Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤEΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤEΣ


 
 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝ ΚΑΙ ΦΕΡΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΩ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΒΛΑΣΦΗΜΩΣ ΤΗΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ....
  ‘Αγαπητοί, μᾶς ἐπιρρίψατε τήν κατηγορίαν τοῦ «ἡμερολάτρου», ὅπερ ταυτόν μέ τήν τοῦ «εἰδωλολάτρου», διά τόν λόγον ὅτι δέν συμβιβασθήκαμε μέ τήν «διόρθωσιν» (ὅπως τήν θεωρῆτε ἐσεῖς), τοῦ «ἐσφαλμένου» (πάλιν καθ’ ὑμᾶς) Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου. Μέ τό δικό σας σκεπτικόν ὅμως ἡμεῖς θά ἔπρεπε, ὄχι μίαν, ἀλλά πολλάς καί βαρείας κατηγορίας, νά εἴχομεν ἐπιρρίψει εἰς υμας, οι οποιοι ακολουθείτε τήν καινοτομίαν τού νέου Ἡμερολογίου, καί ὄχι μόνον τήν «κατηγορίαν» τοῦ «ἡμερολάτρου» «εἰδωλολάτρου»), ἀλλά καί τοῦ «φράγκου» (αφοῦ κατ’ οὐσίαν τό ἔργον τοῦ παπισμοῦ διακονειτε διά τού νεοημερολογιτισμού) καί τοῦ «μασώνου» (ἀφοῦ εἰς ὅλας τάς φάσεις της καινοτομίας καί των νεωτερισμών μασῶνοι κληρικοί ἐπρωτοστάτησαν) καί τοῦ «σιωνιστοῦ» (ἀφοῦ διαχρονικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν Ἑβραίων Σιωνιστῶν εἰς τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἡμερολογίου).
Πώς, ὅμως, παραβλέπετε τό γεγονός, ὅτι τήν εἰσαγωγήν τοῦ νέου Ἡμερολογίου ἀπεφάσισεν ἕνας Μασῶνος Πατριάρχης, ὁ Μελέτιος Μεταξάκης καί τήν προώθησαν διά τοῦ ψευδοπανορθόδου Συνεδρίου τῆς Κωνλεως (1923) οἱ Σύνεδροί του Μασῶνοι Κληρικοί, ἐνῶ τήν ὑλοποίησεν μέ τά ὅπλα τῆς Δικατατορίας ὁ ἀναρριχηθείς τότε δυνάμει «ἀριστίνδην Συνόδου» Χρυσόστομος Παπαδόπουλος; Καί πῶς νά τά παραβλέψωμεν ολα αυτά καί πώς νά μήν ἐπιμείνωμεν εἰς αυτά (ἐστω καί ἄν μᾶς ἀπευθύνουν ὕβρεις ὅπως «ντροπή σου» «παρεμβαίνεις σάν πάπας» «εἶσαι ἀναιδής», «δέν ἔχετε σταλιά ἀξιοπρέπεια»), ὅταν ξεχνάτε τόσο εὔκολα ὅτι ἡ καινοτομία εἰσήχθη αὐθαίρετα, πραξικοπηματικά, ἀλλά καί χωρίς νά ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ 13 αὐτές ἡμέρες, τίς ὁποῖες ἐπρόσθεσαν διά τήν «διόρθωσιν», ἦσαν τά «ἐνέχυρα» τῆς προδοσίας, τά ὁποῖα τούς ἔδωσαν οἱ Παπισταί, οἱ Μασῶνοι καί οἱ Σιωνισταί καί ὅλοι οἱ αἱρετικοί, διά νά τά ἐπιστρέψουν «σύν τόκω», ἤτοι παραδίδοντες εἰς τάς χεῖρας τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ τόν «νέον Ἰσραήλ», ἀφοῦ προηγουμένως ἐφρόντισαν «πρός διευκόλυνσιν» οἱ Οἰκουμενισταί τοῦ Φαναρίου νά χαρακτηρίσουν ὅλας τάς απανταχου αἱρέσεις ως «Ἐκκλησίας Χριστοῦ». (Εγκύκλιος Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 1920 Πρός τάς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας), ἄνευ τῶν ὁποίων ἦτο ἀδύνατον νά «ἀπολαμβάναμε» σήμερα τάς «συναδελφικάς» ἐπισκέψεις τοῦ Βαρθολομαίου καί τά «λογύδρια» του εἰς τάς Συναγωγάς τῶν Ἐβραίων.
Ἀγαπητοί ειναι πολύ ἐπιπόλαιον καί ἀνεύθυνον τό λεγόμενον ὅτι «οἱ παλαιοημερολογιτες ἐμμένοντες εἰς τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον ἀποβαίνουν ἡμερολάτραι καί εἰδωλολάτραι». Δέν θέλομεν νά σᾶς ἐπιστρέψωμεν τήν κατηγορίαν, ὅπερ θά ἔδει, διότι ειναι τόση μεγάλη ἡ «πρεμοῦρα» σας νά ἀκολουθήσωμεν οἱ πάντες εἰς τό «διορθωμένον ἡμερολόγιον», ὥστε μᾶλλον ἐσεῖς ἔχετε γίνει Ἡμερολάτρες καί εἰδωλολάτρες», ἀφοῦ ἡ διόρθωσις γίνεται αὐτοσκοπός καί ταυτίζεται μέ τήν Ἐκκλησίαν σας, ἡ ὁποία ἐν τέλει κατήντησεν ὑποχειρία τῶν σκοτεινῶν Σιωνιστικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα ἐπείγονται ἀπό τότε «ἀλλοιῶσαι χρόνους καί καιρούς», διά νά δεχθοῦν τόν «ἐρχόμενον» ἀντίχριστον, ο ὁποῖος «θά καθίση ἐν τόπω ἁγίω»,. Ειναι τολμηρά οντως αὐτά πού γράφω, ἀλλά δέν δύναμαι νά παραβλέψω, ὅτι τό νέον ἡμερολόγιον, εἴτε παπικόν τό ονομάσετε ειτε διορθωμένον Ἰουλιανόν, γίνεται δυστυχῶς τό ὄργανον τοῦ ἐγκλήματος, ἤτοι ἡ μάχαιρα τήν ὁποίαν ἐχρησιμοποίησαν τά αντίχριστα σιωνιστικά κέντρα καί κατέσφαξαν τούς Ὀρθοδόξους λαούς, καί τούς ἀπέσπασαν ἀπό τήν ἀγκάλην τῆς Ὀρθοδοξίας καί τούς ὡδήγησαν εἰς τόν ἀντίχριστον Πάπα.

Ναί, ἀγαπητοί, ἡ " μάχαιρα"  αὐτή καθ’ ἑαυτή δέν ειναι κακή, ἀλλά ὁ σφαγέας καί ὁ εγκληματίας ειναι κακός, αφού τήν ἐχρησιμοποίησε οχι καί ὡς φονικόν ὅργανον. Καί τό ἡμερολόγιον δέν ειναι αὐτό καθ’ ἑαυτόν καλόν ἤ κακόν, οἱ Εβραῖοι ὅμως εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (325), οἱ παπικοί εἰς τήν Δύσιν (τόν ΙΣΤ αἰῶνα) καί οἱ Οἰκουμενισταί τοῦ 1924, τό ἀθῶον αὐτό καθ’ ἑαυτό ἡμερολόγιον, τό μετέτρεψαν εἰς μάχαιραν καί «ἔθυσαν καί ἀπώλεσαν» ψυχάς " "υπέρ ων Χριστός απέθανε.
Καί τέλος πάντων διατί προσπαθείτε, αγαπητοί, παντί τρόπω νά περάσετε τό μήνυμα ὅτι δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν τό ἡμερολόγιον μέ τόν Οἰκουμενισμόν, καί θέλετε νά τα διαχωρίσετε;  Ετσι σάς εξυπηρετεί;  Δέν καταλαβαίνετε ομως ὅτι δυνάμει τοῦ Πασχαλίου Κανόνος, ὅπως τόν συνεκρότησαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Α΄ Οίκουμενικῆς Συνόδου, δυνάμει τῶν Ἀποφάσεων τῆς Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ αιῶνος, καί ἐν συνεχεία δυνάμει τῆς οἰκουμενιστικῆς σκοπιμότητος διά τήν ὁποίαν ἐπεβλήθη ἡ Καινοτομία τό 1920 – 1924 (Βλέπ. ‘Εγκύκλιον Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πρός τάς ἁπανταχοῦ "'Εκκλησίας" εκδοθεισαν εν ετει 1920) αὐτά τά δύο μεγέθη δέν μποροῦν νά ξεχωρίσουν. Ειναι ἀλληλένδετα. Ματαίως κοπιάζετε νά τά ξεχωρίσετε. Διότι ὅπως ἀποδεικνύει καί εἰς τό σύγγραμμά του: «ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ» ὁ μακαριστός μοναχός π. Παῦλος ὁ Κύπριος, ἄλλαξαν τό ἡμερολόγιο, δι’ οἰκουμενιστικούς καί μόνον λόγους καί σκοπιμότητας, καί τάς αἱρέσεις τάς μετωνόμασαν βλασφήμως εἰς «ἐκκλησίας Χριστοῦ» διά νά πλησιάσουν τήν αἱρεσιοβριθῆ Δύσιν, ειναι δυνατόν τώρα νά ἐπανακάμψουν; Μόνον ἄν εἴπουν «ἀναστάς πορεύσωμαι πρός τόν Πατέρα μου».
............................

Από Ορθόδοξη φιλική εταιρία

2 σχόλια:

 1. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ24 Οκτωβρίου 2014 - 2:28 π.μ.

  https://www.scribd.com/mobile/doc/169741847/embed?access_key=key-2n9tbtn0c8v5oakwdi0p&width=320

  ΤΟ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ24 Οκτωβρίου 2014 - 9:02 μ.μ.

  https://www.scribd.com/mobile/doc/95857258/embed?access_key=key-3p0sdqltl7zacpb3cuj

  Η Αποκαλυψη του Ιωαννη δικαιωνει απολυτα τον εναν Ακαινοτομητο Χριστιανισμο παγκοσμιως και κατακεραυνωνει τις παρανομες αιρετικες  σχισματικες και παρασυναγωγες  εκκλησιες του νεου και  παλαιου ημερολογιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω