Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Σήμερον στό Φανάρι ἀτιμάζεται ἡ Ὀρθοδοξία!


υπο του Θεολογου Δημητριου Κατσουρα

 


Νέα «Ὁμολογία Πίστεως» ὑπεγράφη καί δημοσιο-ποιήθηκε ἀπό τή γνωστή «Σύναξη ρθοδόξων Κληρικν καί μοναχν», μέ ἀφορμή ὅσα ἔγιναν στήν Ἁγία Γῆ (Μάϊος 2014) καί ἐν ὄψει τῆς ἐν ἐξελίξει εὐρισκομένης ἐπισκέψεως τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα στό Φανάρι, γιά τόν συν-ἑορτασμό τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου, τήν 30ή Νοεμβρίου 2014.
 ξιοκατάκριτος ψευδο-διδάσκαλος θεωρεται νυπογράφως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαος ἀπό ἕξι (6) Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἕνα (1) Καθηγούμενο Ἁγιορειτικῆς Μονῆς, Καθηγουμένους καί Καθηγουμένες ἀρκετῶν Μονῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα, τόν πολιό Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου, 157 Κληρικούς, μοναχούς, μοναχές καί 1.745 (μέχρι τήν περασμένη Τετάρτη) λαϊκούς!
 Τό σημαντικό αὐτό κείμενο ἔχει ὡς κατακλεῖδα τό ἁγιογραφικό: « δ ταράσσων μς βαστάσει τ κρμα, στις ν ». Καί εἶναι προφανές ὅτι ἀναφέρεται πρωτίστως στόν  Πατριάρχη Κων/λεως κ. Βαρθολομαῖο!
 
 Σημαντικά τά λόγια σας, ἐκλεκτοί ὑπογράφοντες. Πλήν, ὅμως, καιρός τοῦ πράττειν τά δέοντα καί ἐπιβαλλόμενα. Ἴσως, εἶναι ἤδη ἀργά, γιά ἀντιστροφή τῆς πορείας τῶν πραγμάτων, μέ συνευθύνη σας. Τουλάχιστον, μή συμβεῖ καί γιά σᾶς προσωπικῶς τό ἴδιο. Τώρα ἀναπνέετε, τώρα ἐνεργήσατε (ἐσεῖς καί ὅσοι φοβεῖσθε Θεό καί σέβεσθε τήν Πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων) αὐτό (τό μόνο) πού φοβίζει τόν παναιρετικό Οκουμενισμό: τήν διακοπή τς μετά τν μετανοήτων οκουμενιστν κοινωνίας!
 Ἐάν τήν εὐσέβειά σας δέν ἀκολουθήσει, ὡς σκιά της, ὁ διωγμός σας, κατά τόν Ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο, σεῖς οἱ ἴδιοι νά ἀμφιβάλλετε γιά τήν γνησιότητά της, δηλαδή, ἐάν εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό. Εἶναι ἀδιέξοδος ὁ ἀγών γιά νά ἐμποδίσετε τά ἑπόμενα βήματα πού θά ὁλοκληρώσουν τήν προδοσία καί "πρός τά ἔξω", στά θολωμένα μάτια τοῦ χιλιοπροδωμένου, ἐν πολλοῖς ἀνυποψίαστου, ἀλλά καί, δυστυχῶς, ἀδιάφορου λαοῦ.
 
 Δέν ὠφελεῖ πλέον ἁπλῶς τό μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει. Ἀπαιτεῖται ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στήν εὐθεῖα ὁδό τῆς ἀκαινοτομήτου Πίστεως καί ὀρθοδόξου Παραδόσεως, γιά νά μή ἁπωλεσθεῖ ἡ ἐλπίς τῆς σωτηρίας. Τό πόσο ἀποτελεσματικά εἶναι τά λόγια σας καί πόσο ὑπολογίζονται, καθώς καί ἐάν ἔχουν κάποια ἐλπίδα οἱ ἀγώνες τῶν λόγων χωρίς πράξεις, ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπανειλημμένως.
 
 Ὁ Οἰκουμενισμός καλπάζει καί ἡ φοβερή ἀποστασία, πού παρασύρει τά πάντα στό πέρασμά της, συνεχίζεται καί διευρύνεται διαρκῶς. Μόνον ἡ μετάνοια καί ἡ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς εὐσεβείας μας καί τῆς ἀποφάσεώς μας νά θυσιάσουμε τά πάντα ὑπέρ αὐτῆς μπορεῖ νά μᾶς σώσει. Δέν χρειάζεται νά περιμένουμε τήν αὐριανή ἡμέρα. Δέν πρέπει νά τήν περιμένουμε.
 
 Τά ὅσα ἤδη ἔγιναν σήμερα, παραμονή τοῦ συνεορτασμοῦ (προφανέστατα ἄνευ τῆς ἐπιστασίας τοῦ Πρωτοκλήτου) τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ὑπέρ-ἀρκετά! Καί φρικτά βεβαίως συνάμα. Ἐπιβεβαιώνουν πλήρως τό ἐν ἐξελίξει καί πρός ὁλοκλήρωση εὑρισκόμενο σχέδιο ξεπουλήματος τῆς Ὀρθοδοξίας ἀντί πινακίου ἐξουσίας καί συνυπάρξεως τῶν ἐξωμοτῶν τῆς Πίστεως παρά τῶ «ἁγιωτάτῳ» Πάπα Ρώμης!
 
 Ἐξαιρετικά ἀφιερωμένα τά ὅσα συνέβησαν σήμερα (γιά πολλοστή φορά) στούς μεγαλοσχήμους Ἁγιορεῖτες, στούς σεβαστούς Γεροντάδες καί Πνευματικούς τῶν παραδοσιακῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν, ἀνά τήν Ἑλλάδα.
 
 Καταλαβαίνει κανείς, τί ὀρθοδοξία θά χαρακτηρίζει καί τήν προσδιορισθεσα γιά τό 2016 μεγάλη Σύνοδο, ὅπου ἔχουν ἤδη προσκληθεῖ νά συμμετέχουν καί ἐκπρόσωποι τῆς «ἀδελφῆς ἐκκλησίας», τοῦ Παπισμοῦ! Τά προφητικά λόγια δύο μεγάλων μορφν τς γωνιζομένης ρθοδοξίας θά λθει νά πιβεβαιώσει. Τοῦ ἀοιδίμου ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ Φλαμιάτου, ἀφ’ ἑνός, ὅτι μία (τέτοια) Σύνοδος θά θεσπίσει τήν κατάργηση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι ἡ μεγάλη Σύνοδος πού προετοιμάζει τό Πατριαρχεῖο Κων/λεως θά προκαλέσει μεγάλο κακό καί μεγάλα σχίσματα στήν Ὀρθοδοξία!
 
 Αὐτά ἀκριβῶς προμηνύουν τά σημερινά αἴσχη στήν Πόλη καί ἰδιαιτέρως στό σβησμένο Φανάρι. Τί ἔγινε; Τά εἴδαμε, δυστυχῶς, μέ τά μάτια μας καί τά ἀκούσαμε μέ τά αὐτιά μας.
 
 Ὁ κ. Βαρθολομαῖος συμπροσευχήθηκε σέ ψευδο-λειτουργία πού τέλεσε ὁ Πάπας σέ παπικό ναό στήν Πόλη, ἀντήλλαξε τόν λειτουργικό ἁσπασμό μαζί του, ὑποκλίθηκε στό παπικό ἀλτάριο (θυσιαστήριο) καί κατέληξε νά εὐλογεῖ μαζί μέ τόν Ποντίφηκα τό παπικό «ἐκκλησίασμα».
 
 Οἱ ἀσχημίες ἀποκορυφώθηκαν στόν Ἅγιο Γεώργιο, τόν Πατριαρχικό Ναό. Ὁ Πάπας ἔγινε δεκτός μέ ὅλα ὅσα προβλέπονται γιά ἕναν ὀρθόδοξο Πατριάρχη! Ὑποδοχή μέ τό ἱ. Εὐαγγέλιο φερόμενο ἀπό φορεμένο ἱερέα καί διακόνους θυμιάζοντας τόν Πάπα, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «Ἄξιον ἐστίν»! Ἀκολούθησε Μεγάλη Δοξολογία συγχοροστατούντων Πάπα καί Πατριάρχου. Ὁ Πάπας φέρων ὡμοφόριο καί ὁ Πατριάρχης μέ Μανδύα.
 
  ερεύς μνημόνευσε «κανονικς» «πέρ το γιωτάτου πισκόπου καί Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου», νώπιον τς γίας Τραπέζης! Ὁ Πατριάρχης προσφωνῶν ἀνεφέρθη μέ κυνισμό στόν σκοπό ὅλων αὐτῶν: τήν ἀσχέτως δογμάτων πλήρη κοινωνία τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ! Δέν παρέλειψε μάλιστα νά χαρακτηρίσει τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἀνεκδιήγητη δωρεά τοῦ Θεοῦ! Τό Θέατρο τῆς Πόλεως ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀπό κοινοῦ βλάσφημη συν-παγγελία τς Κυριακς προσευχς, ἡ ὁποία μόνο ἀπό ἐν κοινωνία μυστηριακῆ εὐρισκομένους νοεῖται νά συν-ἀπαγγέλεται. Δέν ἔλειψε καί ἡ καθιερωμένη πλέον ἀτιμωτική σύμπραξη κοινῆς εὐλογήσεως τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ἀπό τόν Πατριάρχη καί τόν Πάπα. Μετά τούς πολυχρονισμούς τῶν δύο Πατριαρχῶν καί Ἐπισκόπων τῆς μιᾶς «κατά τήν οἰκουμένην», κατά τήν διατύπωση τοῦ κ. Βαρθολομαίου, Ἐκκλησίας, ἐξῆλθον ὡς ζεῦγος ἀγαπημένον ἐκ τοῦ Ναοῦ καί διερχόμενοι ἀπό τούς παρατεταγμένους Κληρικούς τοῦ Πατριαρχείου (ὑποκλινόντων τίς κεφαλές ἐνώπιον τοῦ αἱρεσιάρχου) ἀνέβηκαν στά Πατριαρχικά δώματα.

 Πατέρες καί ἀδελφοί, ὅποιος ξανα-μνημονεύσει τό βδελυκτό, ἀπό ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως, ὄνομα τοῦ δεδηλωμένου οὐνίτου Πατριάρχου δέν θά πρέπει νά τολμήσει ἀθεοφόβως νά ξαναψάλλει τά ἀπολυτίκια καί τά τροπάρια τῶν Ἁγίων Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου Ἐφέσσου τοῦ Εὐγενικοῦ, τουλάχιστον!

 Ἐάν θέλει νά συνειδητοποιήσει τί καί ποιόν ἀκολουθεῖ, ἄς ἀναλογισθεῖ τόν ἑαυτό του ψάλλοντα τό ψαλλέν, κατά τήν προαναφερθεῖσα μιαρή Δοξολογία, στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κων/λεως:
Κατά τό,             «Τῆς ἐρήμου πολίτης…», ἦχος α΄.
«Κωνσταντίνου Πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε,
γει ορτήν λαμπροφόρον, δεχομένη τόν Πρόεδρον,
Ρωμαίων κκλησίας τς σεπτς, Καθέδρας κορυφαίου
μαθητο,
 διαδέχων διαθέσει τε κ ψυχς, εξώμεθα γηθοσύνως,
 μενον Παράκλητε ν μν, γων μς πρός σήν
 βοήθεια,
 ν μοφώνως στόματι νί, καρδί σέ δοξάζομεν»!
Ἱλεως γένοιτο ἡμῖν ὁ Θεός! Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι! Οὐαί στούς προδότες τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους μας. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός!

Μιά φωτογραφία θολώνει, ἀλλοιώνει καὶ διαγράφει από εκατομμύρια συνειδήσεις πεποιθήσεις αιώνων!Ὅλο αὐτὸ τὸ θέατρο ποὺ παίχτηκε χθὲς καὶ σήμερα στὸ Φανάρι, μελετημένο καὶ στὶς λεπτομέρειες, κατάφερε νὰ θολώσει, νὰ ἀμβλύνει καὶ ἐν πολλοῖς νὰ σβήσει ἀπὸ ἑκατομμύρια συνειδήσεις, τὴν εἰκόνα τοῦ τάχα ἐπίμονου σὲ Πρωτεῖα Πάπα, ὅπως φαίνεται στὴν παραπάνω ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου «Τρομακτικό»!
Καὶ ἄντε τώρα —ὅσοι ἐπέτρεψαν μὲ τοὺς δισταγοὺς καὶ τὶς «ἀχρικαιρικές» τους θεωρίες τὴν θέαση τέτοιων εἰκόνων— νὰ διορθώσουν μὲ τὸν συνοικιακὸ χαρτοπόλεμο τοὺς συμβολισμούς, ποὺ τέτοιες φωτογραφίες ἐκπέμπουν.
Ὅλο καὶ περισσότερο ἐμπεδώνεται στὸ ἀκατήχητο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ «ἀνάγκη» Ἑνώσεως.
Οἱ λίγοι ποὺ γνωρίζουν, θὰ γίνουν λιγότεροι, καὶ οἱ πολλοὶ ποὺ ἀγνοοῦν, θὰ γίνουν περισσότεροι!

"Λειτουργία" στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου με την παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου

 

 
Pope Francis in Turkey - Divine Liturgy and Common Declaration - 2014.11.30
Θεία Λειτουργία- Συμπροσευχή και "ασπασμός της αγάπης" Πατριάρχη Βαρθολομαίου – Πάπα Φραγκίσκου στη Θεία Λειτουργία στον άγιο Γεώργιο και η από κοινού ευλογία των πιστών

 


Από Ακτίνες

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Λειτουργία του Πάπα Φραγκίσκου στον παπικό Ναό του Αγίου Πνεύματος Κωνσταντινούπολης παρουσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημήτριου. (Φωτό & Βίντεο) 
29/11/2014- "Ασπασμό της αγάπης" έδωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Πάπα Φραγκίσκο κατά τη διάρκεια Παπικής Λειτουργίας στον παπικό Ναό του Αγίου Πνεύματος Κωνσταντινούπολης.
 


 
 
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η συμπροσευχή του Πάπα στο Μπλέ Τζαμί και η επίσκεψη στην Αγία Σοφία
 

Δείτε από 16.10’ 
Από Ακτίνες

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !!!

αντε να φιλησετε καμμια παντοφλα προδοτες


το δημοσιευουμε χωρις αλλαγες για να δειτε τι πιστευουν αυτοι οι προδοτες :

«Περιμένουμε με ανυπομονησία την επίσκεψη του αδελφού μας, Πάπα Φραγκίσκου. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στις θετικές σχέσεις μας, ως αδελφές Εκκλησίες». Με τα  λόγια αυτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Ιερή Καθέδρα της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη, στο ταπεινό και μαρτυρικό μα πάντοτε φωτεινό Φανάρι.
Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα ο Πάπας Θα αφιχθεί στο Φανάρι στις έξι και τέταρτο το απόγευμα του Σαββάτου όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης – στα Προπύλαια του Πατριαρχικού Ναού – και ακολούθως θα τελεστεί δοξολογία.
Στη συνέχεια οι δύο Προκαθήμενοι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση. Νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα παραστεί στη θεία λειτουργία που θα τελέσει ο Πάπας στον Ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγίου Πνεύματος.
Την Κυριακή το πρωί ο Πάπας Φραγκίσκος θα παραστεί στην πανηγυρική θεία λειτουργία που θα τελεστεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου - για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως - στην οποία θα προεξάρχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και θα συμμετέχουν τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες των δύο Προκαθημένων και ακολούθως θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχείου. Αμέσως μετά στην Αίθουσα του Θρόνου ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα υπογράψουν κοινή Διακήρυξη, ανάλογη με εκείνη που υπέγραψαν στην πρόσφατη συνάντησή τους στα Ιεροσόλυμα.

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΜΕ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»

 


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Είναι το λιγότερο εντυπωσιακά τα τουρκικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στην «ιστορική», όπως χαρακτηρίζεται από όλους, επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκου στην Τουρκία και η αναμενόμενη συνάντηση του με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι πως τα περισσότερα δημοσιεύματα προαναγγέλλουν ότι με την συνάντηση αυτή θα αρχίσει η τελική πορεία ένωσης των «εκκλησιών» μετά από χίλια σχεδόν χρόνια διαχωρισμού. Για παράδειγμα παραθέτουμε το πολύ χαρακτηριστικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, Star, που έχει μεγάλο αφιέρωμα στην επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία με τον πολύ ενδεικτικό τίτλο, «Bin yıl sonra İstanbul’da barışacaklar», δηλαδή, «Χίλια χρόνια μετά θα ομονοήσουν στην Κωνσταντινούπολη». Όπως αναφέρεται στο κοινό μήνυμα που αναμένεται να εκδοθεί στην συνάντηση του Πάπα της Ρώμης και του Πατριάρχη, θα γίνεται σαφή αναφορά για την κοινή θέληση να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να επιτευχτεί μετά από 960 χρόνια, όταν είχαν γίνει οι αμφότεροι αφορισμοί, η ποθούμενη ένωση των «εκκλησιών».
Ο Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με τις τουρκικές αναφορές, εκτός από την συνάντηση που θα έχει με τον Πατριάρχη με σαφή ενωτικό περιεχόμενο, θα επισκεφτεί και το παπικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος στην περιοχή Beşiktas, όπου και θα τελέσει λειτουργία καλώντας το παπικό ποίμνιο να παραμείνει πιστό στον Πάπα και στην παπική εκκλησία. Για τον λόγο αυτό έχουν εντατικοποιηθεί οι προετοιμασίες της υποδοχής του Πάπα στην παπική εκκλησία. Οι αρμόδιοι έχουν προμηθευτεί πανάκριβα ανατολίτικα χαλιά πάνω από τα οποία θα βαδίσει ο Ποντίφικας, ενώ όλοι οι γύρω τοίχοι έχουν φρεσκαριστεί και ξαναβαφεί. Είναι χαρακτηριστικό πως, όπως αναφέρει ο τουρκικός τύπος, ο Πάπας σε μήνυμα του στο Τουΐτερ για την επίσκεψη του στην παπική εκκλησία, τονίζει πως θα ενθαρρύνει και θα εμψυχώσει το παπικό ποίμνιο της Κωνσταντινούπολης να τον ακολουθήσει στην πορεία του. Τον Πάπα θα συνοδεύουν περίπου 900 δημοσιογράφοι από πολλές χώρες καθώς είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρων, όπως αναφέρεται, για την συνάντηση που θα έχει με τον Πατριάρχη όπου και θα γίνουν οι κοινές δηλώσει υπέρ της ένωσης των «εκκλησιών». Το μήνυμα αυτό θα μεταδοθεί σε παγκόσμια κλίμακα καθώς, όπως τονίζεται, είναι τεραστίου παγκοσμίου ενδιαφέροντος.
Όπως είναι φυσικό τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή και ίσως για πρώτη φορά στην Πόλη θα δουν τόσο μεγάλη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας. Σε κάθε διασταύρωση θα υπάρχουν μπλόκα της αστυνομίας και θα γίνεται αυστηρός έλεγχος όλων των διερχομένων, ενώ τεθωρακισμένα οχήματα με αντλίες καταστολής θα στρατοπεδευόσουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια ώρα πάνοπλα ελικόπτερα της ασφάλειας θα πετούν στον εναέριο χώρο εποπτεύοντας τα πάντα, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές των ειδικών δυνάμεων θα έχουν εγκατασταθεί σε ταράτσες από όπου θα περάσει η πομπή του Πάπα για κάθε ενεχόμενο.
Σε όλα αυτά το εντυπωσιακό είναι πως οι Τούρκοι βλέπουν με «καλό μάτι» όλη αυτή την υπόθεση με την επίσκεψη του Πάπα και τα οικουμενιστικά μηνύματα που αναμένονται να γίνουν με τον Πατριάρχη. Όπως αναφέρει σε ένα πολύ χαρακτηριστικό άρθρο του ο γνωστός παλαίμαχος Τουρκοεβραίος αρθογράφος της εφημερίδας Milliyet, Σαμί Κοέν, με τον τίτλο, «Papa nın ziyareti Türkiye için fırsat», δηλαδή, «Μεγάλη ευκαιρία για την Τουρκία από την επίσκεψη του Πάπα», τονίζεται πως η Τουρκία μόνο κέρδη θα έχει από αυτή την επίσκεψη καθώς θα διαφημιστεί παγκοσμίως ότι πρωτοστατεί σε ένα παγκοσμίου ενδιαφέροντος γεγονός, όπως η ένωση των «εκκλησιών». Το γεγονός αυτό, όπως υποστηρίζει ο αρθρογράφος, θα επιφέρει τα μέγιστα κέρδη για το παγκόσμιο ίματζ της Τουρκίας και θα προσελκύσει εκατομμύρια τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη η οποία θα μείνει στην ιστορία σαν η Πόλη όπου έγινε το ιστορικό βήμα της ένωσης των «εκκλησιών».
Μέσα σε αυτό το εντυπωσιακό κλίμα που προηγείται της συνάντησης Πάπα- Πατριάρχη, όπως το περιγράφουν και οι Τούρκοι, υπάρχει όμως και μια δυσάρεστη, αλλά πολύ σημαντική «λεπτομέρεια» (;;;). Αυτή είναι η τραγική απουσία του Ορθοδόξου ποιμνίου, το οποίο δεν θα έχει κανένα λόγο για τα τεκταινόμενα. Για τους παπικούς βέβαια δεν υπάρχει θέμα αφού ο Πάπας τους είναι… «αλάθητος». Όλες οι προτροπές που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα από κάποιους ιεράρχες, όπως φαίνεται έχουν πέσει στο κενό, ή καλύτερα στο… βάραθρο του Οικουμενισμού, της χειρότερης αίρεσης όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς Αγίους της Ορθοδοξίας οι οποίοι, «τους βερείς ήλασαν και λοιμώδεις λύκους», (Όρθρος Αγ. Πατέρων, Δ΄ και Ζ΄ Οικουμενικών Συνόδων). Κάποιοι βέβαια θα πουν και τι μας ενδιαφέρει εμάς, εμείς θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε. Αλήθεια, είναι δυνατόν ένα τέτοιο γεγονός να μας αφήνει αδιάφορους ;; Είτε το θέλουμε, είτε όχι, από εδώ και πέρα θα αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας γιατί η κρίση θα είναι για όλους και για όλων τα έργα.
«Εάν ένα μαντρόσκυλο, που σκοπός της ύπαρξης του είναι η διαφύλαξης του κοπαδιού παραμένει “ενεό” εμπρός εις τον κίνδυνο όταν δεν υλακτεί βλέποντας τους λύκους να έρχονται και όταν δεν τους τρέπει εις φυγήν, τότε ποιος ο λόγος της υπάρξεως του εις το μαντρί ; Απλώς δια να τρώγει και να κοιμάται ; Μα τότε γίνεται όχι μόνο άχρηστος ο φύλαξ “κύων”, αλλά και άκρως επικίνδυνος, διότι συναγελάζεται με τους λύκους και τους προσκαλεί μέσα εις το μαντρί».

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Το παρών εγράφη την 28η Νοέμβριου 2014, ημέρα Παρασκευή, και όταν ο Πάπας της Ρώμης ήταν καθ οδόν προς την Βασιλεύουσα των Πόλεων.

Από Ολυμπία

Η εισήλαση της οικουμενιστικής λαίλαπας στην εκκλησιαστική ζωή


 
Η εισήλαση της οικουμενιστικής λαίλαπας στην εκκλησιαστική ζωή
 
 
Σχόλιο από ΕΔΩ
 
Σαν μονιός άγριος και σαν χείμαρρος μανιασμένος έχει εισβάλλει ο δαιμονοκίνητος οικουμενισμός στον εκκλησιαστικό βίο μεταίρων τα τεθέντα υπό του Κυρίου, των αποστόλων και των πατέρων όρια, μεταθέτων τα αμετάθετα,καταλύων τα ακατάλυτα, μειγνύων τα άμεικτα και συγχέων τα ασύγχυτα.

Δυστυχέστατα για την ιερότατη υπόθεση της προασπίσεως του Ορθοδόξου Δόγματος, προς μεγίστη χαρά του σατανά και των εν τω κόσμω οργάνων του, επί τεραστία βλάβη της πανορθοδόξου ενότητος και προς δεινό σκανδαλισμό του πιστού λαού ένιοι εκκλησιαστικοί ταγοί, με "πρώτους και καλύτερους" τους αρχιερείς του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με επικεφαλής τον πατριάρχη Βαρθολομαίο όπως προκύπτει απ την ανάγνωση και μελέτη των κατά καιρούς δηλώσεών τους και την αναδίφηση της εν γένει πολιτικής που ακολουθούν στον κατ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων, υπηρετούν δυστυχώς το δαιμονικής εμπνεύσεως οικουμενιστικό-πανθρησκειακό όραμα, δέσμιοι, προφανώς, ολέθριων συγκρητιστικών ιδεοληψιών και αγκυλώσεων, απότοκων, ίσως, της "μαθητείας τους" "παρά τους πόδας" εγνωσμένων τοις πάσι,οικουμενιστικού προσανατολισμού, ηγετικών παραγόντων του εκκλησιαστικού βίου, κεκοιμημένων όντων (αναφέρομαι, κυρίως,στους μακαριστούς Αθηναγόρα Σπύρου και Μελίτωνα Χατζή).
Το πεπαρρησιασμένο, ομολογιακό και γέμον εμπόνου αγωνίας κείμενο της συνάξεως εκτός από έκφραση διαμαρτυρίας για την εισήλαση της οικουμενιστικής λαίλαπας στην εκκλησιαστική ζωή, έχω τη γνώμη ότι θέτει και όλους μας, κληρικούς και λαικούς, προ των ευθυνών μας, αναφορικά με τη στάση μας έναντι των εκφυλιστικών αυτών φαινομένων και των εμπνευστών και πρωτουργών τους. Ειδικά οι κληρικοί και δη οι έχοντες τον τρίτο βαθμό της ιερωσύνης σταθμίζοντας τις ευθύνες τους θα πρέπει να σκεφθούν σοβαρά και την προοπτική και το ενδεχόμενο της διακοπής του μνημοσύνου του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως μιμούμενοι το παράδειγμα των μακαριστών συνεπισκόπων τους Αυγουστίνου του νεοχρυσοστόμου, Αμβροσίου του λεοντόκαρδου και Παύλου του απλού και κεχαριτωμένου.

Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος: “ Οἱ δύο Θεοπρόβλητοι καί Θεοτίμητοι Ἐπίσκοποι Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως…”

Αυτά τα πνευματικά αναστήματα του "αντιθέου πνεύματος" μνημονεύουν οι αντι-Οικουμενιστές! Την μνημόνευση αυτού του ανθρώπου υπερασπίστηκε χθες ο Πειραιώς Σεραφείμ στην Ημερίδα του! Αντιλαμβάνεστε τι θα επακολουθήσει στο Φανάρι!

Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος:

“ Οἱ δύο Θεοπρόβλητοι καί Θεοτίμητοι Ἐπίσκοποι Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως…”

Πηγή: "Ακτίνες"

Νέο κείμενο του Μητροπολίτη Ιταλίας Γεννάδιου ενόψει της επίσκεψης του Πάπα στο Φανάρι που  δείχνει το μέγεθος της οικουμενιστικής διαβρώσεως.
 
 
Τό μεγαλεῖον καί ἡ δύναμις τῆς ἀγάπης εἰς τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὁ σημερινός ἄνθρωπος
27-11-2014
Δέν εἶναι δυνατόν ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θέλει μίαν «Ἐκκλησίαν πτωχήν», ἤ ἕνας ἄλλος ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, νά μήν εἶναι ἀμφότεροι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, νά μήν εἶναι κεχαριτωμένοι μέ τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ: Ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης καί ὁ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, οἱ δύο Πατριάρχαι Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Κορυφαί τιμῆς καί ἀγάπης, ἀλλά καί πρῶτοι Διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐλευθερώνονται ἀπό τό ἐπικίνδυνον συναίσθημα τοῦ Συναγωνισμοῦ, τό ὁποῖον δημιουργεῖ πολεμικήν καί ἐχθρότητα, διαφοράς καί ἀνισότητας, ὄχι μόνον εἰς τήν πνευματικήν, ἀλλά καί εἰς τήν κοινωνικήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων.

Διά νά φθάσῃ ἕνας ἄνθρωπος εἰς τήν πολιτισμένην αὐτήν χριστιανικήν πραγματικότητα, πρέπει, βεβαίως, νά καθοδηγηθῇ ἀπό τήν ἀνεξάντλητον δύναμιν τῆς ταπεινώσεως, ἡ ὁποία εἰς τήν οὐσίαν εἶναι αὐτή ἡ Ἀγάπη, ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος χαριτώνει τόν ἄνθρωπον, τόν ἐλευθερώνει ἀπό τήν ἀμφιβολίαν καί τήν ἀπογοήτευσιν, προσθέτει εἰς αὐτόν διάθεσιν διά προσευχήν, τροφοδοτεῖ αὐτόν μέ τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, φωτίζει αὐτόν νά λάβῃ ἀγαθάς καί χρησίμους ἀποφάσεις, καί εἰς τήν περίπτωσίν μας λαμβάνουν τήν μεγαλειώδη ἀπόφασιν διά μίαν νέαν Συνάντησιν – Πορείαν ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος καί ἑνότητος – εἰς τήν Πόλιν τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ Παναγίας, εἰς τήν Πόλιν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Ἡ μεγαλοπρεπής, ἀλλά καί ἀδελφική, Συνάντησις τῶν δύο πρώτων πνευματικῶν Ἡγετῶν της Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό ἐνδοξότατον Φανάριον, τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁπωσδήποτε θά μείνῃ ἱστορική καί λαμπροτάτη μέσα εἰς
τούς αἰῶνας τοῦ παρελθόντος καί τοῦ παρόντος, ἀλλά, βεβαίως, καί τοῦ μέλλοντος, ὅμως, νομίζω ταπεινά ὅτι ἡ Συνάντησις αὐτή θά μείνῃ εἰς τήν ζωήν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς μία σταθερή καί ἀσυναγώνιστη ἐμπειρία καί πραγματικότης καταλλαγῆς καί ἀδελφοσύνης, σημαντικοτέρα καί ἀξιολογωτέρα, βεβαίως, τῶν προηγουμένων Συναντήσεων, «Γέφυρα ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος καί ἑνότητος», διά τήν συνέχισιν τῆς θεϊκῆς αὐτῶν πορείας πρός τό Εὐαγγελικόν Μήνυμα: «ἵνα ἕν ὦσι», διότι κατά πρῶτον λόγον αἱ “Questioni”: διαίρεσις, σκάνδαλον, εὐθύνη, ἔχουν, ὅλως ἰδιαιτέρως, εὐαισθητοποιήσει τούς Ἁγιωτάτους Πρωταγωνιστάς της, οἱ ὁποῖοι ἀπέναντι τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ εἶναι περισσότερον ἀπό ὅλους ὑπεύθυνοι διά τήν μή συμπόρευσιν τοῦ κόσμου, καί ἰδίᾳ τῶν Χριστιανῶν, εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς Βουλῆς τοῦ Θεοῦ «ἵνα ἕν ὦσιν», ἡ ὁποία εἶναι «Θεϊκή Διαθήκη» καί, μάλιστα, ἀναμένει τήν πορείαν πάντων πρός αὐτήν, ὥστε ἡ ἱερωτάτη αὐτή Διαθήκη νά γίνῃ ἀπό ὅλους βίωμα, νά ζοῦν, δηλαδή, σύμφωνα μέ τόν ὑπερφυσικόν ἀποστολικόν λόγον: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς», τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Κατά δεύτερον λόγον, παρατηρῶ καί διαβλέπω ὅτι οἱ «Valori»: ἐλευθερία, θέλησις, ἀδελφοσύνη, προσευχή, ἀπόφασις καί ἐπιστροφή εἰς τήν ἀρχικήν –θεϊκήν- ἀγάπην, μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου, πᾶσαι αἱ θεοφρούρητοι αὐταί ἀξίαι ἀποτελοῦν ἀληθινά καί ἐμπειρικά αὐτῶν βιώματα, τοὐτέστιν βιώνουν τήν ζῶσαν καί δημιουργικήν πίστιν, ἡ ὁποία τούς ἐνισχύει, ὅπως, καί ἡ πλήρης αὐτῶν ἀφοσίωσις πρός τόν «ἐκ τῆς Παρθένου γεννηθέντα καί Σταυρόν ὑπομείναντα καί θάνατον καταδεξάμενον καί Ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν Χριστόν», τόν «Αὐτόν εἰς τούς αἰῶνας», τόν Ὁποῖον πρό ὀλίγου καιροῦ προσεκύνησαν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἔνθα ἔδρασε καί ἔδωσε τήν ζωήν Του «λύτρον ἀντί πολλῶν», καί ἐχαρίσατο τῷ κόσμῳ τήν σωτηρίαν, συνεχίσουν τήν θεόσεπτον αὐτήν πορείαν διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως, ἐναντίον τοῦ σκανδάλου τῆς διαιρέσεως, διά τήν συμπόρευσιν ὅλων πρός τό σωτήριον αὐτό Μήνυμα, καί τήν ἐκπλήρωσίν του, καί τοῦτο διά νά «πιστεύσῃ ὁ κόσμος», διά νά σωθῇ ὁ κόσμος, διότι, πράγματι, ἡ διαίρεσις ἀποτελεῖ μέγιστον ἐμπόδιον διά νά πιστεύσῃ ὁ συνάνθρωπός μας εἰς τήν λυτρωτικήν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου, καθόσον, μέ λύπην του, παρατηρεῖ ὅτι εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν τῶν πιστῶν ὑπάρχει συναγωνισμός, ἀντιπαλότης, πολεμική, ἐχθρότης, διαφοραί καί γενικά διαβλέπουν μίαν πνευματικήν καί ἠθικήν ἀταξίαν, μίαν ἀνώμαλον συμπεριφοράν, ἡ ὁποία ἀπέχει κατά πολύ, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ἀπό ἐκείνην τήν ὁποίαν ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας ἐθέσπισε, τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἑνότητος.
Παρά τήν ἀθλιωτάτην αὐτήν συμπεριφοράν δράσεως καί κινήσεως τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας, ζητεῖ εἴτε διά τόν ἕνα λόγον, εἴτε διά τόν ἕτερον, ἐπιφάνειακά ἤ εὐσυνείδητα, ἀλλά καί οἱ πιστοί, ἀκόμη καί ἐκεῖνοι οἱ καλῆς θελήσεως, σημεῖα νέα, φωτισμένα καί ἐμφανῆ, ἱκανά νά βοηθήσουν αὐτόν, ἐν τῇ πράξει, εἰς τήν προώθησιν τῆς θεϊκῆς αὐτῆς ὑποθέσεως εἰς τήν συμπόρευσιν ὅλων πρός τό «ἵνα ἕν ὦσιν», τό ὁποῖον εἶναι ἔργον καί καθῆκον ἰδιαίτερον τοῦ πιστοῦ τῆς σήμερον, ἐφόσον εἰς τόν κόσμον δέν ἔρχεται πλέον ὁ Χριστός διά νά τόν λυτρώσῃ ἀπό τήν βαρεῖαν ἀμαρτίαν τῆς διαιρέσεως, ἡ ὁποία περικλείει ἀπελπισίαν, ἀναστάτωσιν, ἀνωμαλίαν, σκάνδαλον. Δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι διά τόν ἄνθρωπον δέν ἀπομένει ἕτερον νά πράξῃ, παρά νά σταυρωθῇ ὁ ἴδιος διά νά καθαρισθῇ ἀπό τά πάθη του, τόν ἐγωϊσμόν, τόν φανατισμόν, τό μῖσος, τήν μισαλλοδοξίαν, τήν ἀρχομανίαν, τό ψεῦδος, τήν ἀπάτην. Προσδοκεῖ νά ἴδῃ νέον ἄνοιγμα, μέ Ἀνακοινωθέν ἐποικοδομητικόν, προοδευτικόν καί δημιουργικόν, μέ πνεῦμα Χριστοῦ, περιμένει νέα βήματα πρός τά πρόσσω, χώρις φόβον καί ἀμφιβολίας, ἰδίᾳ εἰς τά σημεῖα ἐκεῖνα εἰς τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν εἰς τούς νῦν καιρούς νά πράξωμεν «μηδέν ἐπιτίθεσθαι ... πλήν τῶν ἐν ἀνάγκαις» (Πράξ. 15,28), «Τῇ οἰκονομίᾳ χρωμένῃ ὅπου ἐγχωρεῖ, μή θεωροῦσα ὡς ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν τῆς ἑνότητος τήν ἄκαμπτον καί στατικήν ὁμοιομορφίαν εἰς τά ἐπουσιώδη, εἰθισμένη, ... ἀνέκαθεν ἐπεζήτησε τήν συνάντησιν καί συνεργασίαν», κατά τόν σοφόν λόγον τοῦ ἐκλαμπροτάτου καί Μεγάλου Μητροπολίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Μελίτωνος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὡς Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος (εἰς «Στάχυς», 1-2, 1965, σσ. 20-21. Πρβλ. Γενναδίου Ζερβοῦ, (νῦν Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης),Il Contributo del Patriarcato Ecumenico per l’unità dei Cristiani, Città Nuova, 1974, σ. 31). Θέλει νά ἴδῃ ὁ ἄνθρωπος τῆς σήμερον, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται διά τήν ἀδιαφορίαν καί τό προσωπικόν του συμφέρον, προσηλωμένος εἰς τό χρῆμα καί τήν ματαιότητα, δοῦλος, χωρίς ἀμφιβολία, τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τοῦ νέου θεοσεβισμοῦ, ὅπως εὔστοχα παρατηροῦν, νά ζήσῃ γεγονότα συναρπαστικά, νά ἔχῃ μαρτυρίας σχετικά μέ τήν πρόοδον τῆς συνεργασίας ἐπί τοῦ προβλήματος, νά ἱκανοποιηθῇ πνευματικά μέ τούς ἀγαθούς καί πλουσίους καρπούς τῆς ποιμαντικῆς συμπεριφορᾶς καί νά ἀπολαύσῃ τόν ἀμοιβαῖον ἀδελφικόν σεβασμόν ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ, ἀλληλοστηριζόμενοι καί ἀλληλοβοηθούμενοι μεταξύ των οἱ Χριστιανοί, διά τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν λαῶν καί τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.
Γνωρίζομεν πολύ καλά ὅτι οἱ ἄπιστοι δέν ὑπάρχουν μόνον εἰς τούς χρόνους τοῦ Παραλυτικοῦ τῶν 38 χρόνων. Αὐτοί, ὅπως ἐνθυμούμεθα ἀπό τό Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα, δέν εἶναι εὐχαριστημένοι μόνον μέ τήν θεϊκήν παρέμβασιν: «... ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι...», ἀλλά περιμένουν νά ἀκούσουν καί τό ἕτερον Εὐαγγελικόν ρῆμα: «ἆρον τόν κρέβατόν σου καί περιπάτει».
Οἱ καροί οὐ μενετοί!
Εἶναι, ὅμως, φοβερόν διά τόν ἄνθρωπον τῶν καιρῶν μας νά μήν ἔχῃ ὑπομονήν, νά μή προσεύχεται μέ εὐλάβειαν καί προσοχήν, νά εἶναι ἀπαιτητικός, νά ζητῇ συνεχῶς καί νά μήν ἀγαπᾷ. Τό συμφέρον κυριαρχεῖ, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντέχει εἰς τάς δοκιμασίας, εἶναι ἀδύνατος νά βοηθήσῃ τόν ἑαυτόν του εἰς τήν σημερινήν πολύπλευρον κρίσιν. Καί αὐτή ἡ πίστις του εἶναι ἐπιφανειακή, ἡ δέ ἐπικοινωνία του μέ τόν Θεόν εἶναι χωρίς νόημα, διότι εἶναι ἀκατήχητος καί ἀγράμματος μέσα εἰς τήν κατανυκτικήν, μυσταγωγικήν καί ἁγίαν πορείαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας.
Εἰς τήν πνευματικήν, ἠθικήν, κοινωνικήν καί πολιτιστικήν αὐτήν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν τῆς διαφθορᾶς, τοῦ ἀμοραλισμοῦ, τῆς συναλλαγῆς, τῆς στειρότητος καί τῆς ἐγωϊστικῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά καί τῆς ἐπιδεικτικῆς ἀφιλίας πρός τόν συνάνθρωπόν του, μέ συνεπείας ἐπικινδύνους καί ἰταμάς ἐπιβουλάς κατ’ αὐτοῦ, ἡ ταπεινή διακονία καί ἡ ἁπλουστάτη ζωή τῶν δύο Πρώτων Ἐπισκόπων τῆς Χριστιανοσύνης, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἡ ὅλη συμπεριφορά, καί εἰδικά ἡ προσέγγισις αὐτῶν πρός τόν ἄνθρωπον, καί ταύτόχρονα ἡ ὑπομονητική μεταχείρησις, φροντίς καί ἐπιμέλεια αὐτῶν πρός αὐτόν, εἶναι μία πατερική ἀσκητική πορεία, ἡ ὁποία φωτίζει, ἐνισχύει καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς ἕν μέλλον ἐλπιδοφόρον, βοηθεῖ αὐτόν νά ἐξέλθῃ ἀπό τήν περιπέτειαν τῆς ἀναδελφοσύνης καί τῆς ἀδιαφορίας καί αὐτῆς τῆς μοναξιᾶς. Εἶναι ὑπέροχον καί φωτεινότατον παράδειγμα ἡ πορεία αὐτή ἀγάπης, ταπεινώσεως, προσευχῆς καί πιστότητος τοῦ πιστοῦ τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐπιστροφή, λοιπόν, εἰς τούς χρόνους μας, τῆς πρώτης -ἀρχικῆς- θεϊκῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία χαριτώνει τήν ἀνθρωπίνην καί ἐκκλησιαστικήν πορείαν τῆς ζωῆς καί τῆς διακονίας τῶν Ἁγιωτάτων Μορφῶν τοῦ Πάπα καί τοῦ Πατριάρχου, ἡ πορεία αὐτή τῶν δύο σεπτῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποίους βλέπομεν καί ἀκούομεν, εἶναι ἡ μοναδική πορεία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τήν συμπόρευσιν πρός ἐκπλήρωσιν τῆς Διαθήκης τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ: «ἵνα ἕν ὦσιν», καί δή ἔχει θησαυρόν ἀνεκτίμητον τάς ἀξίας της, αἱ ὁποῖαι σκορπίζουν τήν εἰρήνην, τήν ἐλπίδα, τήν ἀγαλλίασιν, τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.
Συμπέρασμα: Ὁ ἄνθρωπος τῆς σημερινῆς ἐποχῆς πρέπει νά παύσῃ νά ἀσχολῆται μόνον μέ τόν ἑαυτόν του. Πρέπει, ὁπωσδήποτε, νά πλησιάσῃ τόν συνάνθρωπόν του, νά τόν γνωρίσῃ καί νά δώσῃ εἰς αὐτόν ἀγάπην. Χωρίς τήν πατερικήν αὐτήν ἄσκησιν, ἡ ὁποία ἀνοίγει δρόμους, ἐμπνέει καί καθοδηγεῖ, ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυστυχισμένος, διότι δέν αἰσθάνεται τήν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ καί δέν ἔχει τήν Ἄνωθεν ἐνίσχυσιν, ἑπομένως εἶναι ἀδύνατον νά καταλάβῃ τό σκάνδαλον τῆς διαιρέσεως καί νά ἀγαπήσῃ τόν πλησίον του, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀδελφός του. Ἐξάλλου ἡ σωτηρία καί ἡ αἰώνιος ζωή δέν εἶναι δι’ ὡρισμένους, ἀλλά δι’ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δι’ ὅλον τόν κόσμον, ὅπως καί ἡ διδασκαλία του.
Τά Μ.Μ.Ε. ἐδημοσίευσαν ὅτι εἰς τό εὐκλέστατον Φανάριον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἑορταζούσης τήν πανίερον μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ της, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος θά ἐπισκεφθῇ τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον καί θά κάμῃ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ Συνάντησις εἰς τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἡ ὁποία θά εἶναι ἱστορική καί περίλαμπρος ἀπό πλευρᾶς Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ, θά χαρακτηρισθῇ, κατά τήν γνώμην μου, πρωτίστως ὡς «Ἀδελφική», μεγίστης σημασίας, διότι εἰς τό Φανάριον θά λάμψῃ, μέ Πατριαρχικήν σεμνότητα καί ἀναστάσιμον ἀγαλλίασιν, τό μεγαλεῖον, ἡ δόξα καί ἡ δύναμις τῆς πρώτης -ἀρχικῆς- θεϊκῆς ἀγάπης, τῆς ὁποίας εἰς τούς χρόνους, εἰς οὕς ζῶμεν καί κινούμεθα, ἀληθινοί αὐτῆς φορεῖς εἶναι ὁ Πάπας Ρώμης καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, διάκονοι πιστοί τῆς Διαθήκης τοῦ Κυρίου: «ἵνα ἕν ὦσι», καί ταπεινοί ἐργάται εἰς τό βοηθῆσαι τόν λαόν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν συμπόρευσίν του εἰς τό θεϊκόν αὐτό μήνυμα, σημεῖον ἐξαίσιον διά νά πιστεύσῃ ὁ κόσμος. Θά γίνουν Ἰνδάλματα, ὑψίστης περιωπῆς καί κύρους παγκοσμίου, θά ἀποτελέσουν τρανότατον παράδειγμα ἀδελφικῆς συνεργασίας διά τήν ἐπιστροφήν τῆς πρώτης -ἀρχικῆς- θεϊκῆς ἀγάπης καί θά εἶναι διά τούς παρευρισκομένους, καί δι’ ὁλόκληρον τόν κόσμον, δῶρον καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ δύο Θεοπρόβλητοι καί Θεοτίμητοι Ἐπίσκοποι Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, πατερικόν παράδειγμα ἀγάπης, εἰρήνης, ἐλπίδος και ἑνότητος, εἰς Φανάριον, μέ τούς λόγους καί τήν ἐκκλησιαστικήν αὐτῶν συμπεριφοράν, θά καταδείξουν εἰς ὅλους τήν πορείαν τήν ὁποίαν ὀφείλει νά διατρέξῃ κάθε πιστός ἄνθρωπος καί κάθε ἄνθρωπος καλῆς θελήσεως, ἐάν θέλῃ νά ἐξέλθῃ ἀπό τήν κρίσιν: Θά πράξῃ σύμφωνα μέ τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ, διά νά εἶναι σῶος, ἐλεύθερος, εἰρηνικός, ἐάν θέλῃ νά ἔχῃ βοηθόν καί συναντιλήπτορά του τόν Θεόν.
Ἡ ἀγάπη εἶναι Αὐτός ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος ἐδώρησεν εἰς τόν ἄνθρωπον τήν σωτηρίαν καί τήν αἰώνιον ζωήν. Μέ αὐτήν τήν χαράν καί τήν δύναμιν θά χαριτώσουν οἱ δύο Σεπτοί Προκαθήμενοι τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, καί ἀκόμη θά ἐνθυμηθῇ τούς λόγους τοῦ Πάπα: «Εἴμεθα ἀδελφοί, μᾶς ἑνώνει ἡ ἀγάπη». Καί ἀκόμη θά ἐνθυμηθῇ ὁ λαός τοῦ Κυρίου τό φίλημα τῆς σεπτῆς δεξιᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀπό τόν Πάπα εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Θά ἀνακαλέσῃ εἰς τήν μνήμην του τήν ἀπρόσμενον καί μοναδικήν εἰς ὕψος σημασίας καί ἀξίας σκηνήν νά πίπτῃ ὁ Πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ΄ εἰς τά πόδια τοῦ ἀοιδίμου σοφοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος. Ὅσοι παρηκολούθησαν τήν εἰς Φανάριον Συνάντησιν τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ΄ μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἴσως ὡρισμένοι γνωρίζουν μίαν μικράν μεταξύ των στοιχομυθίαν. Κατά τό Πρόγραμμα τῆς Συναντήσεως, ὁ Πάπας ἔφθασεν ἀργότερον ἀπό τήν καθωρισμένην ὥραν, ὁπότε ἐρχόμενος λέγει εἰς τόν Πατριάρχην: «Συγγνώμη, Παναγιώτατε, ἔφθασα ἀργά». Ὁ Πατριάρχης ἀπήντησε: «Ἁγιώτατε, περιμένω ἐδῶ 11 αἰῶνας» (Τό ἤκουσε ὁ Σεβασμιώτατος Καρδινάλιος Willebrands, τότε Γραμματεύς τοῦ Segretariato per la Promozione dell'Unità dei Cristiani). Γενικά, διά τόν ἄνθρωπον, ἰδίᾳ διά τόν πιστόν λαόν τοῦ Θεοῦ, ὅλα τά γεγονότα αὐτά θά εἶναι φωτεινότατα σημεῖα, καί πειστικά μηνύματα, τῆς ἐπιστροφῆς τῆς πρώτης -θεϊκῆς- ἀγάπης, ἡ ὁποία εἶναι Αὐτός ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος μέ τήν ταπείνωσίν του ἔσωσε καί ἐδόξασε τόν ἄνθρωπον. Τό μεγαλεῖον καί ἡ δύναμις τῆς Ἀγάπης θά λάμψῃ καί θά ἐνισχύσῃ, θά ἐνθαρρύνῃ καί θά βοηθήσῃ τόν ἄνθρωπον. Αἱ δύο Ἐκκλησίαι, Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, ἱδρυθεῖσαι ἀπό τούς δύο ἀδελφούς, Πέτρον καί Ἀνδρέαν, θά εὐρεθοῦν, καί πάλιν, μέ τούς Διαδόχους αὐτῶν, ἡ μία πλησίον τῆς ἄλλης, ἀναμιμνησκόμεναι ἰδίᾳ τάς ἱστορικάς ἀτύχους καί δυστυχεῖς ἐκείνας στιγμάς, αἱ ὁποῖαι ἀπέβησαν αἰτία καί ἐμπόδιον διά τήν μή ἐπιστροφήν τῆς πρώτης – θεϊκῆς - ἀγάπης, ἡ ὁποία συνέδεε τάς δύο ἀδελφάς Ἐκκλησίας καί διέλυε τάς μεταξύ των διαφοράς, κάθε ἀντίθεσιν, συναγωνισμόν καί πολεμικήν, ἔτι δέ ὑπῆρξεν ἡ αὐτή ὁδός πρός τό κοινόν μήνυμα: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη».
Εἰς τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων, τήν Πόλιν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἡ λαμπροφόρος καί «Ἀδελφικῆ Συνάντησις» τῶν δύο Σεπτῶν Προκαθημένων Ἀνατολῆς καί Δύσεως εἰς τό Φανάριον, θά δώσῃ ἔνα ὐπέροχον καί ἀνώτερον μήνυμα, ἐλπιδοφόρου συνεχείας διά τήν γαληνιαίαν συμπόρευσιν, ἐνώ αὐτοί, μέ τήν ἀδελφικήν ἀγάπην καί τήν εἰλικρινῆ φιλίαν, αἱ ὁποῖαι τούς συνδέουν, θέτουν ἰσχυροτάτας βάσεις διά τό μέλλον, στηριζόμενοι εἰς τήν Προσευχήν, ἡ ὁποία τούς ἐνώνει καί τούς δίδει τό μέγα προνόμιον νά έπικοινωνοῦν μέ τόν Θεόν. Μέ τήν ἀδελφικήν Συνάντησιν τῶν δύο Ἁγιωτάτων Πρωταγωνιστῶν, μέ τήν προσευχήν αὐτῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ὑπέρ τῆς συμπορεύσεως τοῦ κόσμου πρός ἐκπλήρωσιν τῆς Βουλῆς τοῦ Θεοῦ «ἵνα ἕν ὦσι», διά τόν πιστόν λαόν τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι μία μεγίστη χαρμόσυνη ἑορτή. Ἡ Συνάντησις εἰς τήν Καθέδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό Φανάριον, θά εἶναι «Πάσχα», θά εἶναι Ἀνάστασις, θά εἶναι χαρᾶς Εὐαγγέλια, μέ ἀναστάσιμον ἀγαλλίασιν, μέ ἄγκυρα ἐλπίδος, θά εἶναι μία Πασχαλινή ἀδελφική πορεία καί συμπόρευσις, μέ προορισμόν τήν ἐκπλήρωσιν καί τελείωσιν τῆς «Διαθήκης τοῦ Θεοῦ», ἡ ὁποία θά εἶναι διά τήν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν ἀνεπανάληπτη καί λίαν εὐπρόσδεκτη ἑορτή μετά τήν περίοδον τοῦ μεγάλου Σχίσματος, ἡ ἑορτή τῆς Ἐνότητος τῶν Χριστιανῶν.
Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης
Γεννάδιος

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

SOS στη ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ Ο Βαρθολομαίος τους διώχνει βιαίως από τη Μονή και το Άγιον Όρος!

 
Έκτακτη Ανακοίνωση SOS Κοινοποιήστε

Ο Μασσόνος, οικουμενιστής Βαρθολομαίος, είναι αδίστακτος.

Τορπιλίζει με κάθε τρόπο την Ορθοδοξία!

Οι μοναχοί, δεν θα εγκαταλείψουν τη Μονή τους... Θα χυθεί αίμα.

Πόπη Σουφλή


Σήμερα, 25η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη,

Επιδόθηκε στην γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω, η υπ'
 αριθμ. 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκιδικής, από τον δικαστικό επιμελητή Παναγιώτη Στ. Λάμπρου
 συνοδεία αστυνομικών σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας, καλούνται οι 
πατέρες της Μονής:

1) Διέταξε την άμεση διάλυσή της και την απέλαση των μοναχών από το
 Άγιο Όρος...


2) Ο Ηγούμενος και τα υπόλοιπα μέλη της Γεροντίας αυτής κρατούν υπό 
κατάληψη την κείμενη στο Άγιο Όρος ιδιοκτησία της και αρνούνται να την
 αποδώσουν.

3) Προφασίζονται οι Κατσουλιέριδες ότι οι γνήσιοι πατέρες της Ιεράς Μονής
 Εσφιγμένου κατέχουν παράνομα δύο κτίσματα του Αντιπροσωπείου 
(Κελλιού) της (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στις Καρυές.

4) Ότι για τις πράξεις τους αυτές οι καθ'ων καταδικάστηκαν τελεσίδικα με 
αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

5) Προφασίζονται επίσης, και εδώ είναι το μεγαλείο της φιλαργυρίας!!! 
Ότι προτίθεται να επισκευάσει το καταληφθέν τμήμα του Αντιπροσωπείου 
της στις Καρυές, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση, και για το λόγο αυτό 
πέτυχε (!!!) την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα
 διατεθούν 1.450.000 ευρώ (!!!!!!!), με τον όρο ότι οι εργασίες θα 
υλοποιηθούν σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης τους την 1η Μαρτίου
 2013.

6) Ότι η έναρξη των εργασιών είναι αδύνατη λόγω της κατάληψης των 
επίδικων κτισμάτων του Αντιπροσωπείου από τους καθ'ων.

7)Λόγω του κινδύνου απένταξης του έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ,
 ζήτησε:

α) Να υποχρεωθούν τόσο οι ίδιοι, καθώς και κάθε τρίτος που έλκει από 
αυτούς δικαιώματα να αποδώσουν στην νέα αδελφότητα των 
ψευδοεσφιγμενιτών Κατσουλιέρηδων τα εξής όμορα κτίσματα που 
βρίσκονται στο κτίριο του Αντιπροσωπείου (Κελλίου) (Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου) της Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές του Αγίου Όρους, ήτοι:

1) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα α' και αποτυπώνεται με τα γράμματα
 ΡΣΧΠΡ στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται από τρεις (3)
 ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 88,92 τ.μ. και συνολικό εμβαδό
 266,76 τ.μ. και

2) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα β' και αποτυπώνεται με τα γράμματα
 ΠΧΞΟΠ στο ίδιο ως άνω σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται 
από δύο (2) ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 187,72 τ.μ. και 
συνολικό εμβαδό 375,44 τ.μ.
Επίσης επισημαίνεται ότι, η νέα αδελφότητα των ψευδοεσφιγμενιτών
 Κατσουλιέρηδων με την με αριθμό κατάθεσης 703/113Μ/15-04-2013
έφεσή της, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμ.
 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής,
 πλην της ήδη προαναφερθείσας επιβληθείσας υποχρέωσης των Πατέρων
 της Μονής για παράδοση της νομής των άνω κτισμάτων, αιτήθηκε:

β) την απαγόρευση στους Πατέρες της Μονής και σε κάθε τρίτο που έλκει 
από αυτούς δικαιώματα κάθε πράξης διατάραξης της νομής στα εν λόγω
 ακίνητα (κτίσματα),

γ) την επιβολή σε βάρος εκάστου των παραπάνω αναφερομένων προσώπων
 (Πατέρων) προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για κάθε
 παραβίαση της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης και

δ) την καταδίκη τους στην καταβολή της κριθείσας δικαστικής δαπάνης.
Τέλος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται λόγω της παρέλευσης
 έτους από την επίδοση προηγούμενης επιταγής προς εκτέλεση να επιδώσει 
εκ νέου αμέσως και νομίμως στον υποτιθέμετο τοποτηρητή μοναχό του
 Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Άθω στις Καρυές και τους 
συν αυτώ, διαμένοντες στο κεντρικό κτίριο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
 στο Άγιον Όρος λόγω καταλήψεως προς γνώση τους και για την επέλευση
 των συνεπειών του νόμου επιτασσόμενον -τους ίδιους και κάθε τυχόν 
άλλον που εξαρτά από αυτούς συμφέρον ή δικαίωμα- να του αποδώσουν 
αμέσως τα ακίνητα του νόμου επιτασσόμενον στο διατακτικό της απόφασης.

Διαφορετικά θα ενεργηθούν όλες οι κατά νόμο πράξεις εκτέλεσης.
Σήμερα πάλι η ομάδα των ψευδοεσφιγμενιτών σφετεριστών με “ηγούμενο” 
τον κ. Βαρθολομαίο Γαζέτα, κόπτονται να μην χάσουν την ένταξη του έργου
 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα διατεθούν 1.450.000 ευρώ, με τον
 όρο ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 24 μήνες από το την ημερομηνία
 έναρξής τους την 1η Μαρτίου 2013. 
Η προθεσμία τελειώνει γιαυτό κόπτονται να διώξουν οπωσδήποτε τους
 Πατέρες δια της βίας από το κτίριο αντιπροσωπείο της Μονής γιαυτό και οι 
μοναχοί του €υρώ έστειλαν σήμερα δια του δικηγόρου τους κ. Διογένη
 Καραγιαννακίδη τον δικαστικό επιμελητή κ. Παναγιώτη Στ. Λαμπρο
 συνοδεία δύο αστυνομικών. 
Ο οποίος είχε διατάξει και την τελευταία επίθεση στο κονάκι στις Καρυές
 χρησιμοποιώντας το bobcat για να χτυπήσει την πόρτα του κονακίου με
 αποτέλεσμα να τραυματιστεί μοναχός από μέσα. 
Είχε την “ηθική” συμπαράσταση ομάδας μισθοτών μπράβων και αλλοδαπών
 λαθρομεταναστών. 
Τόλμησε ο αδιάντροπος να παραστεί και να επιδόσει την σχετική απόφαση
 στα χέρια του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

+Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθοδίου.

Ουαί της αναισχυντίας τους !!!
Στην ανάρτηση επισυνάπτονται αποσπάσματα των σχετικών παραπάνω 
αναφερομένων δικαστικών εγγράφων καθώς και φωτογραφικό υλικό από
 την στιγμή της επίδοσής τους στην είσοδο της Ιεράς Μονής και ειδικότερα
 στο πρόσωπο του Πανοσιολογιότατου Καθηγούμενου +Αρχιμανδρίτη κ.κ.
 Μεθοδίου.

Συνέλληνες, πάντες εν Χριστώ αδελφοί,
Όταν η θλιβερά εξαμελής αδελφότης υπό τον Χρυσόστομο Κατσουλιέρη
 μοτωνομάσθη το 2004 σε Ι.Μ.Εσφιγμένου ανακοινώσαμε ότι αρχίζει ο
 διωγμός της Μονής μας.
 Η Ιερά Κοινότης από την άλλη, σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει από την
 κοινή γνώμη το βίαιο πρόγραμμά των, ανεκοίνωσε ότι κανείς διωγμός δεν
 υφίσταται, ότι οι Γνήσιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής προσπαθούν να
 κερδίσουν εντυπώσεις, να φανούν δήθεν ως μαρτυρικοί ήρωες.

Μετά από δέκα χρόνια διωγμού, μετά από την στέρησι κάθε περιουσίας της
 Μονής τους, μετά από την κατάσχεσι των οχημάτων και των σκαφών τους
 και την απαγόρευσι χρήσεως νέων, μετά την απαγόρευσι χρήσεως των
 σκαφών της γραμμής Αγίου Όρους, μπορούσαμε να προβλέψωμε το
 ύπουλο στρατηγικό σχέδιο ενός αδίστακτου Πατριάρχου. 
Μετά όμως από το γεγονός της κατασχέσεως του κονακίου της
 Θεσσαλονίκης, το οποίον οι πατέρες χρησιμοποιούσαν για την
 ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψι, έγινε πασιφανής ο επικίνδυνος
 «μαλακός» πόλεμος που ασκεί εις βάρος τους ο προβατόσχημος φονικός
 λύκος του Φαναρίου: 
Να κτυπήσει τους πατέρας της Ιεράς Μονής μας στο ευαίσθητο σημείο της
 ιατρικής φροντίδος.
Τώρα ακολουθεί η επίδοση της απόφασης της βίαιας αποβολής των
 Πατέρων από το κονάκι Αντιπροσωπείο της Γνήσιας Ιεράς Μονής 
Εσφιγμένου στις Καρυές.
Γιατί βιάζεται τόσο ο κ. Βαρθολομαίος και τα μίσθαρνα όργανά του;. 
 Οι λίγοι ψευδοεσφιγμενίτες του είναι πλούσιοι και καλοχορτασμένοι. Άν και 
περιφέρονται μόνο 5 από αυτό, το ..προς εξαφάνισι «είδος», όμως ζούν 
πλουσιοπαρόχως με όσα ζούσαν όλοι μαζί, οι σχεδόν εκατόν πενήντα
 μοναχοί και λαïκοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. 
Προς τί η ανάγκη; 
Γιατί τόση και τέτοια βία; 
Αποκλεισμός απο πολυάρθμη αστυνομική δύναμι στη Θεσσαλονίκη και τώρα
 στις Καρυές!!!… 
Προς τι η σύλληψι των πατέρων στα κονάκια και η βίαια αποβολή τους με 
κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα;.. 
Τί γελοιότητες είναι αυτές; 
Πού εφορμείτε ..εν Χριστώ αδελφοί, προς εγκληματίες και τρομοκράτες;
Δεν εντρέπεται και δεν ερυθριά ο νεοταξίτης πατριάρχης, ο βραβευμένος για
 την προάσπισι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Λογικό. 
Δέν εντρέπονται όμως οι αξιωματικοί του Αστυνομικού Σώματος που
 παρέταξαν και θα παρατάξουν ξανά δυνάμεις εναντίον των Εσφιγμενιτών
 μοναχών στο Αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής στις Καρυές; 
Δεν γνωρίζετε, αδέλφια του ποτέ τιμημένου Αστυνομικού Σώματος, ποιοί 
είναι οι αληθινοί Εσφιγμενίτες; 
Σε ποιούς φορέσατε χειροπέδας, και σε ποιούς θα στρέψετε και πάλι τα όπλα
 σας; 
Και τώρα θα το ξανά επαναλάβετε; 
Οι αληθινοί Εσφιγμενίτες είναι οι φορείς όλης της εθνικής σας μνήμης, 
αδέρφια μας ! 
Είναι οι παππούδες, οι πατέρες, και οι Έλληνες αδελφοί σας, αδέρφια μας. 
Είναι με μια λέξι οι «γεροντάδες» σας που σας φιλοξενούσαν στο Άγιον 
Όρος και άκουγαν τον πόνο και τα πάθη σας. 
Σε ποιούς στρέφετε τα όπλα, αδέλφια; 
Σε αυτούς που θέλουν να περισώσουν όλα όσα θα χρειαστείτε αργότερα για
 να διδάξετε τα παιδιά σας; 
Πού θα βρείτε, νομίζετε, τις αξίες της ιεράς μας 
παραδόσεως; 
Από την Ψυχολογία και την Ψυχιατρική; 
Απο το διαδίκτυο; 
Ή από το Φανάρι των οικουμενιστών; 
Μή κτυπάτε τους πατέρας σας, αδέλφια!

Απο την άλλη, αναλογίζεσθε από ποιόν κατευθύνεσθε; 
Απο αυτόν τον νεοταξίτη πράκτορα του Φαναρίου που αγωνιά να μας
 «φραγκέψη». 
Από αυτόν που απεμπολεί τα ιερά και τα όσια του έθνους μας. 
Απο τον Οικουμενικό Πατριάρχη που ενώ απολαμβάνει την αναγνώρισι των 
ισχυρών αρχόντων του αιώνος τούτου, φοβάται και τρέμει ολίγους φτωχούς
 μοναχούς. 
Διότι ΑΥΤΟΣ που φοβάται και αγωνιά πρέπει να είναι μάλλον ο κ.
 Βαρθολομαίος. Πώς αλλιώς να δικιολογήσουμε την κατάσχεσι των κονακίων
 που δεν χρειάζεται ούτε αυτός ούτε οι ψευδοεσφιγμενίτες; 
Και για τους  γνήσιους Εσφιγμενίτες μοναχούς, όπως μέχρι τώρα είχε, έτσι 
και στο μέλλον θα έχει την φροντίδα τους ο Άγιος Θεός. 
Αντιθέτως ο κ. Βαρθολομαίος αγωνίζεται στένωντας να ανεβεί τον χάρτινο
 πύργο της νεοταξικής αποστολής του, να μας ενώσει με τον εωσφορικό
 παπισμό.
 ΆΝ, λοιπόν, ΆΝ την ώρα της υπογραφής, την ώρα της υποταγής μας στον 
παπισμό, ακουστεί, έστω κι από μακρυά, ο Εσφιγμενιτικός ψίθυρος, υπάρχει 
πιθανότητα ο χάρτινος πύργος να καταρρεύσει! 
Τους τρέμει τους γνήσιους Εσφιγμενίτες, σας λέω.. 
Ναί, αδελφοί εν Χριστώ ηγαπημένοι, εκείνος είναι αυτός που φοβάται. 
Έτσι πάντοτε οι φορείς του ψεύδους φοβούνται τους φορείς της αληθείας.
 Γι' αυτό και ξεσπά σε τέτοια μέτρα εναντίον απόρων μοναχών.

Η έξοδος στον κόσμο με τόσους περιορισμούς ήταν όντως για τους
 γνήσιους πατέρες της Εσφιγμένου μια ταλαιπωρία. 
Βρίσκανε τουλάχιστον ανάπαυση στο κονάκι της Θεσσαλονίκης. 
Τώρα πλέον η «πατρική» πατριαρχική πρόνοια τους στέρησε κι αυτό. 
Τώρα προσπαθεί να τους στερήσει και το αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής
 Εσφιγμένου στις Καρυές. 
Και να εκβάλει διά της βίας τους εκεί διαμένοντας πατέρες με κίνδυνο της
 σωματικής τους ακεραιότητας ως και της ιδίας της ζωής τους.
 Ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος υποβάλλει την γνήσια αδελφότητα της Ιεράς
 Μονής Εσφιγμένου σε μία ακόμα ταλαιπωρία που θα κρατήσει όμως εντός
 της ψυχής των πατέρων την ελπίδα της σωτηρίας. 
Σε πρόσφατη επαφή που είχαμε με την Ιερά Μονή Εσφιγμένου οι πατέρες 
μας ανακοίνωσαν ότι έρχονται για ακόμα μια φορά στην ευχάριστη θέσι - άν
 και επώδυνη συγχρόνως - να ανακοινώσουν, ότι θα συνεχίσουν με νέα,
 πρόσθετη χαρά την ασυγκατάβατη στάσι στους οικουμενιστές νεοταξίτες.
 Ότι αυτοί, είναι και θα είναι πάντοτε στη θέση τους. 
Στη θέσι που παρέλαβαν απο τους αγίους πατέρας, την οποία και θα
 διατηρήσουν με κάθε κόστος.
Σ' αυτην την ευλογημένη θέσι της ακριβείας, της αληθούς ομολογίας της
 πίστεως, θα μείνουν σταθεροί προσδοκούντες και ευχόμενοι να 
επιστρέψουν κάποτε στο μέλλον κι αυτοί οι τωρινοί τους διώκτες, το Άγιον
 Όρος και αυτό το Πατριαρχείο μας, η πνευματική μάνα του κόσμου. 
Μέχρι τότε θα υποστούν με υπομονή το μένος και το τρόμο ενός αναξίου
 πατριάρχου. 
Διότι κάποιος πρέπει επι τέλους να αντισταθεί!

ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !!!
Κοινοποιήστε-προωθήστε σε άπαντας τους Ορθοδόξους Έλληνες
 Χριστιανούς να υπερασπιστούν με οποιονδήποτε τρόπο τα Άγια των Αγίων
 της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παραδόσεώς μας, την Γνήσια Ιερά
 Μονή Εσφιγμένου με Καθηγούμενο τον Πανοσολογιότατο +Αρχιμανδρίτη
 κ.κ. Μεθόδιο και τους συν αυτώ εν Χριστώ πατέρας της Ιεράς Μονής.
Αλίμονο στους Κατσουλιέρηδες με τοποτηρητή τον “ηγούμενο” κ.
 Βαρθολομαίο Γαζέτα.

Αποτέλεσμα των πράξεών τους είναι να γίνει πάλι θέατρο στα μάτια του
 κόσμου ο Αγιορειτικός Μοναχισμός.

Τα χαρτιά που έχουν και διεκδικούν τα πάντα υπό την κυριότητά τους, δεν
 είναι νομίμως κτηθέντα, τους δόθηκαν κατά παράβαση του Καταστατικού
 Χάρτου του Αγίου Όρους, αλλά δυστυχώς, φέρουν την υπογραφή και την
 “ευλογία” του αλλοτριωθέντος εκ της Ορθοδοξίας λόγω των παναιρετικών
 του φρονημάτων, “πατριάρχου” Βαρθολομαίου Αρχοντώνη και της Ιεράς
 Κοινότητος. Ακόμη και νόμιμα να θεωρούνται, κάθε “νόμιμον” δεν είναι και
 ηθικόν.

Όλοι σχεδόν οι Αγιορείτες αλλά και όσοι λαϊκοί πληροφορούνται, ομολογούν
 ότι το δίκαιο είναι της γνήσιας Ι.Μ. Εσφιγμένου. 
Οι σφετεριστές Κατσουλιέρηδες με τις ενέργειες αυτές αποδεικνύουν την 
πνευματική τους γυμνότητα. 
Και όσοι τους υπερασπίζονται ας μην λυσμονούν ότι οι αδικίες αυτές και τα
 σκάνδαλα, θα έχουν την ένδικον μισθαντοδοσία.

Είναι πολύ λυπηρή η σκληρότητα και η αμετανοησία τους.
Ν Τ Ρ Ο Π Η ΤΟΥΣ !!!
Οι διαχειριστές της σελίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Καθηγούμενος της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω
 +Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος κιν.τηλ.: +30 6973 345 170
Ιερομόναχος Γρηγόριος τοποτηρητής της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
 Αγίου Όρους Άθω κιν.τηλ.: +30 6973 345 171
Πηγή  email
ΠΗΓΗ
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/11/sos_26.html#ixzz3KAMzPytA

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΦΑΝΑΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ..... ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠ΄ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!

Κι όμως αγαπητοί μου φίλοι, πολλοί από σας θα νομίσουν ότι η επίσκεψη του πάπα στο φανάρι σε λίγες ημέρες δεν είναι και τόσο τραγικό γεγονός.....

 ε...εντάξει μία απ΄τα ίδια θα πει κανείς.....

 

Και οι προηγούμενοι τα ίδια δεν κάμανε;;;

οΑθηναγόρας; ο Δημήτριος; άλλαξε κάτι τώρα ;

ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΠΟΤΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ.........

ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ.......

ΑΣ ΒΓΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΩΜΕΝ!  Η ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ !

ΑΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΕΣΠΟΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΦΩΝΑΞΩΜΕΝ     

"ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ"!

Μας "ΠΡΉΞΑΝΕ" πια αυτοί οι διάφοροι παλαιοημερολογίτες, αποτειχισμένοι, και πάσης λογιών αντιοικουμενιστές με την τρέλλα τους .....

"ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ"!!!!

Σαφώς και δεν πρόκειται να γίνει καμία ένωση.......

Γιατί η ισχυρότερη αίρεση η οποία έρχεται για να εγκατασταθεί ( παγκοσμίως παρακαλώ )

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΩΣΗ, ΑΠΛΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΙ;;;;;

ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ!!!!!

 Λίγοι θα καταλάβουν ότι στο Φανάρι σε λίγες μέρες κυρήττεται και επίσημα  η  χειρότερη αίρεση όλων των εποχών η λεγομένη ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, η  οποία το μόνο που ζητάει είναι η ΑΠΟΔΟΧΗ....

  Υπό την ομπρέλα της πανθρησκείας λοιπόν  η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  θα  αναγκαστεί δια πρώτη φορά στην ιστορία της να  ανεχθεί το ψεύδος της αίρεσης  για το "καλό" και την ειρήνη της ανθρωπότητος.....

Και φυσικά όλοι θα πούνε ότι ήταν ακόμη μία ΣΥΝΗΘΕΙΣΜΕΝΗ συμπροσευχή στα πλαίσια του οικουμενισμού και δεν θα "ανοίξει ούτε μύτη" απ΄τις χλιαρές αντιδράσεις των ίδιων και ίδιων γνωστών αντιδρούντων......

Ωστόσο  το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ.......

ΚΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΠΙΣΥΡΡΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΕΦΑΛΙ"ΤΗΣ ΚΑΠΟΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.............

 

http://orthodoksiantepithesi.blogspot.gr/2014/11/30.html

Η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, ο αζυμίτης Αρχοντώνης και ο αντίχριστος Πάπας

Ο αντίχριστος Πάπας , στις 3 Δεκεμβρίου 2012, στο Ποντιφικικό Συμβούλιο για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, υποστήριξε την «οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κοινότητας, με μια αντίστοιχη αρχή» , για να υπηρετήσει το «κοινό καλό της ανθρώπινης οικογένειας».
(σ.σ. Υποταγμένοι όλοι στους σατανοκίνητους, γεμάτους μίσος για όλο τον κόσμο, Εβραίους!!!)
Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Πανθρησκεία για να υπάρχει «Δικαιοσύνη και Ειρήνη», (στα «συσσίτια» του Γκουλάκ).
 
http://deltio11.blogspot.gr/2014/11/blog-post_217.html
 

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

25-11-2014 ΕΛΛΗΝΕΣ YOUTUBERS - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΕΣ YOUTUBERS - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε ( ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ) .......Η ΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ! ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΥΠΟΥΛΑ…Ελληνίδα και Έλληνα,

- Γνωρίζεις ότι η Βουλή έχει θεσπίσει Νόμο να γίνει ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ με δικά σου χρήματα στον Βοτανικό, πάνω στην Ιερά Οδό, δίπλα στην Ιερή Ελιά του Πλάτωνος, έναντι της Ακροπόλεως, παράπλευρα στον Ιερό Κεραμεικό, πάνω στην ανεξερεύνητη ακόμη, αρχαιολογική γη μας;;
- Γνωρίζεις ότι το ΤΕΜΕΝΟΣ, δεν είναι απλά μόνον ένα τζαμί, είναι κάτι πάνω και πέραν από αυτό, είναι ένα κανονικό Κράτος του Ισλάμ που έχει δικαιώματα και στον πέριξ χώρο και που σ’ αυτόν ισχύει ο Νόμος της Σαρίας (και της μπούργκας) και δεν ισχύει ο Νόμος του Κράτους μας;;


- Γνωρίζεις ότι γύρω από το ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ θα μαζευτούν οι απανταχού λαθρομετανάστες Πακιστανοί, Αφγανοί, Τούρκοι κ.λπ. και θα δημιουργήσουν μιαν άλλη διαφορετική κοινωνία από τη δική σου;;
Και μοιραία θα χάσεις την δική σου ταυτότητα, θα αλλάξει σιγά – σιγά ο τόπος σου, θα εκτοπισθείς και θα γίνει ισλαμικός χώρος, αν μάλιστα λάβεις υπ’ όψιν σου την δική σου υπογεννητικότητα και την υπεργεννητικότητα των ισλαμιστών;;

- Γνωρίζεις ότι ακριβώς γι’ αυτό
τους έφεραν στον τόπο σου, για να τον ΕΠΟΙΚΙΣΟΥΝ;;
- Γνωρίζεις ότι ακριβώς το ίδιο συνέβη στην Νορβηγία αλλά και σε άλλες ευρωπαικές χώρες, όπου οι ισλαμιστές σήμερα διεκδικούν ολόκληρες πόλεις δικές τους, μέσα στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τους Ευρωπαίους;

- Γνωρίζεις ότι με την κατασκευή του ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ εκτός από την συσσώρευση των απανταχού της Αττικής, λαθρομεταναστών, θα δημιουργούνται και συμπλοκές λόγω των μεταξύ τους θρησκευτικών διαφορών;;
- Γνωρίζεις πως αντιδρούν, όταν έχουν κηρύξει ΤΖΙΧΑΝΤ, τον ιερό τους ΠΟΛΕΜΟ;;

Δες τι γίνεται στην Συρία, Λίβανο, Αίγυπτο, αλλά και τι έγινε στις ΗΠΑ και στην ΡΩΣΣΙΑ μέσα σ’ αθώους και ανυποψίαστους πολίτες που τους ανατινάζουν με πυρομαχικά λόγω της αντιθέτου θρησκευτικής τους πίστεως.

-Γνωρίζεις πως αν γίνει το ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ μονιμοποιείς άθελά σου τους λαθρομετανάστες;; ΣΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥΣ.
- Γνωρίζεις ότι έτσι θα δημιουργήσεις μέσα στην πατρίδα σου, μέσα στην καρδιά της Αθήνας ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ;

-Γνωρίζεις ότι όποιο μεροκάματο σου απέμεινε, θα στο πάρει ο λαθρομετανάστης που θα μονιμοποιηθεί στην χώρα σου;
Αν δεν το γνωρίζεις ξύπνησε και έλεγξε ότι διαβάζεις.
Αν όμως γνωρίζεις, ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ, έχουμε ακόμη καιρό.
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ, ΞΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ. Η ΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ! ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΥΠΟΥΛΑ , ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ ΟΤΙ, «ΘΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ».
Καλούμαστε όλοι, να συγκεντρωθούμε έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49), την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 για να βροντοφωνάξουμε:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ!!! ΟΧΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ!!!
το ειδαμε εδω