Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Απάντηση στον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά...


Θεωρῶ τό ἀνωτέρω ἄρθρο http://apotixisi.blogspot.gr/2013/08/blog-post_491.html  τοῦ ἀγωνιστοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ τό ὀλιγότερον ἀτυχές. Ὁ π. Εὐθύμιος προφανῶς δεν συνειδητοποιεῖ ὅτι με τά ἐν αὐτῶ ἀναφερόμενα κομίζει γλαῦκαν εἰς Ἀθήνας και παραβιάζει ἀνοικτές θύρες. Τά ὅσα ἐπικαλεῖται περί ἡμερολογίων εἶναι ἀφ’ ἑνός γνωστά και ἀφ’ ἑτέρου ἄσχετα με την βαθυτέρα οὐσία τοῦ ἱστορικοῦ ἡμερολογιακοῦ Σχίσματος στην Ἑλλάδα. Ἀπορῶ γιατί δεν το κατανοεῖ αὐτό. Ἡ ἐπιλογή του να προσεγγίσει ἔτσι το ἡμερολογιακό εἶναι ἱστορικῶς ἀνακόλουθη και ἀμετροεπής. Ἀπό πλευρᾶς δε σκοπουμένης με την καλή ἔννοια προσεγγίσεως τῶν «παλαιοημερολογιτῶν» ἤ ἐπιδιωκομένης συμπαρατάξεώς των μετά τῶν ἀντιοικουμενιστῶν εἶναι παντελῶς ἀδιέξοδο, μάταιο και ἐσφαλμένο το ἐγχείρημα ἀπό κάθε ἄποψη, ἔτσι ὅπως γίνεται. Φαίνεται ὅτι ὁ π. Εὐθύμιος πιεζόμενος ἀπό διαφόρους για το ἡμερολογιακό ζήτημα και την ἐπιλογή του να ἀκολουθεῖ το νέο ἡμερολόγιο, ἐπέλεξε ἀκρίτως και, να με συγχωρήσει, μᾶλλον, ἐπιπολαίως να προσεγγίσει το ζήτημα. Δεν ἐκφράζει ἕναν προβληματισμό, δηλαδή μήπως πρέπει να το δοῦμε και ἀπό αὐτή την πλευρά ἀλλά νομίζοντας ὅτι βρῆκε την «λύση» και την «ἀπάντηση» σπεύδει να την ἐπιβάλει ὡς ἀνακάλυψη-ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας. Πάτερ μου, δεν εἶναι ἀγράμματοι γέροντες και ἀδαεῖς γριοῦλες οἰ ὀρθόδοξοι πού ἐσύ ὀνομάζεις παλαιοημερολογίτες. Ἀδικεῖς πάρα πολύ το θέμα και δεν το προσεγγίζεις σωστά. Τά ὅσα λές περί τοῦ φρονήματος και τοῦ πιστεύω τῶν «παλαιοημερολογιτῶν» δεν ἀπηχοῦν καθόλου το «πιστεύω» αὐτῶν τῶν πιστῶν. Το ὅτι κατά καιρούς ἐκ τοῦ χώρου ἀκούστηκαν διάφορα λιγότερο σοβαρά και ὀρθά ἐπιχειρήματα κατά τῆς πασιφανοῦς Καινοτομίας τῆς πραξικοπηματικῆς και ἀντικανονικῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου αὐτό δεν ἀναιρεῖ την ἀλήθεια τῶν ἄλλων πολύ σοβαρῶν και βάσει πατερικῶν κριτηρίων ἐπιχειρημάτων ὅσων ἠρνήθησαν την ἐπιβολή τῆς καινοτομίας. Εἰδικότερα: Προσεκτική μελέτη τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος ἐκ τῶν ἱστορικῶν πηγῶν πείθει ὅτι οἱ ἀρνηθέντες την Καινοτομία δεν πολυπραγμόνησαν περί ἡμερῶν και χρόνων και καιρῶν. Αὐτό το ἔκαναν οἱ καινοτομήσαντες για να ἐντυπωσιάσουν τούς ἀντιστεκομένους.


Οἱ χλευαστικῶς ἀποκαλούμενοι παλαιοημερολογίτες ἀρνήθηκαν την ἐκκοσμίκευση, την καινοτομία, την ἀντικανονικῶς ληφθεῖσα ἀπόφαση, την μασωνικῆς προελεύσεως ἰδέα τοῦ κοινοῦ ἡμερολογίου, την οἰκουμενιστικῆς ἐμπνεύσεως σκοπιμότητα τοῦ κοινοῦ χρονικοῦ ἔστω συνεορτασμοῦ μετά τῶν αἱρετικῶν παπιστῶν, την διάσπαση ταῆς ἡμερολογιακῆς ἑνότητος περί τον συνεορτασμό τῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μεταξύ τῶν ὀρθοδόξων πού ἐπέφερε ἡ Καινοτομία και ὑφίσταται μέχρι σήμερον. Το ὅτι οἱ «παλαιοημερολογίτες» δεν εἶναι ἡμερολάτρες και δεν θεωροῦν το ἡμερολόγιο «ὅρο σωτηρίας» φαίνεται τρανώτατα ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι δεν θεωροῦν ὡς ὀρθοδόξους τους Ρώσους, Σέρβους, Ἁγιορεῖτες, Ἱεροσολυμίτες κοκ οἱ ὁποῖοι κρατοῦν το Ἰουλιανό ἀλλά κοινωνοῦν με ὅλους τους Καινοτόμους ἐν ταῶ Οἰκουμενισμῶ. Εἷναι καθοριστικῆς σημασίας ὅτι ὁ χαρακτηρισμός ταῆς ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας την περίοδο ταῆς ἀλλαγῆς ἦταν «θέλουν να μᾶς φραγκέψουν»! Αὐτό διαισθάνθηκε ὁ εὐσεβής λαός πού ἐθέλει το θρήσκευμά του ὁμοειδές ταῶν Πατέρων αὐτοῦ, κατά την ἔκφραση ταῆς Συνόδου τοῦ 1848, και ἐκ ταῶν ὑστέρων δικαιώθηκε ὅταν και ἀποκαλύφθησαν ὅσα ἐξυφαίνοντο πίσω ἀπό την πλάτη του στα ληστρικά Συνέδρια (1923 κα) και ακολούθησαν ὅσα ἀκολούθησαν ἀπό τους ακολουθήσαντας ἀγαλλομένω ποδί την καινοτομία. Ποιά σημασία μποροῦν να ἔχουν ὅσα ἀναφέρει ὁ ἀγαπητός π. Εὐθύμιος περί χρησιμοποιηθέντων ὑπό ἁγίων Πατέρων ἡμερολογίων πρίν ἀπό 17 και 16 αἰῶνες, ὅταν το 1924 ὅταν δηλαδή ἔγινε ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου (ΑΝΕΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ!!!) ὑπῆρχε ἐκκλησιαστική ἑνότης ὅλων τῶν ὀρθοδόξων ὅπου γῆς στον κοινό ἑορτολογικό συνεορτασμό και διαφοροποίηση ἀπό την Δύση, τά ὁποῖα ἦλθε και κατέστρεψε ἡ ἡμερολογιακή Καινοτομία; Κατέρριψε με ἕνα κτύπημα τον συνεορτασμό τῶν ὀρθοδόξων και κατεκρίμνησε ἕνα ἀκόμη ἀνάχωμα προστασίας ἀπό τον προσυλητισμό τῆς Δύσεως και δή τοῦ Παπισμοῦ! Βεβαιώτατα το ἡμερολόγιο αὐτό καθ’ ἑαυτό δεν εἶναι ὅρος σωτηρίας. Εἶναι ὅμως το παραμικρόν ἐκεῖνο, πού οἱ Πατέρες δεν δέχονται να (παρα)θεωρεῖται ὡς μικρόν. Ἡ βάρκα βουλιάζει ἀργά ἀλλά σταθερά και ἀπό μια μικρή τρυπούλα πού μπάζει ὅμως νερό! Ἕνας μεγάλος και γερός μανδρότοιχος σωριάζεται ἐάν ἀρχίσουμε σιγά-σιγά και ἕνα - ἕνα να ἀφαιροῦμε τά πετραδάκια πού τον συναποτελοῦν!(

Ἡ Ἐκκλησία ὅτι ἀποφασίζει το κάνει με γνώμονα το συμφέρον τῶν πιστῶν πού εἶναι ἕνα: ἡ σωτηρία των! Ποτέ ἡ Ἐκκλησία δεν ἔλαβε ἀποφάσεις πού σκανδάλισαν και ἐδίχασαν τον λαό και προωθήθηκαν ἀπό μέλη της πού συνέβη να ἔχουν ἐμπλακεῖ στα δίχτυα ἀντιχρίστων κινήσεων, ὅπως ἡ Μασωνία. Πάτερ Εὐθύμιε, δεν περιποιεῖ τιμή σε κανέναν να ὑπερασπίζεται και να ὑποτιμᾶ ἀντιστοίχως ὅσα ὑπερσπίσθηκαν( και ἐπέβαλαν) σε διατεταγμένη ἀποστολή ὡς ἐξέχοντες μασῶνοι, κληρικοί ὅπως ὁ Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ἐχθρός τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, κατά Ρωμανίδη, και σχισματοποιός, κατά τον πολύ Ἰουστῖνο Πόποβιτς! Προσέξτε το αὐτό. Το κατανοῶ ὅτι εἶναι δύσκολο να πιστεύσει κανείς ὅτι «δύναται ἐκ Ναζαρέτ τι ἀγαθόν εἶναι»; Εἶναι δυνατόν οἱ αγράμματοι παλαιοημερολογίτες να ἀντελήφθησαν ὅσα δεν ἀντελήφθησαν τόσοι και τόσοι ἄλλοι. Κι ὅμως εἶναι! Οἱ «παλαιοημερολογίτες» δεν αντιστρατεύονται τους ἀντιοικουμενιστές. Ἴσα-ἴσα που χαίρονται χαράν μεγάλη για τις ἐνέργειες και πρωτοβουλίες τους. Ἁπλῶς ἐπιμένουν και θα ἐπιμένουν ὅτι ὅποιος θέλει με ταπείνωση να βάλει τά πράγματα σε μια σειρά, θα πρέπει να ἀποκηρύξει και την ἀντικανονική ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, διότι ἔγινε ὄχι με ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τῆς Μασωνίας, ὡς πρῶτο πρακτικό βῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Χρονολάτρες και ἡμερολάτρες ἀπεδείχθησαν οἱ νεοημερολογίσαντες-καινοτομήσαντες ὀρθόδοξοι πού προτίμησαν διορθώσεις ἀστρονομικῶν λαθῶν, παρά να παραμείνουν στην Ἐκκλησία ἀκόμη και ἄν σφάλλει σε τέτοια ζητήματα, ὅπως λέει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Εἶναι λάθος να ἀποδίδονται ἀπό ἀντι-οἰκουμενιστές στους παλαιοημερολογίτες κατηγορίες ὅτι δῆθεν πιστεύουν το ἕνα και το ἄλλο, τά ὁποῖα οἱ οἰκουμενιστές τους καταμαρτυροῦν θέλοντες να συκοφαντοῦν τον ἀγώνα τους. Ὑπάρχουν πολλά πού θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ἀπό ειλικρινές ἐνδιαφέρον και ἀγάπη για τον ἀγώνα τοῦ π. Εὐθυμίου και το ἴδιο το σεβαστό πρόσωπό του. Πρέπει ὅμως και ἐκεῖνος να προσέξει. Το ἡμερολογιακό για ὅσους δεν το προσεγγίσουν σωστά θα ἀποδεικνύεται «λίθος ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες». Κι ἐμεῖς ἀγωνιοῦμε ὥστε το ἀντιοικουμενιστικό σας τεῖχος να ἔχει γερά θεμέλια!

Τελειώνοντας θα ἤθελα να ἀναφέρω το γεγονός ὅτι στον χῶρο τοῦ «παλαιοῦ ἡμερολογίου» ἀνεδείχθησαν πολλές μεγάλες ὁσιακές μορφές πού με την χάρι τοῦ Θεοῦ ὁμολογοῦσαν ὅσα κι ἐμεῖς ὑπενθυμίζουμε για να μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός. Κι αὐτό πρέπει μιᾶς και σᾶς διακρίνει ὁ αὐτοσεβασμός και ἡ ταπείνωση να μη το παραβλέψετε. Δεν εἶναι λίγο οὔτε το θαῦμα τοῦ 1925 στον Ἀττικό οὐρανό (το ὁποῖο εἶχα την εὐλογία να μοῦ διηγηθεῖ ἐγκύρως αὐτόπτης ἐνήλικος τότε και σοβαρός μάρτυς), οὔτε το ὅτι ὁ ἡσυχαστής τῆς Αἰγίνης Γέροντας Ἱερώνυμος, πού ἡ μορφή του βρίσκεται ἁγιογραφημένη στο καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας ἀρνήθηκε μετά ἀπό πολύ προσευχή να λειτουργήσει ἔστω και μία φορά με το νέο ἡμερολόγιο, ὁ δε ὅσιος Γέροντας Μωϋσῆς, μαθητής τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τῆς Χίου, θεωρούμενος ὑπό τοῦ μεγάλως τιμωμένου Γερ. Πορφυρίου Μπαϊρακτάρη ὡς Θεούμενος και Ἅγιος τοῦ Θεοῦ (!), θεωροῦσε ἀπαράδεκτο και ἀσυμβίβαστο για ἕναν ὀρθόδοξο να ἀκολουθεῖ την νεοημερολογιτική καινοτομία! Μάθετε ἄν δεν γνωρίζετε γιατί ἡ Μονή Βατοπαιδίου πού κάποτε θέλησε μόνη να ἀκολουθήσει το νέο ἡμερολόγιο ξεκινώντας ἀπό τον ἑορτασμό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στον ὁποῖο τιμᾶται το Καθολικό της «ἀναγκάστηκε» κατόπιν θείου σημείου να ἐπιστρέψει και πάλι στο ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο. Ὅσο ἁρμόζει να τελοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι τη Θεία Εὐχαριστία με ἄζυμο ἄρτο, ἄλλο τόσο ἁρμόζει κάθε ὀρθόδοξος πού ἀγωνίζεται κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ να ἀγνοεῖ και να μη ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ Καινοτομία τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ (εἰσαγωγή τοῦ νέου ἡμερολογίου) ἐπεβλήθη ὡς πρῶτο πρακτικό βῆμα στην λεωφόρο τῆς συγχρόνου αὐτῆς παναιρέσεως. Χάρι σ’ αὐτό Πάπας και Πατριάρχης συνεορτάζουν (μᾶλλον ἀτιμάζουν) ετησίως τη μνήμη τῶν Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου, ἐν Ρώμη. Τουλάχιστον οἱ σεβαστοί Καθηγητές Ζήσης και Μεταλληνός το ἔχουν παραδεχθεῖ αὐτό δημοσίως. Συγχωρέστε με. Εἶμαι στη διάθεσή σας για ἕνα γόνιμο δημόσιο Διάλογο ἐπί τοῦ θέματος βάσει ντοκουμέντων και πάνω ἀπό ὅλα με σεβασμό στην ἀλήθεια. Συγνώμη για το πρόχειρο τῆς γραφῆς ἀλλά ἡ δημοσίευση με βρῆκε στις διακοπές χωρίς εὐχέρεια μεγάλη για κάτι καλύτερο.

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας ἐκ Κορίνθου.

http://apotixisi.blogspot.gr/2013/08/blog-post_491.html#comment-form

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω