Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ο Γερμανίας Αυγουστίνος με τραγιάσκα!!


 
Φωτογραφία από πρόσφατη επίσκεψη του Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου στο Γερμανοελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Πορτς Κολωνίας.
 
Από Ακτίνες

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Φωτογραφίες από τoν οικουμενιστικό Εσπερινό στην Ολλανδία

  
Ολλανδία - 24/04/2014- Καθρεδρικός Ναός των Παλαιοκαθολικών της Ουτρέχτης. Συμπροσευχή και συν - εκκλησιασμός, ακόμα και με ιέρειες αδιαφορώντας για τις επιταγές των οικουμενικών συνόδων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
Από Ακτίνες

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Η Πατριαρχική επίσκεψη στην Ολλανδία...

  
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη μαζί με τη συνοδεία του στον Εσπερινό που τελέσθηκε στον Καθεδρικό Ναό των Παλαιοκαθολικών. Συμπροσευχή και συν - εκκλησιασμός, αδιαφορώντας για τις επιταγές των οικουμενικών συνόδων.  Οι λεγόμενοι Παλαιοκαθολικοί βρίσκονται σε πλήρη κοινωνία με τους Αγγλικανούς και από το 1981 θέσπισαν τη χειροτονία των γυναικών.
Η ανακοίνωση  Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει :

Ἡ συνέχεια τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ὁλλανδίαν
Τήν Πέμπτην, 24ην Ἀπριλίου, Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν μετά τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ Σοφολ. Ραββίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σοφολ. κ. Raphael Evers, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς προβλήματα τῆς συγχρόνου κοινωνίας, ὡς ἡ θρησκευτική βία, αἱ προσπάθειαι ὑπέρ τῆς εἰρήνης, ἡ ἀνεκτικότης καί ἡ σημασία τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν νέων, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος  ἀνεφέρθη εἰς τόν διεξαγόμενον ἀκαδημαϊκόν διάλογον μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἰουδαϊσμοῦ. 
Ἀκολούθως, Πατριάρχης συνηντήθη μετά τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ ἐκπροσώπων τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν Παλαιοκαθολικῶν καί τῶν Ἀγγλικανῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Πολυκάρπου τῶν Συροϊακωβιτῶν, τοῦ  Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Ἀρσενίου τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλων. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen καί ὁ Παναγιώτατος καί διεξήχθη συζήτησις ἐν ἀδελφικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς Χριστιανικῆς μαρτυρίας ἐντός τῆς σημερινῆς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας.  
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ παρέστη κατά τόν  τελεσθέντα ἐν τῷ ἐν Οὐτρέχτῃ Καθεδρικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Gertrudis τῶν Παλαιοκαθολικῶν ἑσπερινόν, καθὅν ἐκκλησιάσθησαν Σεβ. Καρδινάλιος κ. Willem Eijk, Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Jan Van Zanen καί ἄλλοι επίσημοι. 

Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν αἰθούσῃ τοῦ ναοῦ, μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔδωκε διάλεξιν ἐντός τοῦ ὡς ἄνω ναοῦ ἐπί τοῦ θέματος «Faith and Environment An inspirational perspective», τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν Σεβ. Καρδινάλιος κ. Willem Eijk, ἐκπρόσωποι τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί διαφόρων χριστιανικῶν δογμάτων, ὁ Ἐξοχ. κ. Jan-Peter Balkenende, πρώην Πρωθυπουργός τῆς Ὁλλανδίας, Ἐλλογιμ. Καθηγηταί, ἄλλοι ἐπίσημοι καί πλῆθος κόσμου, ὑπερπληρώσαντος τόν Καθεδρικόν ναόν. Ἐπίσης ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Mattijs Ploeger, ὁ Ἐξοχ. κ. Jan-Peter Balkenende, ὁ Ἐντιμ. κ. Erik Kemink καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen, οἱ ὁποῖοι ἐσχολίασαν διά λίαν τιμητικῶν λόγων τήν ὁμιλίαν καί τάς διαχριστιανικάς, οἰκολογικάς καί ἄλλας πρωτοβουλίας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από Ακτίνες

Οὔτε το Θεό, ούτε τους ανθρώπους, μπορείτε πλέον να κοροιδέψετε, Πατριάρχα κ. Βαρθομαίε, παρά μόνον όσους στρουθοκαμηλίζουν!
 

Πασχάλιοι επισκέψεις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποκαλεί τους επισκέπτες Εκκλησίες

 

 
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων  αποκαλεί τους επισκέπτες Εκκλησίες
Βίντεο  από την επίσκεψη http://youtu.be/CW770BKamEY
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πατριαρχείου 
 
ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Τρίτην τῆς Διακαινισίμου, 9ην /22αν Ἀπριλίου 2014 ἔλαβον χώραν αἱ ἀπό ἐτῶν καθιερωμέναι μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἑόρτιοι Πασχάλιοι ἐπισκέψεις.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦ θεσμοῦ τούτου ἐπεσκέφθησαν τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον οἱ Φραγκισκανοί μοναχοί ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῶν κουστωδόν τῆς Ἁγίας Γῆς π. Πιέρ Μπατίστα Πιζαμπάλλα.
Οὗτοι ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ὑπό τόν Πατέρα αὐτῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.
Ὑπό τοῦ Φραγκισκανοῦ κουστωδοῦ, προσφωνήσαντος καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἱεροσολύμων ἀντιπροσφωνήσαντος, ὑπεγραμμίσθη τό γεγονός τοῦ ἐφετινοῦ κοινοῦ χρονικῶς ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα καί ἡ ὑπάρξασα προσκυνηματική συνεργασία μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἐδόθη ἡ εὐχή νά συνεχίσῃ ἡ συνεργασία αὕτη πρός ὄφελος τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.
Μικρόν μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἠκολούθησεν ἡ ἐπίσκεψις τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Λατινικοῦ Πατριαρχείου, Λουθηρανῶν, Κοπτῶν, Συρίων, Ἀγγλικανῶν καί προσώπων συνδεομένων μετ’ αὐτῶν.
Ἐξ ὀνόματος ὅλων αὐτῶν προσεφώνησεν ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀντεφώνησε δέ ἐξ ὀνόματος τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:http://www.jp-newsgate.net/en/2014/04/22/5969
Εἰς τό σημεῖον τοῦτο ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀουκάφ (βακουφίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος) κ. Ἀζάμ Χατίμπ, ὁ ὑπεύθυνος δηλαδή ἐξ ὀνόματος τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας διά τήν περιοχήν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος –Τεμένους του Ὀμάρ καί τά συνδεόμενα μετ’ αὐτοῦ προσκυνήματα.
Εἰς τοῦτον ἐδόθη ὁ λόγος καί προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον καί ὅλους τούς ἐπισκέπτας ἐν τῇ αἰθούσῃ, ὑπογραμμίζων τόν σεβασμόν τῶν δικαιωμάτων ἑκάστης Κοινότητος εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν σημασίαν τῆς εἰρηνικῆς θρησκευτικῆς συνυπάρξεως.
Περί τήν μεσημβρίαν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον οἱ Ἀρμένιοι ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σεβασμιώτατον Ἄρην Σαβρενιάν καί κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν ἀντήλλαξαν θέσεις καί εὐχάς ἁρμονικῆς χριστιανικῆς συνυπάρξεως ἄνευ διαμαχῶν καί φιλονικιῶν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.
Εἰς τούς λόγους τούτους ἀνταπάντησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/04/22/5972
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
 
 
 
 
 
Από Ακτίνες