Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Περί ημερολογίου απάντηση προς τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά

Ὁ ἀγαπητός καί ἀγωνιστής π. Εὐθύμιος πρέπει νά προσέξη ἀναλογιζόμενος τό ἀποστολικό ὁ δοκῶν ἐστάναι βλεπέτω μή πέση! Δυστυχῶς μέχρι στιγμῆς φαίνεται ὅτι δέν ἔχει κατανοήσει τό ζήτημα τό ἡμερολογιακό. Ἄς συλλογισθεῖ ἐπίσης ὅτι δύο σπουδαῖοι κατά τά ἄλλα κληρικοί τοῦ νέου ἡμερολογίου, ἕνας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος καί ἕνας Ἰωήλ Γιαννακόπουλος πού ἐπεχείρησαν νά ἀντιμετωπίσουν τό ἡμερολογιακό μέ σκοπό νά ταπεινώσουν τούς παλαιοημερολογίτες τά ἔκαναν, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, "θάλασσα"! Προσωπικῶς ἐγνώρισα τόν ἐξαίρετο Θεολόγο π.Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο καί συζήτησα μαζί του τό ἡμερολογιακό ὡς νέος τότε ὁ ὁποῖος καίτοι δέν τό βρῆκε ἀπό τούς γονεῖς του ἀκολούθησε τό πάτριο ἑορτολόγιο. Λυπᾶμαι ἀλλά πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι μέ ἀπεγοήτευσε ἡ ἐπιχειρηματολογία του καί μέ στερέωσε περισσότερο στό χῶρο τῆς ἀκαινοτομήτου Πίστεως. Αἰσθάνθηκα ὅτι καίτοι διακριτικός κατά τά ἄλλα καί αὐστηρός πνευματικός εἶχε μεγάλη προκατάλειψη κατά τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἡ ὁποία τόν παρέσυρε σέ στεῖρα ἀντιπαράθεση. Ἔκανε τό φοβερό λάθος πού μᾶλλον κάνει καί ὁ π. Εὐθύμιος νά συγχέει τό ζήτημα αὐτό καθ' ἑαυτό μέ τά πρόσωπα πού ἔχει γνωρίσει ὡς παλαιοημερολογίτες ἤ μέ κάποια ἀτυχῆ ἤ ταπεινά κατ' αὐτόν γραφόμενά τους. Καί δυστυχῶς τά ἐπιχειρήματα τόσο τῶν προαναφερθέντων ὅσο καί τοῦ π. Εὐθυμίου τελικῶς ἀποδεικνύονται, κάποια τουλάχιστον ἐξ αὐτῶν,σοφιστεῖες! Φοβᾶμαι ὅτι ὁ π. Ε. δέν διανοεῖται οὔτε σάν ἐνδεχόμενο ὅτι ὁ Θεός τούς ἀειμνήστους ἐκείνους ἀνθενωτικούς καί ἀντιφράγκους ὀρθοδόξους Ἱερεῖς καί μοναχούς καί λαϊκούς οἱ ὁποῖοι ἀντεστάθησαν στήν ἀποδεδειγμένα ἀντικανονική ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου - ἡ ὁποία ἔγινε συνειδητῶς ἐκ μέρους τῶν εἰσηγητῶν καί ἐφαρμοστῶν της γιά νά προκληθῆ ΣΧΙΣΜΑ στήν Ἐκκλησία καί νά προωθηθῆ ὁ ἀντίχριστος Οἰκουμενισμός καί οἱ ὁποῖοι (ἀγωνιστές) ὑπέστησαν τά πάνδεινα γι'αὐτή τήν ὁμολογιακή στᾶσι των (ἐξορίες, ξύλο, διωγμούς, διασυρμούς, φόνους κλπ) μέ ἐμφανῆ στή ζωή καί τόν ἀγῶνα των τά σημεῖα τῆς Θείας παρουσίας - ΤΟΥΣ ΕΦΩΤΙΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΡΙΝΑΝ ΕΞ ΟΝΥΧΟΣ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ! Πόσα πράγματα π. Εὐθύμιε στά τῆς Ἐκκλησίας δέν ἑρμηνεύονται ἐπιστημονικῶς καί ὀρθολογιστικῶς ἀλλά πνευματικῶς; Μήπως καί νά μέ συγχωρήσετε γι' αὐτό δέν εἶστε ἕτοιμος νά γνωρίσετε τήν ἐπ' αὐτοῦ ἀλήθεια καί νά τήν ἀποδεχθεῖτε; Δέν εἶμαι προφήτης, οὔτε υἱός προφήτου γιά νά προφητεύω κατά Θεόν ἀλλά θά τολμήσω, ἐξ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος καί ἀγάπης γιά σᾶς (διότι πολλοί ἀπό μᾶς τούς "παλαιοημερολογίτες" σᾶς παρακολουθοῦμε καί προσευχόμεθα νά σᾶς σκεπάζη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ στόν ἀγώνα σᾶς μέ ἀγωνία βεβαίως αὐτός νά ἀποδειχθῆ νόμιμος καί καρποφόρος, νά πῶ ὅτι ἐάν δέν προσέξετε τό ἡμερολογιακό θά ἀποδειχθῆ γιά σᾶς ἤ μᾶλλον καί γιά σᾶς λίθος ὅν ἀπεδοκιμάσατε ἐνῶ οὖτος ἐγενήθη καί θά ἀποδειχθῆ εἰς κεφαλήν γωνίας (ἀγκωνάρι γιά θεμέλια γερά) γιά τόν θεάρεστο ἀντι-οἰκουμενιστικό ἀγώνα σας. Ἐάν ὅπως διατείνεσθε οἱ Παλαιοημερολογίτες δέν γνώριζαν περί Οἰκουμενισμοῦ (ὅτι αὐτός κρύβεται πίσω ἀπό τό ἡμερολογιακό, ὅπως τοῦτο τεκμαίρεται πλήρως σήμερον βάσει ἀκραδάντων στοιχείων!) ὅμως πάτερ μου δέν μπορεῖτε νά ἀρνηθεῖτε ὅτι ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΥΤΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΜΑΣΩΝΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ! Ἔ, λοιπόν, αὐτό δέν σᾶς ἀρκεῖ; Καί τέλος τό γνωρίζετε πλέον ἐσεῖς ὁ ἴδιος ὅτι ὁ νεοημερολογιτισμός εἶναι κατασκεύασμα τῆς Μασωνίας καί τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ! Γιατί, λοιπόν, τόν ἀκολουθεῖτε;

Μοῦ θυμίζετε τήν διήγηση περί τοῦ πιστοῦ πού ἦταν ἀγράμματος καί δέν κατανοοῦσε ἤ δέν μποροῦσε νά ἀναλύει θεολογικά τά ἀναγινωσκόμενα λατρευτικά κείμενα καί τίς προσευχές πού μέ πίστη ὅμως διάβαζε προσευχόμενος ἀληθινά καί καθιστάμενος ἔτσι κατά τούς Πατέρες θεολόγος ἐν τῆ πράξει. Σημασία ἔχει ὅτι ὁ διάβολος πού κατανοεῖ καί ξέρει καί τίς ἑρμηνεύει τίς Γραφές δέν ταπεινώνεται καί δέν τηρεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τό σωτήριο! Πρός Θεοῦ δέν ὑπονοῶ κάτι προσωπικῶς γιά σᾶς ἀλλά τό λέγω γιά τήν παγίδα νά ταυτίζομαι τήν Ἐκκλησία καί τήν ἀλήθειά Της μέ συγκεκριμένα πρόσωπα-μέλη της. Ἐν κατακλεῖδι τοῦ παρόντος σχολίου μου ἔχω νά σᾶς προτείνω κάτι: Γιατί δέν ἐπισκέπτεσθε ὠς γνήσιος ἀναζητητής τῆς ἀληθείας κάποιους διακρινομένους γιά ἦθος καί ἀρετή καί γνώση ἐπισκόπους τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἀνεξαρτήτως παρατάξεων γιά νά θέσετε ἐρωτήματα καί νά συζητήσετε τό θέμα καί στή συνέχεια κατόπιν πολλῆς προσευχῆς νά ζητήσετε καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά νά λάβετε τελική θέση ἐπί τοῦ ζητήματος; Προσωπικῶς καί δημοσίως ἀψηφῶν τόν κίνδυνο νά παρεξηγηθῶ λόγω τῆς ὄντως θλιβερῆς καταστάσεως τῆς διασπάσεως σέ ἀλληλοκατηγορούμενες ὁμάδες (ἄν καί κάποιος σοφός Γέροντας σχολίασε ὅτι πρακτικῶς ἡ πολυδιάσπαση τῶν παλιοημερολογιτῶν ἔχει τό καλό ὅτι δέν μπορεῖ ὁ ἐχθρός ἔτσι νά τούς ἀφομοιώσει καί παγιδεύσει εὔκολα!) σᾶς προτείνω πρός τοῦτο νά ἐπισκεφθεῖτε τέσσερεις συγκεκριμένους ἐπισκόπους τεσσάρων ἀντιστοίχως "ὁμάδων": Τὀν Πατρῶν Εὐστάθιο, Θεολόγο καί Νομικό ἀπό τούς λεγομένους "Ματθαιϊκούς" καί τόν πρώην Ἁγιορείτη Θηβῶν Χρυσόστομο, ἀσκητή τῶν Κατουνακίων, τόν Γαρδικίου Κλήμη, Θεολόγο, ἐκ τῶν Ἐνισταμένων καί τόν Μαραθῶνος Φώτιο ἐκ τῶν Φλωρινικῶν. Παρακαλῶ θερμῶς νά μεταφερθεῖ τό μήνυμα τοῦ σχολίου μου στόν σεβαστό καί ἀγαπητό π. Εὐθύμιο μέ τήν πρακτική διευκόλυνση, ἐάν θέλει, νά τόν μεταφέρω ἐγώ προσωπικῶς στούς προαναφερθέντας. Ἡ καλπάζουσα συνεχιζομένη καί διευρυνομένη ἀποστασία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πρέπει νά μᾶς βρίσκει ἐν ἐγρηγόρσει πρός δόξαν Θεοῦ, εἴθε καί ἑνωμένους ἐν τῆ Ἀληθείᾳ καί τῆ Μιᾶ, Ἁγία, Καθολικῆ καί Ἀποστολικῆ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀπεύχομαι δέ νά συμβῆ σέ σᾶς ὅτι μέ τόν σεβαστό Γέροντα Φιλόθεο Ζερβᾶκο ὁ ὁποῖος σοβαρῶς προβληματισθείς γιά τό ἡμερολογιακό ἀπεφάσισε νά ἀνέλθη στήν ὑψηλοτέρα κορυφή τῶν Βουνῶν τῆς Πάρου (Προφήτης Ἠλίας) καί νά μή κατεβῆ ἐάν δέν λάβη ἀπό τόν Θεό τήν ἀπάντηση. Καί τήν ἔλαβε γι' αὐτό καί ἔγραψε ὄ,τι ἔγραψε γιά τό ζήτημα καί ἐτόλμησε καί μίλησε στόν πρωτεργάτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο γι' αὐτό ὁ ὁποῖος κατά τήν μαρτυρία τοῦ Γέροντος ξεψύχησε αὐτοκατηγορούμενος ὅτι ἔσχισε τήν Ἐκκλησία καί ἐπέβαλε τήν Καινοτομία τοῦ νέου ἡμερολογίου πιεζόμενος ἀπό τόν Μασῶνο καί αἰρετικό κατά Ρωμανίδη Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη τόν μέγα αὐτόν μεταρρυθμιστή καί Μασῶνο Κληρικό τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, πλήν αἰτιώμενος τά σφάλματα τῶν παλιοημερολογιτῶν καί δεχθείς πολλάς πιέσεις παρέμεινε στήν Καινοτομία, οὐδέποτε βεβαίως ἀναθεωρήσας τή γνώμη του περί τῆς ἀντορθοδόξου καί ἀντικανονικῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου.

Δημήτριος Κάτσουρας, Θεολόγος-Τραπεζικός, ἐκ Κορίνθου.

http://apotixisi.blogspot.gr/2013/10/o.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω