Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου (Πατριάρχη) Σερβίας, στη Χριστουγεννιάτικη Παπική «Λειτουργία» στο Βελιγράδι

 

Την παραμονή των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου2012, ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου, Stanislav Hočevar, τέλεσε το βράδυ, «Λειτουργία» στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Βελιγράδι.

Στην Ακολουθία ήταν παρόντες ο Σέρβος Πρόεδρος, Τόμισλαβ Νίκολιτς, ο Πρωθυπουργός Ίβιτσα Ντάτσιτς, καθώς και εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος και διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ανάμεσα σ΄αυτούς και ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου (Πατριάρχη) Σερβίας,Επίσκοπος Χβοτσάνης Αθανάσιος.
 
Από Ακτίνες

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Σπυρίδων, πατέρων δόξα...


Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.
 

 
 
Photobucket

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Θερμό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Παπικού Αρχιεπισκόπου Βελιγραδίου προς τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο

 

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Παπικού Αρχιεπισκόπου Βελιγραδίου προς τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίομε αναφορά στους εορτασμούς για το Διάταγμα των Μεδιολάνων που αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου 2013 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Οκτωβρίου του 2013.
Njegova Svetost
G.G. Irinej
Patrijarh Srpski
Beograd
Vaša Svetosti, Mir Božiji– Hristos se rodi!
Čuvši ove predivne reči Božićnog događaja, kao da čujemo odjek Neba, odjek anđeoskog pevanja u noći porođenja Mladenca Isusa Hrista, Spasitelja našega.
Sa ovim rečima, Vaša Svetosti, dolazim i ja ka Vama, Vašoj svetoj Crkvi, svim jerarsima, svom sveštenstvu, monaštvu i čitavome bogoljubivome narodu Božijem.
Vama lično, Vaša Svetosti, svim Vašim saradnicima i svim članovima Crkve želim bogastvo Božijih poruka i darove Neba.
Ovoželim, posebno sada, kada otvaramo jubilarnu godinu Milanskog edikta, godinu posebnog zahvaljivanja Gospodu istorije za dar slobode.
Ako je 313. godina , godina Milanskog edikta, bila „initium libertatis“, po rečima milanskog nadbiskupa kardinala Anđela Skole, znači da smo svi pozvani da taj veliki dar Neba budno pazimo, svestrano razvijamo i svima omogućimo da žive iz toga dara slobode, za kojeg nas je oslobodio Bogomladenac Isus Hrist.
Da, samo On, Sin Božiji, koji živi u savršenoj slobodi služenja Carstvu Nebeskom i spasu našemu, može da nam omogući dar slobode, jer sloboda je tamo gde je Duh Božiji.
Svi mi iskreno čeznemo pronalaženju tog dara Božijeg, dara slobode i tako sve više postajemo „jedno srce i jedna duša“.
Vaša Svetosti, u tom duhu Vam želim, da kao najviši poglavar Srpske Pravoslavne Crkve, kao Patrijarh Srpski, svuda unapređujete veliki dar slobode.
Čitavo društvo, kao i vernici svih Crkava i verskih zajednica, vape za autentičnu slobodu, jer samo tim putem, „u ljubavi i istini“, možemo sami sebi i svima omogućiti pravo slavlje Božića i Nove Godine.
Molim se Svemogućemu Bogu Ocu, koji nam šalje svoga Sina, da bismo u ovim svetim danima omogućili svim stanovnicima naše zemlje, da u ispunjenosti dožive susret Neba i Zemlje, Istoka i Zapada, Severa i Juga. Daj Bože, da bi Božiji poljubac Zemlji i naš poljubac svim ljudima bio bez razlike. Neka se mir Božiji nastani u srcima svih ljudi.
To je moja i naša iskrena čestitka Vama, Vaša Svetosti, za Božić i čitavu 2013. godinu.
Svi Vas pratimo svojim iskrenim molitvama i nejlepšim željama,
Pozdravljam Vas, Vaša Svetosti, sa velikim poštovanjem i ljubavlju!
+Stanislav Hočevar
Nadbiskup Metropolit beogradski
 
Από Ακτίνες

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

«Ἡ ἐν ὀλίγω τῆς ἀληθείας παρατροπή τῆ ασεβεία την πάροδον δέδωκε».

 
 Ο Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης διά τήν ἐποχήν του διεκτραγωδεῖ τήν «κατάντια» τῶν τότε Κληρικῶν διά τῶν ἐξῆς:
 «Ὦ τῆς πωρώσεως! ὦ τῆς θεομαχίας! Χριστός ἤρνητο ... ἐπίσκοποι περιορίζοντο καί ἡγούμενοι ταυτοπαθοῦντες... μοναχοί καί μονάζουσαι, λαϊκοί καί λαϊζουσαι..., οἱ μέν τυπτόμενοι, οἱ δέ φρουρούμενοι, ἄλλοι λιμοκτονούμενοι, ἕτεροι ξεόμενοι, ἄλλοι θαλαττευόμενοι ... ἕτεροι θανατούμενοι... καί σύ, ὦ τρισάθλιε, ἐαλωκώς τῆ ψυχοφθόρω κοινωνίᾳ, καί μένων εἰς τό ὀλετήριον, ἐπ΄ ἅν οὕτως, ἀλλ’ οὐ μοναστήριον, λέγεις εὖ ἔχειν... Ποῖον δέ καί διεσώσω ναόν, τόν ναόν τοῦ Θεοῦ, μιάνας σεαυτόν; Τίνας δέ καί ἀδελφούς ἐφυλάξω, διεφθορότας τῆ ὀλεθρίᾳ σου κοινωνία, κἄν ἐν βρώμασι; σκάνδαλον τοῦ κόσμου, ὑπόδειγμα ἀρνήσεως, προτροπή ἀπωλείας, σάρξ ἀλλ’ οὐ πνεῦμα, σκοτήρ, ἀλλ’ οὐ φωστήρ. Ταῦτα αὐτή ἡ ἀλήθεια βοᾶ πρός τούς οὕτως ἀσεβοῦντας΄ οὕς εἰ μή μετανοήσουσιν ἐπιλέγειν οὕτως ἄθεα, οὐ χριστιανούς ἡγητέον» (P.G. 99, 1337 C).

Καί ἡ αἰτία ὅλης αὐτῆς τῆς παραφροσύνης, τῆς ἀσεβείας καί τῆς θεομαμαχίας, ποία εἶναι; Μᾶς δίδει τήν ἀπάντησιν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης. «Ἡ ἐν ὀλίγω τῆς ἀληθείας παρατροπή τῆ ασεβεία την πάροδον δέδωκε». (Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Ρ.G. 44,1249).

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΠΤΑΙΣΜΑ Ο ΟΙΚΟΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ!!! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ. ΠΑΙΣΙΟ...

Στον Ορθόδοξο Τύπο, 14/12/2012 ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης αναφέρει τα παρακάτω σχετικά με τον γέροντα Παΐσιο πιστοποιώντας και αυτός ακόμη μια φορά την πλάνη του "αγίου" γέροντα:
Θεωρῶ πολὺ χρήσιμη τὴ συμβουλὴ τοῦ Γέροντος Παϊσίου, ποὺ διατυπώθηκε τὸ 1969 σὲ σχετικὴ μὲ τὸν οἰκουμενισμὸ ἐπιστολή του. ....Ἔγραψε λοιπὸν ὁ Γέροντας: «Ἔχω τὴν γνώμην, ὅτι δὲν εἶναι καθόλου καλὸ ν᾽ ἀποχωριζώμεθα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν κάθε φορὰ ποὺ θὰ πταίῃ ὁ Πατριάρχης, ἀλλὰ ἀπὸ μέσα, κοντὰ στὴ Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καὶ ὑποχρέωσιν ὁ καθένας νὰ διαμαρτύρεται καὶ νὰ ἀγωνίζεται μὲ τὸν τρόπον του. Τὸ νὰ διακόψῃ τὸ μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νὰ ἀποσχισθῇ καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἰδικήν του Ἐκκλησίαν καὶ νὰ ἐξακολουθῇ νὰ ὁμιλῇ ὑβρίζοντας τὸν Πατριάρχην, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον».
 
Αυτά μας λένε  οι Αγιοι Πατέρες, η παράδοση της Εκκλησίας και τα παραδείγματα των Αγίων Ομολογητών;
Αθώος ο Βαρθολομαίος. Πταίσμα ο Οικουμενισμός!!! Απεφάνθη ο πεφωτισμένος πατήρ..Παΐσιος.  
 
Να τα λέγαμε μόνο εμείς οι ..φανατικοί Παλαιοημερολογήτες για την Παναίρεση του Οικουμενισμού (πρώτη φάση του εφηρμοσμένου Οικουμενισμού, μην ξεχνάμε, η αλλαγή του εκκλησιαστικού ημερολογίου), και για τον αιρετικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο;
Ιδού τί γράφει ο έγκριτος καθηγητής Πατρολογίας π.  Θεόδωρος Ζήσης:
Ἐκεῖνοι (οἱ Λατινόφρονες) «ἐσχεδίασαν καὶ ἐχάλκευσαν μὲ κρυφὲς συμφωνίες τὴν ἕνωση, χωρὶς νὰ ἐνημερώνουν ὅλα τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις, ὅπως δὲν ἐνημερώνεται σήμερα ὁ πιστὸς λαὸς καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται γι’ αὐτό, ὅτι ἡ ἕνωση γί­νεται ἤδη σταδιακά, ἔχει προχωρήσει οὐσιαστικὰ μὲ συμπροσευχές, συλλείτουργα καὶ ἀμοιβαία ἐκκλησιαστικὴ ἀναγνώριση, εἰς τρόπον ὥστε τὸ κοινό Ποτήριο, ὅταν ἔλθη ἐπισήμως, νὰ ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία ἐπισφράγιση καί ἐπικύρωση τῆς γενομένης ἤδη ἑνώσεως» («Ὀρθόδοξος Τύπος», 12.10.2012).
 
Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ...

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Δεν ησυχάζει ο ...αψόφητος....Τον .....γαργαλάει και πάλι ο ανήσυχος πισινός του....


Ο ιδιος κινήθηκε στο παρελθόν και επισκέφθηκε τα λεγόμενα πατριαρχεία και τις λεγόμενες Εκκλησίες και ο ίδιος πρότεινε - έτσι το ...φιλοσόφησε το δαιμονιώδες Ζηζουλιο μυαλό του - το ζητημα του "Πρωτείου του Πάπα" να είναι το θέμα συζητήσεων των επιτροπών ορθοδόξων και φραγκολατίνων, το οποιο και συνεχιζεται.
Ως φαίνεται αυτο ηταν το αιτημα και του Αρχιαιρεσιαρχου της Δυσεως παπα Ρατσιγκερ, αφου ο Ζηζιουλας ειναι σχεδον ομοφρων στα περισσοτερα μαζι τους, εν αντιθεσει προς την διαχρονικη γνωμη των Αγιων Πατερων της Ορθοδοξιας, την σημερινη ορθοδοξη κοινη γνωμη και την συνειδησι της Εκκλησιας.
Τωρα και παλι ο ιδιος κινειται και επισκέπτεται τα λεγομενα πατριαρχεία και τις λεγομενες Εκκλησιες για να παρη την εγκρισι τους να συγκληθή η Πανορθοδοξος Μεγαλη Συνοδος - ετσι την αποκαλουν - για να αποφανθουν πανορθοδοξως επι διαφορων ζητηματων, ιδιαιτερα το ζητημα της αυτοκεφαλιας - παλι για τα προνομια τους σχιζονται - οπως και για αλλα ζητηματα της νηστειας κ.λ.π., ισως και για καποιον αφορισμο ή καθαιρεσι, του Αρχιαιρεσιαρχου της Ανατολης, κατα Αντιοικουμενιστων ιερεων και λαϊκων, οπως ο ιδιος απειλησε στο τελευταιο εγγραφο του προς την Εκκλησια της Ελλαδος, και οπως το ιδιο επραξε και με τον Ομολογητη Θεολογο Νικολαο Σωτηροπουλο, επι του οποιου δεν ειχε κανενα δικαιωμα αφου ανηκε στην Εκκλησια της Ελλαδος...
Επιθυμια του Μεγαλομαχαραγια του Βοσπορου ειναι να υπαρχη πανορθοδοξη εγκρισι ολων των ατερμονων και ακατασχετων ασχημιων του, γι αυτο και τις φερνει προς συζητησι και δολιως και εσκεμμενως υποκλεπτει την εγκρισι τους, χωρις την εγκρισι και των αλλων Εκκλησιων.Και για να μην μας κατηγορησουν καποιοι οτι δεν αληθευουμε, ας μας πουν ποιο πατριαρχειο και ποια εκκλησια ενεκρινε τις συνεχεις συμπροσευχες τους με τους αιρετικους;
Κανενα και καμμια.
Την υφηρπασαν μονοι τους και διακηρυττουν ψευδως οτι αυτο ειναι αποφασι ολων των πατριαρχειων και ολων των Εκκλησιων!!!
Ασυστολα ψευδονται και δεν ντρεπονται.Ο Σουλταν του Φαναριου εχει μαθει και εφευρισκει πολλους τροπους για να προωθουνται ολα τα ζητηματα οπως εκεινος το θελει και το επιθυμει, με το δαιμονικο και φιλοδοξο σχεδιο των οπισθεν αυτου κρυπτομενων .......Σκοτεινανθρωπων.
 
Διαβαζουμε, λοιπον, στα νεα των εκκλησιαστικων ειδησεων:

Κινήσεις εκκλησιαστικής διπλωματίας πραγματοποιεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την προετοιμασία της Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου, ένα θέμα που τελευταία όλο και περισσότερο απασχολεί τις κατά τόπους ορθόδοξες Εκκλησίες.
Μια από αυτές τις κινήσεις ήταν και η διήμερη επίσκεψη (10 - 12 Δεκεμβρίου) Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Θρόνου στο Πατριαρχείο Ρουμανίας, η οποία αποτελούταν από τον Σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη και τον Αρχιμ. Βαρθολομαίο Σαμαρά, Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Το Πατριαρχείο Ρουμανίας εκπροσώπησε στις συνομιλίες, ο Σεβ. Μητροπολίτης Τιργοβιστίου κ. Νήφων, ένας κληρικός και ένας Καθηγητής.

Η Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου έφτασε στο Βουκουρέστι, για "ζητήσει" από το Πατριαρχείο Ρουμανίας να συμβάλλει στη στενή συνεργασία μεταξύ των Ορθοδόξων κατά τόπους εκκλησιών για την προετοιμασία της Πανορθόδοξης Συνόδου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της Romfea.gr και οι δύο πλευρές, ζήτησαν να κρατηθεί κοινή θέση των Ορθοδόξων Εκκλησιών στα θέματα και να συζητηθούν μόνο εκείνα πάνω στα οποία υπάρχει ομοφωνία.
Εκκλησιαστικοί κύκλοι έλεγαν ότι "πως γίνεται να συγκληθεί Παναρθόδοξη Σύνοδος με απαλοιφή θεμάτων που απασχολούν άλλες Εκκλησίες, και να συζητηθούν μόνο θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία;"

Πάντως να σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Ρουμανίας κατά το παρελθόν, έχει δείξει ότι διαφωνεί σχεδόν πάντοτε με τις θέσεις που προβάλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις προσυνοδικές διασκέψεις.
 
Από Αποτείχιση

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΑΙΣΧΟΣ! Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΩΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΝΑΪΤΩΝ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!! 
Είναι να τρελαίνεται κανείς!!! Αρχικά, νομίζαμε ότι επρόκειτο περί κακόγουστου αστείου, όμως είναι αλήθεια! Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ «ΝΑΪΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για την απελευθέρωση της πόλης!!!

Ποιοι είναι οι "Ναϊτες Ιππότες";;; Συνεχιστές, λέει, των γνωστών Ναϊτών Ιπποτών του Ναού της Αναστάσεως των Ιεροσολύμων, για τους οποίους υπάρχει πληθώρα σκοτεινών σημείων!

Είναι ή συνδέονται με την Μασωνία;

Φυσικά! Μάλιστα, θεωρούνται ως ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ των σύγχρονων Τεκτόνων!!!

Τα λεγόμενα "Ροδοσταυρικά" και "Ναϊτικά" τάγματα, "γέννησαν" τους "Πεφωτισμένους" και εδραίωσαν τους Μασώνους, κάτω από την καθοδήγηση των Σιωνιστών!!!

Και αυτούς ευλογεί (!!!) ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με τους οποίους έχει ΗΔΗ συναντηθεί και στο Φανάρι!!!
Η φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα τους.

ΚΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ: Είναι στραβός ο γυαλός σε συγκεκριμένους Προκαθήμενους και Ιεράρχες της Εκκλησίας ή στραβά αρμενίζουν;

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ, πως ο γνωστός Νορβηγός μακελάρης Αντρές Μπρέιβικ, δηλώνει Ναϊτης, ενώ φυσικά ποζάρει με την "στολή" του...τάγματος και με τη μασωνική "ποδιά"!!!
 
 
Δείγμα των άρρηκτων σχέσεων των πρώτων με τον ανθελληνικό και
 αντίχριστο Τεκτονισμό!
 

Το Πνεύμα της Ασίζης στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας

 

 
Κρακοβία6-8 Σεπτεμβρίου 2009. Το "Διεθνές Συνέδριο Θρησκειών για την Ειρήνη” οργανώθηκε σε συνεργασία με την Ρωμαιοκαθολική Κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου
 
Από Ακτίνες

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Στη Βιέννη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, για την τελετή έναρξης του «Κέντρου Βασιλιά Αμπντουλάχ για το... Διαθρησκευτικό Διάλογο»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην επίσημη τελετή έναρξης της λειτουργίας του «Κέντρου Βασιλιά Αμπντουλάχ για το... Διαθρησκευτικό Διάλογο», που εγκαινιάζεται στη Βιέννη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν και με τη συμμετοχή ηγετικών προσωπικοτήτων των παγκοσμίων Εκκλησιών και της πολιτικής.
Ομιλίες θα εκφωνήσουν επίσης ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ραβίνων, Πίντσας Γκόλντσμιντ, ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Ισλαμικού Συνδέσμου,Αμπντουλάχ Αλ Τούρκι και ο καρδινάλιος του Βατικανού, Ζαν-Λουί Τουράν, ενώ στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο καρδινάλιος της Αυστρίας Κρίστοφ Σένμπορν και οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών ιδρυτικών χωρών του Κέντρου Διαθρησκευτικού Διαλόγου, Αυστρίας, Ισπανίας και Σαουδικής Αραβίας. Το «Διεθνές Κέντρο Βασιλιάς Αμπνουλάχ Μπιν Αμπντουλασίζ για Διαθρησκευτικό και Διαπολιτιστικό Διάλογο» (KAICIID), όπως είναι η πλήρης ονομασία του, θα έχει το καθεστώς ενός διεθνούς οργανισμού και θα αποτελεί ένα παγκόσμιο φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στις θρησκείες του κόσμου.
Η εγκατάσταση του Κέντρου στη Βιέννη, βασίζεται σε μια σύμβαση διεθνούς δικαίου ανάμεσα στην Αυστρία, την Ισπανία και τη Σαουδική Αραβία, από τον ηγέτη της οποίας, βασιλιά Αμπντουλάχ, προέρχεται η σχετική πρωτοβουλία και από την οποία εξασφαλίζεται, με ένα κονδύλιο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, η λειτουργία του Κέντρου για τα πρώτα τρία χρόνια.
«Μηδέν πολιτική, μηδέν επιρροή, είμαστε ένα κέντρο διαλόγου», τόνισε κατά την παρουσίαση των στόχων του Κέντρου, στους εκπροσώπους των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης στη Βιέννη, ο γενικός γραμματέας του, Σαουδάραβας πρώην υφυπουργός Παιδείας, Φαϊζάλ Μπιν Μουααμάρ, διαβεβαιώνοντας πως η Σαουδική Αραβία, ως χρηματοδότης του, δεν θα ασκεί καμία επιρροή στο έργο του Κέντρου.
Το Κέντρο θα διοικείται από ένα εννεαμελές εποπτικό συμβούλιο με εκπροσώπους των πέντε παγκόσμιων θρησκειών,χριστιανικής, ισλαμικής, εβραϊκής, βουδιστικής και ινδουικής,οι οποίοι, όπως ο ίδιος σημείωσε, δεν θα επιτρέψουν σε καμία χώρα να ασκήσει οποιαδήποτε πολιτική επιρροή. Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Κέντρου, η Αυστριακή πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Κλαούντια Μπάντιον-Ορτνερ, επισήμανε τη μεγάλη ευκαιρία που δίνεται στη Βιέννη ως πόλη του διαλόγου, ο οποίος, όπως σημείωσε, σήμερα είναι σημαντικότερος όσο ποτέ,εξαιτίας της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης με διεθνείς διαστάσεις και της εντεινόμενης βίας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος είχε βρεθεί πριν ένα χρόνο στη Βιέννη,όταν στις αρχές Δεκεμβρίου είχε συμμετάσχει στη «Διάσκεψη Παγκόσμιας Πολιτικής»στην οποία είχε απευθύνει ομιλία με θέμα «Η Ευρώπη ως εργαστήριον διά την παγκόσμιον Κυβερνητικήν» και στην οποία είχαν πάρει μέρος 150 κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες και 300 προσκεκλημένοι, που συζήτησαν θέματα που αποτελούν τις επίκαιρες προκλήσεις για τις πολιτικές ηγεσίες του κόσμου.
 
Φωτογραφίες από την τελετή έναρξης του «Κέντρου Βασιλιά Αμπντουλάχ για το... Διαθρησκευτικό Διάλογο» στη Βιέννη
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Από Ακτίνες