Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

22ο Διεθνές Οικουμενιστικό Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας στο μοναστήρι του Μπόζε της Ιταλίας


14_09_03_CEISO_14_10
 
12ο Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας στο μοναστήρι του Μπόζε της Ιταλίας
Άρχισε σήμερα το πρωί τις εργασίες του το 22ο Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο για την Ορθόδοξη Πνευματικότητα σε συνεργασία με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που διεξάγεται στο Μοναστήρι του Μπόζε της Ιταλίας. 

Το συνέδριο φέτος έχει σας θέμα του: Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί (Mτ. 5:9) και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Εκτός των ομιλητών στο συνέδριο συμμετέχουν ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ Πέτρος Βασιλειάδης και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευαγγελία Αμοιρίδου. Ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου.
 
14_09_03_CEISO_14_11
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
9:30 Εισαγωγικά σχόλια/Introductory Remarks ENZO BIANCHI, Prior of Bose
Προς μία χριστιανική ανθρωπολογία της ειρήνης/Towards a Christian Anthropology of Peace ARISTOTLE PAPANIKOLAOU, New York
Οι Ψαλμοί: βία, καταλλαγή και ειρήνη/The Psalms: Violence, Reconciliation, and Peace MICHAIL G. SELEZNEV, Moscow
3:30 Ειρήνη στην θεία Λειτουργία/ Peace in the Divine Liturgy JANDREJ OF REMESIANA, Belgrade
Ειρήνη, δωρεά Χριστού αναστάντος (Ιω 20:19-21)/Peace, Gift of the Risen Christ (Jn 20,19-21) CHRISTOS KARAKOLIS, Athens
Ειρήνη και ειρηνοποιοί στην πατερική σκέψη/Peace and Peacemakers in Patristic Thought PORPHYRIOS GIORGI, Balamand
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
9:00 Καταλλαγή εν τη Εκκλησία: άγιος Κλήμης Ρώμης/Reconciliation in the Church: St Clement of Rome DARIA MOROZOVA, Kiev
Ειρήνη μεταξύ των Εκκλησιών: άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου/Peace among the Churches: St Irenaeus of Lyon JOHN BEHR, Washington
Σύγκρουση και καταλλαγή: Οι Πατέρες της Ερήμου/Conflict and Reconciliation: the Desert Fathers SYMEON PASCHALIDIS, Thessaloniki
3:30 Χριστιανική ειρήνη και ανθρώπινη καταλλαγή/Christian Peace and Human Reconciliation CYRIL HOVORUN, Yale
Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης/St Francis of Assisi PANAGHIOTIS A. YFANTIS, Thessaloniki
Άγιος Ναρσής ο εκ Λαμπρόν και ή περί ειρήνης διδασκαλία του/Saint Nerses of Lambron and his Teaching on Peace ADAM MAKARYAN, Etchmiadzin
Εσωτερική ειρήνη και προς εχθρόν αγάπη: άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης/Inner Peace and Love for the Enemy: Saint Silouan of Mount Athos sr. MAGDALENE, Maldon, Essex
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
9:00 «Ειρηνοποιοι αν γίνουμε, υιοί Θεού θα γίνουμε». Η εργατική αδελφότητα του Νικολάι Νέπλουεβ (1851-1908)/“Let us be peacemakers and we shall be your children”. Nikolaj Nepluev’s Work-Brotherhood (1851-1908) NATALIJA IGNATOVICH, Moscow
Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο διάλογος της αγάπης/Patriarch Athenagoras and the Dialogue of Love ATHENAGORAS OF BELGIUM, Bruxelles
Πατήρ Στέφαν Ζάνκοβ, πρωτεργάτης της χριστιανικής καταλλαγής/Father Stephan Zankov, a Pioneer of Christian Reconciliation VIKTOR MUTAFOV, Sofia
Χριστιανική ειρήνη ως διάλογος: πατήρ Αντρέι Σκρίμα/Christian Peace as Dialogue: Father André Scrima ANDREI PLE§U, Bucarest
3:30 Panel Discussion
Chair: JIM FOREST, Alkmaar Speakers:
AMAL DIBO, Beyrouth PANTELIS KALAITZIDIS, Volos ALEKSANDR OGORODNIKOV, Moscow KONSTANTIN SIGOV, Kiev
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
9:00 «Υπέρ ειρήνης σύμπαντος κόσμου»: ειρηνοποιοί και μέριμνα για την Πλάση/For the Peace of the Whole World: Peacemaking and Creation Care JOHN CHRYSSAVGIS, Boston
Είρηνοποιών μακαριότης/The Beatitude of Becoming Peacemakers KALLISTOS OF DIOKLEIAS, Oxford
Συμπεράσματα
moschosg- Monastero di Bose
 
14_09_03_CEISO_14_13
………………………………………………………………………………………………………………….
14_09_03_CEISO_14_12
 
XXII Convegno Ecumenico Internazionale di spiritualità ortodossa
BEATI I PACIFICI
Bose, mercoledì 3 - sabato 6 settembre 2014
in collaborazione con le Chiese Ortodosse
La prima giornata del convegno si è aperta e si è svolta in un clima di pace e di fraternità tra i partecipanti. Il priore di Bose e presidente del comitato scientifico del convegno, fr. Enzo Bianchi, ha salutato l’inizio dei lavori sottolineando la (purtroppo) scottante attualità del tema, a causa delle numerose guerre che in questo momento sono in corso in vari luoghi del pianeta, e ha ricordato a tale proposito le recenti parole del Santo Padre Francesco, secondo il quale siamo oggi di fronte alla “terza guerra mondiale, anche se combattuta a capitoli” e non tutta insieme. Prima dell’inizio dei lavori, è stata data lettura dei principali messaggi dei capi delle chiese rappresentate in sala, che hanno voluto rivolgere il loro saluto ai partecipanti ed esprimere la loro piena consonanza sul bisogno di una riflessione seria riguardo al tema della pace: il Metropolita Athenagoras del Belgio ha letto il messaggio di S. S. il Patriarca Ecumenico Bartholomeos; il vescovo Kliment, a capo della delegazione del Patriarcato di Mosca, ha letto il messaggio del Metropolita Ilarion di Volokolamska nome di S. S. il patriarca di Mosca Kirill; infine lo stesso priore Enzo ha dato lettura del telegramma del Card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, che ha trasmesso la benedizione del Santo Padre Francesco. Di seguito, la relazione iniziale di Aristotle Papanokolau, dell’università di Fordham, è servita a impostare il tema nelle sue linee generali: attraverso una sapiente lettura, che cercava di combinare le fonti tradizionali della teologia ortodossa (Bibbia e Padri) con i dati delle scienze umane, il relatore, ha proposto un’antropologia cristiana della pace, indicando l’amore (declinato come perdono) come la via cristiana della pace, che pur non cancellando o superando la violenza, permette tuttavia di convivere con essa, di viverla dall’interno in un’altra dimensione (il Cristo risorto, ha ricordato, conserva le ferite ricevute sulla croce, nonostante esse siano ormai assunte nella sua condizione di risorto). In modo simile il secondo relatore, il biblista russo Michail Seletznev, nel cercare di giustificare la scandalosa presenza della violenza nel Salterio, il libro per eccellenza della preghiera ebraico-cristiana, ha proposto di vedere in questi testi un mezzo per confessare e manifestare onestamente di fronte a Dio (senza nasconderla) la violenza che abita l’uomo, come necessaria premessa della sua trasfigurazione in una prospettiva più propriamente cristiana.
Le conferenze del pomeriggio hanno completato la presentazione generale del tema, affrontandolo dal punto di vista della teologia neotestamentaria, in particolare del vangelo di Giovanni  (Christos Karakolis), della teologia liturgica (Metropolita Andrej di Austria, Svizzera e Malta) e della teologia patristica (Porphyrios Giorgi). Il pomeriggio si è concluso con una vivace discussione, con numerosi interventi da parte del pubblico presente in sala, in cui sono state poste alcune delle questioni più spinose con cui si confrontano oggi le chiese cristiane, in particolare ortodosse (“la pace evangelica è pura utopia?”, “in che misura si può ammettere una violenza legittima?”, “la chiesa può benedire le armi?”, “cosa fare di fronte all’oppressore dell’innocente?”). In linea generale, comunque, la condanna della violenza e la sua impossibile conciliazione con la prospettiva cristiana ed evangelica è stata unanime da parte dei relatori. Le chiese, è stato affermato, se sono fedeli alla loro missione, possono solo essere ponti di unione e di pace, mai elemento che favorisce la guerra e la divisione.
Monastero di Bose
………………………………………………………………………………………………………………….
14_09_03_CEISO_14_01
 
14_09_03_CEISO_14_04
 
14_09_03_CEISO_14_03
 
14_09_03_CEISO_14_05
 
14_09_03_CEISO_14_09
 
14_09_03_CEISO_14_19
 
14_09_03_CEISO_14_20
 
14_09_03_CEISO_14_06
 
3 settembre 2014
BEATI I PACIFICI. XXII Convegno Ecumenico Internazionale di spiritualità ortodossa
    ”Chi ci insegnerà la bellezza della pace?”, si chiedeva san Basilio il Grande: “L’artigiano stesso della pace. Egli ha … stabilito la pace con il sangue della sua croce tra le cose del cielo e della terra (Col 1,20)”. Diventare artefici di pace significa esercitarsi a vedere la bellezza della pace e viverla, per ritrovarne la forza di attrazione e dilatare la speranza di pace nel mondo…
XXII Convegno Ecumenico Internazionale di spiritualità ortodossa
BEATI I PACIFICI
Bose, mercoledì 3 – sabato 6 settembre 2014
in collaborazione con le Chiese Ortodosse
tra i relatori:
KALLISTOS WARE
JOHN BEHR
ANDREJ CILERDŽIĆ
JIM FOREST
CHRISTOS KARAKOLIS
ARISTOTELES PAPANIKOLAU
MICHEL VAN PARYS
SYMEON PASCHALIDIS
MICHAIL G. SELIZNEV
PANAGHIOTIS YFANTIS
COMITATO SCIENTIFICO: Enzo Bianchi (Bose), Lino Breda (Bose), Sabino Chialà (Bose), Lisa Cremaschi (Bose), Hervé Legrand (Parigi), Adalberto Mainardi (Bose), Antonio Rigo (Venezia), Luigi d’Ayala Valva (Bose), Michel Van Parys (Grottaferrata)
Il Convegno è aperto a tutti.
Tutte le relazioni saranno tradotte in simultanea in italiano, greco, russo, francese e inglese.
L’ arrivo dei partecipanti è previsto per martedì 2 settembre. Il Convegno si concluderà con il pranzo di festa sabato 6 settembre.
L’ ospitalità sarà assicurata presso il Monastero e presso alcune strutture nelle vicinanze di Bose, per cui è previsto un servizio giornaliero di trasporto.
Per l’iscrizione al Convegno è necessario prima telefonare alla Segreteria organizzativa e successivamente inviare la scheda di iscrizione  entro il 25 agosto 2014. La Segreteria è a disposizione per ogni informazione.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω