Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ!
Θα έφτανε, σεβαστή Χριστοΰφαντε,
η νοημοσύνη ενός μικρού παιδιού!

Θὰ ἔφτανε, σεβαστὴ Χριστοΰφαντε, ἡ νοημοσύνη ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ, γιὰ νὰ καταλάβετε ὅτι τὴν αἵρεση τὴν ἀποφεύγουμε, ὅπως τὸν διάβολο, ἀφοῦ εἶναι (κατὰ τοὺς Πατέρες) σατανοκίνητη!
Τώρα ἐσεῖς, ἐκτὸς ἀπὸ νοημοσύνη, ἔχετε καὶ γνώση τῶν Ἁγίων Πατέρων. Τίς, λοιπόν, ὑμᾶς ἐβάσκανε, καὶ ἀντιτίθεσθε στοὺς Ἁγίους; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι γιὰ παρομοία παράβαση ΜΟΝΟ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, διέκοψε διαδοχικὰ τὸ Μνημόσυνο δύο Πατριαρχῶν; Ἐδῶ, ἐσεῖς ἡ ἴδια ὁμολογεῖτε, ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν γενικὴ Οἰκουμενιστικὴ αἵρεση, ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας (μὲ ἐνέργειες τῆς ὁποίας ἀσχολεῖστε) ἔχει κι ἄλλες συγκεκριμένες αἱρέσεις καὶ συγκεκριμένη παράβαση Εὐαγγελικῆς Ἐντολῆς!
Ἔτσι λοιπόν· καταγράφετε, καταδεικνύετε καὶ καταγγέλλετε τὶς αἱρετικὲς αὐτὲς καταστάσεις, ἀναφωνεῖτε τὸ «ἀλλοίμονο σέ ὅποιον, ὡς "ἀλλοτριοεπίσκοπος", συνευδοκεῖ σέ αὐτές τίς ἀπαίσιες πράξεις πού προσβάλλουν τήν Ὀρθοδοξία μας», και δὲν ἀντιλαμβάνεστε ὅτι τὸ «ἀλλοίμονο» αὐτὸ πέφτει καὶ στὴν κεφαλή σας, ἀφοῦ κοινωνεῖτε μὲ ἱερεῖς καὶ Ἐπισκόπους ποὺ ἀνέχονται «αὐτὲς τὶς ἀπαίσιες πράξεις» καὶ τὸ χειρότερο, κοινωνοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ διαπράττουν  «αὐτὲς τὶς ἀπαίσιες πράξεις»;
Τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε!
 
 
 

Ο "ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ" ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ "ΕΠΙΣΚΟΠΙΝΑ"

Πηγή: "panayiotistelevantos"

 
Ο "ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ" ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ "ΕΠΙΣΚΟΠΙΝΑ"
 
Της Χριστούφαντου
 
Προσφάτως δημιουργήθηκε σκάνδαλο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας, ἀλλά καί γενικώτερα, διότι ὁ Μητροπολίτης Ἑλσίνκι Ἀμβρόσιος προσκάλεσε Λουθηρανή γυναῖκα "ἐπίσκοπο" στήν Θεία Λειτουργία, ὅπου γινόταν καί χειροτονία. Τό πλέον τραγικό εἶναι ὅτι, ὅπως ἐγράφη, ὁ Μητροπολίτης ἔδωσε ἐντολή στούς διακόνους του νά δεηθοῦν γιά τήν Λουθηρανή "ἐπίσκοπο"!
 
Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος ὄχι μόνο παραδέχθηκε ὅτι προέβη στήν πρωτάκουστη αὐτή πράξη, ἀλλά καί δικαιολογήθηκε μάλιστα λέγοντας ὅτι τό ἴδιο ἔπραξε πρόσφατα καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν Πάπα! ''Ἑνός κακοῦ δοθέντος, μύρια ἕπονται". Ὁ οἰκουμενιστικός κατήφορος, πού χρόνια τώρα ἔχουν πάρει ἀρκετές κεφαλές τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὁδηγεῖ σέ αὐτά τά βάραθρα.
Ἐκεῖνο ἐπίσης πού προκαλεῖ ἀλγεινή ἐντύπωση εἶναι, ὄχι μόνο ἡ ἄμβλυνση τῆς ὀρθόδοξης συνείδησης τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσίνκι, ἀλλά τό πῶς ἀκόμη δέν καταδικάσθηκε ἡ ἐπαίσχυντη πράξη του ἀπό ὅλες τίς τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἔστω καί μεμονωμένα, καί πρῶτα ἀπό ὅλα ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Φινλανδίας.
 
Ἡ Ἐκκλησία σέ καμμία περίπτωση δέν θά πρέπει νά ἀφήνει τόν ὁποιονδήποτε κληρικό νά βεβηλώνει τά ''Ἅγια τῶν Ἁγίων", νά κατασκανδαλίζει ὅσους γνωρίζουν καί βιώνουν τά τῆς Πίστεως, νά ἀμβλύνει τίς συνειδήσεις ὅσων ἀγνοοῦν τίς ἀρχές τῆς Ὀρθοδοξίας καί τέλος νά ἐπιτρέπει νά ἔρχονται οἱ ξεπεσμένοι οἰκουμενιστές γιά νά προβάλλουν τήν βεβήλωση ὡς δῆθεν "παραδοσιακή πράξη" τῆς Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς.
Θά ἦταν ἀστεῖο νά ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἑλσίνκι ἀγνοεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες, ἤ ὅτι ἡ πράξη αὐτή ἔγινε γιά λόγους "ἀγάπης""ποιμαντικῆς τακτικῆς", ὥστε νά ἐπιστρέψει στήν Ὀρθοδοξία ἡ κυρία ''ἐπίσκοπος". Ἀπό τήν στιγμή πού οἱ κυρίες "ἐπισκοπῖνες" προβάλλονται ἐπίσημα ἀπό ''ἐπισκόπους'' μέ τέτοιο τρόπο, αὐτό γιά ὅσους πονοῦν τήν Ἐκκλησία, σημαίνει πολλά.
 
Ἀλλά, αὐτό τό συμβάν δέν εἶναι τό μόνο πού στιγματίζει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας. Ἡ τοπική Ἐκκλησία αὐτή πάσχει ἀπό παλιά. Τό 2008, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φινλανδίας Λέων ἀναγνώρισε τόν πολιτικό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων! 
Σχετικά, ἔχει γραφεῖ ὅτι ἡ Φινλανδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀλλοτροιωθεῖ πλήρως ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἔχει ὑποταχθεῖ στήν διακυβέρνηση μιᾶς ''ἐκκλησιαστικῆς μαφίας'' ὁμοφυλοφίλων, ἡ ὁποία πλέον ἀνοικτά καί ξεδιάντροπα προπαγανδίζει, ὄχι μόνο τήν ἀποδοχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς κατάστασης, ἀλλά καί τήν ὀφειλομένη κατ᾽ αὐτούς ἐκκλησιαστική ἀποδοχή της!
 
Ποιό ἄραγε θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν καί ποῦ καί πῶς θά σταματήσει αὐτό τό κατάντημα; "Οὐαί τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται”... καί ἀλλοίμονο σέ ὅποιον, ὡς "ἀλλοτριοεπίσκοπος", συνευδοκεῖ σέ αὐτές τίς ἀπαίσιες πράξεις πού προσβάλλουν τήν Ὀρθοδοξία μας. ''Οἱ καιροί, οὐ μενετοί''.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω