Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΥΠΟ ΤΑΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ : Ἰσχυρίζεται Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος διακηρύσσει ὅτι εἶναι ὁ ἐφημέριος τοῦ Τάγματος

   

2013-06-07_083234
 
ΥΠΟ ΤΑΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟΝ
ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ
Ἰσχυρίζεται Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος διακηρύσσει ὅτι εἶναι ὁ ἐφημέριος τοῦ  Τάγματος
 
Γ. ΖΕΡΒΟΣ
 
ρχιμανδρίτης ερίσκεται προφανς ες βαθεαν πλάνην δι τ τάγμα, φο νασχολούμενος π σειρν τν μ τς αρέσεις μακαριστς π. ντώνιος λεβιζόπουλος συνδέει τ τάγμα τν Ναϊτν μ τν ποκρυφισμόν, τν μασονίαν κα τν σατανολατρίαν. ρχιμανδρίτης ποκαλύπτει τι τ τάγμα λέγχει κοινωφελ κρατικ δρύματα κα τν φιλανθρωπικν ργάνωσιν «Κιβωτός». ποστηρίζει πίσης τι Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνς εναι πνευματικς το μασονικο τάγματος κα τι τ τάγμα δν πολεμε τν κκλησίαν.
[,,,]
Μασονία πλέον ἔχει διεισδύσει εἰς τοὺς κόλπους τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τοῦ  Ἱεροῦ Κλήρου, ὡς προκύπτει ἀπὸ ἐπιστολὴν κληρικοῦ εἰς τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον «ντιαιρετικν γκόλπιον». Ὁ κληρικὸς ἀποκαλύπτει ὅτι τὸ Μασονικὸν Τάγμα τῶν Ναϊτῶν λειτουργεῖ ὑπὸ τὰς εὐλογίας τοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἔχει πνευματικόν του τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελεστίνου κ. Δαμασκηνόν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ὁ ἐφημέριος τοῦ Τάγματος. Ὁ κληρικὸς μὲ ἀφορμὴν στοιχεῖα τοῦ «ντιαιρετικο γκολπίου», συμφώνως πρὸς τὰ ὁποῖα ὁ μακαριστὸς κληρικὸς Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ὑπεύθυνος τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχει ἀποδείξει ὅτι οἱ Ναΐται ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὸν ἀποκρυφισμὸν καὶ τὴν Μασονίαν βάλλει ἐναντίον του, προφανῶς, διότι δὲν γνωρίζει τὸ ἔργον του. Τὸ αὐτὸ πράττει ὅμως διὰ τῆς σιωπῆς του καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος διὰ αὐτῆς (τῆς σιωπῆς) ἀκυρώνει τὸ ἔργον τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.
[,,,]
  Τὸ «ντιαιρετικν γκόλπιον» δίδει ἀπαντήσεις εἰς τὸν συγκεκριμένον κληρικὸν καὶ τοῦ ἀποδεικνύει ὅτι τὰ ὅσα λέγει εἶναι ξένα πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ κυριώτερον ὅμως εἶναι ὅτι καταθέτει στοιχεῖα – βιβλιογραφίαν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν προκύπτει ὅτι οἱ Ναΐται ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὴν Μασονίαν.
Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ συγκεκριμένου κληρικοῦ εἰς τὸ «ντιαιρετικν γκόλπιον» προεκάλεσεν ἀντιδράσεις, ἰδιαιτέρως μεταξὺ τῶν νέων καὶ τῶν νεανίδων, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν τὸ διαδίκτυον, ἔχουν τρομερὰν ἐνημέρωσιν καὶ εὑρίσκονται εἰς διαρκῆ ἀναζήτησιν, διὰ νὰ ἔχουν σφαιρικὴν ἐνημέρωσιν ἐπὶ διαφόρων ζητημάτων. Θὰ ἀνέμενε κανεὶς ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον νὰ τοποθετηθοῦν ἐπὶ τοῦ θέματος, νὰ ἀποδοκιμάσουν τὸν κληρικὸν (ἀλλὰ καὶ ἄλλον κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας), ὁ ὁποῖος προέβη εἰς τὰς ἀποκαλύψεις ὡς καὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸν ἢ νὰ τοὺς ἐπιβραβεύσουν. Ἕως τὴν στι γμὴν αὐτὴν ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον σιγήν. Ἄλλωστε ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἔλαβεν ὑπὸ τοῦ Τάγματος τῶν Ναϊ τῶν σοβαρὰν οἰκονομικὴν βοήθειαν διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ὅπως λαμβάνουν οἰκονομικὴν βοήθειαν διάφοροι Μητροπόλεις ὑπὸ διαφόρων τεκτονικῶν στοῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ Μητροπολῖται δημοσιεύουν εὐχαριστηρίους ἐπιστολὰς διὰ τὴν βοήθειαν εἰς τὰ περιοδικὰ τῶν τεκτόνων. Ἡ σιγὴ θὰ συνεχισθῆ, διότι φαίνεται πὼς αὐτὰ τὰ ὁποῖα λέγει ἡ Μεγάλη Μασονικὴ Στοὰ ἔχουν «δόσιν ἀληθείας»… 
 
Από http://www.egolpion.com/orthtypos_naites.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω