Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Διαθρησκειακή παρουσία στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα

   

 

 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκπροσωπήθηκε στην οικουμενι(στι)κή ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα Πέκσταντ από τον Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνο. Παρόντες ήταν ο Καρδινάλιος Godfried Danneels, ο Αποστολικός Νούντσιος στο Βέλγιο, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος  Αμβέρσας  Johan Bonny, Μονοφυσίτες, Προτεστάντες και Βουδιστές κ.α.


 
 
 
 
 
 
 
 
Από Ακτίνες

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ἀπό τόν Ἀθηναγόρα στόν… ΒαρθολομαῖοΠάπας καί Πατριάρχης στά Ἱεροσόλυμα….

ΔΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ
ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ (;)
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

 
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης προσεκάλεσε τὸν “Ἁγιώτατον” -
Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς συνάντησιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.


Παραλλήλως τὸν προσκαλεῖ εἰς τὴν Κων/πολιν, διὰ νὰ συνεορτάσουν τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων/πόλεως ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ὁμιλεῖ διὰ διαίρεσιν τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τῶν αἱρετικῶν Χριστιανῶν (δὲν ὑπάρχει αἵρεσις δι ̓ αὐτούς), θέσις ἡ ὁποία εἶναι ἐξωπραγματικὴ διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν. Ζητεῖ ὑπὸ τῶν Παπικῶν (ἀδελφὴ ἐκκλησία δι ̓ αὐτοὺς) νὰ ἀποφύγουν τὰ προσκόμματα διὰ τὴν συνέχισιν τοῦ διαλόγου. Ὁ Αἱρεσιάρχης Πάπας, κατὰ τὸν Οἰκ. Πατριάρχην, εἶναι “Ἁγιώτατος ἀδελφός”. Ἐνῶ Σεβ. Μητροπολῖται τῆς Ἑλλάδος, Καθηγούμενοι Ἱ. Μονῶν, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θεολόγοι (πανεπιστημιακοὶ καὶ μή), ὁ ἐντιμότατος κλῆρος καὶ λαὸς ἀντιδροῦν εἰς ὅσα πράττουν αἱ φιλοπαπικαὶ καὶ φιλοοικουμενιστικαὶ ἡγεσίαι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὰς ὁδηγίας τοῦ Φαναρίου, ὁ Οἰκ. Πατριάρχης προσεκάλεσε κατὰ τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τῆς ἐκκλησίας τῆς Κων/πόλεως, τὸν Πάπαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, διὰ νὰ ἑορτάσουν τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων. Παραλλήλως ἐκάλεσε τὸν Πάπαν νὰ ἐπισκεφθῆ τὸν Νοέμβριον τοῦ 2014 τὸ Φανάριον. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἀποκαλεῖ τὸν Πάπαν Ἁγιώτατον καί τόν Παπισμὸν κανονικὴν Ἐκκλησίαν.
Ἐν μέσῳ βαθυτάτης οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς κρίσεως συνεχίζει τὸ φθοροποιὸν ἔργον του εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος, ἀφοῦ ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν Πατρίδα καὶ τὸν πολιτισμόν της. Ποῦ νὰ ἀντιληφθῆ ὅμως τί ἀκριβῶς συμβαίνει εἰς τὴν Ἑλλάδα; Αὐτὸν τὸ μόνον ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ προχωρήση πάσῃ θυσίᾳ ἡ ψευδένωσις, πιστεύων ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς θὰ τὴν ἀποδεχθῆ. Δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς καὶ ὁ ἔντιμος κλῆρος ἔχει μίαν ἁπλῆν συναισθηματικὴν σχέσιν μὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἀπορεῖ δὲ (λαὸς καὶ Κλῆρος) διατὶ ὁ Οἰκ. Πατριάρχης δὲν λαμβάνει θέσιν διὰ τὰς προκλητικάς δηλώσεις τῶν Τούρκων Ἀξιωματούχων εἰς βάρος τῆς Ἁγίας Σοφίας (τζαμί), τῆς Ἱ. Μ. Στουδίου (τζαμί) κ.λπ. Γνωρίζομεν ὅτι εὑρίσκεται εἰς τὴν Τουρκίαν. Ἀλλὰ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σιωπᾶ. Οὔτε νὰ μὴ διεκδικῆ. Οἱ Μονοφυσῖται Ἀρμένιοι, τοὺς ὁποίους ἐβάπτισεν Ὀρθοδόξους, ἤρχισαν νὰ κερδίζουν προνόμια εἰς τήν Τουρκίαν, τὰ ὁποῖα εἶχον κάποτε οἱ Ἕλληνες τῆς Πόλεως. Εἰς τὴν ὁμιλίαν του ὁμιλεῖ διὰ διαίρεσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν δημιουργίαν διαφόρων ὁμάδων. Ἀποφεύγει νὰ ὁμιλήση διὰ σχίσμα καὶ αἵρεσιν νοθεύων τὴν Πίστιν καὶ τὴν Ἐκκλησιολογίαν μας καὶ ὕστερα παραπονεῖται ὅτι τὸν κατηγοροῦν διὰ τὴν προδοσίαν τῆς πίστεως.  

Ἡ ὁμιλία

Παραθέτομεν κατωτέρω ἀποσπά σματα ἐκ τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου, κατά τήν θρονικὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (2013), μὲ τὴν ὁποίαν ἐκάλεσε τὸν Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ εἰς τό Φανάρι. Ἡ ὁμιλία, ὡς τὴν παρουσίασε τὸ «Ἁγιορείτικον Βῆμα» ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Δὲν ἔχομεν κατορθώσει ἀκόμη νὰ ἐσθίωμεν ἐκ τοῦ ἑνὸς Ἄρτου καὶ νὰ πίνωμεν ἐκ τοῦ ἑνὸς Ἁγίου Ποτηρίου" ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων στὸ χαιρετισμό του πρὸς τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ἐπὶ τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐξῆρε τὴν ἀξία τοῦ διαλόγου μὲ τὸν Ποντίφικα καὶ μίλησε καὶ γιὰ τὴν ἐπικείμενη συνάντηση τῶν δύο στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἐπίσης προσκάλεσε τὸν Πάπα νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Φανάρι τοῦ χρόνου στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου...
 Τόνισε δὲ πὼς "τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐπιθυμεῖ καὶ ἐπιδιώκει τὸν διάλογον μετὰ πάντων, ὁμοδόξων καὶ ἑτεροδόξων χριστιανῶν, ὁμοπίστων καὶ ἀλλοπίστων συνανθρώπων, ἵνα κατ̓ ἀρχὴν γνωρισθῶμεν καὶ ἀναπτύξωμεν εἰρηνικάς σχέσεις, ὥστε νὰ κατορθωθῆ ἡ πολυπόθητος εἰρηνικὴ συμβίωσις τῶν ἀνθρώπων".
Τὰ σημαντικότερα ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας του εἶναι τὰ ἑξῆς:
Τὰ ἀδελφικὰ ἡμῶν αἰσθήματα διαποτίζει ποιὰ τις θλῖψις, προερχομένη ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι δὲν ἔχομεν κατορθώσει ἀκόμη νὰ ἐσθίωμεν ἐκ τοῦ ἑνὸς Ἄρτου καὶ νὰ πίνωμεν ἐκ τοῦ ἑνὸς Ἁγίου Ποτηρίου, ἵνα κατὰ τὸν Ἀπόστολον ἕν σῶμα οἱ πολλοὶ ὦμεν. (πρβλ. Ά Κορ. ι ́,17). Εἰλικρινῶς, βιοῦμεν ὀντολο-γικῶς καὶ ὑπαρξιακῶς ἐντόνως τὴν λύπην τοῦ πνευματικοῦ τούτου χωρισμοῦ, ὡς τοῦ πλέον ἐπωδύνου παντὸς ἄλλου χωρισμοῦ.
Πρὸς ὑπέρβασιν τῶν ἐν προκειμένῳ δυσχερειῶν καὶ ἐπίτευξιν τῆς ποθητῆς ἑνότητος τῶν πάντων ἐν Χριστῷ, ἀφ̓  ἑνὸς μὲν προσευχόμεθα ἐκ βαθέων πρὸς τὸν Θεόν, ἀφ̓ ἑτέρου δὲ διεξάγομεν ἐν ἀμοιβαίᾳ εἰλικρινείᾳ διάλογον ἀγάπης καὶ ἀληθείας, ἤτοι τὸν Θεολογικὸν μεταξὺ ἡμῶν Διάλογον. Θεωροῦμεν ἐξόχως σημαντικὴν καὶ ἀποφασιστικὴν διὰ πολλά, τὴν ἀρχομένην νέαν διαλογικὴν περίοδον, τὴν ὁποίαν καλούμεθα νὰ ἀξιοποιήσωμεν ἀγαπητικῶς, καὶ «ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον» (Ά Πετρ. α ́, 22). Διὸ καὶ κρίνομεν ὡς ἀπολύτως ἀναγκαίαν τὴν ἀποφυγὴν πάσης ἐνεργείας καὶ ἀποφάσεως, ἡ ὁποία θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἐκληφθῆ ὡς πρόσκομμα κατὰ τοὺς ἐσχάτους τούτους καιρούς. Ἀντιθέτως, θεωροῦμεν σκόπιμον τὴν ἐπιδίωξιν παραλλήλων δραστηριοτήτων ἐπὶ διαφόρων ἐπιπέδων, ὑποστηρικτικῶν τόσον τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου ὅσον καὶ τῆς εὐρυτέρας κοινωνικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας.
-Ἤδη ὁ Ἁγιώτατος ἀδελφὸς Πάπας Φραγκίσκος καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἔχομεν ἀνταλλάξει ἐπὶ τῶν θεμάτων τούτων ἀπόψεις καὶ ἐκτιμήσεις κατὰ τὴν συνάντησιν ἡμῶν ἐν Ρώμῃ καὶ ἤδη ὡς πρώτην κίνησιν ἐξόδου  ἡμῶν πρὸς τὸν κόσμον, πρὸς ἐπιμαρτύρησιν τῆς θελήσεως καὶ ἐντάσεως τῶν προσπαθειῶν, πρὸς χριστιανικὴν καὶ εἰρηναίαν καταλλαγήν, προγραμματίζομεν τὴν συνάντησιν  ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, πρὸς διαδήλωσιν τῆς κοινῆς βουλήσεώς μας νὰ προχωρήσωμεν ἐπὶ τῆς χαραχθείσης γραμμῆς τῶν προκατόχων ἡμῶν, κατὰ τὸ ἐπὶ θύραις σωτήριον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖον συμπληροῦται πεντηκονταετία ὅλη ἀπὸ τῆς εἰς τὸν ἴδιον χῶρον, ὅπου ἐβάδισαν οἱ ἄχραντοι πόδες τοῦ Κυρίου, συναντήσεως τῶν δύο μεγάλων συγχρόνων ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ Στ ́, οἱ ὁποῖοι ἔταμον νέας ἱστορικάς ὁδούς, ἵνα καὶ ἡμεῖς τιμήσωμεν τὴν ἐπέτειον καὶ διαλεχθῶμεν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, ἐπαφιέμενοι τὰ περαιτέρω εἰς τὴν θέλησιν τοῦ Κυρίου.
-Θὰ συναντηθῶμεν, πρὸς τούτοις, οἱ δύο ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πνευματικοὶ  ἡγέται, ἵνα ἀπευθύνωμεν ἔκκλησιν καὶ πρόσκλησιν πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως πίστεως καὶ ἀρετῆς, εἰς διάλογον, μὲ ἀπώτερον τελικὸν σκοπὸν νὰ γνωρίσουν τὴν ἐν Χριστῷ ἀλήθειαν καὶ νὰ γευθοῦν τῆς μεγάλης ἀπολαύσεως, τὴν ὁποίαν συνεπάγεται ἡ γνωριμία αὐτῶν μετὰ τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο δύναται νὰ ἐπιτευχθῆ μόνον διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς ἐντὸς τῶν καρδιῶν διαιρέσεως ἀπ̓  ἀλλήλων, καὶ διὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος ἡμῶν μετὰ πάντων, ἡ ὁποία εἶναι ἀληθῶς τὸ πλήρωμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς χαρᾶς.
-Πέραν, λοιπόν, τῆς καθαρῶς θεολογικῆς πλευρᾶς, ὁ διάλογος καὶ αἱ ἐπικοινωνίαι εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ἀνεύρεσιν καὶ καθιέρωσιν τῶν ἀποτελεσματικωτέρων κανόνων τῆς ὑγιοῦς καὶ ὠφελίμου δι ̓ ὅλους ζωῆς. Ἰδιαιτέρως, εὔκαιρον εἶναι νὰ ἐπισημανθῆ ὅτι διὰ τὴν βελτίωσιν των σχέσεων τῶν χριστιανῶν μεταξὺ των, ἀνάγκη εἶναι νὰ διεξάγωνται διάλογοι.
Διότι, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν προηγηθέντων αἰώνων, φθόνῳ τοῦ διαβόλου οἱ χριστιανοὶ διεσπάσθημεν, καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν συνέπηξαν ὁμάδας τὰς ὁποίας ἀπεκάλεσαν Ἐκκλησίας, ἀνατρέποντες οὕτω τὴν διακεκηρυγμένην διὰ τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως πίστιν ἡμῶν εἰς τὴν μίαν ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Προσεπάθησαν νὰ διατηρήσουν τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς ὁμάδος, εἰς τὴν ὁποίαν ἕκαστος ἀνῆκε διὰ ποικίλων ἐπιχειρημάτων. Συνεσωρεύθησαν οὕτω πλήθη ἐπιχειρημάτων, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιχειρεῖται νὰ δικαιολογηθῆ ἡ διαιώνισις τῆς διαιρέσεως, παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Κυρίου «ἵνα ὦσιν ἕν» πάντες οἱ εἰς Αὐτὸν πιστεύοντες. Κατὰ τὸ ἀπώτερον δὲ παρελθὸν αἱ συζητήσεις μεταξὺ τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι ἐθεώρουν ἑαυτὰς ὡς γνησίας Ἐκκλησίας κατεχούσας τὴν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, ἀπηρτίζοντο, δύναταί τις εἰπεῖν, ὑπὸ μονολόγων, διὰ τῶν ὁποίων ἑκάστη πλευρὰ ἐξέθετε τὰς ἑαυτῆς θέσεις καὶ τὴν ὑπὲρ αὐτῶν ἐπιχειρηματολογίαν της. Σήμερον αἱ θέσεις ἑκάστης πλευρᾶς ἔχουν ἀποσαφηνισθῆ, ἀλλὰ αἱ περὶ τῆς ὀρθότητος αὐτῶν ἀπόψεις δὲν συμπίπτουν, καὶ ἡ διαίρεσις, ὡς ἐκ τούτου, συνεχίζεται. Ἔχομεν ἑπομένως καθῆκον νὰ συνεχίσωμεν τὸν διάλογον καὶ τὴν εἰς βάθος ἔρευναν, μέχρις ὅτου διαπιστώσωμεν καὶ συμπέσωμεν ἐπὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων, ὡς ἐβιώθη καὶ ἐμαρτυρήθη αὕτη ὑπὸ τῆς κοινῆς Πατερικῆς Θεολογίας τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας.
-Ὁ διάλογος ἀπεδείχθη ὡς ὁ μόνος κατάλληλος καὶ ἀσφαλὴς τρόπος ἐπικοινωνίας. Τὴν διαπίστωσιν ταύτην ὀφείλομεν ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης ὁ Πάπας καὶ ἡμεῖς ἵνα διακηρύξωμεν κατὰ τὴν προγραμματιζομένην συνάντησιν ἡμῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ καὶ νὰ καλέσωμεν πάντας εἰς διάλογον, τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐχρησιμοποίησε καὶ χρησιμοποιεῖ, διὰ νὰ μεταδώση εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀλήθειαν.-Ὡς πρὸς τὸν Θεολογικὸν Διάλογον μετὰ τῆς σεβασμίας καὶ προσφιλοῦς Ἐκκλησίας τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης ἔχομεν τὴν ἐπιθυμίαν καὶ προσπαθοῦμεν τὸ ἐφ ̓  ἡμῖν  ἵνα συνεχισθῆ οὗτος, αἰρομένων τῶν τυχὸν παρεμβαλλομένων ἑκατέρωθεν καὶ ὑπὸ ἄλλων κέντρων ἐμποδίων, διὰ παρεμβάσεως καὶ τοῦ ἄρτι ἀναδειχθέντος νέου Προκαθημένου αὐτῆς τιμίου καὶ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀσφαλῶς ἐπιθυμοῦντος τὴν καλλιέργειαν τῶν καλῶν σχέσεων ἡμῶν μετ̓  ἀλλήλων καὶ τὴν προώθησιν τῆς συνεργασίας καὶ ἐν καιρῷ τῆς ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Ἀναμένομεν μετὰ χαρᾶς καὶ τιμῆς τὴν ἐνταῦθα ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ, ὅταν τὰ καθήκοντα Αὐτοῦ ἐπιτρέψουν τοῦτο, εἴθε κατὰ τὴν Θρονικὴν ἡμῶν ἑορτὴν τοῦ προσεχοῦς ἔτους».

(«Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀρ. φύλ. 2004, 27.12.2013)

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Συρία: Oι ισλαμιστές πυρπόλησαν το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας - Η Δύση σιωπά


 

Oι ισλαμιστές αντάρτες προχώρησαν στην πυρπόληση του ιστορικού ελληνορθόδοξου μοναστηριού της Αγίας Θέκλας, διαπράττονας μέγιστο θρησκευτικό και πολιτιστικό έγκλημα, αλλά και αυξάνοντας τις ανησυχίες για την τύχη των απαχθέντων καλογριών.
Κάποια μάλλιστα εγχώρια ΜΜΕ στην προσπάθεια ενισχύσεως της δυτικής προπαγάνδας και για να προστατέψουν την Δύση που είχε εκτεθεί υποστηρίζοντας αυτά τα τέρατα, προσπάθησαν να παρουσιάσουν την απαγωγή ως...φάρσα, και ότι οι καλόγριες κάνουν βόλτα αναψυχής με τους ισλαμιστές για την προστασία τους.
Συν τοις άλλοις οι ισλαμιστές πωλούν τους θησαυρούς της ελληνορθόδοξης κληρονομιάς, αλλά και της αρχαιοελληνικής σε μαύρα δίκτυα αρχαιοκαπηλείας, επιδιώκοντας να βρουν πλούσιους πελάτες που θέλουν τα τιμημένα κειμήλια στα "σαλόνια" τους.
Όπως μεταδίδουν σήμερα οι ΠορφύρηςΔ./Σταφυλά.Π από τις Βρυξέλες, "οι ισλαμιστές αντάρτες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και επίδειξης δύναμης προς
επικοινωνιακή κατανάλωση κατέστρεψαν το καθολικό της ιστορικής ελληνορθόδοξης μονής της Αγία Θέκλας στην Μaaloula επιχειρώντας να πείσουν για την αποφασιστικότητα των προθέσεών τους απέναντι στην χριστιανική μειονότητα.
 
 
Φωτιές, λεηλασία, βανδαλισμός. Το μαρμάρινο τέμπλο στερείται πλέον ολοκληρωτικά τις εικόνες που το κοσμούσαν. Τίποτα δεν θυμίζει ότι πρόκειται για ναό. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική και για την μεταχείρηση που υφίστανται οι μοναχές που απήχθησαν. Αποκαλύπτει δε τον προπαγανδιστικό καθησυχαστικό χαρακτήρα του βίντεο που προβλήθηκε στο Αλ Τζαζίρα και προοιωνίζει την δυσμενή κατάληξη της απαγωγής των 16 απαχθέντων.
Οι ισλαμιστές αφού κατέλαβαν αρχές Δεκεμβρίου την ιστορική κωμόπολη Maaloula απήγαγαν 13 μοναχές και 3 ορφανές κοπέλες και τις μετακίνησαν στην πόλη που ελέγχουν το Yabroud. Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε κάνουν δημοπρασίες στο Internet με κειμήλια και αρχαιολογικούς θησαυρούς που υπεξαίρεσαν από την Maaloula.
Με το κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας που έστησαν οι μαχητές της Jabhat al-Nusra βιοπορίζονται. (Τhe Voice of Russia) Η λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar μετέδωσε πριν από κάποιες μέρες ότι πολλοί σταυροί της πρώιμης χριστιανικής περιόδου αλλά και δισκοπότηρα και αγάλματα θρησκευτικής θεματογραφίας διακινήθηκαν προς πώληση στο διαδίκτυο. Οι μεσάζοντες που ενεργούσαν στο όνομα της Al-Nusra και του ΙSIS (Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και της Ανατολής) επιδίδονται στην αναζήτηση πλούσιων πελατών.
Αρχαιολογικοί θησαυροί λεηλατήθηκαν συστηματικά καθ΄ όλην την περίοδο του πολέμου και τα μεγάλα μουσεία του κόσμου έχουν ήδη συντάξει μιά “κόκκινη λίστα” με συριακά ευρήματα που ενδέχεται να διοχετευθούν στην αγορά.Προέρχονται από όλο το πολιτισμικό φάσμα της συριακής κληρονομιάς.
Σύμφωνα με την Sheila Canby, την προισταμένη της πτέρυγας της ισλαμικής τέχνης του Metropolitan Museum της Nέας Υόρκης διακυβέβευται η ασφάλεια όλων αυτών των αντικειμένων. , Η UNESCO έχει απόλυτη συνείδηση της λεηλασίας στη Maaloula, όσο και στην αρχαία πόλη της Palmyre και δεκάδων μουσείων σε συριακές πόλεις.Τον Σεπτέμβριο η Γενική Διευθύντρια της Ουνέσκο Irina Bokova συνάντησε τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία τον Lakhdar Brahimi για να εξετάσουν το θέμα. Η Bokova δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει ν΄αντιδράσει τώρα για να σώσει την συριακή πολιτισμική κληρονομιά γιατί αύριο ενδέχεται να είναι πολύ αργά.
 Υψηλόβαθμοι διπλωμάτες του ΟΗΕ και υπουργοί πολιτισμού συζήτησαν την κατεπείγουσα κατάσταση στη Συρία όπως διαμορφώνεται και σ΄αυτόν τον τομέα, για τις πολύτιμες εικόνες, τα αρχαία αγάλματα αλλά και τους σταυρούς-κειμήλια που συνεχίζουν να βγαίνουν από την Maaloula.
Η λιβανέζικη Gazette μεταφέρει ότι οι ισλαμιστές αντάρτες δημοσιεύουν φωτογραφίες από κλεμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα σταυρούς κ.α προς πώληση στο Internet. Οι αντάρτες λαφυραγώγησαν λάρνακες κ.α αντικείμενα αξίας και κατέστρεψαν τις χριστιανικές εστίες.(tayyar.org) Tο τίμημα που πληρώνουν οι ελληνορθόδοξοι χριστιανοί είναι βαρύ σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε απώλειες πολιτιστικής κληρονομιάς."
Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο την λογική. Οι Δυτικοί γνώριζαν για αυτά τα εγκλήματα εναντίον των ελληνορθοδόξων από την αρχή. Παρόλα αυτά στήριζαν τους ισλαμιστές αντάρτες από την αρχή, αν και υποτίθεται ότι είναι οι μέγιστοι εχθροί τους. Η αλήθεια είναι ότι οι Δυτικοί δεν θέλουν ελληνορθόδες εστίες στη Μέση Ανατολή και γενικά πουθενα. Ο λόγος είναι καθαρά γεωπολιτικός. Αυτή τη στιγμή την προστασία των Ορθοδόξων σε όλο τον πλανήτη την διεκδικεί η Ρωσία.
Όλοι οι Ορθόδξοι πληθυσμοί στρεφονται προς την Ρωσία που την βλέπουν σαν ισχυρή Μητέρα, ειδικά από την στιγμή που η πνευματική Μητέρα Ελλάδα, έχει παρακμάσει πολιτιστικα και θρησκευτικά. Οπότε ο διωγμός αυτών των πληθυσμών δεν είναι δυσάρεστος για τους Δυτικούς, γιατί τους θεωρούν εμπόδιο στους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τους.
Αυτός είναι και ο λόγος που η παιδεία στα σχολεία με εντολές ξένων κέντρων εξουσίας έχει αποχριστιανοποιήσει τα ελληνόπουλα. Αυτή τη στιγμή συντελείται ένα τεράστιο θρησκευτικό και πολιτιστικό έγκλημα, στην Συρία, και η Δύση σιωπά. Στο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας, εξέφραζε τον σεβασμό του και ο Αλαουίτης Άσαντ αλλά και ο πιστός Καθολικός εκπλιπόν πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσαβεζ.


Το ζεύγος Άσσαντ και ο Ουγκο Τσάβες στην ελληνορθόδοξη μονή Αγίας Θέκλας 2010

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Άκριτοι αντιζηλωτισμοί


Πριν λίγες ημέρες έγραψε ο γνωστός γραφέας π. Μωϋσής για τον μεγάλο μας Άγιο Νεκτάριο (εδώ): "Μακριά από ημερολογιακούς ζηλωτισμούς και ασταθείς νοσηρούς συναισθηματισμούς ο άγιος" και αναρωτιόμαστε εμείς πώς γίνεται να θεωρεί ο συγγραφέας ότι ο άγιος ήταν μακριά από ημερολογιακούς ζηλωτισμούς, αφού κοιμήθηκε το 1920, ενώ το ημερολόγιο άλλαξε το 1924. Μήπως ο άκριτος αντιζηλωτισμός του π. Μωϋσέως τον τυφλώνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να παραβλέπει το γεγονός πως πολλοί από τους ομόφρονες του αγίου (όπως ο πρώτος βιογράφος του Αβιμέλεχ Μπονάκης ή ο άγιος Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης ή ο όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος) υπήρξαν πολέμιοι της ημερολογιακής καινοτομίας και υπέρμαχοι της επαναφοράς του εκκλησιαστικού ημερολογίου;
Πέρα όμως από τους αντιζηλωτισμούς τέτοιου είδους, υπάρχει και η αήθης επίθεση χειρίστου είδους, που ονομάζεται ΔΙΑΒΟΛΗ - και όσοι την διαδίδουν και αναπαράγουν ΔΙΑΒΟΛΟΙ -, που σκοπό έχει να χρησιμοποιήσει το ψεύδος ως μέσο καταπολέμησης του "εχθρού" τους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι Παλαιοημερολογίτες.
Έτσι με αφορμή την παρουσία σε τηλεοπτικό "σόου" "παλαιοημερολογίτη" μοναχού ξεκίνησε ένας πόλεμος λάσπης και άκριτου αντιζηλωτισμού, αναδημοσιεύοντας και παλαιότερα σχετικά κείμενα (εδώ όπου και άλλα σχετικά links). Ο π. Ποιμένας, ο οποίος είναι ο ηγούμενος της Μονής Μυρελαίου, όμως, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ.
Όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα τους ( http://www.myrelaiou.gr/ ):
"ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΥΡΕΛΑΙΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣOΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΩΜΟΦΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΜΩΝ κ.κ.ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ".
Όπως βλέπετε ο εν λόγω ηγούμενος ανήκει στους Ρώσους της Διασποράς, ΠΟΥ ΕΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Με λίγα λόγια ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ όσοι προσπάθησαν να ρίξουν λάσπη στους Παλαιοημερολογίτες, αφού ουσιαστικά πρόκειται για δικό τους κληρικό, που απλά ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο (όπως το ακολουθούν και άλλες Τοπικές Εκκλησίες, οι μνημονευτές Αγιορείτες κλπ.).
"Από 9 ετών ο Γέροντας της Ιεράς Μονής Μυρελαίου π.Ποιμένας εξομολογείτο είς τον Γέροντα Πορφύριο. Ήταν ο πνευματικός του οδηγός καί συχνά τού έλεγε ο Γέρων, εσύ παιδί μου θα κάνεις ένα μεγάλο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ αλλά θα περάσεις πολλά βάσανα από τούς ανθρώπους, αλλά θα αντέξεις, ήλπιζε εις τον Χριστόν".
Ας ηρεμήσουν λοιπόν οι αδελφοί μας οι φανατικοί νεοημερολογίτες και ας αναλογιστούν πόσο δίκαιο θα ήταν αν στις παρακάτω περιπτώσεις (ενδεικτικά) έμπαινε μπροστά το επίθετο "νεοημερολογίτης":
1.
http://www.protothema.gr/greece/article/327538/iereas-paresure-13hroni-meso-idernet/
2. http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/343953/salos-stin-attiki-iereas-sta-prasa-me-ti-gynaika-toy-dimarhoy
3. http://www.sporeas.gr/?p=9151
4. http://newpost.gr/post/271708/iereas-odhgoyse-klemmeno-aytokinhto 
 

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου                              Άγιο Όρος 18/11/13 (ν.ημ.)
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Θέμα:  O Πρόεδρος του ΣτΕ πυροδοτεί νέο κύκλο βιαιοτήτων στο Άγιο Όρος.
 
Σε απάντηση των όσων γράφτηκαν για την επίσκεψη του προέδρου του ΣτΕ, κ. Ρίζου στο αντιπροσωπείο των ψευδοεσφιγμενιτών στις Καρυές και για όσα επιπλέον φέρεται (βάσει δημοσιευμάτων) ότι έγραψε και υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών της, οι 120 μοναχοί της Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου έχουμε να δηλώσουμε ότι:
 
Mας θλίβει το γεγονός ότι ένας λειτουργός της Δικαιοσύνης πήρε θέση υπέρ των διωκτών μας δημιουργώντας εντυπώσεις. Aπό τον Πρόεδρο του ΣτΕ περιμέναμε μία πιο υπεύθυνη στάση και να του θυμίσουμε ότι η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι και να φαίνεται αντικειμενική καθώς και να μην "αυτό-συγχέεται" με την εκτελεστική εξουσία. Ειδικά ένας τόσο έμπειρος δικαστικός θα έπρεπε να ξέρει ότι το αντίθετο είναι λάθος και ύποπτο.                                                                                     

Επιπλέον θα θέλαμε να του θυμίσουμε ότι οι δικαστικές αποφάσεις, με τα πνευματικά ζητήματα και τις πνευματικές διαφορές είναι ότι η αντιβίωση  με τα παιδικά παιχνίδια, άσχετα μεταξύ τους. Επίσης να του θυμίσουμε ότι το νόμιμο δεν είναι πάντα δίκαιο και ηθικό.                                                                                                     

Τέλος θέλουμε να ενημερώσουμε την Διοίκηση του Α.Ο. καθώς και την Κυβέρνηση ότι τέτοιες ενέργειες υποσκάπτουν την ηρεμία στο Άγιο Όρος διότι πυροδοτούν και οδηγούν πάλι τους οκτώ νέο ψευδοεσφιγμενίτες μοναχούς σε ακρότητες εναντίον της Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου & των 120 μοναχών μας.                                                                             

Μην πυροδοτείτε με τις πράξεις σας την ηρεμία στο Α.Ο. για ακόμη μια φορά (μετά το από 6/11/13 Δελτίο Τύπου μας) σας παρακαλούμε για σύνεση και σεβασμό στην Ιερότητα του Αγίου Όρους. 
 
Απερίσκεπτες και ύποπτες ενέργειες πολιτικών και δικαστικών λειτουργών οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέο κύκλο βιαιοτήτων εναντίον της αδελφότητας μας. Θέλουμε λοιπόν να διαχωρίσουμε την θέση μας από τέτοιες ενέργειες καθώς και να αποποιηθούμε ευθυνών για όσα τυχόν θλιβερά οι νέο ψευδοεσφιγμενίτες επιχειρήσουν εναντίον μας, ενθαρρυμένοι από ενέργειες σαν αυτή του Προέδρου του ΣτΕ, κ. Ρίζου.
 
Το αντιπροσωπείο μας στις Καρυές ανήκει στην αδελφότητα μας πολλές δεκαετίες πριν καν συσταθούν οι ψευδοεσφιγμενίτες (και για μερικούς εξ αυτών πριν καν γεννηθούν) και πάντα θα το υπερασπιζόμαστε ακόμη και με την ζωή μας αν χρειαστεί.
 
Οκτώ μοναχοί είστε, δεσμεύσατε και μας πήρατε τα πάντα, στα πόσα εκατομμύρια θα χορτάσετε; Είμαστε 120 μοναχοί και δεν ζητάμε τίποτα, παρά μόνο την ησυχία μας. ΕΛΕΟΣ. 

 
Με εκτίμηση,
 
Γραφείο Τύπου

Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

«Νέα Ἐποχή», νέα πίστη!


«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ»; (!)

«Είναι καιρός να μάθουμε τους πιστούς μας, ότι η απολυτοποίηση της ιδιαιτερότητας δεν συνιστά διάσωση της αλήθειας, αλλά φαλκίδευση της αλήθειας και ολίσθηση προς τη θρησκειογενή νεύρωση της αποκλειστικότητας».

Δηλώσεις του Πατριάρχου και Πάπα Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου του Β΄

στή Διαχριστιανική καί Διαθρησκειακή Συνάντηση, πού ὀργάνωσε ἡ «Κοινότητα τοῦ ἁγίου Ἐγιδίου», μέ τίτλο: «Τό Κουράγιο τῆς Ἐλπίδας», ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στήν Basilica di Santa Maria in Trastevere στή Ρώμη, τήν 30.09.2013. Προηγήθηκε στήν ἴδια συνάντηση προσφώνηση τοῦ ἐν λόγῳ πατριάρχου πρός τόν πάπα Ρώμης, κατά τήν ὁποία τόν μέν Παπισμό ἀπεκάλεσε «Ἐκκλησία», τόν δέ αἱρετικό πάπα ὡς «Ποιμένα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας»!

 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ : «Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας» κ. Θεόδωρε, κατά τήν φήμη σας, «δέκατε τρίτε τῶν Ἀποστόλων και Κριτά τῆς Οἰκουμένης», ἡ παρακάτω ἁγιογραφική ρήση συνιστᾶ καί αὐτή «φαλκίδευση τῆς ἀληθείας» καί καθιστᾶ ἡμᾶς τούς οὕτω πιστεύοντας καί ὁμολογοῦντας νευρωτικούς; «Οὐκ ἐστιν ἐν ἄλλῳ (πλήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ) οὐδενί ἡ σωτηρία, οὐδέ γάρ ὄνομα ἐστίν ἕτερον (πλήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ) ὑπό τόν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ὧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξεις Ἀποστόλων, 4, 12).


 
Ημερίδα για τα 50 ΧΡΟΝΙΑ της Β΄  ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
(Λεόντειος Σχολή  Σάββατο  9.11.13) 
Παρεμβάσεις του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου  (α΄)

κα Μαρία Σικ (συντονίστρια στρογγυλής τραπέζης) : Να περάσουμε τώρα στην ερώτηση που έχουμε ετοιμάσει για τον Σεβασμιώτατο Ιγνάτιο : «Σεβασμιώτατε, αποτελεί πλέον κεκτημένο για μας τους Καθολικούς ο οικουμενικός προσανατολισμός της Εκκλησίας μας στο σύνολό της και καθενός μας ξεχωριστά. Και χρειάζεται αγώνα για να φτάσει ο κάθε πιστός να έχει μία οικουμενική συνείδηση και στάση,  ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα με την Ορθοδοξία. Παίρνω αφορμή από ένα συνέδριο που έγινε στην Ι. Μητρόπολη της οποίας προΐστασθε ως Επίσκοπος, αναφορικά με τις αιρέσεις. Η λέξη αυτή, έστω και αν ανταποκρίνεται σε μια ιστορική πραγματικότητα ηχεί πλέον παράφωνα στα αυτιά μας, ιδιαίτερα για αυτές που ονομάζουμε ιστορικές Εκκλησίες. Εδώ στην Ελλάδα, ίσως είναι η λέξη η πλέον χρησιμοποιούμενη στο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο : αιρέσεις, αιρετικοί, αιρεσιάρχης, παναίρεση του Οικουμενισμού κλπ και μεταξύ αυτών συγκαταλεγόμαστε και όλοι εμείς. Χωρίς να είναι σκοπός μου να σας φέρω σε δύσκολη θέση, υπάρχει ελπίδα, να αλλάξει κάτι στην Ελληνική Εκκλησία στη θεώρηση της Εκκλησίας του Χριστού περισσότερο καθολικής και λιγότερο παραταξιακής, που θα μας κάνει να αισθανόμαστε περισσότερο άνετα μαζί σας, εννοώ τους Ορθοδόξους συμπατριώτες μας ;  Και, τέλος, υπήρξε δεύτερη σκέψη σε σας, μετά την έκταση που πήρε στον Τύπο, τώρα τελευταία, η συμμετοχή σας στη σημερινή ημερίδα ; σκεφτήκατε να μην έρθετε ;  (γέλια από το κοινό).

Μητροπολίτης Δημητριάδος  κ. Ιγνάτιος :  Σας δικαιολογώ γιατί δε με ξέρετε καλά ! (γέλια από το κοινό) αλλά θέσατε πολλά θέματα !  Και βέβαια πρέπει να ξεχωρίσουμε μερικά πράγματα ! Όντως φιλοξενήσαμε ένα συνέδριο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων στην πόλη του Βόλου και στο συνεδριακό μας Κέντρο, φιλοξενούμενοι της Μητροπόλεώς μας. Όμως ! αυτή η Επιτροπή ασχολείται με τις αναγνωρισμένες από την Εκκλησία αιρέσεις και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Καθολικοί αδελφοί μας, ούτε η Καθολική Εκκλησία. Μιλήσαμε για σέκτες, μιλήσαμε για όλα αυτά που και η Καθολική Εκκλησία, νομίζω, αντιμετωπίζει πολλές φορές, που έχουν εισβάλλει από την Ανατολή, μιλήσαμε για πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τους Χριστιανούς αδελφούς μας.
Όταν μιλάμε για την Εκκλησία, και για την Εκκλησία στην Ορθόδοξη Ελλάδα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις Συνοδικές Αποφάσεις και όχι την προσωπική άποψη. Ναι ! υπάρχουν προσωπικές απόψεις. Όντως υπάρχει μία έντονη κίνηση που θέλει να προβάλει το αντι-οικουμενιστικό της πρόσωπο. Πιστέψτε με όμως !  πολλές φορές συμβαίνει στη ζωή μας οι λίγοι να κάνουν πολύ θόρυβο.  Και αυτή είναι μία πραγματικότητα. Δεν εκπροσωπούν τη Σύνοδο, δεν υπάρχουν συνοδικές αποφάσεις, δεν διχάζουν τη Σύνοδο, το κυριότερο απ’  όλα ! Απλώς χρησιμοποιούν και αξιοποιούν σύγχρονα μέσα προκειμένου να κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέσα, νομίζω,  από μία παραμορφωμένη εικόνα.
Ξέρετε, προσπαθώ και εγώ να εμβαθύνω στα αίτια που οδηγούν έναν άνθρωπο να πάρει τόσο ακραίες θέσεις. Δεν είναι εύκολο γιατί θα πρέπει κανείς να είναι καρδιογνώστης. Γενικά όμως, και αυτό αποτελεί προσωπική μου άποψη, δεν μπορώ να κάνω επιστημονική μελέτη, διαπιστώνω ότι πίσω από τέτοιες συμπεριφορές υπάρχουν ψυχικά τραύματα, που ίσως τα ξέρει μόνο αυτός που φτάνει σε ακραίες εκδηλώσεις και ο Θεός. Και γι’ αυτό προσωπικά προσπαθώ, πάντοτε να δικαιολογώ, αλλά σας παρακαλώ, μη γενικεύσουμε και μη παγιδευτούμε, γιατί, τελικά, τότε θα πέσουμε στην παγίδα αυτού που προκαλεί όλα αυτά: είναι αυτός που δε θέλει την ενότητα, είναι αυτός που δε θέλει τη Χάρη του Θεού, είναι αυτός που δε θέλει να είμαστε αρμονικά Χριστιανοί ! Μη παγιδευτούμε σ’  αυτό ! (θερμό χειροκρότημα από το κοινό). Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή είμαι μέλος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε ότι αφορά στο Σώμα της Ιεραρχίας είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις και βεβαίως εμείς ακούμε, γιατί πρέπει να ακούμε, σεβόμαστε γιατί πρέπει να σεβόμαστε,  και πολλές φορές χαμογελάμε σαν τον καινούργιο  πάπα ! Έτσι !


ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Κύριε Ἰγνάτιε, πρέπει καί μᾶς νά μᾶς δικαιολογήσετε, διότι κι ἐμεῖς δέν σᾶς ξέρουμε καλά! Τώρα σᾶς μαθαίνουμε! Σᾶς ἐρωτοῦμε, λοιπόν, ἐάν ἀναλαμβάνετε πλήρως τήν εὐθύνη τῶν ἀνωτέρω δηλώσεών σας, πλέον ἐνώπιον τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμβρόντητος τίς πληροφορεῖται, ὅτι καθ’ ὑμᾶς - καί σύμφωνα μέ σᾶς ὅτι ταὐτό ἰσχύει καί γιά τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ! Καί, τότε, τί εἶναι;….Καί κάτι ἀκόμη: Ἐσεῖς συμφωνεῖτε καί ἀποδέχεσθε τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (ὅλων δηλαδή τῶν μετά τήν πτῶσι τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας στήν αἵρεσι ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁπότε καί τίθεται τέτοιο ζήτημα) οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τόν Παπισμό αἵρεσι καί μάλιστα φοβερή, ἤ ἁπλά γιά τά μάτια τοῦ λαοῦ τούς σέβεσθε καί χαμογελᾶτε συγκαταβατικά γιά τίς θέσεις τους; Ἐμεῖς, ἁπλά σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι, κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὀρθοδόξους μᾶς κάνει ἡ συμφωνία μας μέ τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ἡ μή ἀμφισβήτηση ὅσων αὐτοί λένε!  Ἄρα δέν σᾶς παρεξηγοῦμε καί μᾶλλον σᾶς μαθαίνουμε καλύτερα ἐάν ἰσχυρισθοῦμε, μέ σεβασμό στό πρόσωπο καί τίς ἀπόψεις σας, ἀλλά χωρίς καμμία συμφωνία μαζί σας, ὅτι εἶστε συνειδητός ἀρνητής τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐφ’ ὅσον ἀρνεῖσθε, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι ΑΙΡΕΣΙΣ!
Τέλος, ἐπισημαίνουμε ὅτι, ἐνῶ δέν συμφωνεῖτε μέ τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας καί, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, τούς εἰρωνεύεσθε, συμφωνεῖτε, ὅμως, πλήρως μέ τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο στό ὅτι, ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν καί ἐμμένουν μόνο στήν διδασκαλία τῆς Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων, δηλαδή στήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι, σύμφωνα μέ τίς ὡς ἄνω δηλώσεις ἀμφοτέρων, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ψυχασθενεῖς!
 

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Aποκεφαλισμός χριστιανού αγοριού από ισλαμιστές > ΒΙΝΤΕΟ

 


Τα αντίποινα των τζιχαιστών που χτυπούν πλέον αδιακρίτως περιλαμβάνουν και έναν ακόμη απoκεφαλισμo νεαρού αλλά και σχολεία. Τα θρανία μετατράπηκαν σε φέρετρα στη Δαμασκό και μια σαφή κι κατηγορηματική καταδίκη αυτού του ανορθόδοξου πολέμου δεν έχει ακόμη γίνει από την παγκόσμια κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς.

Στις 10/11/13 σε λογαριασμό του twitter οι ισλαμιστές τρομοκράτες που μάχονται στη Συρία ανάρτησαν για μια ακόμη φορά τα τρόπαιά τους:Την αποτμηθείσα κεφαλή ενός νεαρού αμούστακου σχεδόν αντιπάλου τους.
Ως και οι υπόλοιποι χρήστες οπαδοί τους εξανίστανται.Σ΄ένα από τα σχόλια που ακολουθούν μια από τους οπαδούς τους μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα λυγίζει: « να σκοτώνετε αλλά χωρίς αυτήν την έκθεση εικόνων.....σας έχουμε εμπιστοσύνη και σας ζητάμε τη νίκη αλλά δεν είναι απαραίτητο να δείχνετε αυτές τις εικόνες.»
«Φράουλες και αίμα » στα σπουδαστήρια και στα
σχολεία της Δαμασκού.Μικροί μαθητές άφησαν την τελευταία τους πνοή στα θρανία όταν το σχολικό τους συγκρότημα έγινε στόχος των ισλαμιστών ανταρτών.
«5 παιδιά σκοτώθηκαν και 27 άλλα άτομα τραυματίστηκαν από οβίδα που εκτόξευσαν τρομοκράτες εναντίον του σχολείου » άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός στον χριστιανικό συνοικισμό της Qassaa στην συριακή πρωτεύουσα ανακοίνωσε η κρατική συριακή τηλεόραση.
4 άλλοι μαθητές σκοτώθηκαν από πτώση οβίδας σε αυτοκίνητο που τα μετέφερε στο Bab Charqi, μετέδωσε το Sana, ενώ σκοτώθηκε και ο οδηγός.
6 άλλοι επιβάτες του ίδιου αυτοκινήτου εκ των οποίων 4 μαθητές τραυματίστηκαν σ΄αυτήν την επίθεση επισημαίνει το ίδιο πρακτορείο.
Τribune de Genéve 11.11.2013, SANA (Πορφύρης/Σταφυλά)


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2013/11/a_5509.html#more

 

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΣKANΔAΛΩΔHΣ ΠATPIAPXIKOΣ XAIPETIΣMOΣ


του ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ Θεολογου Νικολαου Σωτηροπουλου

 
Πατριάρχης Bαρθολομαῖος καὶ Δήμαρχος Mπουτάρης
   
 Ὁ δυναμικὸς Mητροπολίτης Kαλαβρύτων καὶ Aἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἔσεισεν αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὸν θρησκευτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ κόσμο μὲ ἅγιο σεισμό. Mὲ παρρησία, ἡ ὁποία ὑπενθυμίζει τὴν παρρησία τοῦ συνωνύμου καὶ προστάτου του ἁγίου Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Mεδιολάνων, ἔγραψεν ἕνα μεγάλο σὲ ἔκτασι καὶ σημασία ἄρθρο, τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε σὲ πλῆθος ἱστολόγια τοῦ διαδικτύου. Kαὶ μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐλέγχει αὐστηρῶς τὸν Πατριάρχη Kωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖο γιὰ πολλὰ καὶ σοβαρὰ ἀτοπήματά του. Ἀπ' αὐτὰ δὲ τὰ ἀτοπήματα ἀναφέρουμε ἐδῶ ἕνα, τὸ ὁποῖο προσβάλλει τὴ χριστιανικὴ ἠθικὴ κατὰ τὸν σιχαμερώτερο τρόπο. Γράφει ὁ Σεβασμιώτατος πρὸς τὸν Πατριάρχη:
 

    «Mᾶς ἔχει σκανδαλίσει ἀφάνταστα ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον ἔχετε χαιρετίσει τὸν Δήμαρχο τῆς Θεσσαλονίκης κ. Mπουτάρη!…Ἦταν τόσο μεγάλη ἀνάγκη νὰ τὸν χαϊδέψετε δημοσίως μὲ τὰ δυό σας χέρια στὰ δυό του μάγουλα; Δὲν γνωρίζετε ἆραγε, ὅτι ὁ κύριος αὐτὸς ὄχι μόνον ὑποστηρίζει μὲ πάθος τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ καὶ ὅτι καυχᾶται γι' αὐτὸ δημοσίως; Δὲν ἔχετε πληροφορηθῆ, πὼς καὶ ὁ ἴδιος ἀνήκει στὴν τάξη τῶν ἀνθρώπων τοῦ τρίτου φύλου; Δὲν ἔχετε πληροφορηθῆ, ὅτι ἔχει ἐπιλέξει καὶ τὴ δημόσια διαφήμιση τῆς σεξουαλικῆς αὐτῆς ἐκτροπῆς; Δὲν Σᾶς ἔχουν πληροφορήσει, ὅτι ὁ κ. Mπουτάρης ἔχει δηλώσει, πὼς "ἐγκατέλειψε τὴν πεπατημένη", δηλαδὴ τὴ φυσιολογικὴ σαρκικὴ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικός;
 

    Ἰδοὺ τὰ λόγια τοῦ Δημάρχου, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα "Aktines.blogspot.gr/2013/ blog-post_4681html":
     
 
 
"Ἔφθασε μάλιστα σὲ τέτοιο σημεῖο ἀναισχυντίας ὁ Δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης… ὥστε σὲ συνέντευξή του στὸ ὁμοφυλοφιλικὸ περιοδικὸ τῆς Θεσσαλονίκης Screw ἀποκαλύπτει, ὅτι ἐγκατέλειψε τὸν φυσιολογικὸ τρόπο τῶν σαρκικῶν σχέσεων, τὴν πεπατημένη, ὅπως εἶπε, γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὶς χαρὲς καὶ τὶς δυσκολίες τῆς σοδομιτικῆς ἁμαρτίας. Eἶπε ἐπὶ λέξει: "Φυσικὰ καὶ ἔχω gay φίλους. Kατανοῶ ἔμφυτα τὴ διαφορετικότητα, γιατὶ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ ἔπειτα ἐγκατέλειψα τὴν πεπατημένη καὶ γνώρισα καὶ τὶς χαρὲς καὶ τὶς δυσκολίες αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς"».
Ἑρμηνεία τοῦ σκανδαλώδους χαιρετισμοῦ
 
    Γιὰ τὸν θωπευτικὸ καὶ τρυφερὸ χαιρετισμὸ τοῦ Πατριάρχη πρὸς τὸν δεδηλωμένο ὁμοφυλόφιλο Δήμαρχο ὁ Σεβασμιώτατος Kαλαβρύτων γράφει ἐπίσης στὸν «Προκαθήμενο» τῆς Ὀρθοδοξίας: «Ἡ σημειολογία τῆς χαρακτηριστικῆς αὐτῆς παρορμητικῆς κινήσεώς Σας ἑρμηνεύεται δυστυχῶς, πὼς εἴτε ἀποδέχεσθε εἴτε ἐθελοτυφλεῖτε εἴτε καὶ νομιμοποιεῖτε συμπεριφορὲς καὶ δημόσιες τοποθετήσεις εἰς βάρος τῆς Ἠθικῆς Διδασκαλίας τοῦ Eὐαγγελίου».

    Σὲ ὅσα εἶπεν ὁ Mητροπολίτης Kαλαβρύτων ὡς ἑρμηνεία τοῦ σκανδαλώδους Πατριαρχικοῦ χαιρετισμοῦ ἐμεῖς προσθέτουμε, ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐπὶ 12 ἔτη μέχρι σήμερα κρατεῖ στὸ θρόνο τῆς Mητροπόλεως τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀμερικῆς τὸν κ. Γεράσιμο Mιχαλέα, καίτοι αὐτὸς ὁ ἐγκολπιοφόρος πρὸς χαρὰν τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶχε δηλώσει: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κατακρίνῃ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων»! Tὰ σχόλια, οἱ διαμαρτυρίες καὶ οἱ ἔλεγχοι τῶν εὐσεβῶν γιὰ τὴν ἄκρα ἀναίδεια καὶ ἀναισχυντία τοῦ ἐν λόγῳ Mητροπολίτου γράφτηκαν στὰ καττύματα τῶν ὑποδημάτων τοῦ Πατριάρχου…


 
    Θερμὰ συγχαρητήρια στὸν ἀγωνιστὴ Ἱεράρχη κ. Ἀμβρόσιο καὶ στοὺς ἄλλους ἀγωνιστὲς Ἱεράρχες, καὶ θερμὰ συλλυπητήρια στὸν «Προκαθήμενο» τῆς Ὀρθοδοξίας κ. Bαρθολομαῖο καὶ σὲ ὅσους Ἱεράρχες τὸν ἀποδέχονται καὶ τὸν ὑποδέχονται καὶ τοῦ προσφέρουν μεσσιακὲς τιμές!
 
 
Από Αποτείχιση

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013


 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ                                                   ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ                                                        06/11/13 (ν.ημ.)
 
 
Ανακοίνωση της αυθεντικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου περί της απορριπτικής δικαστικής αποφάσεως της αίτησης μας περί αναστολής των ασφαλιστικών μέτρων για το αντιπροσωπείο μας στις Καρυές.

Μετά λύπης μας ενημερωθήκαμε ότι η σχετική αίτηση μας απορρίφθηκε. Δεν γνωρίζουμε κάτω από πιο δικονομικό λογισμό, ούτε θα μπούμε στην διαδικασία να κρίνουμε το πολιτικό δικαστήριο. Απλά θέλουμε να θυμίσουμε ότι διωκόμαστε για πνευματικές διαφορές με το Φανάρι οι οποίες έχουν ποινικοποιηθεί με την συνδρομή της Ελληνικής δικαιοσύνης. Το κονάκι στις Καρυές ανήκει στη Ιστορική Ιερά Μονή Εσφιγμένου εξ ορισμού, όμως ισχυρές επιρροές διαμορφώνουν δικαστικές αποφάσεις για το ανάποδο.
Σε καμία περίπτωση δεν θα παραδώσουμε το κονάκι μας για να δικαιολογήσουν Ευρωπαϊκά κονδύλια πέντε ψευδοεσφιγμενίτες μοναχοί. Για μας τους 120 μοναχούς της Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου είναι τόπος μετανοίας ενώ για αυτούς επένδυση. Αρχικά προσπάθησαν να το πάρουν με βαριές μετά με λοστούς και τελευταία με σκαπτικό μηχάνημα, τι θα ακολουθήσει; Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε διάθεση για επεισόδια στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους και θέλουμε να διαχωρίσουμε την θέση μας από κάθε τέτοιο ντροπιαστικό γεγονός. Εξάλλου ποτέ επεισόδια δεν ξεκίνησαν από εμάς, εμείς ήμασταν πάντα σε θέση άμυνας. Άλλοι προσπαθώντας να αλλάξουν ισορροπίες με την βία δεν σέβονται την Ιερότητα του τόπου. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει η κυβέρνηση ότι όταν δεν κάνει κάτι για να αποτρέψει ένα έγκλημα ή σιωπηλά το αποδέχεται, αυτό την καθιστά συνένοχη.
Ναι, για έγκλημα τους κατηγορούμε ενάντια στην πίστη, διότι με την προτροπή και την ανοχή τους η Κυβέρνηση και ο Οικουμενικός επιβάλλουν στις διωκτικές αρχές  το διωγμό μας, έχοντας ποινικοποιήσει τις όποιες πνευματικές μας διαφορές με το Φανάρι. Φιλότιμες διωκτικές αρχές εναντίον 120 μοναχών επειδή δεν συμφωνούν με τα Παπικά συλλείτουργα της πνευματικής ηγεσίας τους.
Ναι για εγκλήματα τους κατηγορούμε για όλες αυτές τις παραβιάσεις των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων μας. Χωρίς τρόφιμα, φάρμακα και περιορισμό μετακινήσεων.
Αλλά κυρίως σας κατηγορούμε όλους, Οικουμενικό, πολιτεία και τους πέντε ψευδοεσφιγμενίτες για την προσπάθεια αφανισμού των 120 μοναχών της Γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Και αν ποτέ δεν σεβαστήκατε την μοναστική μας ηρεμία ή υπόσταση, τουλάχιστον σεβαστείτε την ανθρώπινη υπόσταση μας και την ζωή μας. Τα λέμε όλα αυτά διότι πολύ γρήγορα, πάλι θα προσπαθήσουν να μας βγάλουν από το κονάκι μας οι μισθοφόροι που θα προσλάβουν οι πέντε επαγγελματίες μοναχοί της ψευδοεσφιγμένου. Και αυτή την φορά η Ελληνική κυβέρνηση δια χειρός Ελληνικής δικαιοσύνης τους έχει δώσει και το νομικό έρεισμα. Οπότε αν την τελευταία φορά ήρθαν με σκαπτικό τώρα οι ζωές μας δεν ξέρουμε από τι θα κινδυνέψουν.
Εμείς θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε μέσα στο σπίτι μας και φυσικά θα προστατέψουμε τον οίκο μας μέχρι τέλους. Εσείς απλά αναλογιστείτε το τι κάνετε, που το κάνετε και γιατί το κάνετε. Και δεν μιλάμε μόνο για όσους θα συμμετέχουν στον αφανισμό μας ενεργά αλλά και σε αυτούς που επιβάλλουν και προκαλούν τα επεισόδια στο Άγιο Όρος, αγνοώντας την Ιερότητα του και αμαυρώνοντας την πνευματική του υπόσταση στο εξωτερικό, είτε αυτοί βρίσκονται στο Φανάρι είτε στο Μαξίμου. Γιατί πάλι εμείς θα είμαστε μόνο σε θέση άμυνας, για ότι επιβάλλεται να συμβεί στο Άγιο Όρος εναντίον μας η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά εσάς.
 
Ορθοδοξία ή Θάνατος
 
Γραφείο Τύπου Ιστορικής
Ιεράς Μονής Εσφιγμένου 

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Τι λες μπρε Βαρθολομαίε;

 http://i1.prth.gr/images/6E323E42257CEB56BE7AA86FF41531CA.jpg

του Στρατή Μαζίδη


Τον πατριάρχη Βαρθολαίο το συνάντησα το 2005 την τελευταία φορά που βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα.

Από τη μια ο ιεράρχης που κοιτάζει τον ουρανό όταν του λες "και σύντομα εύχομαι ελεύθεροι" όταν μόλις δύο μέρες πριν σε μια είδηση που τότε δεν έπαιξε στην Ελλάδα, μια βόμβα μολότοφ έσκασε από την πίσω πλευρά μέσα στο γραφείο του όπου κατά τύχη δεν ήταν μέσα και από την άλλη η φωτογραφία του πάπα Ιωάννη Παύλου του Β', του διαδόχου δηλαδή αυτών που άλωσαν την Πόλη το 1204 μ.Χ., σε εξέχουσα θέση στο γραφείο του.

"Μην το βλέπεις έτσι", μου είχε πει κάποιος πατέρας, "είναι αναγκασμένοι να κάνουν τους διπλωμάτες".

Ο πατριάρχης όμως κάπου δε μας τα λέει καλά.


> Στα γεγονότα της βορείου Ηπείρου με τη λεηλασία και το σφράγισμα της ορθόδοξης εκκλησίας που θα μπορούσε να είχε παρέμβει και εμποδίσει με την παγκοσμίου ακτινοβολίας προσωπικότητα λόγω της θέσης του, απλά σίγησε.

> Στις σφαγές των ομοδόξων χριστιανών της Συρίας, ακόμη περιμένουμε μια δυναμική παρέμβασή του και κινητοποίησης της Ορθοδοξίας.

> Πρόσφατα μας πρόετρεψε να κάνουμε υπομονή οι Έλληνες και να ανεχθούμε στωικά όχι το μαρτύριο για να μπούμε στον Παράδεισο αλλά για να ευημερούν οι βορειοευρωπαίοι.

> Και τώρα αυτό :

«Είμαστε χαρούμενοι που επισκεπτόμαστε την ανακαινισμένη οικία στη Θεσσαλονίκη του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ατατούρκ. Ευχόμενοι, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, ικετεύουμε τον Μεγαλοδύναμο, οι μεταρρυθμίσεις του να ζουν για πάντα και ο λόγος του “Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στην Οικουμένη” όσο περνάει ο χρόνος να γίνεται πραγματικότητα. Με τις ευλογίες μας».

Ναι αυτό είναι! Πέφτουμε όλοι στα γόνατα και ικετεύουμε το Μεγαλοδύναμο να έχει δίπλα Του αυτόν, τον άθεο, που έσφαξε, βίασε, ταπείνωσε και βασάνισε τους Έλληνες της Μικρασίας! 

Να ζουν αιώνια οι μεταρρυθμίσεις του όπως εκείνη του ξεριζωμού του ελληνισμού από τις προαιώνιες εστίες του.

Ο μέγας μεταρρυθμιστής!

Τι λες μπρε Βαρθολομαίε; Τι λες μπρε; Θα σηκωθεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος! Ο προκάτοχός σου μπρε! Αυτό που εξορίστηκε γιατί είχε ανάστημα! Σους μπρε! Σους!