Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Ο Ναυπάκτου ικανοποιήθηκε που ο Πατριάρχης τον ονόμασε μεγάλο θεολόγο, ισάξιο του Μεγάλου αιρετικού, Ιωάννη Ζηζιούλα!!!
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο
Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Τὸ Μήνυμα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου θὰ εἶναι πολὺ σημαντικό, γιατὶ παρουσιάζει τὸ λόγο τῆςἘκκλησίας»!
   Κατὰ τὸν μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱερόθεο, ἡ ἐν Κολυμπαρίῳ Σύνοδος (ποὺ προετοίμασε ἡ ἀφρόκρεμα τῶν Οἰκουμενιστῶν Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης καὶ Ἰωάννης Ζηζιούλας), 
εναι πράγματι  μι γία κα Μεγάλη Σύνοδος»!
   Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι «Ἁγία καὶ Μεγάλη» ἀφοῦ σ’ αὐτὴν συμμετέχουν μεγάλα θεολογικὰ ἀναστήματα τῆς περιοπῆς τοῦ Μεγάλου αἱρετικοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα καὶ τοῦ Ἱερόθεου Βλάχου, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς συζητήσεις τους ἀνέβασαν "τὸ χαλαρὸ" προφὶλ τῆς Συνόδου σὲ "ὑψηλὰ θεολογικὰ ἐπίπεδα", ὅπως χαρακτήρισε ὁ κ. Ἱερόθεος τὴν συζήτησή του μὲ τὸν Μεγάλο αἱρετικὸ Ζηζιούλα;
    Τὰ θέματα, μᾶς εἶπε ὁ κ. Ἱερόθεος, «εἶχαν προετοιμαστεῖ ἀπὸ τὶς ἐπιτροπὲς καὶ εἶχαν ὑπογραφεῖ  ἀπὸ τοὺς προκαθημένους... Ἔχουμε τὰ πρῶτα κείμενα μὲ τὶς ἀλλαγές (συνεχίζει),τὰ ὁποῖα βέβαια θὰ τὰ ὑπογράψουμε»!».
    Ὅλα καλὰ κι ὅλα ὡραῖα, λοιπόν! Καμιὰ ἔνσταση δὲν διατυπώνει ὁ Ναυπάκτου για τὴν πρωτοφανὴ αὐτὴ καὶ ἀμάρτυρη στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία διαδικασία «προετοιμασίας» τῆς Συνόδου καὶ «ὑπογραφῆς» τῶν Πρακτικῶν της! Καί, βέβαια, θὰ τὰ ὑπογράψει, γιατὶ τὰ βρίσκει «Ὅλα καλὰ κι ὅλα ὡραῖα»!
    Καὶ συνεχίζει ὁ Ναυπάκτου ἀνταποδίδοντας φιλοφρονήσεις στὸν Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος τὸν χαρακτήρισε μεγάλο θεολόγο ἰσάξιο τοῦ Ζηζιούλα!
   «Οἱ συνεδριάσεις γίνονται μ’ ἕνα πολὺ καλὸ τρόπο· ὁ Πατριάρχης διευθύνει, θὰ ἔλεγα ἄριστα, τὶς ὅλες αὐτὲς συζητήσει, διευθύνει τὶς συζητήσεις μὲ νηφαλιότητα, μὲ ψυχραιμία, μὲ χιοῦμορ καὶ νομίζω ἐξελίσσονται πάρα πολὺ καλῶς τὰ θέματα. Μπορεῖ ὁ καθένας νὰ παίρνει ἐλευθέρως τὸ λόγο· ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ ἡ συζήτηση γίνεται σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο...
   »Τὴν πρώτη ἡμέρα συζητήθηκε τὸ θέμα τοῦ προσώπου. Ἐκεῖ ὑπάρχει μιὰ διαφορετικὴ τοποθέτηση μεταξὺ ἐμοῦ καὶ τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου, ἔγινε μιὰ ἰδιαίτερη συζήτηση σὲὑψηλὸ ἐπίπεδο, εἶπα τὰ ἐπιχειρήματά μου, ἀντεῖπε ἐκεῖνος καὶ χρειάστηκε νὰ δευτερολογήσω… Ὁ Πατριάρχης τότε εἶπε ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ δύο μεγάλους θεολόγους, τὸν Περγάμου καὶ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ θέματα αὐτά, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω ὅλες αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες (σ.σ.: τῶν μεγάλων αὐτῶν θεολόγων!!! Σᾶς δούλευε ψιλὸ γαζὶ γιὰ τοὺς σκοπούς του, ἀλλὰ δὲν θελήσατε νὰ τὸ καταλάβετε! Ἂν π.χ. εἴχατε πράξει ὅ,τι ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος, θὰ βλέπατε πόσο μεγάλο θεολόγο θὰ σᾶς χαρακτήριζε! Τώρα εἶστε "μεγάλος" μόνο ὡς πρὸς τὴν ἄρνηση Ὁμολογίας καὶ συμβιβασμοῦ διὰ τοῦ χαρτοπολεμικῆς τακτικῆς ἀναποτελεσματικοῦἀγώνος!). Ὁ μητροπολίτης Ἰλιοῦ μοῦ ἔλεγε ὅτι ἦταν πολὺ σημαντικὴ ἡ δική μου παρέμβαση (σ.σ.: Βέβαια, «ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου» ἀβαρία στὰ τῆς Πίστεως, μὲ ἀντάλλαγμα τοὺς ἐπαίνους τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη).
   «Τὸ Σάββατο θὰ διαβαστεῖ τὸ Μήνυμα, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι, νομίζω, πολὺ σημαντικό, γιατὶ παρουσιάζει τὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας στὸν σημερινὸ ἄνθρωπο. Οἱ συζητήσεις διεξάγονται σὲ ὑψηλὸ θεολογικὰ ἐπίπεδο, ἀλλες φορὲς σὲ χαλαρότερο ἐπίπεδο, ἐν πάσῃ περιπτώσει πάντοτε ἐποικοδομητικό»!
    Νά, λοιπόν, γιατί ἀ κ ό μ α (ἀπὸ τὸ 2012) δὲν ἀπαντήσατε στὸ ἐρώτημά μας:Ἀφοῦ δέχεσθε ὅτι ὑπάρχει αἵρεση μὲ τὸ ὄνομα Οἰκουμενισμός, πεῖτε μας καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Οἰκουμενιστῶν. Εἶναι ΑΟΡΑΤΟΙ οἱ ἀρχηγοὶ αὐτῆς τῆς αἱρέσεως; Δὲν ἔχουν ὄνομα; Κατονομάστε τους γιὰ νὰ τοὺς ἀποφεύγουν οἱ πιστοί! 
(π' ψιν τι τ ρώτημα ατ σς τ πευθύναμε δημοσίως κα πολλς φορές, κα δημοσίως μο επατε τι εχατε ρχίσει ν πανττε, λλ τελικά (γι τος λόγους σας) δν λοκληρώσατε τν πάντησή σας!).
Π.Σ.
Σχετικ μ τς διεργασίες τς γίας κα Μεγάλης συνόδου πο πραγματοποιονται στν δρα τς ρθοδόξου καδημίας Κρήτης στ Κολυμπάρι Χανίων, μίλησε ποκλειστικ στ «Nafpaktianews»  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κα γίου Βλασίου κ. ερόθεος, ποος μετέχει τς Συνόδου ς μέλος τς κκλησίας τς λλάδος.


http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/06/blog-post_835.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω