Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Η 6η Διεθνής Ἐπιτροπή Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Λουθηρανῶν στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων (Φωτο & Βίντεο) 
Η 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ & ΛΟΥΘΗΡΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.
 
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Σεπτεμβρίου 2014, ἡ 6η Διεθνής Ἐπιτροπή τοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Λουθηρανῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, μετά τήν ἐπίσκεψιν καί προσκύνησιν αὐτῆς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Τήν Ἐπιτροπήν ταύτην τοῦ Διαλόγου ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί τινες Ἁγιοταφῖται Πατέρες.
Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τήν προσπάθειαν συνεχίσεως τοῦ Διαλόγου τούτου καί ηὐχήθη τό φωτισμόν τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς τάς ἐργασίας ταύτας δι’ ἐκατέρωθεν κατανόησιν καί προσέγγισιν πρός ὄφελος τῶν πιστῶν ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ὑπεγράμμισε τό ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἔργον τῆς διαφυλάξεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, προστασίας καί ποιμαντικῆς ἐπιμελείας τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.
Τά μέλη τοῦ Διαλόγου τούτου, Ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν ὡς καί διά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ τήν χθές εἰς τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν Αὐτοῦ καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ καί τάς προσευχάς Αὐτοῦ διά τελεσφόρους καί λυσιτελεῖς ἀποφάσεις.
 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
 Η Α.Θ.Μ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ.
Τήν Πέμπτην, 5ην/18ην Σεπτεμβρίου 2014, εἰς τήν αἴθουσαν παρά τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἱερουσαλήμ, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τῆς 6ης Συνεδρίας τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν.
Εἰς ταύτην ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξων μετέσχεν τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας διά τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, διαδεχομένου τόν ἄχρι τοῦδε ἐκπρόσωπον αὐτοῦ αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον καί καθηγητήν εἰς τήν ἐν Βοστώνῃ Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ π. Γεώργιον Δράγαν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διά τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτῆς Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου. Ἀντιπροσώπους ἀπέστειλαν ἐπίσης τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας, τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας καί τό Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας. Γενικός Γραμματεύς τῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξων ἦτο ὁ Πρεσβύτερος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς π. Χρῆστος Χρηστάκης.
Τήν ἔναρξιν τοῦ διαλόγου τούτου ἐκαλωσώρισεν ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Σουχέϊλ Νταουάνη, δίδων σύντομον ἀναφοράν καί περί τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί περί τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῖς διά τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων αὐτῆς καί νοσοκομείων, ὡς προσφάτως διά τοῦ ἐν Γάζῃ νοσοκομείου εἰς τούς πληγέντας καί ἀσθενεῖς αὐτῆς ἐκ τῶν ἐν αὐτῇ ἐχθροπραξιῶν.
Τούς μετέχοντας τοῦ διαλόγου τούτου προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:http://www.jp-newsgate.net/en/2014/09/18/8992
Λόγους τοῦ «ὡς εὖ παρέστητε» εἶπε καί ὁ εὑρέως γνωστός καθηγητής καί βοηθός Ἐπίσκοπος Διοκλείας κ. Κάλλιστος (Timothy Ware) ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὁ Ἀρχιεπίσκπος Perth τῆς Αὐστραλίας, Συμπρόεδρος ἐκ μέρους τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ὅστις καί προσέφερεν ὑάλινον κύλικα εἰς τόν Μακαριώτατον καί εἰς τόν Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Σουχέϊλ Νταουάνη.
Μετά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἠκολούθησεν εἰς τό προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας συζήτησις εὐρυτέρας ἀλληλογνωριμίας τῶν μετεχόντων εἰς τόν διάλογον καί ἀναμνηστική φωτογραφία καί οἱ ἐκπρόσωποι ἤρξαντο τάς ἐργασίας αὐτῶν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
 
HIS BEATITUDE ADDRESS TO THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR ANGLICAN-ORTHODOX DIALOGUE.

Jerusalem, 18 September 2014
Your Eminences,
Your Graces,
Respected Members of the International Commission,
Sisters and Brothers,
We welcome you, dear friends, to the Holy City of Jerusalem for this meeting of the International Commission for Anglican-Orthodox Dialogue. It was just over 40 years ago that the first meeting of what was then the newly established Anglican-Orthodox Joint Doctrinal Discussions met in Oxford, and the intervening years have seen much progress and the publication of three important reports. This fourth phase of the Dialogue on which you have been working continues this significant work.
Your focus is on Christian anthropology, and this is proving to be a timely subject. Recently your Orthodox co-chairman, His Eminence Metropolitan Kallistos, published a small but important book, in which he has stated that he believes that the focus of Orthodox theological enquiry will shift from ecclesiology, which occupied so much Orthodox thought in the 20th century, to anthropology. This is certainly a welcome development, and we are encouraged that this Dialogue is taking this subject seriously.
Metropolitan Kallistos reminds us of four reasons why a proper theological understanding of anthropology is so urgent. He cites the phenomena of globalization and urbanization and the threat that these pose to the integrity of the individual; the dominance of technology and its growing role in supplanting direct human to human relationships; issues of ethics, including genetic engineering and changes in the institution of marriage; and finally the growing ecological crisis that the world faces.
These are all pressing issues for the Church, and demand a principled, theological response. But we would like to add a fifth urgent reason why we believe that a focus on anthropology is a crucial one for you, and for the Church as a whole. It is a reason that is profoundly shaped by our experience here in the Holy Land and in the broader region of the Middle East, especially during the present crisis.
We are experiencing war, violence and terrorism on an unprecedented scale and the integrity of the fabric of the life of the Middle East is under terrible threat. Essential to our identity in this region is our cultural, religious, and ethnic diversity. But there are forces abroad in our region that seek to eliminate individuals, communities, and entire cultures from our life. Such activity, if successful, will rob us of that dynamic of mutual interdependence that has characterized life in the Middle East for centuries.
It is inconceivable, for example, to think of a Middle East without a flourishing Christian community. Just as it is inconceivable to think of the Middle East without flourishing Jewish and Muslim communities. This region is home to all of us, and in this common home we must continue to forge a human community based on fundamental freedoms and basic human rights, with security, peace and justice for all our peoples.
To eradicate war, violence, and terrorism requires a clear and convincing articulation of anthropology – of the meaning and value of the human person. Our opposition as Christians to the atrocities we see every day is founded on the biblical and patristic articulation of the human person as one who is created in the image and likeness of God. This is the irreducible truth that the Christian tradition proclaims about the dignity of the human person, and from this truth flows all that we say about the flourishing of the individual and the human community.
The Orthodox and Anglican traditions share a grounding in, and a devotion to, the patristic mind. Over the generations, Anglican patristic scholarship, always of the highest quality, and Orthodox patristic reflection, always a living expression of the Church’s faith, have given us eloquent testimony to the ongoing relevance of the patristic heritage to our present life. This common ground that Orthodox and Anglicans share is a great gift to us, and one that has the power to deepen further our joint theological exploration.
We therefore commend you in the work that you are doing as being of urgent benefit not just for the Dialogue, but for the broader and crucial work for peace in this region and around the world. In too many places, too many people believe that human beings are things that can easily be thrown away or disposed of as if they are simply rubbish. We who testify to the truth of the Incarnation, of the mystery of the God who becomes fully human for the salvation of the world, have a singular contribution to make in changing the human consciousness in this regard.
With respect to Anglican-Orthodox relations more generally, we wish to remind you of the close historic relationship that has existed for so long between the Patriarchate of Jerusalem, the Church of England, the Anglican Communion, and the local Anglican Church here in the Holy Land. This is a relationship that the Patriarchate values highly and is committed to upholding. We recognize that there are significant challenges on the road to unity; but we also understand that we share a common human destiny and we can never tire of searching for a way to a deeper life together. For this reason of our special relationship, we are delighted to welcome you.
May God bless your work together in this Dialogue, and may you know the blessing, hope and peace of Jerusalem, which is our common home.
Thank you.
His Beatitude
THEOPHILOS III
Patriarch of Jerusalem
 
Από Ακτίνες

3 σχόλια:

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ24 Σεπτεμβρίου 2014 - 4:33 μ.μ.

  Ολος ο κοσμος το φωναζει εδω και χρονια : οι μασονοι διαβολανθρωποι επισκοποι της εκκλησιας για να μαντρωσουν τους αντιδρωντες πριν αποτειχιστουν απο τους οικουμενιστας συμφωνα με το Αγιο Πνευμα ,και χαλασει το σχεδιο του αντιχρηστου φτιαξανε την συναξη κληρικων και μοναχων με αρχηγο τους τον πειραιως τον ψευδοεπαναστατη. Ο πειραιως και η ηγεσια της συναξεως ειναι βαλτοι η βαλτοι για να κολλανε οι ορθοδοξοι στην αιρετικη και σχισματικη κοινωνια των οικουμενιστων. Οι μασονοι τωρα ενωσανε και δυο συνοδους με διαφορετικες γραμμες για το θεμα των μυστηριων ( ακυρα, εγκυρα ).
  Μεχρι και οι ιδιοι οι επισκοποι απορουν λεγωντας τωρα τι θα λεμε στους πιστους??????
  Ειναι τα μυστηρια εγκυρα?
  Ειναι τα μυστηρια ακυρα?
  Μηπως ειναι και εγκυρα και ακυρα ?
  Πηραν εντολη στην ηγεσια των επισκοπων των Γ.Ο.Χ. να προσπαθησουν να μαντρωσουν αν μπορουν και αποτειχισμενους γιαυτο ξεχαστηκαν ολα και εκκλησιολογιες και μυστηρια και τα παντα.
  Δεν φταινε ομως οι μασονοι που δουλευουν για τον σατανα αφου τον λατρευουν, εκεινοι που φταινε θανασιμα ειναι ολοι οι οπαδοι τους που καταντησαν δουλοι τους με εωσφορικη προσωπολατρεια και το παιζουν ζηλωτες ορθοδοξοι στον κοσμο που εχει μαυρα μεσανυχτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ25 Σεπτεμβρίου 2014 - 1:12 μ.μ.

  >
  > Αδελφε αμα θεςτην λυση στο προβλημα ειναι η εξης :
  > Ολοι οι κληρικοι μοναχοι και λαικοι να αποτειχιστουν απο ολους τους επισκοπους των Γ.Ο.Χ.
  > Οι Επισκοποι των συνοδων των Γ.Ο.Χ. που θα αποτειχιστουν απο τους συνεπισκοπους τους θα λειτουργουν ως πρεσβυτεροι συμφωνα με τον ΛΕ' ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ, διοτι σε μια τοπικη επισκοπη ενας ειναι ο επισκοπος με μια ενεργεια και με μια δυναμη. Δεν γινεται σε μια επισκοπη να εχουμε δυο επισκοπους δυο ενεργεις δυο δυναμεις. Τωρα θα πει καποιος μα αφου ο επισκοπος ο ενας που κατεχει την επισκοπη την μοναδικη μιας τοπικης κανονικης Εκκλησιας ειναι κακοδοξος αιρετικος σχισματικος οικουμενιστης βλασφημος και αρχιαιρεσιαρχης.
  > Πολυ ωραια εσυ εχεις το υποχρεωτικο δικαιωμα να αποτειχιστεις απο αυτον και να διακοψεις την εκκλησιαστικη κοινωνια με ολους οσους συγκοινωνουν μαζι του. Αυτο θα το κανεις μεχρι η ηγεσια των αποτειχισμενων συγκροτησει συνοδο
  > για να σου βαλει και παλι Ορθοδοξο επισκοπο στην μια και μοναδικη θεση της τοπικης κανονικης επισκοπης της χωρας εκεινης.
  > Ολοι οι αποτειχισμενοι απο τις συνοδους αυτοματα ενωνονται με ολους τους αποτειχισμενους απο τους οικουμενιστας ( δεν ενοουμε την νεο- ημερολογιτικη σχισματικη παραταξη των αποτειχισμενων μονο για την αιρεση εκτος και αν γυρισουν με το παλαιο φευγωντας απο το σχισμα. )
  > Μεχρι να συγκροτηθει Συνοδος Εν Αγιω Πνευματι οι Αποτειχισμενοι Επισκοποι εαν δεν φτανουν οι ιερεις για τις αναγκες των μυστηριων απο τους πιστους κανουν οικονομια και χειροτονουν ΜΟΝΟ ΙΕΡΕΙΣ διοτι σε μια τοπικη Εκκλησια που υπαρχουν 50 η 100 η 200 ιερεις που δεν εμποδισμενο αμα θα γινουν και αλλοι 5 -10 για το ακοινωνητο της αιρεσεως συμφωνα με τον Αγιο Θεοδωρο τον Στουδιτη ( PG 99 ) και τον ΛΕ' ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ και την γνωμη του Αγιου Νικοδημου του Αγιορειτου δεν γινεται ζημια στην Εκκλησια ουτε μπορει να δημιουργηθει και να οργανωθει καινουργεια παραλληλη διαφορετικη εκκλησια νουμερο (2) με ξεχωριστη   αρχη απο την ηδη υπαρχουσα που θα αποτελει παρασυναγωγη.
  > Αν ενωθουν ολοι οι  αποτειχισμενοι
  > και απο τους οικουμενιστες και απο τους παραταξιακους οπως ηταν απο το 1924 μεχρι το 1935 θα γινει μεγαλος σεισμος στην Εκκλησια της Ελλαδος και δεν ειναι δυνατον με τετοια ασφυκτικη πιεση να μην βγουν επισκοποι. Και τοτε βγηκαν τρεις  επισκοποι ( αφηστε τι εκαναν μετα απο λιγο. Οπως και αλλοι τρεις βγηκανε το 1970 και αυτοι τα εκαναν χαλια )διοτι οταν γινεται αγωνας ενστασεως της ιερας αποτειχισεως απο την κοινωνια των αιρετικων και σχισματικων οικουμενιστων  απο ολοκληρο το εκκλησιαστικο πληρωμα με κληρικους μοναχους και λαικους χωρις να δημιουργηθει αλλη καινουργεια εκκλησια δεν ειναι δυνατον μα μην βγουν και επισκοποι γιατι ειναι Ολοκληρο  Πληρωμα Ομολογιακο Ακαινοτομητο Της Μιας Αγιας Καθολικης και Αποστολικης Εκκλησιας των Ορθοδοξων Χριστιανων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απαντηση προς ψευδοζηλωτη που πρασπαθει να μπερδεψει τους πιστους.

  Μας εσυ λες οτι οι οικουμενιστες εχουν μυστηρια αφου δεν καταδικαστηκαν απο συνοδο και εσυ ολη μερα διαφημιζεις την συνοδο του πατριου εορτολογιου  που κανανε αχταρμα ολες τις εκκλησιολογιες για τα μυστηρια των καινοτομων και δεν ξερουν που και τι πιστευουν.
  > Εσυ κοροιδευεις τους πιστους που αλλα λες στον κοσμο και αλλα διαφημιζεις.
  > Αυτο που κανεις ειναι σατανικο να προσπαθεις να κανεις σαλατα τις αρρωστες εκκλησιολογικες θεσεις και να παρουσιαζεσε σαν αποτειχισμενος.
  > Δεν ντρεπεσε που μιλας ενω εισαι φουλ απο αντικανονικοτητες  και παρανομιες ενω ξερεις την αληθεια επειδη δεν μπορεις να την ακολουθησεις παρασυρεις τους πιστους?
  > Εργαζεσε  ως το συνοδικο γραφειο του καλλινικου και ανακατευεις αποτειχισμενους πατερες που δεν ειχαν κοινωνια με τις συνοδους του πατριου.
  > Τελικα σε ποσσα ταμπλο το παιζεις και για ποιους εργαζεσε?
  > Προσπαθεις πονηρα και με απατη να ψαρευεις αποτειχισμενους για να τους κλεισεις στην λερναια υδρα των συνοδων του πατριου.
  > Δεν μπορεις να παιζεις θεατρο με τους απλους πιστους.
  > Μακαρι να ερθεις σε μετανοια και αν εχεις ανδρεια να πεις καθαρα στον κοσμο που ανηκεις και να αφησεις τις διπλωματικες τριπλες που θα σε χρεωσουν στην αιωνιοτητα στο φοβερο βημα του Χριστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω