Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΣΧΟΛΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΟΧΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΩΝ


Τά συγχαρητήριά μας γιά ἄλλη μία φορά στόν π. Εὐθύμιο γιά τό ὁμολογιακό θάρρος του. Μία ἐπιμέρους ἐπισήμανση γιά ἕνα λεπτό μέν, καίριο δέ ζήτημα τό ὁποῖο θίγει μέ παρρησία ὁ π. Εὐθύμιος, ἀλλά δέν τό θέτει ἐπί τάπητος. Τό ζήτημα τῆς ἁγιοκατατάξεως ἐναρέτων γερόντων, ἡ στάση τῶν ὁποίων σαφῶς διαφέρει ἀπό τήν διαχρονική στάση ὅλων τῶν Ἁγίων ἐν καιρῶ αἱρέσεως. Ἐκεῖ εἶναι τό πραγματικό πρόβλημα καί ὄχι στό τί λέει ἀνακόλουθα ὁ κάθε Φωτόπουλος, Ζήσης ἤ Τσελεγγίδης (σεβαστοί κατά τά ἄλλα καί ἀξιόλογοι, ὄχι ἅπαντες ὡστόσο). Οἱ θεωρίες τῶν προαναφερθέντων καί οἱ λανθασμένες ἑρμηνεῖες καί κυρίως πρακτικές των, ἤδη ἔχουν εἰσέλθει στά εἰλητάρια ...νέων ἁγίων! Οἱ ἀρχηγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν πιέζονται τόσο, ὅσο πρωτοστατοῦν στίς ἁγιοκατατάξεις αὐτές! Αὐτό πρέπει νά μᾶς προβληματίσει πολύ! Μή εἴμεθα ἀφελεῖς! Εὐθαρσῶς θεωροῦμε καί ταπεινῶς ἐκτιμοῦμε ὅτι ὅλοι ὅσοι δέν τοποθετήθηκαν κατά τῆς παναιρέσεως τῆς ἐποχῆς μας δέν μποροῦν νά τιμῶνται ὡς ἅγιοι! Ὅπως ὀρθῶς ἔχει ἐπισημάνει ὁ π. Γ. Μεταλληνός δέν γίνεται Ἅγιος καί νά μή ἀντιμάχεται τήν αἵρεση διότι αὐτό συνιστᾶ ἄρνησι ὁμολογίας τῆς Πίστεως! Σεβαστοί οἱ ἐνάρετοι Γέροντες, ὄχι, ὅμως, Ἅγιοι, διότι δέν ἔχουν τίς προϋποθέσεις τῶν ἀπλανῶν ὁδηγῶν πρός σωτηρίαν! Οἱ καιροί εἶναι πολύ πονηροί καί ἔρχονται μεγαλύτερες δυσκολίες. Δέν ἐπιτρέπεται νά εἴμεθα "μπόσικοι" ἀλλά φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς οἱ περιστερές! Ἐσχάτη ὥρα ἐστί ! Ἡ ζηλοῦσα δόξα Β' Βατικανῆς Συνόδου (σημειῶστε το παρακαλῶ αὐτό) δῆθεν "Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος" (προγραμματισθεῖσα γιά τό 2016) ἔρχεται καί ἀντί νά ἐνισχυθεῖ ἠ Ὀρθοδοξία θά πολλαπλασιασθοῦν, κατά τήν πρόρρηση τοῦ Γέροντος Ἰουστίνου Πόποβιτς, τά σχίσματα. Στῶμεν, οὖν, καλῶς ! Ὁ νοῶν, νοείτω!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω