Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Φροῦδες ἐλπίδες ἤ ρεαλισμός;Τί ἐλπίζει ὁ Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ
καί τί σχεδιάζει Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Ἀντι-οἰκουμενιστικές ἐλπίδες
καί οἰκουμενιστικός ρεαλισμός

16.5.2013 Πατριάρχης Βαρθολομαῖος & Καρδινάλιος Scola συμπροσευχόμενοι.


Διαβάσαμε στόν ἡλεκτρονικό τύπο τήν ἐπιστολή πού τελευταίως (8/5/2013) ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος(Πειραιῶς) κ. Σεραφείμ (Μεντζελόπουλος) στόν Πρόεδρο καί τά μέλη τῆς Συνόδου στήν ὁποία ἀνήκει, μέ τήν ὁποία (ἐπιστολή του) ζητᾶ τήν Συνοδική κατάγνωση καί καταδίκη τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ὀρθή καί ἐπιβεβλημένη (ἄν καί μᾶλλον καθυστερημένη) ἡ ἐνέργειά του. Στήν ἐν λόγω ἐπιστολή ὁ γνωστός γιά τήν παρρησία του (ἀναμφισβήτητη στό ἐπίπεδο τῶν λόγων καί δηλώσεων) Μητροπολίτης περιγράφει καί κατ’ οὐσίαν καταγγέλει μέ ὀρθά ἐπιχειρήματα - στοιχεῖα καί μέ τά ἁρμόζοντα μελανά χρώματα τήν συνεχιζομένη καί διευρυνομένη ἀποστασία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει συμπαρασύρει σχεδόν τούς πάντες καί τά πάντα στήν λεγομένη ὀρθόδοξη Ἀνατολή.
Εἶναι χαρακτηριστικές μεταξύ ἄλλων οἱ διατυπώσεις του στήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή: «Ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει αἰχμαλωτίσει μέ ἁλυσίδες καί δεσμά ὅλες σχεδόν τίς τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί τίς Ἱεραρχίες τους, οἱ ὁποῖες λατινοφρονοῦν καί οἰκουμενίζουν…», «ὁ Οἰκουμενισμός, ἐπέτυχε ἐσχάτως τήν ἀθρόα μεταβολή τῆς μακραίωνης καί δισχιλιετοῦς ἁγιοπατερικῆς καί ἱεροκανονικῆς πορείας τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας, τοῦ σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας…τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-ου…σέ οἰκουμενιστική στάση ζωῆς», «τό Ἅγιον Ὄρος δέν παρέμεινε ἀλώβητο καί ἀνεπηρέαστο», «ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει διαβρώσει καί τίς Θεολογικές Σχολές,στίς ὁποῖες δέν διδάσκεται πλέον ἡ ὀρθοδοξοπατερική Θεολογία, ἀλλά ἑδραιώνεται ἀνοικτά…ἡ οἰκουμενιστική θεολογία» !Γιά νά καταλήξη, πρίν τήν τελική διατύπωση τοῦ αἰτήματος - προτάσεώς του, ὅτι«ΤΩΡΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΣΟΒΑΡΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» ! Θά τόν ἀδικούσαμε δέ σ’ αὐτή τήν ἐπιγραμματική ἀναφορά στή πρωτοβουλία του αὐτή ἐάν δέν ἀναφέρουμε ὅτι (ἐπίσης ὀρθῶς) ζητᾶ μαζί μέ τήν καταδίκη τῆς αἱρέσεως καί (αὐτό πού πάντοτε ἀκολουθοῦσε καί ἐφήρμοζε στή διαχρονική πράξη Της ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ) τήν καταδίκη «τῶν ἀκολουθούντων,διδασκόντων καί μεταλαμπαδευόντων τήν παναίρεση αὐτή…».
Πέραν, ὅμως, πάντων τῶν ἀνωτέρω καί ὅσων ἄλλων θά εἶχε κανείς νά παρατηρήση ἐπί τῆς οὐσίας τῆς σημαντικῆς αὐτῆς παρεμβάσεως τοῦ κ. Σεραφείμ, γεννῶνται πολλά ἐρωτήματα γιά τήν στόχευση καί προσδοκία αὐτοῦ, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀποτελεσματικότητα μιᾶς τέτοιας ἐνεργείας ἐντός,βεβαίως, τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως καί τῶν πραγματικῶν δεδομένων. Καθώς ἐπίσης,γιά ὅσους γνωρίζουν καλῶς καί τήν ἐπικρατοῦσα κατάσταση καί τά δεδομένα, ἀρχίζει πλέον νά ἐντείνεται ἡ ἀγωνία καί ἡ προσοχή τῶν πιστῶν, ὄχι γιά ἐκείνους πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνεται ἡ ἐπιστολή (Ἀρχ/πον, Ἱεράρχες καί Σύνοδον) ἀλλά γιά τόν ἴδιον τόν κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος, ἐάν δέν εἶναι ἀποφασισμένος νά «τελειώση» (ὁλοκληρώση καί τελειοποιήση) τήν πρωτοβουλία του αὐτή, κινδυνεύει νά αὐτο-ἀκυρωθῆ ὡς ἀντι-οἰκουμενιστής,αὐτοπαγιδευόμενος στήν παραμονή ἐντός τῆς «κοινωνίας» τῆς παναιρέσεως, ἡ ὁποία κατ’ αὐτόν ἀπειλεῖ τήν σωτηρία μας καί δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά γίνεται ἀνεκτή ἀπό ὅσους θέλουν νά λέγωνται καί νά εἶναι ὀρθόδοξοι!
Μέ ἄλλα λόγια ἡ μάχη κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἐκεῖνο το ὁποῖο κρίνεται ΤΩΡΑ! Μήπως, λοιπόν, ἡ ἐν λόγῳ πρωτοβουλία τελικῶς τροφοδοτεῖ καί καθησυχάζει τόν ἀγωνιῶντα πιστό λαό μέ φροῦδες ἐλπίδες καί ἀδιέξοδες ἐνέργειες πού τελικῶς ἐξασφαλίζουν πολύτιμο χρόνο στό φθοροποιό καί ὕπουλο σχέδιο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Μήπως πρέπει ἐπιτέλους νά ἀντιμετωπισθῆ μέ ὅρους μάχης καί στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ (ἐπί τῆ βάσει τοῦ ὀρθοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, τό ὁποῖο προϋποθέτει πνεῦμα ὁμολογιακό και αὐτοθυσία) ὁ ἐπιτελικός σχεδιασμός τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ μετώπου, τοῦ ὁποίου ἐμφανῶς καί συνειδητῶς ἡγεῖται ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος;
Ὁ τελευταῖος, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου φαίνεται ὅτι ἐπιδιώκεται νά ὁλοκληρωθῆ καί πρός τά ἔξω ἡ μεγάλη Προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ παράδοση τῶν πιστῶν στά νύχια τοῦ ἔκπαλαι προγεγραμμένου μεγάλου ἐχθροῦ τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους μας, τοῦ ἀντιχρίστου Παπισμοῦ, ἔχει μέ θράσος «ἐπιδείξει»τόν σχεδιασμό καί τόν στόχο του. Ἐμεῖς, λοιπόν, θά τρέφουμε φροῦδες ἐλπίδες ἤ θά κινούμεθα, παρατηροῦντες τή ρεαλιστική στρατηγική τῶν Οἰκουμενιστῶν, μέ τήν ἀποφασιστικότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, «φρόνιμοι»,κατά τό Γραφικόν, «ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί»;
Ὁ κυνικός σχεδιασμός τοῦ «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς» κ. Βαρθολομαίου, διαγράφεται σαφέστατα καί ἀναλυτικά σέ σχετικά πρόσφατη ἀποκαλυπτική δήλωσή του. Θά κλείσουμε παραπέμποντας σέ παλαιότερο σχετικό σχολιασμό μας (ἀνάρτηση Δεκεμβρίου 2012, ὑπό τόν τίτλο «ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ;»), εὐχόμενοι σέ ὅλους τούς ἀντι-οἰκουμενιστές νά (φροντίσουν νά) μή ἰσχύση γι’ αὐτούς τό Εὐαγγελικόν«οἱ υἱοί τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπέρ τούς υἱούς τοῦ φωτός» (Λουκ. ιστ΄, 8).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω