Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Επιστολή Πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο

Ἀνάβυσσος 3-11-2014

Πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο


Παναγιότατε,
Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πορείας σας ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μεθοδευμένα μᾶς ὁδηγεῖτε ταχύτατα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μετὰ λύπης μου παρατηρῶ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καὶ μεμονωμένων διαμαρτυριῶν ἀπὸ Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς, τὸ Ἅγιο Ὄρος ἐν γένει, κρατᾶ στάση σιωπῆς. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλέγξουν τὴν αἱρετικὴ πορεία σας, ὄχι μόνο σιωποῦν, ἀλλὰ ἀντίθετα προσπαθοῦν νὰ φιμώσουν τὸν ὁποιονδήποτε τὸ πράττει. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι, ἡ πρόσφατη γενναία πράξη ὁμολογίας πίστεως τοῦ Μοναχοῦ Γέροντα Σάββα Λαυριώτη ποὺ σὲ ἀνοιχτὲς ἐπιστολὲς του στὴν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος (ἀρ. φύλ. 2025/06-06-2014 και ἀρ. φύλ. 2038/26-9-2014) τάσσεται, ἐπώνυμα, ἐνάντια στὰ αἱρετικὰ φρονήματά σας καὶ στὴν σιωπὴ τῶν Ἡγουμένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Μὲ ἀφορμὴ ὅσα προανέφερα καὶ ἐπειδὴ εἶστε ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, παίρνω τὸ θάρρος νὰ σᾶς πῶ τὰ ἐξῆς:
Εἰλικρινὰ ἀναρωτιέμαι, δὲν ἔχετε φόβο Θεοῦ; Δὲν ἀνησυχεῖτε γιὰ τὸν κατήφορο ποὺ ἔχετε πάρει; Καὶ τὶ ἐννοῶ μ’αὐτὸ; Ὅπως εἶναι φυσικὸ, ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου στὴν ζωὴ, κάποια στιγμὴ τελειώνει καὶ ἐσεῖς ἔχετε διανύσει ἀρκετὴ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πορεία, συνεπῶς πλησιάζετε πρὸς τὸ τέλος της. Δὲν τρέμετε γιὰ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀπολογηθεῖτε, μπροστὰ στὸ φοβερὸ κριτήριο τοῦ Δικαιοκρίτου Χριστοῦ, ἀφοῦ θὰ ἔχετε ὁδηγήσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου; Δὲν ἔχετε διδαχθεῖ τίποτα ἀπὸ τὴν Ἱστορία; Καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἱστορίας, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Ἀδάμ καὶ τὴν ἐξορία του ἀπὸ τὸν Παράδεισο; Μία ἐντολὴ παρέβηκε καὶ παρέσυρε ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὸ παρήγορο βέβαια εἶναι ὅτι στὴν περίπτωση αὐτὴ, δηλαδὴ μὲ τὴν πτώση καὶ ἐξορία τοῦ Ἀδάμ ἀπὸ τὸν Παράδεισο, βρεθήκαμε μὲν σὲ μία ἐνδιάμεση κατάσταση, ὅμως μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου καὶ τὴν τήρηση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου Του, μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ σωθοῦμε καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν Αἰώνια Βασιλεία Του. Ἐνῶ στὴν δικὴ σας περίπτωση, μὲ τὴν δικὴ σας πτώση θὰ συμπαρασύρετε ὅλους ὅσοι σᾶς ἀκολουθοῦν στὴν αἰώνια καταδίκη.
Θὰ μπορούσαμε νὰ δικαιολογήσουμε τὸν Ἀδάμ γιατὶ ἦταν ὁ πρῶτος καὶ δὲν ὑπῆρχε Ἱστορία γιὰ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ αὐτὴν. Ἀντίθετα μὲ ἐσᾶς, ποὺ ὑπάρχουν 5.500 χρόνια ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ 2000 χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης γιὰ νὰ διδαχθεῖτε. Δὲν ἔχετε καμία δικαιολογία, Παναγιότατε, γιὰ τὶς πράξεις σας. Γιὰ νὰ προχωρήσω τὴν σκέψη μου ἀκόμα πιὸ βαθειὰ, θέλω νὰ τονίσω ὅτι δὲν στερεῖστε εὐφυΐας, ἀντιθέτως εἶστε εὐφυέστατος, ἐπομένως ὅ,τι κάνετε τὸ κάνετε ἀπoλύτως συνειδητὰ, μὲ ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῶν κινήσεών σας. Δηλαδὴ εἶστε συνειδητὰ ταγμένος στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ κατά συνέπεια σ’ αυτὸν ποὺ θὰ ἡγηθεῖ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο.
Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε λίγο στὴν Ἱστορία, εἴδατε ποῦ κατέληξε ὁ Ἐωσφόρος καὶ μόνο στὴν σκέψη του, νὰ ἀνέβει στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Στὴν τελικὴ ἀναμέτρηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Ἀντίχριστο, ἄν καὶ εἶναι ἤδη προφητευμένο, ἐσεῖς ποιὸς λέτε ὅτι θὰ νικήσει; Πραγματικὰ τρέμω στὴν ἱδέα νὰ βρεθῶ, ἔστω καὶ γιὰ ἕνα δευτερόλεπτο, στὴν θέση σας. Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι, ἀκόμα ἔχετε ἐλπίδα σωτηρίας, ἀπὸ τὸν κατήφορο τῆς ἀπώλειας ποὺ ὁδεύετε. Ὁ τρόπος εἶναι ἁπλὸς καὶ γνωστὸς: ἀρκεῖ νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ἐπαναφέρετε τὴν Ἐκκλησία στὴν ὀρθόδοξη πορεία της. Αὐτὴν ποὺ, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια, χιλιάδες Ἅγιοι Μάρτυρες μὲ τὸ αἷμα τους τὴν κράτησαν ἀλώβητη καὶ ἀμόλυντη, ἀπὸ τὴν λύσσα τοῦ σατανᾶ ποὺ ἤθελε νὰ τὴν ἀφανίσει.
Εἰλικρινὰ, μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη, σᾶς εὔχομαι νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ἀλλάξετε πορεία, γιὰ νὰ σώσετε καὶ τὸν ἑαυτό σας καὶ ὅσους σᾶς ἀκολουθοῦν. Νὰ εἶστε βέβαιος ὅτι ἄν μετανοήσετε, ἡ χαρὰ ποὺ θὰ δώσετε στὸν Χριστὸ καὶ σὲ ὅλη τὴν ἐπουράνια ἱεραρχία θὰ εἶναι πολὺ μεγάλη καὶ ὅλοι θὰ σταθοῦμε δίπλα σας. Ἀνεξάρτητα, βέβαια, ἀπὸ τὴν πορεία ποὺ θὰ κρατήσετε ἐσεῖς, πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι τὸ δικὸ μας ὀρθόδοξο φρόνημα δὲν θὰ μπορέσετε νὰ τὸ κάμψετε καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, κλῆρος καὶ λαὸς, ἐνάντια στὶς αἱρέσεις καὶ στὶς κακοδοξίες.
Σᾶς εὔχομαι καλὴ μετάνοια.
 
Μετὰ τιμῆς,

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Σκόδρας.

Υ.Γ. Ζητῶ συγνώμη ποὺ δὲν χρησιμοποιῶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα καὶ χρησιμοποιῶ μιὰ γλῶσσα ἁπλή, ποὺ ὅμως πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ μποροῦν νὰ τὴν νοιώσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὁποιουδήποτε ἐπιπέδου κι ἄν εἶναι. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, Ἰησοῦς Χριστὸς, εἶπε ὅτι ἦλθε νὰ μιλήσει στὶς καρδιὲς μας καὶ ὄχι στὰ μυαλὰ μας.
 
Από κρυφό σχολειο

2 σχόλια:

 1. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΜΟΥ
  ΕΝΟΠΟΙΗΣΤΕ, ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  http://www.tlig.org/el/messages/664/
  14 Οκτωβρίου 1991
  Κι όμως θα έρθει η μέρα που θα μοιραστούν τον άρτο στον ίδιο βωμό και κανείς δεν θα εμποδίσει τα παιδιά Μου να έρθουν σε Μένα. Κανείς δεν θα τους ρωτήσει: " είσαι ορθόδοξος;" 1 Αυτό το φρούριο που έκτισαν για να σας διαιρέσουν είναι ήδη καταδικασμένο από Μένα. Είστε όλοι αδέλφια εντός Μου, αυτό πρέπει να τους μάθεις να πιστεύουν και να τους πείσεις να εφαρμόζουν. Οσο για κείνους που παραμένουν διηρημένοι στο σώμα και στο πνεύμα, διαφοροποιούμενοι υπό το Αγιο Ονομά Μου, τους λέω όπως είχα πει στην εκκλησία των Σαρδέων 2: "το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός στα μάτια του κόσμου όχι όμως και στα Μάτια του Πλάστη σου. Ξύπνα και στήριξε τους άλλους γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν και όπου υπάρχει πτώμα εκεί θα μαζευτούν και τα όρνια."
  Ενωθείτε ! Επικαλεσθήτε μαζί το Ονομά Μου! Καθαγιάστε μαζί το Σώμα Μου και το Αίμα Μου ! Μην διώκετε την Οδό! Ταπεινωθείτε και λυγίστε για να μπορέσετε να ενωθείτε και να Με δοξάσετε. Μιλάτε για το Πνεύμα αλλά δεν ενεργείτε σύμφωνα με το Πνεύμα. Μιλάτε για την Οδό αλλά είστε οι πρώτοι που Την φράζετε! Πόσο λίγο Με γνωρίζετε . . . Επικαλείστε το Ονομά Μου κι όμως δολοφονείται τα παιδιά Μου μεταξύ του ιερού και του θυσιαστηρίου. Σας διαβεβαιώνω, όλ'αυτά θα σας καταλογιστούν την Ημέρα της Κρίσεως. Μπορείτε να Με αντακρύσετε και ειλικρινά να πείτε "Είμαι συμφιλιωμένος με τους αδελφούς μου"; Μπορείτε αληθινά να πείτε "δεν έκανα καμιά διάκριση μεταξύ αδελφών, υπό το Αγιο Ονομά Σου, τους φέρθηκα όπως σε ομοίους μου"; Οταν θα παρουσιάσετε την υπόθεσή σας μπροστά Μου, τότε θα σας πω καταπρόσωπο "φύγετε. Δεν φερθήκατε στους αδελφού σας όπως σε ίσους, σφαγιάσατε καθημερινά το Σώμα Μου. Που είναι ο θριαμβός σας; Ενώ έκτιζα, εσείς γκρεμίζατε, ενώ συγκέντρωνα εκ νέου, εσείς σκορπίζατε, ενώ ένωνα, εσείς διαιρούσατε!"
  Ομως, ακόμη και σήμερα, ®εάν έρθετε σε Μένα όπως είστε, μπορώ να σας θεραπεύσω, μπορώ να σας μεταμορφώσω και θα Με δοξάσετε. "Αλλοίμονο στις έγκυες ή σ'αυτές που θηλάζουν όταν έρθει η Ημέρα Μου!" Γράφε : 3 αλλοίμονο σε εκείνους που θα βρεθούν να περιθάλπουν την αμαρτία μέσα τους όπως ένα έμβρυο και με οπαδούς διαμορφωμένους στα δικά τους πρότυπα. Αλλά η Γραφή λέει ότι από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν διεστραμμένα, για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. 4Φωνάζω και προσπαθώ να διαπεράσω την κώφωσή σας για να σας σώσω και αν σας επιτιμώ, αυτό γίνεται εξ'αιτίας
  του Μεγαλείου της Αγάπης
  που έχω για σας.
  Αλλά σας βεβαιώνω, ότι μια μέρα θα συγκεντρώσω όλα τα χωρισμένα μέλη του Σώματός Μου μαζί σε Μία και μοναδική σύναξη. Μην κλαις φίλε Μου, 5 εσύ που Με αγαπάς. Υπόμεινε ό,τι υπομένω, ωστόσο παρηγόρησέ Με και έχε πίστη σε Μένα. Θα επιτελέσεις μεγάλα έργα στο Ονομά Μου. Να είσαι ανεκτικός όπως είμαι ανεκτικός. Πείνασα, δίψασα και πολλές φορές έμεινα νηστικός και ήρθες σε βοήθειά Μου. Συνέχισε τα καλά σου έργα κι Εγώ θα σε ανταμείψω. Σε βεβαιώνω ότι δεν είσαι μόνος, Είμαι μαζί σου. Μείνε ενωμένος μαζί Μου και ζήσε εν ειρήνη. Είσαι απόγονος του Αίματός Μου και κληρονόμος της Βασιλείας Μου. Πες ότι η Καρδιά του Κυρίου είναι Αγάπη και ότι η Καρδιά του Νόμου βασίζεται στην Αγάπη. Πες στον λαό Μου ότι δεν θέλω διαχειριστές στον Οίκο Μου, δεν θα δικαιωθούν κατά την Ημέρα Μου διότι αυτοί είναι που μετέτρεψαν τον Οίκο Μου σε οίκο εμπορίου.
  Σας έστειλα το Πνεύμα Μου να ζει μέσα στις καρδιές σας, γι'αυτό το Πνεύμα που ζει μέσα σας θα σας δείξει ότι η Εκκλησία Μου θα ανοικοδομηθεί μέσα στην καρδιά σας και θα αναγνωρίσετε ο ένας τον άλλο σαν αδελφό σας μέσα στην καρδιά σας.
  6 Θα περάσω, αδελφέ, ακόμη μια φορά
  τον πόνο που περνώ
  χρόνο με το χρόνο ;
  ή θα Μου δώσεις ανάπαυση αυτή τη φορά ;
  Θα πιω ακόμη μια φορά
  το Ποτήρι της διαίρεσή σας ;
  ή θα αναυπάσεις το Σώμα Μου
  και θα ενώσεις για χάρη Μου,
  την Εορτή του Πάσχα ;
  Ενώνοντας την ημερομηνία του Πάσχα, θα ανακουφίσεις τον πόνο Μου, αδερφέ, και θα χαρείς σε Μένα κι Εγώ σε σένα και πολλοί θα ξαναβρούν το φως τους …
  ΙΧΘΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΠΟΙΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΗΘΕΙ

  7 Σεπτεμβρίου, 1992  Άκουσε τώρα προσεκτικά και κατάλαβε: δεν υπάρχει χειρότερο δηλητήριο για την ψυχή από το δηλητήριο της βλασφημίας κατά του Αγίου Μου Πνεύματος. Όποιος βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα Μου δεν θα συγχωρηθεί - προσέχετε λοιπόν να μη βρεθείτε να βλασφημείτε το Άγιο Πνεύμα Μου. Γι' αυτό η Σοφία Μου σας λέει: προσέχετε να μην αποστατήσετε και απορρίψετε το Άγιο Πνεύμα της Αλήθειας που κατεβαίνει αυτό τον καιρό για να σας ξυπνήσει από το λήθαργό σας. Κατά την επίγεια ζωή Μου Με μίσησαν χωρίς λόγο κι όμως πάνω στο Σταυρό ζήτησα από τον Ουράνιο Πατέρα να τους συγχωρήσει.

  Αν σήμερα ο κόσμος απορρίπτει το Άγιο Πνεύμα της Χάριτος και Το ειρωνεύεται αποκαλώντας Το πονηρό ή ανόητο, θα βρεθούν αμετανόητοι όταν έρθει η Ημέρα Μου. Εσείς που κάποτε λάβατε μερίδα από το Άγιο Πνεύμα Μου, θα ξεπέσετε από την Χάρη και δεν θα ανανεωθείτε για δεύτερη φορά. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού δεν θα είστε ικανοί να μετανοήσετε με την καρδιά σας και όταν θα έρθω, θα σας βρω ακόμη αμετανόητους, με την καρδιά σας σκληρή σαν πέτρα, ξερή και άκαρπη...; 1

  Θα αναγκαστώ να σας κόψω και να σας ρίξω στη φωτιά.

  Σας λέω λοιπόν, ανοίξτε τις καρδιές σας και καταλάβετε πως το Άγιο Πνεύμα Μου πνέει όπου θέλει και αναπνέει ελεύθερα μέσα στους απεσταλμένους Μου. Αναγνωρίστε τους από τον καρπό τους και μην είστε δούλοι του μυαλού σας. Κάθε ψυχή θα πρέπει να γνωρίζει πόσο η ειρωνεία, η ζήλεια, η κακόβουλη κριτική και η συκοφαντία εναντιώνονται στο Άγιο Πνεύμα της Αλήθειας. Θα πρέπει να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε ώστε να μη σας νικήσει ο πειρασμός. Τούτο σας λέω, σήμερα: αν τα χείλη σας γίνονται η αιτία να αμαρτάνετε, τότε να νηστεύετε με τα χείλη σας 2 παρά να αφήνετε τα χείλη σας να σας καταδικάζουν και την ψυχή σας να καίγεται από αγωνία. 3 Πρέπει να αγαπάτε τον πλησίον σας όπως τον εαυτό σας. Τώρα θα πείτε: μας την έχεις δώσει αυτή την εντολή. Ναι, την έχω δώσει, αλλά εσείς την ακολουθήσατε; Προσευχηθείτε και ζητήστε από το Άγιο Πνεύμα Μου να έρθει να αναπαυθεί επάνω σας!

  ΜΗΝΥΜΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ


  27 Μαρτίου 1992

  Δεν μπορείτε να δείτε; Δεν μπορείτε να δείτε ότι έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα; Δεν μπορείτε να δείτε με ποιόν μοιράζεστε το τραπέζι σας; Πώς μπορώ να χαίρομαι όταν το μόνο που βλέπω είναι δαιμόνια στο τραπέζι σας; Όσο χαίρεστε για τη διαίρεσή σας είστε υπό την κυριαρχία του Σατανά που δεν παύει να χρίζει με το ψέμα όσους χαίρονται με τη διαίρεσή τους.

  Ο καθένας σας περιμένει από τον άλλο να επιδοκιμάσει αυτά τα μηνύματα ενότητας και δεν σας ενδιαφέρει αν το Σώμα Μου τούτο το Πάσχα θα πάθει πάλι οδυνηρά, εξαιτίας της διαίρεσής σας. 9 Πιστέψτε ότι Εγώ είμαι Αυτός, μην είστε δούλοι του λογικού σας, ελάτε σε Μένα όσο είναι μέρα, σε λίγο η νύχτα θα τυλίξει τον κόσμο. Ζήτησα να σας δω 10 για να σας μιλήσω και το έκανα, γιατί ο λόγος είναι για να σας σώσω που σας παρακίνησα με τα Μηνύματα Ενότητας. Αλλά πόσο δύσκολο είναι για όσους είναι δούλοι του λογικού τους να εισδύσουν μέσα στα Μυστήρια της Σοφίας! Πόσο δύσκολο είναι για τους πλούσιους στο πνεύμα να εισέλθουν στη Βασιλεία Μου! Σας λέω:
  πολλοί που είναι πρώτοι θα είναι τελευταίοι
  και οι τελευταίοι πρώτοι.
  Παιδί Μου, αφιερώσου σε Μένα και γίνε ο Ουρανός Μου. Είμαι μαζί σου.
  ΙΧΘΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω