιά ≪θεολογία≫.
Ὁ Ἐπίσκοπος μάλιστα ἐφηῦρε καί μίαν νέαν διδασκαλίαν, θεωρίαν, ὅτι ὄχι ἡ οὐσία, ἀλλά ἡ μοναρχία τοῦ Πατρός ἀποτελεῖ κεντρικόν ἰδίωμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, διά νά στηρίξη μᾶλλον τήν ἐπί γῆς θρησκευτικήν ἐξουσίαν.
Ἀλλά καί τό Φιλιόκβε, διά νά στηρίξη τήν φραγκοπαπικήν ἐξουσίαν, ἐφευρέθη καί ἐπεβλήθη εἰς τήν δύσιν.
Ἆραγε, θέλουν νά μᾶς ἀλλάξουν τήν πίστιν;
Ματαιοπονοῦν, διότι αὐτή ἡ πίστις εἶναι θεϊκή.
Καί διεφυλάχθη πολλάκις ἀκόμη καί εἰς ἕν πρόσωπον, π.χ. Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς.
Ὀφείλουν ὅμως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, νά φροντίζουν νά ἀντικρούουν τίς πλάνες καί τίς νοθεῖες.
Εὑρίσκονται εἰς τόπον καί τύπον τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Ἡ διδασκαλία μας εἶναι Ἁγιοπνευματική καί δέν ἐπιδέχεται προσθαφαιρέσεις.
Ὡς ἐν ἐπιλόγῳ, προτείνουμε εἰς τούς κληρικούς καί λαϊκούς ὀρθοδόξους θεολόγους, ἄς ἔχουν πρό ὀφθαλμῶν των τήν διδασκαλίαν και ἐκκλησιαστικήν παρουσίαν τοῦ συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Σέρβου.
Ἀποτελοῦσε ἐν ζωῇ πρόβλημα, εἰς τούς φράγκους καί τούς οἰκουμενιστάς.
Συνεχίζει καί μετά τήν ὁσιακήν κοίμησίν του νά εἶναι πρόβλημα, Ἴδιον τῶν ἀληθινῶν Ἁγίων, εἶναι ὁ Διωγμός τους καί ἐν ζωῇ καί μετά τήν κοίμησιν.

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 11/5/2012
http://amethystosbooks.blogspot.com/2012/05/blog-post_1543.html

11 σχόλια:

 1. ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ;;;
  ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΗΡΟΦΟΡΙΑ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Αμέθυστε, καταλαβαίνω ότι τον π. Παΐσιο μπορεί να τον έχετε για Άγιο. Εγώ και πάρα πολλοί άλλοι όμως, ως πλανεμένο γέροντα.
  Εμένα βασικά μου αρκούσε για να τον απορρίψω από το ορθόδοξο εορτολόγιο το ότι πέθανε μέσα στον οικουμενισμό, και μάλιστα, με προκαθήμενο της εκκλησίας που κοινωνούσε (κατά δήλωση δική του) «τον καλύτερο Πατριάρχη» … τον Βαρθολομαίο, στον οποίο και έβαλε στρωτή μετάνοια!
  Από την στάση του αυτή στα της πίστεως γιατί να μην πιστέψω επώνυμες πληροφορίες όπως π.χ. από τον διδάκτορα θεολογίας κ. Αλέξανδρο Σ. Καριώτογλου, δες http://www.ecclesia.gr/greek/press/efimerios/index.asp σελ. 14
  Και τον ιερέα και δάσκαλο ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς, π. Νικόλαο Λουδοβῖκο.
  Δεν νομίζω ότι ήθελαν οι παραπάνω να συκοφαντήσουν τον γέροντα , ή μήπως λένε ψέματα;
  Εσείς πώς ξεχωρίζετε το αληθινό από το ψεύτικο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εμείς αγαπητέ ρωτήσαμε τόν π.Λουδοβίκο καί δήλωσε ολοκληρωτική άγνοια.
  Δέν μπόρεσα νά καταλάβω πώς ξεχωρίζετε ακριβώς τό αληθινό από τό ψεύτικο.
  Πώς τόν είπες τόν άλλον τό φιλαράκο τόν Καριώλα γλου; Αξιόπιστος!
  Γιατί εσύ δέν είσαι πλανεμένος; επειδή είσαι νέος; Ξέρεις τί σημαίνει πλάνη; Πλάνη σημαίνει ότι πιστεύεις σέ λάθος Θεό. Καί θέλεις νά μάς πείσεις ότι μέ τό κείμενο αυτό πού παρουσίασες δίνεις αποδείξεις πίστεως σέ αληθινό Θεό; Έστω ενδείξεις; Είναι πολύ εύκολο νά κοροϊδέψεις τόν εαυτό σου. ΑΔΕΚΑΣΤΕ. ΦΡΟΥΡΕ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.
  Ξέρεις πώς αρχίζουν τά σημερινά παραμύθια; φίλε; ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ φίλε επειδή φαίνεσαι ένας συμπαθής άνθρωπος σού στέλνουμε τό τελευταίο σχόλιο, μετά η ευθύνη δική σου απέναντι στόν Κύριο καί στούς ανθρώπους.
  Εμείς αγαπητέ ξεχωρίζουμε τήν αλήθεια από τό ψεύδος στηριζόμενοι στόν αληθινό Θεό καί στίς εντολές Του. Ο άνθρωπος διαφορετικά δέν μπορεί νά ξεχωρίσει αυτά τά δύο διότι κυριαρχείται από τόν νόμο τού καλού καί τού κακού, ο οποίος είναι κύκλος. Τό καλό οδηγεί πάντοτε στό κακό καί τό κακό στο καλό.
  Γιαυτό λέμε οι καλές προθέσεις κατέστρεψαν τόν κόσμο. Ο αληθινός Θεός σάν ανταπόκριση στήν πίστη μας κατ'αρχάς μάς δίνει μιά λογική συνδρομή. Ρίξε μιά ματιά στή λογική τού κειμένου σου.Κατηγορείς τόν Παΐσιο γιά οικουμενιστή, παραγνωρίζοντας ότι ο Καριώτογλου είναι παλιά νεορθόδοξη καραβάνα καί τό περιοδικό εκκλησία διευθύνεται από τόν Κατσιάρα, γνωστό δούλο τού Βαρθολομαίου. Καί ο Λουδοβίκος είναι τό αριστερό χέρι τού Ζηζιούλα καί ερωτευμένος οικουμενιστής. Λογικά βγάζει άκρη τό κείμενό σου; Διότι κάπου κάνεις λάθος.
  Ο καλόγερος κινείται από φθόνο. Θέλει κι αυτός τήν αναγνώρισή του, τό τέταρτο στήν τηλεόραση, καί βρήκε τόν ευκολώτερο τρόπο. Κατηγορώντας τόν Παΐσιο.
  Μέ τίς συμπάθειές μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ Αμέθυστε, σκέψου νηφάλια, και δες ότι , όπως σου έγραψα προηγουμένως, πάνω στο θεμέλιο της πίστεως στηρίζονται όλοι όσοι φοβούνται το Θεό και τις εντολές του.
  Ποιοι λένε αλήθεια άραγε;
  Γιατί να μην πιστέψω τον διδάκτορα θεολογίας Καριώτογλου και τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο (ο οποίος τώρα δηλώνει άγνοια, είπες;) Επειδή είναι Οικουμενιστές; Συγχώρα με, αλλά και ο γέρων Παΐσιος κάτω από την ίδια στέγη του Οικουμενισμού δεν τέλειωσε την πρόσκαιρη ζωή του, προσκυνώντας τον Βάαλ του Οικουμενισμού Βαρθολομαίο;;;
  Τα υπόλοιπα λοιπόν που αναφέρει ο ιερομόναχος Αγιορείτης που έγραψε το άρθρο είναι κερασάκι στην τούρτα.
  Νομίζω ότι βλέπεις το δέντρο και χάνεις το δάσος!
  Μια παρένθεση μόνο να κάνω για τον όρο «πλανεμένος»
  Πλανεμένος όπως θα ξέρεις, στη μοναχική ζωή, λέγεται και αυτός που πλανήθηκε και περιπαίχτηκε από το σατανά όχι μόνο σε θέματα πίστεως όπως π.χ. διορατικό χάρισμά, προφητείες κλπ. Ο γ. Παΐσιος θεωρώ ότι ήταν διπλά πλανεμένος.
  Συγχώρα με αν σε στενοχώρησα και εύχομαι να ΄σαι πάντα καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εκτός απο αυτο είχε λένε διορατικό χάρισμα.... γτ είπε οτι θα ειναι δευτερη παρθενία να κοιμηθεί εντος του αγιου όρους και τελικά κοιμηθηκε σε γυναικείο μοναστηρι στη σουρωτή???? ας ανοίξουν τον ταφο του λοιπον για να σοκαριστει ο κόσμος και να μάθει την αλήθεια.... εμέις οι σημερινοι ανθρωποι αγιοπουμε οποιον να ειναι δηλαδη τι να πω γίνονται αγιοι οι φίλοι του και οι συμπορευομενοι με τον παπα. τι είπε ο αγιος κοσμας ο αιτολός??? το παπα να αποστρεφομαστε... μακαρι μια μερα να τα βρουμε με τους αδελφους τους νεοημερολογίτες να επαναστησουν ναπουν οχι στο καθεστος που ντροπιαζει το εθνος και το λογο του θεου για να ειμαστε ολοι μαζι ενωμενοι γτ πιστευω πως εν αγνοια τους δρουν ετσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι καλές προθέσεις

  Πώς ξεχωρίζεις την αλήθεια από το ψεύδος, ρωτά και απορεί ο "θεολόγος της ντροπής" και μας παραπέμπει "στις εντολές του", δηλαδή στις δικές του, και μας δίνει "τη λογική συνδρομή του", τη συνδρομή ενός βέρου οικουμενιστή αγγλικανικού τύπου. Όχι παπικού. Ο οικουμενισμός αυτού του είδους είναι μια αντιστροφή της γνωστής μας Ουνίας. Διότι τώρα αποκτήσαμε την ορθόδοξη ουνία ! Έχουμε δηλαδή τους εξ ορθοδόξων ουνίτες, όπως έχουμε και τους εκ των Λατίνων ουνίτες. Οι πρώτοι καταφάσκουν στον οικουμενισμό, καλύτερα στο Σιωνισμό, με την ελπίδα να φέρουν τους πλανημένους στο σωστό δρόμο. Στο δρόμο όπου μπορούν να ξεχωρίζουν την πληροφορία από τη συκοφαντία ή την αλήθεια από το ψεύδος. Αλήθεια είναι η πληροφορία και ψεύδος είναι η συκοφαντία. Ρίχνει την μπανανόφλουδα για να την πατήσουμε, αλλά την πατάει αυτός. Πώς συσχετίζει την πληροφορία με τη συκοφαντία, μένει να το μάθουμε, επειδή εμείς ξέρουμε μόνο την παραπληροφορία και την πληροφορία. Η συκοφαντία είναι μια μορφή ακάθαρτης προαίρεσης, από τις χειρότερες που μπορεί να υπάρξουν.

  Είναι σωστό αυτό που γράφει, ότι οι καλές προθέσεις κατέστρεψαν τον κόσμο. Άλλο όμως οι προθέσεις και έτερο η προαίρεση. Αν δεν ήταν "θεολόγος της ντροπής" αυτό θα το καταλάβαινε, μάθημα δεν θα του κάνω, δάσκαλος δεν είμαι. Οι δικοί του έχουν αποφοιτήσει από την Οξφόρδη και το Καίμπριτζ. Η μετριότητά μου όχι.

  Και για να τελειώνω, η διάκριση είναι αυτή που μας φωτίζει, ώστε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψεύδος και η διάκριση, χωρίς περιτομή καρδίας, είναι ανέφικτη. Εκεί σκοντάφτουν οι καλές προθέσεις. Εκεί σκόνταψε και αυτός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δυστυχώς ο Παίσιος ήταν οικουμενιστής και όχι Ορθόδοξος Γέροντας. Υπάρχουν αποδείξεις απο επίσημα έγγραφα της Εκκλησίας της Ελλάδος όπου ομολογεί τον αλλάχ ως ότι είναι το ίδιο με τον Θεό Πατήρ. Επίσης όταν μας εμφανίζονται Άγιοι, είτε Άγγελοι είτε η Παναγία είτε ο Χριστός πρέπει να προσέχουμε γιατί και ο διάβολος μεταμορφώνεται σε όλα αυτά και μας πλανούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. https://youtu.be/GFkDtyfk0xk ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΪΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καθένας μας έχει την δική του σκέψη... Η προσευχή θα μας δείξει τον δρόμο. Αγάπη μόνο στους καλούς και στους κακούς. Ακόμη και τον πονηρό να αγαπάμε που μας δίνει δοκιμασίες. Εμείς να αγαπάμε, να συγχωρούμε να προσευχομαστε και η τριαδική πίστη μας θα κρίνει ζώντες και νεκρούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
  Το 1848 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος κάλεσε πατριαρχική σύνοδο στην οποία παρευρέθηκαν, οι τρείς άλλοι Πατριάρχες, ο Αλεξανδρείας Ιερόθεος, ο Αντιοχείας Μεθόδιος και ο Ιεροσολύμων Κύριλλος και δώδεκα Επίσκοποι.

  Η εγκύκλιος που εξέδωσε η σύνοδος λέει:

  Κρατώμεν της ομολογίας, ην παρελάβομεν άδολον παρά τηλικούτων ανδρών, αποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν ως υπαγόρευμα του διαβόλου.

  Ο δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ελλειπή την κεκηρυγμένην ορθόδοξον πίστιν. Αλλ’ αύτη πεπληρωμένη ήδη εσφράγισται, μη επιδεχομένη μήτε μείωσιν, μήτε αύξησιν, μήτε αλλοίωσιν ήντιναούν, και ο τολμών ή πράξαι ή συμβουλεύσαι, ή διανοηθήναι τούτο, ήδη ηρνήθη την πίστιν του Χριστού, ήδη εκουσίως καθυπεβλήθη εις το αιώνιον ανάθεμα δια το βλασφημείν εις το Πνεύμα το άγιον, ως τάχα μη αρτίως λαλήσαν ταις Γραφαίς και Οικουμενικαίς Συνόδοις.

  Άπαντες ουν οι νεωτερίζοντες ή αιρέσει ή σχίσματι, εκουσίως ενεδύθησαν κατάραν ως ιμάτιον, καν τε Πάπαι, καν τε Πατριάρχαι, καν τε κληρικοί, καν τε λαϊκοί καν άγγελος εξ ουρανού, ανάθεμα.

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος
  Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιερόθεος
  Πατριάρχης Αντιοχείας Μεθόδιος
  Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος
  και οι λοιποί Αρχιερείς της Συνόδου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω