Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Γιατί "Γνήσιοι"; Το "Ορθόδοξοι Χριστιανοί" δεν αρκεί;


Στο ερώτημα αυτό απαντούμε ρωτώντας: Γιατί "Ορθόδοξοι"; Το "Χριστιανοί" απλά δεν αρκεί;
Για την απάντηση των ερωτημάτων αυτών απαιτείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετική με το ζήτημα της ονομασίας των πιστών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Οι οπαδοί της μόνης αληθινής θρησκείας προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά στην Αντιόχεια τον Α' αιώνα με το όνομα "Χριστιανοί" [1].
Με το πέρασμα των χρόνων εμφανίστηκαν πολλές ομάδες αιρετικών, οι οποίοι φυσικά χρησιμοποιούσαν το ίδιο όνομα. Έτσι σταδιακά άρχισε να γίνεται χρήση των προσδιορισμών "Ορθόδοξοι" και "Καθολικοί" - οι οποίοι ήταν ταυτόσημοι όροι - για να δηλωθεί η διαφοροποίηση από τους αιρετικούς, των οποίων η δόξα (πίστη) ούτε ορθή ήταν, ούτε καθολική [2].
Μετά την απόσχιση της Τοπικής Εκκλησίας της Ρώμης από την Καθολική Εκκλησία και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι παπικοί σφετερίστηκαν τον όρο "Καθολικοί", για να μην υπάρχει σύγχυση, οι αληθινοί Χριστιανοί πλέον χρησιμοποίησαν περισσότερο τον όρο "Ορθόδοξοι" (σε αντίθεση με τους "κατο-λύκους", όπως ονόμασαν τους παπικούς) και ο οποίος τελικά επικράτησε αφού ήδη δεν αρκούσε πλέον απλά ο όρος "Χριστιανός", έστω και αν στην πραγματικά οι Ορθόδοξοι είναι ο πραγματικοί Χριστιανοί.
Μετά την εμφάνιση του Οικουμενισμού στον χώρο της Ορθοδοξίας στις αρχές του Κ΄ αιώνος και την νεωτεριστική δράση οικουμενιστών υψηλόβαθμων κληρικών, όπως ο Μελέτιος Μεταξάκης, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Βασίλειος Γεωργιάδης, Αθηναγόρας Σπύρου και άλλων, και κυρίως με αφορμή την, οικουμενιστικής σκοπιμότητας, αλλαγή του ημερολογίου (1924), οι πρώτοι αγωνιστές της εποχής εκείνης και υπερασπιστές των Πατρίων, χρησιμοποίησαν επιπροσθέτως τον όρο "Γνήσιοι", για τον οποίο δήλωσαν ξεκάθαρα, σε μια δήλωση που δεν επιδέχεται παρερμηνειών (οι οποίες  αποτέλεσαν και αποτελούν αιτία κατηγοριών) ότι "ο όρος Γνήσιος συμπίπτει προς την έννοιαν του ακραιφνούς, του μη ανεχομένου τουτέστιν νοθείαν, ή παραποίησιν των παραδεδομένων, ουχί δε προς την του Γνησίου λαμβανομένου προς διάκρισίν του μη Γνησίου, οπότε ο μη Γνήσιος ήθελε συνταυθισθή επί του προκειμένου προς αυτήν την έννοια του αλλοδόξου και αιρετικού" [3]. Και αυτό αναφορικώς με το ημερολογιακό ζήτημα.
Σήμερα βεβαίως, 90 χρόνια μετά, που η ύπουλη αίρεση του Οικουμενισμού έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλες τις λεγόμενες επίσημες Εκκλησίες, οι μη ανεχόμενοι νοθεία ή παραποίηση των παραδεδομένων Ορθόδοξοι Χριστιανοί,  πρέπει να αποκαλούμαστε Γνήσιοι [4], για να δηλωθεί η διαφοροποίησή μας από τους φερομένους ως "ορθοδόξους", αλλά κατ' ουσίαν αιρετικούς, οικουμενιστές.
Οι δε ανά τον κόσμο (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρος κλπ.) Εκκλησίες μας πρέπει να ονομάζονται γνήσιες αφού κρατούν με ζήλο την Παραδοθείσα Πίστη, ήτοι τα Δόγματα και τις Παραδόσεις της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
Τέλος, και η Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος που επιδιώκουμε, πρέπει να είναι γνησία και αληθινή Σύνοδος (δηλαδή να συμφωνεί με τις προγενέστερες Ορθόδοξες), σε αντίθεση με την ετοιμαζόμενη υπό των Οικουμενιστών "Πανορθόδοξη Σύνοδο", η οποία έχει σκοπό να καταργήσει την Ορθοδοξία, κατά την προφητική ρήση του οσιακής μνήμης μάρτυρα της Ορθοδόξου Πίστεως Κοσμά Φλαμιάτου.  

[1] Γράφει ο Απόστολος Λουκάς: "χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς", δηλαδή "Εκεί δε εις την Αντιόχειαν, δια πρώτη φοράν, ωνομάσθησαν οι μαθηταί του Χριστού, Χριστιανοί" (Πράξ. ια΄, 26).
[2] Κατά τον Άγιο Βικέντιο τον εκ Λειρίνου: "Catholicum est,  quod semper, quod ubique et quod ab omnibus creditum est", δηλαδή: «Όντως καθολικόν είναι ό,τι πάντοτε, παντού και υπό πάντων επιστεύθη» (Commonitorium, κεφ. 2). Ο δε Μέγας Θεοδόσιος το 380 εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο όσοι αποδέχονται την πίστη της Νικαίας (Α' Οικουμενικής Συνόδου) "και μόνον ούτοι να ονομάζωνται καθολικοί χριστιανοί" (Εκκλησιαστική Ιστορία, Φιλαρέτου Βαφείδου, τ. Α', Κων/πολη 1884, σελ. 219).
[3] Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ 20-12-1928.
[4] Ο όρος «γνήσιος» είναι όρος που αφορά την πίστη και όχι το πρόσωπο, και ως τέτοιος πρέπει να εκλαμβάνεται για να μην υποκρύπτει υπερηφάνεια όπως κατηγορήθηκε. Έτσι ο απόστολος  Παύλος  γράφει:  «Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει»  (Τιμ. α΄, 2)  και  ο ιερός Χρυσόστομος  ερμηνεύει:  «Εἰπών γὰρ τέκνον διὰ τοῦτο προσέθηκε  ἐν  πίστει  ὥστε δηλῶσαι  ὅτι γνήσιος ἧν καὶ ἐξ αὐτοῦ ἧν· οὐδὲν ἐνἠλακτο, κατὰ τῆν πίστην τὸ ἐμφερὲς εἶχε» (P. G. 62, 505). Και στα Πρακτικά της Ζ΄ Οικουμενικής  Συνόδου  διαβάζουμε:  «Καὶ  ὅστις  ταύτης  τῆς ὁμολογήσεως ἔχεται τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐστὶ γνήσιος υἱὸς τε καὶ μέτοχος».
 

3 σχόλια:

 1. Πολύ σωστά! Ἐπίτρεψέ μου, δάσκαλε, νά παραθέσω αὐτούσιο τό ὄντως προφητικό κείμενο τοῦ ἀγωνιστοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου (Ἀπομνημονεύματα, 1840, σελ. 9-100):

  "Τούτου τοῦ νεωστί δι' ἐνεργείας τῆς ἐπιβουλῆς [σ.σ. ἐννοεῖ τήν ἐξ Ἀγγλίας Μασσωνίαν], καθιδρυθέντος Σεμιναρίου, εἰς τήν Χάλκην τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σκοπός πρός τοῖς ἄλλοις πολλοῖς, ὑπάρχει, ἵνα νοθεύσῃ κατά τό πνεῦμα τῆς διαφθορᾶς καί τῆς πλάνης, καί κατά τόν προσηλυτισμόν τῆς Ἀγγλίας, ὅλους τούς ἐσομένους Πατριάρχας, καί ὅλην ἐν γένει τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως μίαν ἡμέραν νομοθετηθῇ [διά] Οἰκουμενικῆς συνόδου ἡ κατάργησις τῆς ὀρθοδοξίας, καί ἡ ἀντεισαγωγή τῆς Λουθηρο-Καλβινικῆς αἱρέσεως."

  Ὑπενθυμίζω ὅτι ἔντονο ἐνδιαφέρον ν’ ἀνοίξῃ ἡ Σχολή τῆς Χάλκης ἔχουν δείξει ἐπίλεκτα ὄργανα τοῦ Σιωνισμοῦ, ὅπως τό ζεῦγος Κλίντον, ἡ Κοντολίζα Ράϊς, ὁ Ὀμπάμα κ.ἄ. Λέτε οἱ Σιωνισταί νά ἐνδιαφέρωνται γιά τό καλό τῆς Ὀρθοδοξίας; Μᾶλλον γιά τήν κατάργησίν της ἐνδιαφέρονται!!!
Επιπλέον λόγος είναι, και ότι οι Οικουμενισταί υπέγραψαν συμφωνίες με τους αιρετικούς μονοφυσίτες, κατόπιν πιέσεων αυτών, έτσι ώστε να ονομάζονται κοινή αποδοχή από όλους, Ορθόδοξοι κόπτες.

Σιγά σιγά θα εξαλείψουν και το κόπτες.

 1. Πολύ σωστή παρατήρηση αγαπητέ μου αδελφέ. Να συμπληρώσω επίσης ότι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σύμφωνα με την μαρτυρία του π. Θεοδώρου Ζήση, οι ορθόδοξοι μαζί με τους προχαλκηδόνιους αποτελούν ενιαία ομάδα με τον τίτλο "Ανατολικοί Ορθόδοξοι"!

3 σχόλια:

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ21 Οκτωβρίου 2014 - 12:08 π.μ.

  Μηπως δεν καταλαβατε τι λεω θα το ξαναπω πιο αναλυτικα.
  Δεν εχω δει στην ιστορια της Εκκλησιας οι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ επισκοποι απο τους αιρετικους σε μια τοπικη Ορθοδοξη Εκκλησια πατριαρχειου η αρχιεπισκοπης να χειροτονουν επισκοπους ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ και μετα αν
  Κανανε ποτε οι ρωσοι μεσα στην ρωσια  μια δευτερη παραλληλη με την πρωτη  ιεραρχια και συνοδο με ιδιο αριθμο επισκοπων που υπηρχαν μεσα  στην μια κανονικη συνοδο ασχετως εαν στην μια κανονικη συνοδο υπηρχαν κακοδοξοι????????????????????
  Χειροτονησανε οι ρωσοι των κατακομβων  αλλους τοσους επισκοπους οσους ειχε η κανονικη ρωσικη εκκλησια???????????????????
  Κανανε συνοδικο δικαστηριο στην ρωσια ?????????? για να τους δικασουν ονομαστικα εναν προς εναν???????????, να τους καθαιρεσουν ????????????? και να βαλουν στις ιδιες μοναδικες  επισκοπικες θεσεις της Ρωσικης Εκκλησιας  Ορθοδοξους Αρχιερεις???????????????????
  εστω παρανομα και αντικανονικα?????????????????
  Η ρωσικη εκκλησια των κατακομβων, της αμερικης, της διασπορας, τι δουλεια εχει με αυτα που αναφερουμε?????????
  Μιλαμε σε μια ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ δεν γινεται να  υπαρχει τετοιο παραδειγμα γιατι απο την φυση του ειναι αντικανονικο και παρανομο δηλ. :  οι αποτειχισμενοι επισκοποι απο τους αιρετικους να χειροτονησουν ιδιο αριθμο επισκοπων, μετα αυτοι να συγκροτησουν συνοδικο δικαστηριο να εξετασουν, να κρινουν και να καταδικασουν τους αιρετικους,  και να τοποθετησουν ξανα Ορθοδοξους στις μοναδικες επισκοπικες θεσεις και να   αρχισει ξανα η  λειτουργεια της κανονικης  ταξης  στην συγκεκριμενη  Εκκλησια. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ  ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κυριε Παναγιωτη Μακρη??????????????????????
  Αν λεγαμε οτι οι αποτειχισμενοι επισκοποι χειροτονουσαν μερικους  επισκοπους και αυτοι πηγανε σε αλλο κρατος και εγκατασταθηκαν και απο εκει κανανε εναν προφορικο αναθεματισμο να μας τα λεγατε για την ρωσικη εκκλησια του εξωτερικου. ( δειτε και το βιβλιο " ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ"που εχουμε στο μπλοκ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ" ) Εγω δεν κανω τετοια ερωτηση. Ειμαι συγκεκριμενος και μην μου λετε για μια επισκοπη που ειχε δυο επισκοπους. Η ερωτηση παει ολη μαζι ( η ολη η ερωτηση μαζι η τιποτα ) δεν παιρνουμε απο την ερωτηση οτι θελουμε και οτι μας βολευει και τα αλλα τα αφηνουμε επειδη δεν μας βολευουν και δεν τα θελουμε.  Αφου κανουμε συγκεκριμενη ερωτηση θελουμε και συγκεκριμενη απαντηση.
  Μονο οι Αποτειχισμενοι Επισκοποι απο τους αιρετικους επισκοπους σε μια τοπικη Εκκλησια εχουν την υποχρεωση  κανονικου  δικαιωματος για να συγκροτησουν Ορθοδοξη Συνοδο που θα εξετασει  και θα καταδικασει τους αιρετικους και στις θεσεις τους θα τοποθετησει Ορθοδοξους, επιστρεφωντας στην κανονικη ταξη.

  Με εν Χριστω αγαπη στους αδελφους και στον Κωσταντινο Αργυρακοπουλο που μας παρεχει το αγωνιστικο του βημα για την καταπολεμηση των κακοδοξων και την αθληση υπερ της αληθειας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΣΤΑΣΗ21 Οκτωβρίου 2014 - 7:39 π.μ.

  http://neataksi.blogspot.gr/2014/10/blog-post_21.html?m=1

  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ21 Οκτωβρίου 2014 - 5:49 μ.μ.

  Να ρωτησουμε εσενα που εισαι οπαδος της δυνητικης πλανης του νεου "ζωναρα"???????. Αυτο το μυαλο εχεις ΙΚ  για αυτο ζεις μεσα στις πλανες. Αμα και οι Αγιοι Πατερες,  σου το ξανα-λεω για πολλοστη φορα ,δεν ειχαν αποτειχιστει απο τους αιρετικους και τους κακοδοξους της καθε εποχης, Θεος φυλαξοι, αφου δεν υποχρεωτικοι οι κανονες της αποτειχισεως συμφωνα με τις πλανεμενες σου ιδεες, και λεγανε δεν αποτειχιζομαστε, μη γενοιτο, τοτε δεν θα ειχε γινει καμια Αγια Οικουμενικη και Τοπικη Συνοδο για να καταδικασει τους αιρετικους (διοτι αν δεν υπαρχουν αποτειχισμενοι δεν μπορει να συγκροτηθει συνοδος κατα των αιρετικων), και θα ειχε καταντησει η Ορθοδοξη Εκκλησια ( που και πυλες αδου ου καταισχυσουσιν αυτης ) κακοδοξη και ταμειο αιρεσεων, σχισματων και παρασυναγωγων. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΠΛΗΚΤΕ ΟΠΑΔΕ ΤΟΥ ΝΕΟΥ "ΖΩΝΑΡΑ"????????????????????
  ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΣΤΟ ΠΟΥΜΕ???????????
  ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ??????????????????????????????
  Δεν σου δωσαμε τις πηγες απο τα πρακτικα των ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΣΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΛΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΝΗ, ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ, ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝΕ
  ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΣΑΝΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΕΠΙΕΙΚΩΣ.

  ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΟΠΑΔΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟΠΛΗΚΤΕ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  "ΖΩΝΑΡΑ" ΚΑΙ ΔΕΣ ΟΛΟΚΑΘΑΡΑ
  ( ΣΠ. ΜΗΛΙΑ, ΤΟΜ. Β', ΣΕΛ.729-742 )

  Τα αντορθοδοξα, αφελεστατα, και πλανεμενα σοφισματα σου, ΙΚ συντριβονται ευκολοτατα απο την ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που την βλεπουμε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ.

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΑΞΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ?????????
  ΑΦΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω